Anulare act

Sentinţă civilă 14972 din 29.11.2012


Dosar nr. 5803/318/2012  Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU

JUDEŢUL GORJ

SECŢIA CIVILĂ

Sentinţa civilă  Nr. 14972/2012

Şedinţa publică de la 29 Noiembrie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Grefier 

Pe rol  fiind  pronunţarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în şedinţa publică din 23.11.2012 privind  judecarea acţiunii civile  având ca obiect anulare act  formulată de reclamantul PARCHETUL  DE PE LÂNGĂ  CURTEA DE APEL  CRAIOVA,  precum şi cererea de intervenţie formulată intervenienta  N.E. , în contradictoriu cu pârâţii  M.N.şi  M.G. .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  au lipsit părţile.

Procedura legal  îndeplinită în ziua dezbaterilor. 

 Deliberând, instanţa pronunţă următoarea sentinţă civilă.

INSTANŢA

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgu Jiu sub nr. 5803/318/2012, reclamantul PARCHETUL  DE PE LÂNGĂ  CURTEA DE APEL  CRAIOVA ,  în contradictoriu cu  pârâţii N.E. , M.N.şi  M.G. , a solicitat instanţei  ca prin sentinţa ce va pronunţa, să dispună anularea  procurii generale judiciare  autentificată  sub nr. 2062/2002 la BNP M.N..

În  motivarea  acţiunii,  reclamantul  a arătat că,  prin rezoluţia din data de 09.03.2012  a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, din dosarul nr. 130/P/2012, s-a dispus, în temeiul disp. art. 228 al. 6 C. pr. penală raportat la art. 10 lit. g, C. pr. penală, neînceperea urmării penale faţă de numita M.N.- notar public în cadrul Camerei Notarilor de pe lângă Curtea de Apel Craiova, pentru infracţiunea de fals intelectual  prev. de art. 289 C. penal, iar faţă de numitul M.G. ,  pentru infracţiunea de fals material  în înscrisuri oficiale  prev. de art. 288 C. penal,  reţinându-se că  au fost efectuate  cercetări ca urmare a plângerii penale formulate de petenta NE. care a sesizat faptul că  procura  generală menţionată  nu a fost semnată de aceasta şi a fost întocmită în vederea folosirii de către M.G. .

Reclamantul a mai arătat că, în această procură, în care petenta are calitatea de mandatar, se reţine că aceasta l-a împuternicit pe fiul său Mărărcine Gheorghe să o reprezinte în faţa oricăror instanţe judecătoreşti din ţară, în orice fel de procese, civile sau penale, în care va figura  ca parte civilă  sau reclamantă la organele  administraţiei de stat, petenta susţinând că  procura este falsă întrucât  M.G.  nu este fiul său  şi nu a semnat în calitate de mandant  această procură al cărui original  nu mai există în arhiva biroului notarial deoarece termenul de păstrare este de 5 ani.

Reclamantul  a menţionat că  pentru faptele sesizate de petentă,  pretinse a fi fost comise de notarul public M.N.şi de numitul M.G. ,  s-a împlinit termenul de prescripţie al răspunderii penale prev. de disp. art. 122 lit. d  C. penal, de la data săvârşirii acestora trecând un interval de timp mai mare de 5 ani,  astfel că  solicită instanţei să dispună cu privire la desfiinţarea înscrisului a cărui realitate este contestată, respectiv  procura  precizată anterior.

Pentru dovedirea cererii, reclamantul a depus la dosar, în copie, procura generală  judiciară  aut. sub nr. 2062/2002,  declaraţia intervenientei  Negroiu Elisabeta, declaraţia dată în dosarul 130/P/2012, rezoluţia din 09.03.2012.

În cauză,  pârâta M.N. a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, cu motivarea că  doar părţile din contractul de mandat cu reprezentare (procura autentificată sub nr. 2062/2002) au calitate procesuală activă şi pasivă deoarece valabilitatea unui act juridic  se analizează în raport cu persoanele implicate în naşterea şi executarea acelui act, fie în mod direct, fie în calitate de succesori în drepturi ai acestora, iar notarul public nu face decât să consfinţească  voinţa părţilor.

 Pârâta mai arată că, în speţă,  obiectul acţiunii nu este anulare act deoarece  Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova nu a constatat că actul este fals, ci doar a constatat prescripţia,  iar procura  autentificată sub nr. 2062/2002 a fost deja desfiinţată de către părţi, astfel că, actul a cărui desfiinţare se solicită a încetat să-şi producă efectele juridice, fiind stins atât prin renunţarea mandatarului la mandatul primit, cât şi datorită faptului că a fost revocat tacit de către mandantă  prin numirea unui nou mandatar care să o reprezinte, împrejurări  determinate de faptul că  mandanta a solicitat şi a obţinut prin sentinţa civilă nr. 1205/2010 a Judecătoriei Tg-Cărbuneşti, cu acordul pârâţilor, rezilierea contractului de întreţinere încheiat între aceştia  şi autentificat sub nr. 945/1996, iar sintagma „ fiul meu„  este justificată prin aceea că, la momentul autentificării procurii, domnul M.G.  locuia şi se  gospodărea  cu mandanta.

Cu privire la  infracţiunea prev. de art. 289 C. penal, pârâta subliniază că nu se face vinovată de săvârşirea acestei fapte deoarece  notarul public nu are calitatea de funcţionar şi nu acţionează asupra unui înscris oficial care,  potrivit art. 150 al. 2 C. penal, trebuie să emane sau să aparţină unei unităţi la care se referă art. 145 C.penal, ori, notarul public emite anumite acte fără să fie încadrat în serviciul unei persoane juridice de drept public,  îndeplinindu-şi sarcinile  profesionale în cadrul unei proceduri  speciale necontencioase, notariale, reglementate  prin Legea  nr. 36/1995,  în unele cazuri, notarul public putând fi indus în eroare, astfel că notarul public trebuie să facă tot ceea ce este posibil pentru a se asigura de identitatea părţilor, dar  în măsura în care se află în eroare ori este indus în eroare, nu se poate reţine în sarcina sa infracţiunea de fals intelectual.

În speţă, pârâta  consideră că  i-a fost încălcat dreptul de apărare şi prezumţia de nevinovăţie  care se numără printre elementele noţiunii de proces echitabil, impus de paragraful 1 al art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului,  prezumţia de nevinovăţie fiindu-i încălcată deoarece nu s-a stabilit în prealabil vinovăţia sa  şi nu a avut ocazia să exercite drepturile apărării, nefiind audiată în cursul urmăririi  penale.

Intimata subliniază că doamna NE.  a fost la sediul biroului notarial şi a semnat procura autentificată sub nr. 2062/2002,  aceasta fiind o persoană în vârstă (97ani) şi  probabil  a uitat că a dat acest mandat  sau există o dorinţă de a-l şicana pe mandatar, în condiţiile în care, în baza procurii, mandanta a obţinut hotărâri judecătoreşti care i-au fost comunicate  şi nu au fost atacate  pe considerentul  că nu l-a împuternicit pe mandatarul M.G. , aspect recunoscut şi în declaraţia dată de mandantă ( pagina 2, paragraful 4) unde menţionează  că nu contestă hotărârile judecătoreşti unde a fost reprezentantă de mandatar  şi solicită, prin declaraţia dată  la 22.02.2012, anularea procurii  pentru a nu fi folosită de către mandatar.

Intimata aminteşte  procura autentificată sub nr. 892/2012, precum şi procura autentificată sub nr. 87/2009 de către notarul public C.P.  şi apreciază că  mandanta şi-a revocat  procura prin numirea altui mandatar  (în persoana d-lui P.) care să o reprezinte în orice litigiu.

În cauză,  au fost depuse note de şedinţă (fila 28) de către  NE  prin care a solicitat anularea  procurii autentificată sub nr. 2062/2002 de BNP M.N., precum şi obligarea intimatului M.G.  la despăgubiri şi daune morale în valoare de 2500 lei,  cu motivarea că  intimatul  M.G.  s-a folosit de această procură în care a falsificat semnătura şi s-a erijat în  fiul său, deşi nu este,  fiindu-i aduse mari prejudicii deoarece a avut  cu intimatul M.G.  mai multe dosare civile şi penale  şi acesta  i-a tulburat liniştea peste 5 ani, folosindu-se de o serie de acte în care i-a falsificat semnătura pentru a-şi atinge scopul.

Pentru  dovada susţinerilor din notele de şedinţă (fila 28), au fost depuse, în copie, decizia penală nr. 191/2011,  ordonanţa  din dosarul penal nr. 2247/II/2010 şi dovada de comunicare,  rezoluţia de confirmare a începerii urmăririi penale în dosarul nr. 2347/P/2008, ordonanţa de  admitere  a plângerii  ,  contract  de arendare , cerere de chemare în judecată,  citaţie emisă în dosarul nr. 217/317/2012, sentinţa penală nr. 392/2011, adresa  nr. 1581/II/2/2010, ordonanţa din dosarul nr. 1581/II/2/2010, ordonanţă din dosar nr. 859/P/2008,  cererea înregistrată sub nr. 10875 la Direcţia Silvică Târgu Jiu,  adresa nr. 660/2009, adresa nr. 645/VIII/1/2010, încheierea  din dosarul nr. 9457/95/2009, decizia nr. 86/2011 rezoluţia pronunţată în dosarul nr. 130/P/2012 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova.

Pârâtul M.G. a formulat întâmpinare (fila 82) prin care a solicitat  respingerea acţiunii deoarece Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova nu a stabilit existenţa unor fapte penale în sarcina sa ori a notarului public, astfel că  în temeiul art. 1169 C. civil,  reclamantul urmează să propună probatorii pentru a-şi dovedi afirmaţiile, iar  menţiunea din cuprinsul procurii, în sensul că  ar fi  fiul mandantei nu are nicio relevanţă în aducerea la îndeplinire a contractului de mandat care este unilateral şi i-a fost citit reclamantei de către notarul public înainte de semnare, fiind culpa acesteia de a fi acceptat această formulare, având în vedere că  era întreţinătorul ei  şi îl considera ca fiind propriul fiu  în tot ceea ce făcea spre binele acesteia.

Pârâtul apreciază că  reclamantul urmează să dovedească împrejurarea că semnătura nu aparţine mandantului şi nici un notar nu ar risca să emită o procură în lipsa persoanei care doreşte să împuternicească pe cineva să-i reprezinte interesele, mai ales că aceasta s-a prezentat în faţa notarului cu buletinul de identitate şi a primit originalul procurii după ce i s-a citit conţinutul şi a semnat.

Pârâtul mai arată că  a reprezentat cu bună credinţă şi maximă diligenţă interesele mandantei tot timpul cât aceasta a fost în întreţinerea sa  şi de îndată  ce aceasta a formulat cerere de rezoluţiune a contractului de întreţinere, respectiv martie 2008, a încetat reprezentarea acesteia în orice împrejurări, mai ales că un  contract de  mandat poate fi anulat printr-o notificare notarială adresată mandatarului sau  prin emiterea altei procuri de reprezentare unei alte persoane, aşa cum de altfel reclamanta  procedat, iar dacă ar mai fi uzat de această procură, cunoscând voinţa  mandantei de a nu mai fi reprezentată, ar fi comis o faptă penală cu privire la care  aceasta putea sesiza  oricând organele abilitate.

În timpul judecăţii părţile au depus note de şedinţă şi înscrisuri suplimentare, inclusiv înscrisuri din dosare penale, civile în care figurează ca părţi M.G.  şi N.E.

Instanţa reţine că la fila 28 din dosar au fost depuse  note de şedinţă prin care numita N.E. a arătat că îşi însuşeşte cererea de chemare în judecată şi că înţelege să devină reclamant alături de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, însă  aceste note de şedinţă au fost calificate de către instanţă ca fiind o cerere de intervenţie în interes propriu, avându-se în vedere pretenţii proprii ale acesteia împotriva pârâtului M.G. , precum şi faptul că nu putea formula o cerere prin care să-şi însuşească acţiunea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, ce face obiectul cauzei de faţă deoarece, legitimitatea procesuală a petentului Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, de-a promova prezenta cerere de chemare în judecată este dată de disp. art. 45 alin.1  C.pr.civilă.

În dreptul procesual civil nu există reglementată procedura prin care o parte, care ar putea să stea în justiţie în nume propriu, în calitate de subiect de drept, îşi însuşeşte cererea de chemare în judecată formulată de un alt reclamant, astfel că persoana care înţelege să invoce pretenţii proprii într-o cauză civilă, poate formula doar o cerere de intervenţie în interes propriu.

La termenul de judecată  din 12.10.2012,  instanţa a dispus disjungerea  cererii fila 28), având ca obiect pretenţii, formulată de intervenienta N.E.  şi judecarea acesteia în mod  separat,  fiind acordat termen la 09.11.2012, iar în prezenta cauză a fost menţinută cererea de intervenţie având ca obiect anularea procurii generale judiciare  autentificată  sub nr. 2062/2002 la BNP M.N..

În temeiul art. 129 al. 5 C.pr.civilă, instanţa a solicitat  Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova dosarul nr. 130/P/2012, dosar ce a fost restituit după xeroxarea filelor ataşate la prezenta cauză (file 89-108), precum şi informaţii privind demersurile efectuate pentru identificarea dosarelor în care a fost depusă procura contestată, răspunsul fiind comunicat cu adresa depusă la fila 191 în sensul că nu s-au efectuat astfel de demersuri, având în vedere soluţia adoptată în cauza penală, iar obligaţia de a solicita probe în susţinerea acţiunii civile având ca obiect anulare act revine numitei N.E.  care şi-a însuşit cererea formulată de parchet.

De asemenea, instanţa a ataşat  detalii din dosarele menţionate  de intervenientă  în concluziile depuse la fila 203 şi a solicitat acesteia să depună înscrisuri privind înregistrarea revocării procurii generale judiciare  autentificată  sub nr. 2062/2002 la BNP M.N., răspunsul rezultând din adresa nr.270012/2012 emisă de în Registrul naţional notarial de evidenţă a procurilor şi revocărilor acestora în sensul că actul juridic de revocare a acestei procuri, autentificat sub nr. 5658/22.10.2012 de către notarul public Parau Claudia Radita a fost înregistrat în acest registru sub nr. 270012/2012.

Totodată, instanţa  a pus în vedere intervenientei să depună  la dosar originalul procurii a cărui anulare se solicită, în vederea efectuării  unei expertize grafologice  şi să indice  dosarele  în care a fost depusă această procură, în original şi a solicitat Institutului Naţional de Expertize Criminalistice să comunice dacă efectuează expertiza criminalistică a semnăturii aflate pe un exemplar copie, în sensul identificării autorului acesteia, răspunsul negativ fiind comunicat cu adresa nr.839/16.11.2012. 

În şedinţa publică din 23.11.2012, mandatarul intervenientei, respectiv Purice Constantin, a menţionat că  intervenienta nu estre în posesia originalului procurii autentificată sub nr. 2062/2002 şi solicită desfiinţarea acestei procuri doar în baza înscrisurilor, depuse în copie, la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin rezoluţia din data de 09.03.2012  a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, stată în dosarul nr. 130/P/2012, s-a dispus, în temeiul disp. art. 228 al. 6 C. pr. penală raportat la art. 10 lit. g, C. pr. penală, neînceperea urmării penale faţă de numita M.N.- notar public în cadrul Camerei Notarilor de pe lângă Curtea de Apel Craiova, pentru infracţiunea de fals intelectual  prev. de art. 289 C. penal, iar faţă de numitul M.G. ,  pentru infracţiunea de fals material  în înscrisuri oficiale  prev. de art. 288 C. penal,  reţinându-se că  s-a împlinit termenul de prescripţie al răspunderii penale, în condiţiile în care presupusele fapte penale au fost comise la data de 30.05.2002, iar termenul de prescripţie al răspunderii penale este de 5 ani de la data săvârşirii faptei, conform art.121 şi art.122 alin.1 lit. d C.pr. penală.

În cuprinsul rezoluţiei precizate anterior s-a mai  reţinut că petenta Negroiu Elisabeta a sesizat faptul că  procura  generală judiciară  autentificată  sub nr. 2062/2002 la BNP M.N. nu a fost semnată de aceasta şi a fost întocmită în vederea folosirii de către M.G. , iar prin această procură petenta a împuternicit pe fiul său M.G.  să o reprezinte în faţa oricăror instanţe judecătoreşti din ţară, în orice fel de procese, civile sau penale, în care va figura ca parte civilă sau reclamantă, la organele administraţiei de stat.

În cursul urmării penale a fost audiată petenta care a susţinut că procura este falsă întrucât nu a avut copii şi nu a semnat în calitate de mandant procura la care face referire, însă în declaraţia sa M.G.  a susţinut că în anul 2002 a transportat cu autoturismul proprietate personală pe petentă la sediul  BNP M.N. în vederea întocmirii şi autentificării unei procuri prin care era împuternicit să o reprezinte, nefiind prezent în momentul semnării înscrisului, dar a apreciat că procura nu putea fi semnată decât de petentă, neexistând motive să fie semnată de altă persoană.

În dosarul nr. 130/P/2012 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova nu a fost audiată pârâta M.N.şi nu i-a fost comunicată rezoluţia, deşi, potrivit art.18 C.p.penală, aceasta avea posibilitatea să solicite continuare procesului penal, prilej cu care putea invoca apărările menţionate în întâmpinare, apărări ce vizează latura obiectivă şi subiectivă a infracţiunii de fals intelectual  prev. de art. 289 C. penal, însă instanţa reţine că aceste apărări nu mai pot fi analizate de instanţa civilă deoarece ar presupune repunerea în discuţie a soluţiei dată în cursul urmării penale, în afara cadrului legal stabilit de Codul de procedură penală.

În acest context, instanţa se va pronunţa, în temeiul art. 137 C.p.civilă, cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâta M.N.(fila 27) în sensul admiterii şi, pe cale de consecinţă, va respinge cererea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova în contradictoriu cu pârâta M.N.,  ca fiind îndreptată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Cu privire la cauzele în care acţiunea penală s-a stins în faza de urmărire penală, prin încetarea urmăririi penale sau scoaterea de sub urmărire penală, în temeiul art. 245 alin. 1 lit. c1 şi al art. 249 alin. 2 din Codul de procedură penală, procurorul sesizează instanţa civilă competentă cu privire la desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris.

Potrivit deciziei nr.2 din 17.01.2011 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu ocazia soluţionării recursului în interesul legii, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.45 alin.1 teza finală din Codul de procedură civilă, raportat la dispoziţiile art.245 alin.1 lit .c1 din Codul de procedură penală, s-a stabilit că  procurorul are legitimare procesuală activă de a formula acţiunea civilă pentru desfiinţarea, în tot sau în parte, a unui înscris falsificat, atunci când acţiunea penală s-a stins în faza de urmărire penală printr-o soluţie de netrimitere în  judecată .

Conform disp.  art. 245 lit.c1 C.pr.penală, petentul Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova a sesizat instanţa civilă competentă cu privire la desfiinţarea înscrisului falsificat, respectiv procura  generală judiciară  autentificată  sub nr. 2062/2002 la BNP M.N..

Faţă de pretenţiile reclamantului  Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, cât şi cele ale intervenientei ce fac obiectul cauzei de faţă se reţin următoarele:

 Conform disp. art. 184 C.p.civilă, când nu este caz de judecată penală sau dacă acţiunea penală s-a stins sau s-a prescris, falsul se va cerceta de instanţa civilă prin orice mijloc de dovadă.

Instanţa învestită cu soluţionarea prezentei cauze, reţine că reclamantul şi intervenienta nu au dovedit că semnătura din cuprinsul procurii  generale judiciare  autentificată  sub nr. 2062/2002 la BNP M.N.nu a fost realizată de mandantă şi nu a fost posibilă efectuarea unei expertize pentru verificarea autorului semnăturii ca urmare a nedepunerii originalului procurii (împrejurare dovedită cu adresa nr.839/16.11.2012 a  Institutului Naţional de Expertize Criminalistice), iar menţiunea privind calitatea părţilor din cuprinsul unui contract de mandat nu constituie un element esenţial pentru validitatea convenţiei, astfel că cererile privind anularea procurii  generale judiciare  autentificată  sub nr. 2062/2002 la BNP M.N.sunt nefondate.

Expertiza criminalistică a semnăturii aflate pe originalul procurii contestate este singura probă concludentă în cauză având în vedere şi relaţiile tensionate existente între părţi, relaţii care iniţial au fost foarte bune (între intervenientă şi pârâtul M.G. , precum şi soţia acestuia fiind încheiat contractul de întreţinere ce a fost desfiinţat în anul 2008), însă aceste relaţii s-au deteriorat la mult timp după încheierea procurii din 2002 (din 2008), cu precizarea că după această procură mandanta a încheiat şi alte procuri ce fac obiectul altor litigii în cadrul cărora se analizează temeinicia pretenţiilor substanţiale ale mandantei.

Cu privire la litigiile invocate de către intervenientă, instanţa reţine că nu au relevanţă în raport de obiectul cauzei de faţă (anularea procurii  generale judiciare  autentificată  sub nr. 2062/2002 la BNP M.N.), aspect dovedit cu înscrisurile depuse de către intervenientă şi fişa dosarelor indicate în notele de şedinţă depuse la fila 203, iar existenţa acestor litigii coroborată cu sesizarea depusă de intervenientă abia în anul 2011 (fila 93), precum şi nedovedirea de către  intervenientă a depăşirii limitelor conferite de procura contestată (dreptul de reprezentare) subliniază necesitatea administrării unor probe  tehnice (expertiza criminalistică a semnăturii).

Mai mult, actul juridic de revocare a acestei procuri, autentificat sub nr. 5658/22.10.2012 de către notarul public PCR a fost înregistrat sub nr. 270012/2012 în Registrul naţional notarial de evidenţă a procurilor şi revocărilor acestora, astfel că susţinerea intervenientei în sensul că mandatarul ar putea să o prejudicieze prin folosirea procurii, ce  conferă doar dreptul de reprezentare, nu poate fi primită deoarece instanţele şi orice persoană pot verifica informaţiile din acest registru.

Pentru considerentele expuse, instanţa va respinge ca nefondate cererea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova şi cererea de intervenţie formulată de intervenienta N.E.  în contradictoriu cu pârâtul M.G. , având ca obiect desfiinţarea procurii  generale judiciare  autentificată  sub nr. 2062/2002 la BNP M.N..

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia invocată de pârâta M.N.(fila 27).

Respinge cererea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova în contradictoriu cu pârâta M.N.,  cu domiciliul ales la Biroul Notarului Public M.N., din Târgu Jiu, str. judeţul Gorj ca fiind îndreptată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Respinge cererea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, precum şi cererea de intervenţie formulată de intervenienta N.E. ,  domiciliată în  comuna Bărbăteşti,  sat Petreşti, judeţul Gorj în contradictoriu cu pârâtul M.G. , domiciliat în  comuna, judeţul Gorj,  ca nefondate.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 29 Noiembrie 2012.

PREŞEDINTE

Grefier