Contestatie la executare

Sentinţă civilă 30 din 13.01.2014


Prin cererea înregistrată în data de … pe rolul Judecătoriei Moineşti, sub nr…./260/…, contestatoarea … - D.S.B. a formulat, în contradictoriu cu intimaţii R.V., cu domiciliul în .., jud … şi BEJ P.C.S., cu sediul …, jud….contestaţie la executare împotriva executării silite pornite în dosarul de executare nr…./2013 al B.E.J. P.S., solicitând anularea tuturor actelor de executare efectuate, şi a încheierii prin care s-a încuviinţat în mod nelegal  cererea de executare silită formulată de R.V.

Acţiunea este  legal timbrată cu 194 lei taxă de timbru şi 5 lei timbru judiciar, iar în motivare se arată că prin somaţia comunicată la data de …, B.E.J. P. pune în vedere contestatoarei să pună la dispoziţia pârâtei R. suprafaţa de 2028,35 ha teren cu vegetaţie forestieră. Se arată în continuare că  intimata  nu are calitatea de creditor.  Astfel, aşa cum  rezultă  din titlul executoriu anexat, respectiv  sc …/2011 R.V. a avut calitatea de  intervenient  în interes alăturat reclamantei Comisia Locală  de aplicare a legilor fondului funciar …, calitate care nu îi oferă  şi calitatea de creditor  faţă de titlul executoriu. Contestatoarea este obligată să pună la dispoziţia Comisiei suprafaţa de 2028,35 ha, aceasta din urmă  fiind singura reclamantă din dosar. Având în vedere că  dispozitivul nu conţine şi obligaţii faţă de  intervenienţi se apreciază că în mod nelegat s-a admis cererea de  încuviinţare a executării silite  formulată de  R.V., întrucât  singura  îndreptăţită să solicite punerea în executare  a sentinţei este Comisia Locală.

În subsidiar se solicită micşorarea cheltuielilor de executare.

În cauză  au fost depuse  de către contestatoare înscrisuri,  respectiv titlul executoriu, somaţiile  primite.

S-a efectuat adresă  la BEJ P.C.S. care a  înaintat instanţei  copia dosarului de executare şi  actele întocmite ulterior.

Analizând actele şi lucrările  dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin  sentinţa  civilă  …/…2011 pronunţată de Judecătoria Moineşti în dosarul …/260/…, s-a dispus obligarea pârâtei … – D.S.B., să pună la dispoziţia reclamatei Comisia Locală … suprafaţa de 2028,35 ha teren cu vegetaţie forestieră pe raza  comunei ….

În urma cererii  efectuate  de către  intervenienta  în interes alăturat  R. V., s-a întocmit de către executorul judecătoresc P.C.S. dosarul de executare …/2013. În acest dosar  a fost  încuviinţată executarea  pentru intimat, de către Judecătoria Moineşti, iar în urma obţinerii  acesteia s-a întocmit  de  către  BEJ, proces verbal de stabilire a cheltuielilor de executare şi somaţie către debitoare.

Potrivit art.644 alin.1 NCPC „sunt părţi în  procedura de  executare silită  creditorul şi debitorul.”

Instanţa constată că din dispozitivul  sentinţei civile invocată drept titlu executoriu  pârâta nu este obligată către intervenienta accesorie, şi doar faţă de reclamanta principală.  De altfel calitatea procesuală a acesteia  a impus această soluţie corectă, întrucât interveninetul accesoriu este o parte care nu are o  poziţie de sine  stătătoare cu una subordonată  părţii pentru care a intervenit. Astfel aceste nu poate efectua, decât acte care să nu pericliteze  poziţia  părţii  respective, iar în privinţa  iniţiativelor  acesteia, de asemenea sunt limitate.  Astfel chiar dacă  este  evident interesul propriu al  in intimatei  R.V. în  formularea  intervenţiei accesorii, atâta timp cât dispozitivul  sentinţei nu conţine nici  obligaţie  faţă  de aceasta, intimata  nu are calitatea de creditor,  ca atare nu are calitatea de participant la executarea silită. 

În aceste condiţii instanţa apreciază că acţiunea este pe deplin justificată, astfel că va admite contestaţia la executare  formulată de  contestatoarea  … - DI.S.B., cu  sediul în …, Jud…., în contradictoriu cu intimaţii  R.V.,  cu domiciliul în …, jud …, şi BEJ P.C.S., cu sediul în …, jud…..

Va anula în totalitate actele de executare silită  întocmite în  dosarul de executare …/…2013 de către BEJ P.C.S.