Anulare act

Hotărâre **** din 25.06.2015


Dosar nr2014

SENTINŢA CIVILĂ NR.

Şedinţa publică din data  de ……….2015

INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN:

PREŞEDINTE:  …………

GREFIER:  ……..

Pe rol soluţionarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamanții  ………….. în contradictoriu cu pârâții …………….., având ca obiect nulitate act.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la prima strigare a cauzei, au răspuns reclamantul …………………., lipsă fiind celelalte părţi.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de  către grefierul de şedinţă în cadrul căruia se învederează instanţei depunerea, prin serviciul Registratură, a actelor din dosarul succesoral nr. ……./2014 al Societăţii Profesionale ……..

Reclamantul ….. personal, solicită lăsarea cauzei la a doua strigare pentru a se da posibilitate apărătorului său să se prezinte la judecată.

Pârâta ……….,  personal, arată că se opune lăsării dosarului la a doua strigare.

Instanţa, faţă de lipsa celorlalţi pârâţi la această strigare a cauzei şi pentru a da posibilitate reclamanților să beneficieze de apărare calificată, dispune lăsarea dosarului la ordine.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la a doua  strigare a cauzei, au răspuns reclamantul ………. personal şi asistat de avocat, reclamanţii …….. prin acelaşi avocat care asistă pe reclamantul ……. şi pârâta ………, personal, lipsă fiind pârâţii …….. şi ………...

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de  către grefierul de şedinţă în cadrul căruia se învederează instanţei depunerea, prin serviciul Registratură, a actelor din dosarul succesoral nr. ……./2014 al Societăţii Profesionale ……...

Reclamanţii, prin avocat,  depun la dosar lista cu întrebările la interogatoriul propus spre administrare pârâţilor.

Instanţa procedează la legitimarea pârâtei ……., care prezintă CI seria … nr. 8……….., CNP: ……………….

Nemaifiind alte cereri, instanţa procedează la administrarea probei cu interogatoriul pârâtei ………,  propus de către reclamanți, după legitimare, răspunsurile acesteia fiind consemnate şi ataşate la dosar.

Reclamanţii, prin avocat, depun la dosar cerere de restituire a diferenţei de taxa judiciară de timbru aratand că au achitat o taxă de timbru în cuantum total de 95 milioane lei vechi şi  ulterior şi-au precizat acţiunea  în sensul că au solicitat anularea certificatului de moştenitor, renunțând la capetele de cerere privind deschiderea succesiunii defunctului …… şi la ieşirea din indiviziune. Avand în vedere că obiectul cererii precizate îl constituie nulitatea certificatului de moştenitor nr. ……/2014, consideră că taxa pe care au achitat-o este mult prea mare astfel că solicită restituirea diferenţei de taxă de timbru.

Instanţa urmează să se pronunţe asupra cererii de restituire a diferenţei de taxa judiciară de timbru, formulată de reclamanţi, odată cu fondul cauzei.

Instanţa, în baza art. 244 NCPC declară terminată cercetarea procesului şi potrivit art. 392 Cod procedură civilă, instanţa deschide dezbaterile asupra fondului.

Reclamanţii, prin avocat, solicită admiterea cererii astfel cum a fost precizată, instanţa să dispună anularea certificatului de moştenitor nr  ……/07.07.2014 emis de Societatea Profesionala ……  în favoarea pârâţilor, arătând că imobilele care compun masa succesorală nu au fost deţinute niciodată in proprietate de defunctul ……… sau de autorul acestuia …… iar  sentinţa civilă nr. …../09.02.2010 emisa de Tribunalul Bucureşti Secția a III-a civila,  în baza căreia s-a reţinut că defunctul a dobândit imobilul ca bun propriu, prin uzucapiune si accesiune imobiliara, nu este irevocabila, datele cuprinse în această sentinţă fiind false, certificatul de moştenitor menţionat fiind la rândul său, emis cu încălcarea si in frauda legii in lipsa unui titlu de proprietate.  Cu cheltuieli de judecată sens în care, depun la dosar chitanţa privind onorariul de avocat.

În temeiul 394 Cod procedură civilă, constatând că au fost lămurite toate aspectele de fapt şi de drept, instanţa declara închise dezbaterile şi reţine cauza spre soluţionare.

INSTANȚA,

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea adresata instanței la data de 16.09.2014, reclamanţii ………… au chemat in judecată pe parații ………  solicitând instanţei să dispună partajul – ieșirea din indiviziune  a bunurilor comune a ramase după decesul părinţilor ……., cu cheltuieli de judecata. In finalul cererii reclamanții solicita si anularea actelor de proprietate ale paraților.

In expunerea de motive, reclamanții arata ca părinţii lor …. si ………au cumpărat in baza unei chitanțe de mâna terenul intravilan in suprafaţă de 400 mp situat in strada ……. si au construit pe acesta, fără autorizație de construcţie, o casa cu 4 camere bucătărie si hol, casa in care au crescut toţi cei patru copii, respectiv reclamanții si autorul paraților, ……. In anul 1992 a decedat ……., iar ulterior reclamantele s-au căsătorit si s-au mutat la domiciliul soţilor, iar in casa au continuat sa locuiască cei doi frați  cu familiile lor si tatăl acestora.

Deși pentru lipsa autorizației de construire părinţii lor au fost sancționați contravențional, imobilul a fost luat in evidenta la rolul fiscal si in toata acesta perioada au fost achitate impozitele aferente proprietăţii. Reclamanții arata ca la decesul mamei lor nu au putut dezbate succesiunea întrucât nu dețineau acte de proprietate asupra casei si terenului.

Reclamanții arata ca fratele lor ……., având o fire conflictuala si fiind influențat de soţia sa s-a mutat pentru o perioada de 5 ani la o alta adresa, însă ulterior, in anul 2001 a revenit, si, cu ajutorul financiar si material al tatălui si al fraţilor au fost demolate doua camere si o bucătărie din spatele casei si au fost construite in locul acestora 3 camere, bucătărie si baie unde s-a mutat acesta împreuna cu familia sa. De asemenea la partea dinspre strada a terenului, fratele a mai construit un garaj si un WC.

Pana la decesul tatălui lor, in anul 2008, …….. a început demersurile pentru obținerea actelor de proprietate asupra terenului si a celor doua corpuri de clădire A si B, demersuri ce au fost continuate si după decesul lui …….., 

După decesul tatălui lor, in anul 2008, frații au convenit ca in corpul A sa locuiască …. si in corpul B, ….. împreuna cu familia sa, care avea sa folosească si garajul, cum de altfel stabilise si tatăl lor, înainte de deces. Cele doua surori au precizat ca nu au avut pretenții,  fiind asigurate ca actele de proprietate se vor întocmi pe numele celor doi frați. Cu toate acestea, ……, fiind in posesia tuturor actelor a făcut in așa fel încât actele de proprietate sa fie emise exclusiv pe numele sau si al soţiei sale, fiind ajutat de un avocat si un martor, astfel incat cei doi soți au declarat la notar si la alte autorităţi aspecte care nu corespund realităţii, respectiv ca frații săi sunt dispăruţi si nu știe unde se afla. Reclamanții arata ca nu au fost chemați la întocmirea acestor acte cu toate ca au contribuit cu bani încă din timpul vieții tatălui lor.

In luna iulie 2014, .. a decedat, iar soţia acestuia, folosind actele de proprietate falsificate a dezbătut succesiunea pentru cele doua corpuri de clădire si anexe, si astfel, împreuna cu cei doi copii au devenit proprietari asupra construcţiilor, terenul aferent rămânând in litigiu cu Primăria Sectorului 4. Mai mult, parata a cerut instituirea pentru cei doi copii a tutelei, fiind desemnata tutore, bunica acestora care locuiește in jud. Bacău, si care nu are nici o legătura cu imobilele in cauza si nu a locuit niciodată la aceasta adresa.

Reclamantul arata ca in prezent este ameninţat cu evacuarea din locuinţa in care s-a născut si in care a crescut si unde locuiește in prezent împreuna cu familia.

Reclamanții au evaluat obiectul acțiunii la suma de 120.000 lei si au precizat ca nu dețin nici un document referitor la aceste bunuri întrucât toate se afla in posesia paraților solicitând instanţei sa pună in vedere acestora depunerea documentelor in cauza.

In finalul cererii reclamanții arata ca solicita si anularea actelor de proprietate obținute fraudulos de către parați(fără a preciza care sunt acestea), aceasta fiind necesara in vederea partajării corecte a moștenirii primite de la părinţi, in cote egale, așa cum se cuvine.

La solicitarea instanţei, reclamanții au precizat in concret ca obiectul acţiunii vizează atât partajul bunurilor cat si anularea actelor de proprietate ale paraților, pe care însă nu le cunosc si nu le pot prezenta întrucât sunt deținute de aceștia.

In drept au fost invocate prev. art. 963,964,975, 1132-1134 cod civil, 59,192,194 cod.proc.civ.

In susţinerea acțiunii au fost depuse la dosar: certificate de deces  pentru ….,  …….., certificat de handicap ……,  carte de identitate ………., certificate de naștere  pentru  ….., certificat ……….

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in suma de 6000 lei pentru partaj si 3505 lei pentru anularea actelor de proprietate.

Paraţii au depus întâmpinare prin care solicita respingerea acțiunii  ca nefondata. In expunerea de motive arata ca in anul 1968, la indicațiile socrului sau, …….. au ocupat suprafaţa de 382,78 mp iar in anul 1970 au edificat fără autorizație o locuinţa din chirpici, fapt pentru care au achitat o amenda in suma de 3000 lei, in baza căreia a fost deschis si rolul fiscal si a fost atribuit număr poștal, fiind achitat in continuare impozitul aferent pentru teren si construcții. In anul 1990 a fost demarata construcția unei noi locuinţe din beton, formata din 3 camere  si bucătărie, aceasta fiind ridicata împreuna cu .., care a ocupat clădirea in cursul anului 1993. Noua construcție a fost edificata fără proiect si fără documente de la primăria locala. Tot in anul 1970 a fost construit si un put cu adâncimea de 220 m in prezent dezafectat si o magazie, iar in anul 1991 a fost construit gardul stradal din beton. Si un WC din zidărie cu cărămida. Canalizarea a fost realizata in anii 2003-2004 odată cu cişmeaua din curte iar in anul 2006 a fost construit gardul din beton in partea din spate a proprietăţii. Toate aceste construcții au fost edificate de ……… împreuna cu fiul sau …….

Reclamanta arata ca știe din discuțiile cu socrul sau, ca acesta nu avea acte de proprietate, însă împreuna cu fiul ……… au achitat taxele si impozitele iar actele de proprietate au fost emise pe numele lui ….., așa cum solicitase si tatăl acestuia.

După decesul lui ….., a fost emis …….. conform căruia moștenitori sunt soţia acestuia  …. si cei doi copii ………..

Parata arata ca a locuit împreuna cu soţul si copii in acest imobil iar reclamanţii cunoșteau situația însă au motivat ca nu au bani si nu pot obține actele de proprietate , manifestând dezinteres si lipsa de diligenţă in dobândirea acestuia drept pe care il pretind. Parata face referire si la o serie de acte întocmite de fostul socru pe numele fiului  ….. in considerarea sprijinului de care acesta ar fi avut nevoie la bătrânețe.

Referitor la succesiune, parata arata ca termenul de 1 an pentru exercitarea dreptului de opțiune a expirat, iar reclamanții  au cunoscut acesta stare de fapt si au stat in nepăsare așteptând ca defunctul frate  să achite actele de revendicare  si sa beneficieze de acest drept.

In drept au fost invocate prev. art. 962/971 cod civil si art. 557 NCC, art. 205-208 cod.proc.civ.

In susţinere au fost depuse la dosar decizie de impunere, chitanța , certificat de atestare fiscala, CI RD …….., RD ……..1,  certificat de căsătorie CA …. certificat de deces ………., CM ………, contract de prestări servicii REBU.

 

La primul termen de judecata, instanţa a pus in vedere reclamanților sa clarifice obiectul acțiunii lor deduse judecații si să indice in concret conținutul acestuia si actele de proprietate pe care le contesta

Reclamanții au depus precizare scrisa prin care au arătat ca obiectul acțiunii conține 3 capete de cerere, respectiv, dezbaterea succesiunii defunctului …….., ieșirea din indiviziune a moștenitorilor si constatarea nulităţii certificatului de moștenitor ……. pentru frauda la lege. In subsidiar au indicat si capătul 4 de cerere prin care solicita constatarea unui drept de creanţă  si a unui drept de retenție in considerarea îmbunătățirilor aduse corpului A de construcții.

In expunerea de motive, reclamanți arata ca moștenitorii defunctului sunt cei patru copii, ultimul dintre ei decedat in anul 2014 si având ca moştenitori pe cei 3 parați iar din masa succesorala face parte terenul si construcțiile corp A si corp B deținute de defunct in baza unei chitanțe de mana ca patrimoniu de fapt. In privința acestora defunctul a promovat acțiune având ca obiect uzucapiune si accesiune însă pentru ca a decedat in cursul procesului, sentinţa a fost emisa numai pe numele fiului ….. care s-a prezentat in instanţa si a declarat in mod mincinos ca este singurul moștenitor. Astfel a fost emisa …….. Reclamanții arata ca deși au solicitat fratelui lor documentele de proprietate acesta a evitat prezentarea acestora sub diferite pretexte, aflând despre existenta unor astfel de fapte abia după decesul acestuia.

In completare au mai fost depuse la dosar certificat emis de Camera Notarilor Publici București privind pe ………., Hot ………2015 a Comisiei pentru protecția copilului, certificate de handicap, certificat de naștere …., extrase de pe portalul instanțelor cu privire la dosarul ……../3/2008.

La al doilea termen de judecata instanţa a constatat ca pe langa precizările solicitate si stabilite in sarcina reclamanților aceștia au formulat si cereri suplimentare, completând obiectul cererii de chemare in judecata cu noi capete de cerere, astfel ca a fost pusa in discuție aplicarea art. 204 cod.proc.civ.

La termenul din data de 19.10.2015 reclamanții au precizat ca renunţa la judecarea capetelor 1 si 2 din cererea precizatoare(respectiv deschiderea succesiunii si ieșirea din indiviziune) si au precizat totodată ca la masa succesorala a defunctului a fost trecut in mod abuziv un bun imobil care nu aparținea acestuia, întrucât sentinţa …./2010 in fapt a respins acțiunea reclamantului având ca obiect uzucapiune si accesiune, sentinţa primei instanțe fiind modificata in căile de atac. Frauda la lege rezulta din faptul ca masa succesorala a defunctului ……. nu se compune din imobilul in litigiu care a fost reţinut in mod fals in certificatul de moştenitor in baza sentinței …../2010. In continuare reiterează cererea privind recunoașterea unui drept de creanţă.

Prin încheierea din data de 19.10.2015 instanţa a respins ca tardiva  cererea modificatoare si completatoare a reclamanților cu privire la capetele de cerere având ca obiect deschiderea succesiunii defunctului si ieșirea din indiviziune (in fapt cu privire la stabilirea unui drept de creanta - acest aspect constituind o eroare materiala.) Instanţa a constatat totodată ca a rămas investita doar cu cererea având ca obiect nulitatea certificatului de moștenitor ……/2014.

Instanţa a încuviințat pentru părți proba cu înscrisurile depuse, proba cu interogatoriul paraților si a solicitat biroului notarial înaintarea dosarului succesoral ……2014.

 La ultimul termen de judecata, reclamanții au solicitat si restituirea taxei judiciare de timbru aferente cererii având ca obiect partaj. De asemenea apreciază ca cererea având ca obiect anularea certificatului de moștenitor nu are caracter patrimonial întrucât nu au solicitat si repunerea in situația anterioara, astfel ca nu obțin un interes patrimonial propriu, imobilul urmând sa revină statului astfel ca se are in vedere protejarea unui interes social. Fata de aceasta situația solicita restituirea taxei judiciare de timbru in suma de 9500 lei.

Analizând actele și lucrările dosarului civil de față, instanța reține următoarele:

In ceea ce privește obiectul cauzei cu care a fost investită,  instanţa din oficiu, reţine existenta unei erori materiale cuprinsa in încheierea de ședința de la data de 19.10.2015 unde a fost analizata tardivitatea depunerii completării acţiunii de către reclamanți, fiind respinse capetele de cerere suplimentare care nu au făcut obiectul investirii instanţei prin acţiunea inițiala. Analizând capetele de cerere rezulta ca reclamanții au solicitat prin acțiunea inițiala partajul bunurilor si anularea actelor de proprietate ale paraților, iar prin precizarea ulterioara au completat obiectul acțiunii inițiale cu doua noi capete de cerere respectiv deschiderea succesiunii defunctului  Corpaci Romulus si un capăt de cerere subsidiar privind recunoașterea unui drept de creanța.

Întrucât in raport de aplicarea art. 204  alin. 3 cod.proc.civ. ce a fost pus in discuția parților, parații nu au comunicat acordul lor expres fata de completarea acţiunii, instanţa a dispus respingerea ca tardiva a noilor capete de cerere. Cu toate acestea, in încheierea de ședința unul dintre noile capete de cerere a fost menționat eronat, in loc de constatarea unui drept de creanța fiind consemnata ieșirea din indiviziune. Astfel instanţa a reţinut respingerea cererii cu privire la deschiderea succesiunii si la ieșirea din indiviziune deși  trebuia respinsa cu privire la deschiderea succesiunii si la constatarea uni drept de creanța, acestea fiind obiectele cererii adăugate acţiunii inițiale pentru care nu a fost exprimat acordul paraților. Acest aspect rezulta si din considerente  încheierii unde instanţa a reţinut ca fata de renunțarea la judecata a reclamanților la unele capete de cerere si lipsa acordului expres al paraților fata de alte capete, instanţa a rămas investita numai cu un singur obiect, respectiv nulitatea certificatului de moștenitor ……./2014.

In acest sens fata de aplicarea art. 442 cod.proc.civ. instanţa apreciază ca situaţia expusa este expresia unei erori materiale ce poate fi analizata si din oficiu, procedura fiind derulata in camera de consiliu fără citarea parților.

 Conf. art. 442 cod.proc.civ. erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele de calcul, precum şi orice alte erori materiale cuprinse în hotărâri sau încheieri pot fi îndreptate din oficiu ori la cerere. (2) Instanţa se pronunţă prin încheiere dată în camera de consiliu. Părţile vor fi citate numai dacă instanţa socoteşte că este necesar ca ele să dea anumite lămuriri.

Pentru aceste considerente instanţa va dispune îndreptarea încheierii de ședința de la data de 19.10.2015 in sensul ca, in  paragraful 1 din dispozitiv,  in loc de obiectul cererii privind  ieșirea din indiviziune se va reţine obiectul cererii privind constatarea unui drept de creanţă.  In consecința paragraful se va reţine cu următorul conținut: „Respinge cererea modificatoare si completatoare a reclamanților depusa la termenul din 05.10.2015 cu privire la capetele de cerere privind deschiderea succesiunii defunctului ………. si la constatarea unui drept de creanţă„

Fata de renunţarea la judecata a reclamanților la capătul de cerere având ca obiect partajul bunurilor comune (ieșirea din indiviziune), depus in scris la termenul din data de 19.10.2015 fata de care instanţa nu a luat act in mod formal, fata de aplicare art. 406 cod.proc.civ. instanţa va lua act de renunțarea la judecata a reclamanților la cererea având ca obiect partaj.

 

Pe fond:

Reclamanţii prin cererea adresata instanţei solicita anularea CM …./07.07.2014 emis de Societatea Profesionala …… in favoarea paraților, apreciind ca imobilele care compun masa succesorală nu au fost deţinute  niciodată in proprietate de defunctul ………. sau de autorul acesteia …., certificatul de moștenitor  menţionat fiind emis cu încălcarea si in frauda legii in lipsa unui titlu de proprietate.

In fapt, CM ……07.07.2014 atesta ca in urma defunctului ……, decedat la data de 06.06.2014 au rămas ca si moștenitori legali parata …….. in calitate de soţie supraviețuitoare cu o cota de 2/8 si cei doi copii ………….. si ……., fiecare cu o cota de 3/8 din masa succesorala.

Certificatul atesta ca din masa succesorală fac parte, intre altele şi imobilul situat in strada …….. compus din terenul in suprafaţă de 382,78mp si construcţiile edificate pe acesta reprezentate de Corpul A compus din 2 camere si marchiza in suprafața de 37,32 mp si Corpul B compus din 2 camere, hol, bucătărie, cămara, baie si pivnița, in suprafața de 56,70 mp , garaj si WC. 

In certificat se reţine ca defunctul a dobândit imobilul ca bun propriu, prin uzucapiune si accesiune imobiliara, in calitate de moştenitor al autorului sau ……., prin sentinţa civilă …/09.02.2010 emisa de Tribunalul Bucureşti Secția a III-a civila rămasă definitiva si irevocabila. 

In consecinţă in baza acestui certificat de moştenitor rezulta ca parații deţin prin moştenire de la defunctul …… bunurile imobile sus precizate.

Cu toate acestea, analizând actele care au stat la baza emiterii certificatului de moștenitor contestat,  mai exact …./2010 instanţa constata ca aceasta nu constituie un titlu de proprietate in favoarea defunctului … pentru imobilele in litigiu, întrucât acțiunea  acestuia a fost respinsa. Cererea sa a fost admisa numai in prima instanţa, in căile de atac soluția fiind modificata iar acțiunea a fost respinsa așa cum rezulta din Decizia Civila 4……/21.06.2010 emisa de Curtea de Apel Bucureşti –f170. De asemenea recursul formulat împotriva acestei decizii a fost anulat de către ICCJ-f171, astfel ca la finalul ciclului  procesual complet, in fapt acțiunea având ca obiect uzucapiune si accesiune a fost respinsa in mod irevocabil si astfel nu a fost recunoscuta pe cale judiciara calitatea de proprietar a defunctului ……. asupra terenului si construcțiilor ce fac obiectul si prezentului litigiu. Cu toate ca sentinţa in cauza a fost prezentata la biroul notarial in copie legalizata având mențiunile privind soluțiile dispuse in căile de atac, respectiv: definitiva si irevocabila prin admiterea apelului  Dec …../2010 si constatarea recursului nul Dec ……../2011, acestea nu au fost observate sau nu au fost analizate cu atenție, fiind reţinuta numai soluția pronunțata in prima instanţă. Acesta împrejurare a condus la reținerea sentinței in cauza drept titlu de proprietate si la includerea in masa succesorala a bunurilor imobile deși acestea nu au fost deținute niciodată in proprietate de către defunct sau de către tatăl acestuia ….. In caz contrar aceștia nu ar mai fi fost nevoiți sa solicite pe cale judiciara constatarea calităţii lor de proprietari.

In consecinţă, instanţa reţine ca certificatul de moștenitor …..07.07.2014  a fost emis in mod nelegal, cu nerespectarea dispoziţiilor imperative ale legii, art. 1133 cod civil stabilind ca certificatul de moştenitor face dovada calităţii de moştenitor, legal sau testamentar, precum şi dovada dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa succesorală, în cota care se cuvine fiecăruia. Aceeaşi prevedere este cuprinsă şi in art. 114 alin. 3 din legea 36/1995 republicată. De asemenea conf. art. 238 lit. e din regulamentul de aplicare al legii,  prevede ca până la termenul stabilit pentru dezbateri, notarul public are obligaţia de a solicita şi a obţine documentaţia necesară cu privire la:  e) situaţia juridică şi fiscală a bunurilor care fac obiectul masei succesorale, rezultată din titluri de proprietate, extrase de carte funciară de informare pentru bunurile intabulate, certificate de atestare fiscală şi alte acte referitoare la situaţia bunurilor defunctului;

Prin urmare raportat la aceste prevederi legale rezulta ca includerea in masa succesorală a unor bunuri imobile nu se poate face decât in condițiile dovedirii dreptului de proprietate al defunctului asupra acestora, certificatul de moştenitor eliberat urmând a dovedi astfel calitatea de proprietar a succesibilului acceptant. In caz contrar s-ar conferi astfel in temeiul legii un drept de proprietate unei persoane in lipsa unui document justificativ.

In consecinţă instanţa reţine ca certificatul de moştenitor a fost emis, fără a se stabili in mod corect calitatea de proprietar a defunctului asupra imobilelor incluse in masa succesorala, deși o astfel de obligație era prevăzuta expres de lege. Imobilele in cauza, respectiv terenul in suprafaţă si construcțiile aferente amplasate pe acesta nu pot face parte din masa succesorala întrucât nu au fost niciodată proprietatea defunctului sau a autorilor acesteia iar in condițiile in care certificatul de moştenitor trebuie sa reprezinte o dovada a dreptului de proprietate, menținerea in fiinţă a acestuia nu poate fi admisa.

Pentru aceste considerente instanţa va admite cererea reclamanţilor si va dispune anularea in parte a certificatului de moștenitor CM ……/07.07.2014,  numai in ceea ce privește  includerea in masa succesorală a terenului in suprafaţă de 382,78 mp situat in strada Condurache Gheorghe nr 46, Sector 4 si  a construcțiilor amplasate pe acesta: Corp A , Corp B, garaj si WC. Cu privire la celelalte bunuri incluse in masa succesorala si menționate in acest certificat instanţa constata ca nu fac obiectul analizei in prezenta cauza, astfel ca in privinţa acestora certificatul urmează sa îşi mențină valabilitatea si legalitatea.

In ceea ce privește restituirea taxei judiciare de timbru, instanţa constata ca in fapt, reclamanții solicita restituirea integrala a sumei in valoare de 9505 lei achitata cu acest titlu pentru capetele de cerere ale acțiunii inițiale.

Conf. art. 45 din OUG 80/2013 sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, după caz, integral, parţial sau proporţional, la cererea petiţionarului, în următoarele situaţii: a) când taxa plătită nu era datorată;

b) când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal;

c) când acţiunea sau cererea rămâne fără obiect în cursul procesului, ca urmare a unor dispoziţii legale;

d) când acţiunea corect timbrată a fost anulată în condiţiile art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă sau când reclamantul a renunţat la judecată până la comunicarea cererii de chemare în judecată către pârât;

e) când, în procesul de divorţ, părţile au renunţat la judecată ori s-au împăcat;

f) când contestaţia la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă;

g) în cazul în care instanţa de judecată se declară necompetentă, trimiţând cauza la un alt organ cu activitate jurisdicţională, precum şi în cazul respingerii cererii, ca nefiind de competenţa instanţelor române;

h) când probele au fost administrate de către avocaţi sau consilieri juridici;

i) în cazul în care participantul la proces care a fost recuzat se abţine sau dacă cererea de recuzare ori de strămutare a fost admisă;

j) în alte cauze expres prevăzute de lege.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), e) şi i) se restituie jumătate din taxa plătită, iar în cazul prevăzut la alin. (1) lit. f) taxa se restituie proporţional cu admiterea contestaţiei. În cazul prevăzut la alin. (1) lit. h) se restituie jumătate din taxa plătită, indiferent de modalitatea în care a fost soluţionat procesul, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.

 Fata de aplicarea acestor prevederi legale instanţa constata ca cererea reclamanților este nefondata in cauza nefiind incident nici una dinte situațiile expres si limitativ prevăzute de norma legala.

Astfel cererea având ca obiect nulitatea certificatului de  moștenitor este patrimoniala si se timbrează conf. art. 3 alin. 2 lit. a care prevede expres: se taxează potrivit alin. (1) şi următoarele categorii de acţiuni: a) în constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial. cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară este scutită de taxă de timbru dacă este accesorie acestor cereri.  Împrejurarea ca reclamanții nu au cerut si repunerea in situația anterioara este nerelevanta întrucât nu a fost stabilita nici o taxa de timbru in acest sens, o astfel de cerere fiind evident scutita in condițiile date, însă scutirea are in vedere numai cererea accesorie, ea nu se extinde si asupra cererii principale.

 Cu privire la cererea de renunțare la judecata a cererii având ca obiect partaj, instanţa reţine ca acesta trebuia să fi intervenit mai înainte de comunicarea acţiunii către parați, însă reclamanții au renunţat la al treilea termen de judecata. Chiar si in acest caz nu erau îndreptățiți decât la recuperarea a jumătate din valoarea taxei.

Faţă de aceste considerente instanţa va admite acţiunea reclamanţilor, va dispune anularea in parte a certificatului de moștenitor ……./07.07.2014  emis de Societatea Profesionala ……… in ceea ce privește  includerea in masa succesorala a bunurilor imobile reprezentate de terenul in suprafaţă de 382,78 mp situat in ……… si construcţiile: Corp A , Corp B, garaj si WC, amplasata pe acesta si va lua act de renunţarea reclamanților la cererea având ca obiect partaj. Totodată va respinge cererea de restituire a taxei de timbru si va îndrepta încheierea de ședința din data de 19.10.2015.

Cu privire la cheltuielile de judecata, instanţa, având in vedere admiterea acțiunii reclamanților, in raport de prev. art. 453 cod.proc.civ. va dispune obligarea paraților  la plata taxei judiciare de timbru in suma de 3505 lei aferenta capătului de cerere privind anularea certificatului de moștenitor la care se adăuga  onorariul avocațial in suma de 1000 lei dovedit cu chitanţa  depusa la dosar. Instanţa nu va acorda si cheltuielile de judecata aferente cererii privind ieșirea din indiviziune, respectiv taxa judiciara de timbru in suma de 6000 lei, întrucât fata de aceasta parații nu au căzut in pretenții, reclamanții renunțând la judecată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE :

Admite acţiunea formulata de reclamanţii reclamanții  ………….. domiciliat …………., …….. domiciliata în ………. şi ………, domiciliata …….. în contradictoriu cu pârâţii ………… toţi cu domiciliul …….. si in consecinţă:

 Dispune anularea in parte a certificatului  de moştenitor nr  ……./07.07.2014 emis de Societatea Profesionala ……… in ceea ce privește bunurile imobile reprezentate de terenul in suprafaţă de 382,78 mp situat …… si construcţiile: Corp A , Corp B, garaj si WC, amplasata pe acesta.

In baza art. 442 cod.proc.civ. dispune îndreptarea încheierii de ședința de la data de 19.10.2015 in sensul ca, in  paragraful 1 din dispozitiv,  in loc de ieșirea din indiviziune se va reţine respingerea ca tardiva a cererii completatoare având ca obiect constatarea unui drept de creanţă.

Ia act de renunţarea reclamanţilor la cererea având ca obiect partaj.

Respinge cererea de restituire a taxei judiciare de timbru ca nefondata.

In temeiul art. 427 alin. 3 cod.proc.civ. dispune comunicarea hotărârii către ……., după rămânerea definitiva a acesteia.

Obliga parații la plata cheltuielilor de judecată in suma de 4505 lei către reclamanţi

Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din data de ……….2015. 

 PREŞEDINTE, GREFIER,

….