Anulare decizie

Decizie 934 din 22.06.2006


Asupra recursului civil de fata, constata ca prin cererea înregistrata la  Tribunalul Bucuresti-Sectia A VIII-A Conflicte de Munca Asigurari Sociale, Contencios Administrativ si Fiscal sub nr. 6343/CA/2003, reclamantul GHITESCU ILIE-EMILIAN a solicitat în contradictoriu cu pârâtii DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE  BUCURESTI, DIRECTIA REGIONALA VAMALA INTERJUDETEANA ORADEA-BIROUL VAMAL DE CONTROL SI VAMUIRE LA FRONTIERA BORS anularea  deciziei nr.545/10.06.2002 emisa de Directia Generala a Finantelor Publice  Bucuresti si a actului constatator nr.674/23.10.2002 si a procesului-verbal nr.12884/23.10.2002 si chemarea în garantie a  lui GREBENCEA CRISTIAN si TRIBOI MARCELA.

Prin sentinta civila nr.5308/16.12.2005 a Tribunalul Bucuresti-Sectia Conflicte de Munca Asigurari Sociale, Contencios Administrativ si Fiscal  pronuntata în dosarul nr. 6343/CA/2004 a fost  admisa în parte contestatia, anulat punctul I din Decizia nr.545/10.06.2002 si obligata pârâta sa solutioneze în fond contestatia pe acest aspect fiind respinsa ca  inadmisibila cererea de anulare a procesului-verbal nr.12884/23.10.2002 si a actului constatator nr.674/23.10.2002.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut în  esenta ca parata DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCURESTI a procedat gresit respingând contestatia ca fiind introdusa peste termenul prevazut de lege, in conditiile in care actele constatatoare nu au fost comunicate reclamantului la adresa la care acesta locuia. Faptul ca in actele de la organele vamale figura o alta adresa decat cea la care locuia reclamantul la data intocmirii actelor atacate nu justifica o astfel de procedura de comunicare intrucat autoritatea publica avea obligatia sa se asigure ca actele au ajuns in posesia destinatarului.

In ceea ce priveste art. 93 din codul vamal, invocat de autoritatea publica parata, tribunalul constata ca acesta se refera la obligatia de comunicare a modificarilor care influenteaza operatiunea sub regim vamal aprobat or domiciliul unei parti nu are nici o influenta asupra regimului vamal aprobat, nemodificand drepturile si obligatiile dintre parti.

Pe de alta parte tribunalul constata ca atata timp cat autoritatea publica investita cu sulutionarea contestatiei nu s-a pronunatat pe fondul ei nu este posibila cenzurarea, direct de catre instanta, a actului constatator si a procesului verbal, OG 13/2001 impunand ca cenzurarea actelor administrativ fiscale sa se realizeze, de catre instanta de judecata doar dupa solutionarea contestatiei de catre autoritatea administrativa competenta.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs  pârâta  DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCURESTI criticând-o  in ceea ce priveste anularea pct. 1 din Decizia nr. 545/10.06.2003 emisa de D.G.F.P.-M.B. in cauza fiind incidente dispozitiile art. 304, pct. 9 Cod procedura civila, hotararea fiind pronuntata cu aplicarea gresita a legii.

Astfel, cu Declaratia vamala de tranzit nr. 1051/28.01.1998, a fost introdus in tara autoturismul marca Renault, de catre Grebencia Cristian pentru reclamant, in baza procurii autentificate la B.N.P. Irina Daniilescu.

Asa cum rezulta din declaratia vamala, titularul operatiunii vamale este reclamantul domiciliat in Bucuresti Aleea Arutela nr. 4, bl. M16, sc. a, ap. 45, Sector 6, care potrivit art. 164,  alin. 1 si 2 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal, aprobat prin H.G. nr. 1114/2001, avea obligatia legala de a se prezenta in termenul legal la biorul vamal de destinatie pentru a incheia operatiunea de tranzit.

Intrucat reclamantul nu a respectat aceste prevederi legale exprese, autoriatatea vamala a incheiat din oficiu operatiunea de tranzit vamal, comunicand in acest sens titularului operatiunii faptul ca figureaza in evidentele acesteia cu debite restante reprezentand taxe vamale.

Comunicarea actelor incheiate de biroul vamal s-a efectuat la adresa indicata  de reclamant in toate documentele prezentate autoritatii vamale.

De altfel, asa cum rezulta de pe confirmarea de primire, actele incheiate de biroul vamal, si anume actul constatator si procesul verbal de calcul majorari a fost inmanate unui membru al familiei reclamantului si anume, fiicei acestuia.

Motivarea instantei de fond potrivit careia art. 93 din Codul vainal nu are aplicabilita e in cauza referindu-se exclusiv la obligatia de comunicare a modificarilor care influenteaza operatiunea aflata sub regim vamal este neîntemeiata, Tribunalul Bucuresti dand o interperetare eronata acestui text de lege.

Din  modul cum este formulat textul de lege rezulta fara putinta de tagada faptul ca titularul opratiunii vamale este obligat sa notifice de indata organul vamal cu privire la orice modificari care ar avea relevanta si implicit influenta asupra modului de derulare a operatiunii sub regimul vamal aprobat, intrucat modificarea sediului sau a domiciliului in cazul persoanei fizice fara a fi communicate celeilalte parti duce la imposibilitatea de a comunica, ceea ce este similar cu obligatia de informare intre partile unui contract, prevazuta in legislatia comerciala, producand efecte in ceea ce priveste derularea operatiunii vamale.

Mai mult,  art. 93 Cod vamal nu se refera strict la acte sau fapte care ar determina modificarea drepturilor si obligatiilor banesti ale partilor, ci se refera in mod generic la obligatia de comunicare a oricaror modificari ce ar avea influente asupra operatiunii vamale.

Astfel, prin interpretarea eronata a art. 93 din Legea nr. 141/1997, instanta de fond a inlaturat in mod nejustificat principiul conform caruia nimeni nu poate invoca propria culpa in aparare, in speta reclamantul intemeindu-si apararea tocmai pe acest considerent.

Analizând actele si lucrarile dosarului, sentinta recurata, atât prin prisma motivelor de recurs invocate cât si în limitele prevazute de art. 3041 C.pr.civ., Curtea apreciaza recursul ca fiind fondat pentru urmatoarele considerente:

În declaratia vamala de tranzit titularul operatiunii vamale este reclamantul care figureaza cu domiciliat in Bucuresti Aleea Artulea nr. 4, bl. M16, sc. A, ap. 45, Sector 6, acesta fiind domiciliul mentionat în procura autentificata prezentata de mandatar, potrivit declaratiei reclamantul trebuia sa se prezinte la Biroul Vamal Bucuresti Antrepozite pâna la data de 28.01.1998.

La data de 23.10.2002 Biroul Vamal de Control si Vamuire la Frontiera Bors a emis actul constatator nr.674 si procesul-verbal de majorari care au fost comunicate contestatorului prin AR la adresa indicata în declaratia vamala de tranzit la data de 04.11.2002, actele administrativ-fiscale fiind  primite de fiica acestuia.

La acea data reclamantul nu mai locuia la acea adresa ci în Bucuresti, B-dul. Timisoara nr.41, bl.35, sc.2, et.5, ap. 65 sector.6 însa nu a adus la cunostinta autoritatii vamale schimbarea de domiciliu.

În conditiile în care la data comunicarii actelor administrativ-fiscale expirase termenul stabilit în D.V.Tz. trebuia sa se prezinte la Biroul vamal de destinatie si nici nu a adus la cunostinta vamii schimbarea de domiciliu, comunicarea efectuata la fosta adresa este valabila, având în vedere ca potrivit art.92 alin.2 C.pr.civ., cu care se completeaza în mod corespunzator dispozitiile Codului Vamal si a Codului de procedura fiscala, comunicarea este valabila daca este efectuata unei persoane din familie, în speta fiica reclamantului.

Prin urmare, în mod gresit instanta de fond a retinut ca nu se justifica o astfel de procedura de comunicare intrucat autoritatea publica avea obligatia sa se asigure ca actele au ajuns in posesia destinatarului, comunicarea fiind realizata potrivit dispozitiilor legale la domiciliul declarat de reclamant prin mandatarul sau  actul de procedura fiind înmânat unei persoane din familie potrivit  dispozitiilor legale.

Fata de aceste considerente, retinând ca decizia contestata emisa de pârâta este legala si temeinica, Curtea, vazând dispozitiile art.312 C.pr.civ, urmeaza sa admita recursul, sa modifice în tot sentinta recurata în sensul  respingerii contestatiei ca neîntemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

 DECIDE

Admite recursul declarat de recurenta-pârâta DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI împotriva sentintei civile nr.5308/16.12.2005 pronuntata în dosarul nr.6343/CA/2003 al Tribunalului Bucuresti-Sectia Conflicte de Munca Asigurari Sociale, Contencios Administrativ si Fiscal  în contradictoriu cu intimatul-reclamant GHITESCU ILIE-EMILIAN si cu intimata-pârâta  AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR-BIROUL VAMAL DE CONTROL SI VAMUIRE LA FRONTIERA BORS

Modifica  în tot sentinta recurata în sensul ca:

Respinge  contestatia ca neîntemeiata.

Irevocabila

Pronuntata în sedinta publica azi 22.06.2006

PRESEDINTE  JUDECATOR  JUDECATOR 

Horatiu Patrascu Carata Glodeanu Constanta Floriana  Voicu Rodica