Prejudicii,daune

Hotărâre 2317 din 25.09.2013


Constată că prin acţiunea înregistrată sub nr..../260/2012 pe rolul Judecătoriei Moineşti, jud. Bacău , reclamantul CCC a chemat în judecată pe pârâta S.C S.A. Bucureşti solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să oblige parata la plata sumei de 19.411,52 lei cu titlu de despăgubiri , 2.400 lei contravaloarea lipsei de folosinţă a autoturismului, cu cheltuieli de judecată.

Cererea a fost timbrată cu 1275 lei prin chitanţa m.031280005/07.05. 2012, 200 lei prin chitanţa nr. 112960002/22.10.2012 , 3, 30 lei timbru judiciar şi în motivare se arată că la data de 24.10.2011 a avut loc un eveniment rutier în care a fost implicat autoturismul proprietatea reclamantului care era asigurat CASCO la acea dată la societatea de asigurare SC SA Bucureşti şi care nu a înţeles să o despăgubească pe considerentul că suportă doar costul unui singur reper la cutia de viteze şi nu întregul mecanism.

în drept au fost invocate prevederile art. 998 , art.942-958 Cod civil , Legea 136/1995.

Pârâta a depus întâmpinare prin care solicită respingerea acţiunii ca netemeinică şi nelegală deoarece în urma verificărilor efectuate de compartimentul de specialitate , s-a stabilit că avariile înregistrate sunt consecinţa faptului că elementul de ansamblu „cutie de viteze „ a funcţionat fără ulei, acest aspect nu intră în aria riscurilor asigurate.

Societatea de asigurare este de acord să achite doar reperul avariat „baie de ulei" şi manopera, respectiv suma de 2.359,96 lei.

In cauză s-au depus acte, s-a efectuat expertiză de specialitate , probatorii din analiza cărora instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

CC. este proprietarul autoturismului marca BMV , model X5 , cu

numărul de înmatricularecare în conformitate cu poliţa de asigurare seria C

nr/05.08.2011 (fila 6 dosar) este beneficiara unei asigurări tip CASCO la

SC  SA Bucureşti.

La data de 24.10.2011 , autoturismul marca BMV , model X5 , cu numărul de înmatriculare .... a fost implicat într-un incident în sensul că încercând să evite un alt participant la trafic , reclamantul a tras de volan dreapta , manevră prin care autoturismul a părăsit partea carosabilă .

 

A fost înştiinţată imediat societatea de asigurare care a deschis dosarul de daune cu numărul RA18/BC/11/20302446 .

Reclamantul a dus autoturismul la S.C. KSRL care estimează ca fiind

costul reparaţiei , suma de 19.411,52 lei , incluzându-se şi manopera (filele 10-15).

Solicitându-se acceptul pentru intrarea în reparaţie a autoturismului de către SC K.SRL , societatea de asigurare comunică faptul că nu este de acord să despăgubească prin plata înlocuirii cutiei de viteze în ansamblu ci doar a carcasei băii de ulei a cutiei de viteze (fila 18 dosar) deşi i s-a adus la cunoştinţă faptul că nu se pot furniza separat.

S-au făcut mai multe demersuri de către reclamant în vederea achitării reparaţiilor de către firma de asigurare , inclusiv adresarea către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor(filele 68-69), situaţie care nu a dus la despăgubirea sa.

In prezenta cauză s-a efectuat o expertiză de specialitate , care arată că defectarea cutiei de viteză se datorează supraîncălzirii uleiului din cutie ce poate apărea ca urmare a şocurilor.

Aceeaşi expertiză , care nu a fost contestată de părţi , relevă că reclamantul a făcut schimburile de ulei la timp şi corect.

Astfel nu poate fi primită apărarea pârâtei care invocă faptul că defecţiunea autoturismului reclamantului este exclusă la despăgubire conform condiţiilor specifice OMNIASIG (filele 108-109 dosar).

Astfel defineşte un raport de cauzalitate între avarierea cutiei de viteze cu incidentul în care a fost implicat autoturismul, în special în unitatea electronică de comandă.

Din înscrisurile de la dosar reiese că reclamantul a încercat soluţionarea pe calea amiabilă a litigiului trimiţând invitaţia la conciliere prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire conform art. 720 Al C.proc.civ.

Conform Legii 136/1995 art. 9 prin contractul de asigurare, contractantul asigurării sau asiguratul se obligă să plătească o primă asigurătorului, iar acesta se obligă ca, la producerea riscului asigurat, să plătească asiguratului, beneficiarului asigurării sau terţului păgubit despăgubirea ori suma asigurată, denumita în continuare indemnizaţie, rezultată din contractul de asigurare încheiat în condiţiile prezentei legi, în limitele şi la termenele convenite.

Aşadar , ne situăm în planul răspunderii civile delictuale, determinată tocmai de caracterul ilicit al faptei, în condiţiile in care art. 998 din Codul Civil stipulează în mod expres, aceea că : orice fapta a omului, care cauzează altuia prejudiciu, obligă pe cel din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-1 repara".

In continuare, persoana vătămată prin aceasta faptă ilicită, respectiv cel ce a fost lipsit de folosinţa bunului sau, va putea solicita acoperirea prejudiciului cauzat prin acesta, mai precis, că cel ce a săvârşit - o sa fie ţinut a plăti acestuia, contravaloarea, aşa-numitei lipsei de folosinţă.

 

Reclamantul nu a făcut dovada că lipsa de folosinţă a autoturismului i-a produs pagube în sensul arătat anterior , conform art. 1169 Cod proc civilă în sensul „ că cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească".

Având în vedere culpa procesuală a pârâtei, instanţa potrivit art. 274 Cod procedură civilă, va obliga pârâtul la plata cheltuielilor de judecată, efectuate de către reclamantă, constând în taxa judiciară de timbru şi timbru judiciar şi onorariu expert şi apărător.