Constatarea nulităţii absolute a înscrisului sub semnătură privată intitulat ,, act de vânzare”

Sentinţă civilă 6594 din 19.04.2012


Dosar nr. 422/318/2012  operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU,  JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 6594

Sedinta publica de la 19 Aprilie 2012

Completul compus din:

PRESEDINTE: OTILIA CEZARINA POPESCU

GREFIER: ELENA CIORTAN

Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în sedinta publica din data de 12.04.2012, cu privire la actiunea formulata de reclamantul ... împotriva pârâtei ..., având ca obiect constatarea nulitatii absolute a înscrisului sub semnatura privata intitulat ,, act de vânzare", încheiat la data de 20.11.1992.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura de citare este legal îndeplinita, din ziua dezbaterilor.

Dezbaterile si cuvântul partilor au fost consemnate în încheierea de sedinta din data de 12.04.2012, ce face parte integranta din prezenta sentinta.

Deliberând, instanta pronunta urmatoarea sentinta:

 

INSTANTA

Prin actiunea înregistrata pe rolul judecatoriei TG-Jiu, sub nr. 422/318/2012, disjunsa din dosarul nr.14582/318/2011,precizata la fila 44,  reclamantul ... a chemat în judecata pârâta ... si a solicitat instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se constate nulitatea absoluta a înscrisului sub semnatura privata intitulat ,, act de vânzare", încheiat la data de 20.11.1992.

În motivarea actiunii( fila 44) reclamantul a aratat ca actul a fost încheiat între CC, tatal reclamantului si pârâta, actul fiind lovit de nulitate absoluta deoarece nu a fost stabilit pretul vânzarii,  iar din cuprinsul actului nu rezulta ca partile s-au învoit asupra pretului( art.1294 si 1295C. civil)

Ca, potrivit art. 46 din Legea 18/1991, actul de vânzare trebuia încheiat în forma autentica, fata de obiectul contractului( vânzarea unui teren ) si, mai mult, acesta nu poate fi calificat ca un antecontract de vânzare cumparare deoarece lipseste obiectul, respectiv  pretul.

În dovedirea actiunii reclamantul a depus al dosar actul de vânzare , întâmpinarea formulata de catre Comisia locala Arcani în dosarul nr. 14582/318/2011, proces verbal din data de 08.7.2011,  contract de vânzare cumparare autentificat sub nr.2539/24.06.2011, adeverinta nr.1196/2011, proces verbal de punere în posesie din data de 09.05.2011, , plan de încadrare în zona, plan de amplasament si nu a înteles sa  administreze proba cu martori pentru a dovedi motivele de nulitate .

Actiunea a fost legal timbrata, cu taxa de timbru în cuantum de 192,80lei si timbru judiciar în valoare de 3lei.

Pârâta a formulat întâmpinare ( fila 45), solicitând respingerea actiunii. S-a sustinut ca nu exista motive de nulitate absoluta a actului de vânzare deoarece cumparatoarea a achitat pretul de 600.000lei, aspect ce poate fi dovedit cu martori, iar încheierea actului de vânzare cumparare nu  a fost posibila deoarece vânzatorul a decedat, iar actele de reconstituire  a dreptului de propriettae au fost emise dupa data încheierii conventiei.

Instanta, analizând actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarea stare de fapt .

La data de 20.1.1992 tatal reclamantului a încheiat cu pârâta înscrisul sub semnatura privata intitulat ,, act de vânzare", având ca obiect vânzarea  unui teren situat în comuna Arcani, sat Stroiesti, judetul Gorj, cu latimea de 4m, ce se întinde  din apa Jalesului pâna în soseaua satului Stroiesti si continua dincolo de soseaua satului Stroesti, pâna în culmea dealului, pe o latime de 2,5m.

Potrivit mentiunilor actului încheiat, cumparatorul a intrat în posesia terenului la data încheierii actului.

Prin actiunea de fata reclamantul sustine ca înscrisul sub semnatura privata este lovit de nulitate absoluta deoarece lipseste pretul, iar partile nu au încheiat actul  în forma autentica, forma fiind ceruta pentru validitatea actului.

Instanta, analizând probatoriul administrat, raportat la motivele de nulitate absoluta invocate de reclamant, retine ca  înscrisul sub semnatura privata este nul ca act de vânzare cumparare deoarece nu îmbraca forma autentica prevazuta de lege si nu cuprinde obiectul, respectiv pretul, acesta fiind obiectul prestatiei cumparatorului,  fiind valabil ca antecontract de vânzare cumparare, potrivit principiului conversiunii actului juridic, care, în esenta, presupune înlocuirea actului nul cu un act juridic valabil, temeiul conversiunii reprezentându-l regula statornicita de art.978c. civil, potrivit careia,, când o clauza este primitoare de doua întelesuri, ea se interpreteaza în întelesul ce se potriveste mai mult cu natura contractului" .

Retinând ca actul încheiat de parti valoreaza ca antecontract de vânzare cumparare, asa cum a sustinut si pârâta prin întâmpinarea depusa la fila 45, instanta va trebui sa verifice daca, în privinta acestui act juridic, subzista motivele de nulitate absoluta aratate de reclamant, respectiv forma autentica si obiectul actului juridic.

Promisiunea bilaterala de vânzare cumparare este o conventie prin care partile se obliga sa încheie în viitor un contract de vânzare cumparare, astfel ca obiectul îl reprezinta obligatia de a face, respectiv de a încheia în viitor actul de vânzare cumparare, si nu obligatia de a da, spre deosebire de contractul de vânzare cumparare, unde obiectul prestatiei vânzatorului este de  a preda bunul, iar obiectul prestatiei cumparatorului este de a plati pretul.

În lipsa unui pret vânzare este lovita de nulitate absoluta deoarece obligatia cumparatorului nu are obiect.

Pentru a fi valabila, promisiunea bilaterala trebuie sa îndeplineasca conditiile de valabilitate prevazute de art.948 C. civil, aplicabil în speta în raport de art. 6alin.2 si 3 din Legea 287/2009, respectiv capacitatea de a contracta, consimtamântul valabil al partii ce se obliga, un obiect determinat si o cauza licita.

Se constata ca promisiunea bilaterala de vânzare îndeplineste conditiile esentiale pentru validitatea unei conventii, iar pretul, ca element esential de validitate a vânzarii, trebuie analizat, sub aspectul conditiilor pe care trebuie sa le îndeplineasca , la momentul încheierii contractului de vânzare cumparare, prestatie la care partile s-au obligat prin actul încheiat.

În consecinta, instanta va respinge actiunea formulata de reclamant,  asa cum a fost precizata ulterior.

În temeiul art.274 C.p.c. reclamantul va fi obligat sa plateasca pârâtei suma de 1000lei, reprezentând cheltuieli de judecata, aceasta fiind în culpa procesuala.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Respinge actiunea formulata de reclamantul .... domiciliat în comuna ...., judetul Gorj  împotriva pârâtei .... domiciliata în  comuna ..., sat ..., judetul Gorj.

Obliga reclamantul sa plateasca pârâtei suma de 1000lei,  cheltuieli de judecata.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 19 Aprilie 2012, la judecatoria Tg-Jiu. 

Presedinte,

OTILIA CEZARINA POPESCU Grefier,

ELENA CIORTAN O.P. 15 Mai 2012/4ex

1