Uzucapiune

Sentinţă civilă 70 din 16.01.2014


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. xxx/260/2012 din data de 04.12.2012, reclamanta xxx  a chemat în judecată pe pârâta Unitatea Administrativ Teritorială xxx , judeţul B, pentru ca instanţa, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să constate că a dobândit, prin efectul  prescripţiei achizitive de 30 de ani,  dreptul de proprietate asupra : suprafeţei de 1589 mp , teren fâneţe, intravilan situat în satul xxx, comuna xxx, judeţul xxx, nr. parcelă F1281 şi suprafaţa de 829 mp, teren arabil intravilan situat în satul xxx, comuna xxx, judeţul xxx, nr. parcelă A1280 având ca vecinătăţi: N-  xx I. x, E- xx, S- Teren comuna xx, V- teren xxx.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că s-a căsătorit în anul 1942 cu xxx, care a decedat în anul 2005, primind la cu ocazia căsătoriei , cu titlu de zestre suprafeţele menţionate, cu care s-au înscris la rolul agricol şi au plătit taxe şi impozite, stăpânindu-le în permanenţă ca adevăraţi proprietari, din anul 1942 şi până la decesul lui xxx în anul 2005, posesie ce a fost continuată doar de către reclamantă.

În drept cererea este întemeiata pe dispoziţiile art.111 Cod pr. civilă, art. 492, 644-799, art. 1847, art. 1890-1894 Cod civil .

În dovedirea cererii, reclamanta a solicitat încuviinţarea probelor cu înscrisuri, martori şi expertiză de specialitate.

Pârâta, deşi legal citată, nu au formulat întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în faţa instanţei.

Instanţa a încuviinţat pentru reclamanţi proba cu înscrisuri, cu 2 martori fiind audiaţi martorii xxx (fl. 51) şi xxx (fl.50) şi cu expertiză topografică (fila 40).

S-au depus relaţiile solicitate de către instanţă de la Unitatea Administrativ Teritorială xxx .

Acţiunea a fost timbrata cu suma de 648  lei conform extrasului de cont (fl.20).

In cauza s-a dispus efectuarea unei expertiza topografice pentru identificarea terenurilor.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Potrivit adeverinţei nr. 8591 din 04.12.2013 emisă de Primăria com. xxx‚ defunctul xx şi xxx, figurează în evidenţele agricole ale comunei xxx, cu suprafaţa de 1,51 ha teren din care teren arabil 0,10 ha, fânaţ natural -1,20 ha , 0,21 ha don care teren ocupat cu curţi construcţii de 0,11 ha.

Din Certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor fizice nr.1325 din 04.12.2013, rezultă ca pentru suprafaţa de 700 mp teren curţi construcţii şi 2200 mp, teren fânaţ, situate  în intravilanul comunei xxx, figurează ca plătitor de taxe şi impozite reclamanta xxx.

În  vederea dobândirii proprietăţii prin uzucapiune, se cere exercitarea unei posesii utile în tot timpul cerut de lege, respectiv 30 de ani (art. 1846, art. 1847 şi art. 1890 C.civ.). Rezultă că pentru a opera uzucapiunea este necesară o posesie continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi  exercitată sub nume de proprietar.

Pentru ca stăpânirea materială a unui bun să fie aptă să ducă la dobândirea dreptului de proprietate prin prescripţie achizitivă, este necesar ca ea să constituie manifestarea exterioară a prerogativelor acestui drept real, prin exercitarea faptelor materiale şi a actelor juridice care obiectivează conţinutul juridic al dreptului de proprietate, şi să fie exercitată „de noi înşine sau de altul în numele nostru” (art. 1846 alin.2 Cod civil). Cu alte cuvinte, este necesar să existe atât elementul corpus, cât şi animus, respectiv intenţia de a stăpâni bunul pentru sine.

De asemenea, acţiunea în constatarea uzucapiunii se îndreaptă împotriva fostului proprietar al imobilului, a cărui pasivitate este sancţionată prin instituţia prescripţiei achizitive.

Pe de altă parte, calitatea procesual pasivă presupune existenţa unei identităţi între persoana pârâtului şi cel de la care se pretinde realizarea dreptului desus judecăţii. Rezultă astfel că, acţiunile în justiţie prin care se invocă dobândirea dreptului de proprietate pe calea prescripţiei achizitive, urmărind astfel sancţionarea comportamentului nediligent al vechiului proprietar, care nu s-a interesat o perioadă îndelungată de soarta bunului ce îi aparţine, pot fi promovate doar în contradictoriu cu acesta, vechiul proprietar având calitate procesual pasivă.

Având în vedere că reclamanta  posedă două suprafeţe de teren, neexistând un titlu de proprietate emis pe numele unei persoane fizice sau juridice, în raport cu dispoziţiile art. 646 Cod civil , potrivit cărora bunurile fără stăpân sunt alte statului, fără a se impune şi constatarea respectivei situaţii printr-un act emis de o autoritate în acest sens, astfel încât  pârâta Unitatea Administrativ Teritorială a comunei xxx , are calitate procesuală pasivă.

Astfel, acţiunea în uzucapiune poate fi introdusă în contradictoriu cu unitatea administrativ-teritorială ori de câte ori există cel puţin indicii temeinice că nu există succesori în drepturi ai proprietarilor iniţiali,  precum şi în acele situaţii de excepţie în care deşi există o posesie foarte îndelungată (prin efectul joncţiunii prevăzută de art. 1860 C.civ.), nu există titlu de proprietate pentru o anumită suprafaţă de teren.

Din declaraţia martorei xxx, reiese că  reclamanta are în posesie o suprafaţă de teren de aproximativ 2500 mp, situată în comuna xxx având ca vecini pe: xxx, drumul comunal, xxx şi drum sătesc ,teren ce este delimitat printr-un gard, posesia fiind una continuă de peste 30 ani.

Potrivit raportului de expertiză topometrică efectuat în cauză, în urma măsurătorilor a rezultat o suprafaţă de 2418 mp teren situat în intravilanul comunei xxx, suprafaţă formată din două parcele : o suprafaţă de 829 mp teren arabil –T30 P1280 şi o suprafaţă de 1589 mp fâneaţă- T30 p1281, având ca vecinătăţi N- xxx, E- xxx, S- Drum sătesc, V- Drum comunal.

De asemenea se retine ca terenul pentru care solicita reclamantul constituirea dreptului de proprietate conform Adresei nr. 7757 din 12. 11.2012, emisa de Primăria comunei xxx .

Din adresa nr. 211630 din 08.11.2013, emisă de către Biroul de Cadastru şi Publicitate imobiliară xxx, reiese că suprafaţa totală de 2418 mp, situată în intravilanul comunei xxx, judeţul Bacău, nu figurează cu documentaţie cadastrală şi nu este  înscris în cartea funciară.

In consecinţă, faţă de situaţia de fapt astfel reţinută instanţa apreciază că reclamanta a făcut dovada actelor materiale de stăpânire efectivă pe tot termenul prevăzut de lege iar toate aceste acte materiale de stăpânire reflectă intenţia reclamaţilor de a se comporta ca adevăraţi titulari ai dreptului de proprietate, ceea ce caracterizează o atitudine subiectivă specifică titularului real al dreptului de proprietate.

Aşadar, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art.1846 si urm. Cod civil instanţa va admite acţiunea aşa cum a fost precizată si va constata că reclamanţii au dobândit prin uzucapiunea de 30 de ani dreptul de proprietate asupra terenurilor menţionate, conform raportului de expertiză întocmit de expert xxx, cu vecinătăţile menţionate în acest document, raport de expertiză pe care instanţa îl omologhează.

În baza art. 274 Cod procedură civilă si a principiului disponibilităţii, instanţa va lua act că nu se solicită cheltuieli de judecată