Art. 208/209 cp

Sentinţă penală 7002 din 27.02.2013


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONESTI JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr.  7002/270/2012

Înreg.  14.12. 2012 art. 208 - 209 alin. 1 lit. a şi e Cod penal

SENTINŢA PENALĂ NR.

Şedinţa separată şi nepublică din data de 27.02.2013

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte –

Grefier –

Ministerul Public reprezentat de procuror –

Pe rol fiind judecarea acţiunii penale pusă in mişcare prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria ----împotriva inculpaţilor  ---,  trimişi în  judecată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 208-209 al. 1 lit. a,e din Cod penal cu aplicarea art. 99 şi urm. din Cod penal.

Desfăşurarea şedinţei de judecată s-a înregistrat cu mijloace tehnice audio, conform prevederilor art. 304 Cod procedură penală.

La apelul nominal făcut in şedinţă publică  s-au prezentat: inculpaţii minori ---, partea vătămată ---, părţile responsabile – civilmente---, lipsă fiind celelalte părţi .

Procedura  de citare  legal  îndeplinită .

S-a făcut  referatul cauzei  de către grefierul de şedinţă  care  învederează  instanţei  că  procedura  de citare este legal  îndeplinită şi s-au întocmit referatele de evaluare ale inculpaţilor minori  inculpaţilor  ---, după care,

Avocat --- depune la dosar delegaţie de substituire  a avocatului ---

Se verifică identitatea părţii vătămate --- care se legitimează cu Cartea de Identitate seria ---, din care reiese că este născut la data de  --- şi solicită a se lua act că nu doreşte să-şi angajeze avocat şi nu se constituie parte civilă în cauză.

Se  procedează la audierea părţii vătămate --- , declaraţia acestuia fiind consemnată la dosar, după citire şi semnare.

Procurorul precizează că nu are alte cereri de formulat.

Avocat ----pentru inculpatul --- precizează că nu are alte cereri de formulat.

Avocat ---pentru inculpatul --- precizează că nu are alte cereri de formulat.

Părţile responsabile – civilmente pe rând precizează că nu au alte cereri de formulat.

Partea vătămată --- nu are alte cereri de formulat.

Nefiind formulate cereri noi, instanţa declară terminată cercetarea judecătorească  şi acordă cuvântul în fond.

Procurorul, având cuvântul în fond, expune situaţia de fapt reţinută prin rechizitoriu şi  solicită condamnarea ambilor inculpaţi în baza art. 208-209 al. 1 lit. a,e din Cod penal cu aplicarea art. 99 şi urm. din Cod penal la pedeapsa închisorii, cu executarea pedepselor, în baza 83 cod penal, solicită a se dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepselor aplicat inculpaţilor prin sentinţa penală nr. 234/2012 şi prin sentinţa penală nr. 78/30.01.2012, a se dispune executarea în întregime în penitenciar a pedepselor  alături de pedeapsa la care vor fi condamnaţi în prezenta cauză , cu obligarea inculpaţilor la cheltuieli judiciare către stat.

Avocat --- pentru inculpatul ---, având cuvântul, solicită a se lua act că îşi menţine concluziile formulate la termenul din 6.02.2013 şi solicită a se face aplicarea dispoziţiilor art. 40 Cod penal, faţă de faptul că inculpatul a săvârşit fapta in timpul minorităţii, a mai săvârşit o faptă tot în timpul minorităţii, prejudiciul a fost achitat, inculpatul se prevalează de dispoziţiile art. 3201 Cod penal şi regretă fapta săvârşită, cu onorariu de avocat din oficiu din fondurile Ministerului de Justiţie. Depune referatul privind plata onorariului de avocat din oficiu.

Avocat ---pentru inculpatul --- , având cuvântul, solicită a se lua act că îşi menţine concluziile puse la termenul din 6.02.2013 şi solicită a se face aplicarea dispoziţiilor art. 40 Cod penal, faţă de faptul că inculpatul a săvârşit fapta in timpul minorităţii, a mai săvârşit o faptă tot în timpul minorităţii, prejudiciul a fost achitat, inculpatul se prevalează de dispoziţiile art. 3201 Cod penal şi regretă fapta săvârşită. Solicită aplicarea unei măsuri cu internarea inculpatului într-un centru de reeducare sau condamnarea inculpatului la o pedeapsă cu închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, cu onorariu de avocat din oficiu din fondurile Ministerului de Justiţie. Depune referatul privind plata onorariului de avocat din oficiu.

Partea vătămată --- ,având cuvântul, solicită condamnarea inculpaţilor .

Partea responsabilă – civilmente--- , având cuvântul, solicită a se aplica inculpatului o măsură educativă.

Partea responsabilă – civilmente  ---, având cuvântul, solicită a se aplica inculpatului o măsură educativă.

Partea responsabilă – civilmente  --- având cuvântul, solicită a se aplica inculpatului o măsură educativă.

Inculpatul ---, având ultimul cuvânt, recunoaşte săvârşirea faptei pe care o regretă enorm.

Inculpatul  ---, având ultimul cuvânt, recunoaşte săvârşirea faptei pe care o regretă şi solicită a i se aplica o măsură educativă.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de faţă,

Constată că prin rechizitoriul nr. --- întocmit la data de 13.12.2012 Parchetul de pe lângă Judecătoria ---a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor ---, ambii pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat,prevăzută şi pedepsită de art. 208 – 209 al. 1 lit. a, e Cod penal cu aplicarea art. 99 şi următoarele Cod penal.

Prin actul de sesizare a instanţei se reţine că în ziua de 24.08.2012 inculpa?ii au sustras împreună bunuri aparţinând părţii vătămate---, în timp ce se aflau în loc public.

La termenul de judecată din data de 06.02.2013, înainte de începerea cercetării judecătoreşti, ambii inculpaţi au declarat, personal , că recunosc săvârşirea faptei reţinute în sarcina lor prin actul de sesizare a instanţei, solicitând ca judecata cauzei să aibă loc în baza probelor administrate în etapa urmăririi penale, probe pe care le cunosc şi le însuşesc în totalitate.

Din analiza probatoriului administrat în faza urmăririi penale se reţine următoarea situaţie de fapt:

În după – amiaza zilei de 24.08.2012, în jurul orei 17,30, după ce au petrecut în parcul municipal Oneşti cu ocazia Festivalului  verii, cei doi inculpaţi se îndreptau spre domiciliu.

Ajungând pe strada ---, în dreptul imobilului nr. 3, ---au observat pe partea vătămată ---, în vârstă de 79 de ani, care, având ambele mâini ocupate cu sacoşe, se pregătea să utilizeze interfonul ce asigură accesul în scara blocului.

Acţionând în baza unei înţelegeri prealabile şi fără a utiliza violenţa , inculpaţii s-au apropiat de partea vătămată şi coordonându-şi acţiunile , --- l-a deposedat pe --- de un portmoneu conţinând suma de 450 lei aflat în buzunarul din spate al pantalonilor, iar coinculpatul --- i-a sustras telefonul mobil, cu 2 cartele SIM, din buzunarul de la piept al cămăşii.

În aceeaşi zi, 24.08.2012 --- sesizează lucrătorii de poliţie, formulând plângere împotriva inculpaţilor – fila 3 dosar urmărire penală.

În lateralul sălii polivalente a fost depistat inculpatul ---care a recunoscut comiterea furtului împreună cu --- Asupra lui ---a fost găsită suma de 85 lei, reprezentând parte din banii sustraşi de la victimă  şi din vânzarea telefonului mobil al acesteia.

Acelaşi inculpat, respectiv --- i-a condus pe lucrătorii de poliţie la parterul imobilului nr. 1 din --- unde aruncase portmoneul sustras de la ---şi a indicat locul în care a ascuns cartelele scoase din telefonul sustras – filele 6,7 dosar urmărire penală.

Fapta a fost recunoscută şi de coinculpatul -- care i-a condus în teren pe lucrătorii de poliţie , aspecte fixate şi în planşele fotografice realizate cu această ocazie – a se vedea filele 10,11, 16 – 20 dosar urmărire penală.

În data de 01.11.2012, au fost audiaţi şi martorii ---care au asistat , primul la conducerea în teren a lucrătorilor de poliţie de către --- şi cel de-al doilea la percheziţia corporală efectuată asupra aceluiaşi inculpat, aspecte consemnate în procesul – verbal din data de  24.08.2012 şi fixate în planşele fotografice aflate la dosarul de  urmărire penală.

Pe durata cercetărilor efectuate în cauză, au fost recuperate şi restituite victimei ---portofelul , cele 2 cartele SIM şi suma totală de 705 lei sustrase de inculpaţi în data de 24.08.2012 – filele 27 – 33 din dosarul de urmărire penală.

Din analiza probatoriului administrat în etapa urmăririi penale rezultă că faptele ambilor  inculpaţi sunt stabilite şi sunt suficiente date cu privire la persoana fiecăruia dintre ei pentru a permite aplicarea unei pedepse.

Faptele inculpaţilor întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat  prevăzută şi pedepsită de art. 208 – 209 al. 1 lit. a, e Cod penal pentru care se va dispune condamnarea fiecăruia dintre ei.

În cauză sunt incidente prevederile art. 99 şi următoarele Cod penal ce reglementează limitele şi consecinţele răspunderii penale a minorilor.

Referatele de evaluare întocmite de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul --- (filele 60 – 69 dosar cercetare judecătorească) evidenţiază că inculpatul --- s-a implicat în comiterea infracţiunii deduse judecăţii pe fondul influenţei negative exercitate asupra sa de coinculpatul ---precum şi în contextul favorizant al lipsurilor financiare cu care se confruntă familia sa.

La rândul său, ---, are, deja, un comportament infracţional care tinde să se structureze în timp datorită firii influenţabile şi incapacităţii de a găsi o alternativă pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă: vârsta mică la debutul infracţional, persistenţa în comportamentul delincvent şi lipsurile financiare din familie.

Ambii inculpaţi au în comun activitatea infracţională desfăşurată anterior datei de 24.08.2012. Astfel, inculpatul ---a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare prin sentinţa penală nr. 78/30.01.2012  a Judecătoriei Oneşti, pedeapsă a cărei executare a fost suspendată pe durata termenului de încercare de 2 ani – a se vedea filele 34 – 36 dosar cercetare judecătorească.

Prin sentinţa penală nr. 234/19.04.2012 definitivă la 21.05.2012, acelaşi inculpat a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt calificat în forma continuată – filele 29 – 33 .

Instanţa a dispus anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. 78/2012 şi constatând că faptele deduse judecăţii în cele două dosare sunt concurente , a contopit cele două pedepse de câte 1 an închisoare, urmând să execute rezultanta de 1 an închisoare.

Prin sentinţa penală nr. 234/19.04.2012 instanţa a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante mai – sus menţionate pe durata termenului de încercare de 2(doi) ani – termen ce se calculează din momentul rămânerii definitive a sentinţei penale nr. 78 din 30.01.2012, adică de la data de 21.02.2012 – a se vedea filele 29 – 32 dosar instanţă.

La rândul său, coinculpatul ---a fost şi el condamnat la 1 (un) an închisoare cu aplicarea dispoziţiilor art. 81 Cod penal prin sentinţa penală nr. 78/19.04.2012 pentru comiterea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 208 – 209 al. 1 lit. a, e, g, i Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, art. 99 şi următoarele, art. 3201 al. 1 şi 7 Cod procedură penală.

Întrucât  în cursul termenelor de încercare stabilite prin sentinţele penale nr. 234/19.04.2012 şi, respectiv, 78/30.01.2012, ambii inculpaţi au săvârşit la 24.08.2012 infracţiunea dedusă judecăţii în prezenta cauză, instanţa, dozând cuantumul pedepsei aplicate fiecărui inculpat conform prevederilor art. 109 al. 1 Cod penal şi art. 3201 al. 7 Cod procedură penală, va revoca pentru ambii inculpaţi suspendarea condiţionată a executării pedepselor aplicate prin sentinţele penale nr. 234/19.04.2012 şi respectiv 78/30.01.2012, dispunând executarea în întregime a pedepselor care nu se contopesc cu pedepsele aplicate pentru infracţiunea dedusă judecăţii.

În baza art. 71 al. 2 Cod penal li se va aplica celor doi inculpaţi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal, pedeapsă a cărei executare va începe în cazul lui ---la împlinirea vârstei de 18 ani.

În ceea ce priveşte latura civilă a procesului penal, instanţa reţine că, văzând dovezile de restituire bunuri şi de achitare a prejudiciului cauzat prin activitatea infracţională a inculpaţilor coroborate cu declaraţia lui --- în etapa cercetării judecătoreşti (fila 108) , prejudiciul a fost integral acoperit, astfel că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Fiind în culpă procesuală, vor fi obligaţi inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în ambele etape ale procesului penal, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 191 al. 2 Cod procedură penală.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T  E:

În baza art. 208 – 209 al. 1 lit. a, e Cod penal cu aplicarea art. 99 şi următoarele Cod penal, art. 109 al. 1 Cod penal, art. 3201 al. 1 şi 7 Cod procedură penală pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, condamnă inculpatul ---, cunoscut cu antecedente penale , la pedeapsa de 1(un) an închisoare.

În baza art. 83 Cod penal revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1(un) an închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 234/19.04.2012 a Judecătoriei Oneşti, definitivă la data de 21.05.2012.

Dispune executarea, în întregime, a pedepsei de 1(un) an închisoare alături de pedeapsa aplicată prin prezenta hotărâre.

Execută pedeapsa de 2(doi) ani închisoare.

În baza art. 71 al. 2 Cod penal aplică inculpatului ---pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II – a şi lit. b Cod penal, pedeapsă a cărei executare va începe la împlinirea vârstei de 18 ani.

În baza art. 208 – 209 al. 1 lit. a, e Cod penal cu aplicarea art. 99 şi următoarele Cod penal, art. 109 al. 1 Cod penal, art. 3201 al. 1 şi 7 Cod procedură penală pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, condamnă inculpatul ---, la pedeapsa de 1(un) an închisoare.

În baza art. 83 Cod penal revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1(un) an închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 78/30.01.2012 a Judecătoriei Oneşti, definitivă la data de 21.02.2012.

Dispune executarea, în întregime, a pedepsei de 1(un) an închisoare aplicată  prin sentinţa penală nr. 78/30.01.2012 alături de pedeapsa aplicată prin prezenta hotărâre, urmând să execute  pedeapsa de 2(doi) ani închisoare.

În baza art. 71 al. 2 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II – a şi lit. b Cod penal.

Constată că partea vătămată --- nu s-a constituit parte civilă în procesul penal, prejudiciul fiind recuperat în totalitate.

În baza art. 191 al. 2 Cod procedură penală obligă inculpaţii la câte 850 lei cheltuieli judiciare către stat în ambele etape ale procesului penal.

Cu recurs în termen de 10 zile de la  pronunţare pentru inculpaţi, partea vătămată ---, părţile responsabile – civilmente ---şi de la comunicare pentru celelalte părţi.

Pronunţată în şedinţă publică, azi  27.02.2013.

PREŞEDINTE, GREFIER,

 

 Red. S.P. –  18.03 . 2013

 Dact. M.A. – 18.03. 2013

 Exempl. – 3

 

1

Domenii speta