Prejudicii,daune

Sentinţă civilă 2437 din 03.10.2013


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată la data de 04.01.2013 pe rolul Judecătoriei M., sub nr. 61/260/2013, reclamanta V. A. a chemat în judecată pârâtul V. P., solicitând instanţei pronunţarea unei hotărâri prin care să oblige pârâtul să lase în liniştită posesie bunurile ce compun obiectul contractului de partaj voluntar autentificat sub nr. 2936/16.12.2009, precum şi obligarea pârâtului la plata sumei de 10000 lei reprezentând prejudicii cauzate pentru tulburarea posesiei.

în motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că prin contractul de partaj voluntar autentificat sub nr. 2936/16.12.2009 a partajat cu fiul său, pârâtul din prezenta cauză, bunurile rămase de pe urma defunctului V. E.

Astfel reclamanta a primit lotul nr. 1 care se compune din uzufructul viager asupra construcţiilor ce au făcut obiectul partajului, iar lotul nr. 2 ce s-a atribuit pârâtului se compune din nuda proprietate asupra aceloraşi construcţii.

Ulterior, pârâtul şi-a schimbat atitudinea în sensul că a căutat orice modalitate de a o alunga pe reclamantă din gospodăria sa, tulburându-i posesia în fapt şi în drept.

în drept, au fost invocate dispoziţiile art. 949-952 cod civil.

Legal citat, pârâtul nu a formulat întâmpinare.

Pentru termenul din 03.10.2013 reclamanta a fost citată cu menţiunea de a achita taxa judiciară de timbru în cuantum de 1435 lei si timbru judiciar de 5 lei pentru capătul de cerere privind acţiunea posesorie, precum şi taxa judiciară de timbru in cuantum de 711 lei si timbru judiciar de 5 lei pentru capătul de cerere privind pretenţii băneşti.

La termenul din 03.10.2013 instanţa a invocat din oficiu excepţia netimbrării acţiunii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 2 din Legea nr. 146/1997, acţiunile în pretenţii se timbrează la valoare, iar potrivit art. 3 lit. j din Legea nr. 146/1997, taxa de timbru pentru acţiunea posesorie se va calcula în condiţiile art. 2 alin. 1 din aceeaşi lege.

La cererea de chemare în judecată reclamanta nu a anexat şi taxele judiciare de timbru, respectiv timbru judiciar pentru capătul de cerere privind acţiunea posesorie şi respectiv pentru capătul de cerere privind pretenţii băneşti.

Prin citaţia emisă pentru termenul din 03.10.2013 reclamantei i s-a pus în vedere să achite taxa judiciară de timbru în cuantum de 1435 lei şi timbru judiciar de 5 lei pentru capătul de cerere privind acţiunea posesorie, precum şi taxa judiciară de timbru in cuantum de 711 lei si timbru judiciar de 5 lei pentru capătul de cerere privind pretenţii băneşti.

în temeiul art. 20 alin. 1 din Legea nr. 146/1996, taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, iar potrivit alin. 3 al aceluiaşi articol neîndeplinirea obligaţiei de plată până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii sau a cererii.

Fată de aceste considerente, reţinând că până la termenul din 03.10.2013 reclamanta nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de plată a taxei judiciare de timbru şi timbru judiciar aferente celor doua capete de cerere, respectiv acţiune posesorie şi pretenţii băneşti, în temeiul art. 20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997, instanţa va admite excepţia netimbrării, invocată din oficiu la termenul de astăzi, şi, pe cale de consecinţă, va anula acţiunea ca netimbrată.

în temeiul art. 274 cod procedură civilă, va obliga reclamanta să plătească pârâtului suma de 2000 lei reprezentând cheltuieli de judecată conform chitanţei nr. 31/03.10.2013 depuse la dosarul cauzei de apărătorul pârâtului.