Validare poprire

Hotărâre **** din 10.05.2014


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SECTORUL 4 BUCUREŞTI

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. ……2014

SENTINŢA CIVILĂ NR. …..

ŞEDINŢĂ PUBLICĂ din data de ……..2014

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: ……….

GREFIER: …………….

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile, având ca obiect cererea de  validare poprire, formulată de creditoarea …………, în contradictoriu cu debitorul …….. şi terţul poprit ……………..

Dezbaterile şi cuvântul pe fondul cauzei au avut loc în şedinţa publică de la 02.07.2014, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat succesiv pronunţarea la datele de ……….2014 şi …..2014.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de …….2014 sub numărul 11580……….., creditoarea ……….în contradictoriu cu debitorul ……. şi terţul poprit …….., a solicitat validarea popririi înfiinţată de BEJA ……………..veniturilor lunare, prezente şi viitoare ale debitorului ……. în cota de 1/3, până la concurenta sumei de 44208,16 lei.

 În motivare cererii creditoarea arată că terţul poprit nu a înţeles să-şi îndeplinească obligaţiile legale ce-i incumbau, în sensul ca în termen de 5 zile de la comunicarea popririi să consemneze sumele de bani şi să trimită dovada executorului judecătoresc.

În drept, au fost invocate prevederile art. 780 şi următoarele din Codul de procedură civilă.

În dovedire creditoarea a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, depunând în copie înscrisuri din dosarul de executare.

Creditoarea a solicitat judecarea cauzei în lipsa părţilor în conformitate cu art. 411 pct. 2 C.p.c.

Debitorul nu a depus întâmpinare.

Terţul poprit a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca rămasă fără obiect, având în vedere că a primit adresa de înfiinţare a popririi după virarea salariilor pe luna octombrie, începând să reţină sume de bani începând cu luna următoare.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 205-208 Cpc, 782, alin. 2, art. 786 Cpc.

În dovedire, terţul poprit a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, sens în care a depus la dosarul cauzei ordine de plată şi decizia 9303/11.02.2014 de încetare a contractului individual de muncă.

Instanţa a încuviinţat proba cu înscrisurile de la dosar, apreciind că aceasta este pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei.

Ca urmare a adresei instanţei, au fost înaintate toate actele din dosarul de executare nr……./2013.

Analizând înscrisurile de la dosar, instanţa reţine următoarele:

La data de 27.03.2013 ……….  a depus la ………, o cerere de executare silită împotriva debitorului ……….  în temeiul titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. ………./05.11.2012 pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti în dosarul ………/300/2012, fiind format dosarul de executare nr. ………./2013.

La data de 07.03.2013 Judecătoria Sector 4 Bucureşti a încuviinţat executarea silită printr-o încheiere pronunţată în dosarul nr. ……../4/2013.

La data de 23.10.2013 a fost emisă încheierea de actualizare a creanţei şi de stabilire a cheltuielilor de executare, prin care au fost stabilite un cuantum al creanţei actualizate de 39046,60 lei şi cheltuieli de executare în cuantum de 5161,56 lei.

La data de 23.10.2013 executorul judecătoresc a înfiinţat poprirea asupra salariului şi a altor venituri periodice realizate din muncă datorate de către terţul poprit ……… debitorului.

Adresa de înfiinţare a popririi a fost comunicată terţului poprit la data de 25.10.2013.

Din înscrisurile aflate la dosar nu rezultă existenţa vreunei hotărâri judecătoreşti prin care să se fi anulat actele de executare mai sus menţionate ori să se fi dispus suspendarea executării silite în dosarul de executare nr. ………./2013.

 Potrivit art. 789 alin. 1 C.pr.civ., „Dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de cel mult o lună de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.”. Conform alin.3 din acelaşi text de lege, „dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit îi datorează sume de bani debitorului, instanţa va da o hotărâre de validare a popririi, prin care îl va obliga pe terţul poprit să îi plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului, iar, în caz contrar, va hotărî desfiinţarea popririi”.

Aşadar, rezultă că limitele învestirii instanţei în procedura validării de poprire sunt verificarea existenţei titlului executoriu în baza căruia se face executarea şi a dovezii faptului că terţul poprit este dator debitorului şi că nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi.

Pe calea acestei proceduri nu poate fi analizată valabilitatea popririi înfiinţate sau a oricărui alt act de executare, legea prevăzând în acest scop o procedură specială, cea a contestaţiei la executare, ce poate fi exercitată numai într-un anumit termen.

Din adresa nr. …..07.10.2013 emisă de ……….. rezultă că debitorul a fost angajatul societăţii  ………… la data emiterii adresei de poprire.

Aşa cum rezultă din ordinele de plată depuse la dosar, terţul poprit a luat măsuri pentru efectuarea poprii începând cu 05.12.2013 şi până la 25.03.2014, consemnând sume de bani reţinute din salariul lunar al debitorului la dispoziţia executorului judecătoresc.

Prin decizia nr. ………..11.02.2014 s-a dispus încetarea contractului individual de muncă al debitorului începând cu aceeaşi dată.

Aşadar, instanţa reţine că raporturile contractuale dintre debitor şi terţul poprit au încetat la 11.02.2014 şi că în prezent terţul poprit nu mai datorează vreo sumă de bani cu titlu de venit din muncă debitorului. Până la data încetării contractului de muncă al debitorului, terţul poprit şi-a îndeplinit obligaţiile legale ce îi reveneau ca urmare a popririi înfiinţate.

Prin urmare, constatând că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 789 alin. 1 Cod procedură civilă,  în temeiul art. 789, alin. 3 Cpc instanţa va respinge cererea de validare a popririi ca neîntemeiată şi pe cale de consecinţă va desfiinţa poprirea înfiinţată de către BEJA ………. la data de 23.10.2013, privind pe terţul poprit S…………

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Respinge cererea având ca obiect validare poprire, formulată de creditoarea …………. cu sediul ales în ………., în contradictoriu cu debitorul …………., cu domiciliul în ………… şi terţul poprit …………, , cu sediul procesual ales la ………., ca neîntemeiată.

Desfiinţează poprirea înfiinţată de către BEJA …………. la data de 23.10.2013, privind pe terţul poprit ……..

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, ……….2014.

PREŞEDINTE, GREFIER,

………..    ………..