Contestatie la executare

Sentinţă civilă 3573 din 19.04.2016


Data publicare portal: 03.03.2017

Prin sentinţa civila nr. 3573/19.04.2016 pronunţata in cauza nr. 8548/311/2015 Judecătoria Slatina a admis contestaţia la executare formulata de contestatoarea S.C. E P C S.R.L., în contradictoriu cu intimatul D.G.R.F.P. C, A J F P O.

Anulează somaţia nr. 123529/06.10.2015 şi titlul executoriu nr. 123507/06.10.2015 întocmite în dosarul de executare nr. 5439/28/30/1/2015/98788 al intimatei.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 8548/311/2015 din data de 28.10.2015, contestatoarea S.C. E P C S.R.L. a formulat contestaţie la executare in contradictoriu cu intimata A J F P O împotriva somaţiei nr. 123529/06.10.2015 şi a titlului executoriu nr. 123507/06.10.2015 în dosar de executare nr. 5439/28/30/1/2015/98788, emis de către DGRFP C - AJFP O, prin care li se comunică începerea executării silite pentru suma de 231298 lei, ca fiind nelegale

În motivarea cererii, a arătat că invocă excepţia nulităţii absolute a somaţiei şi titlului executoriu, având în vedere dispoziţiile art. 45 alin. 2 din OG 92/2003 rep. privind Codul de procedură fiscală, din următoarele considerente:

Arată contestatoarea că actele administrativ fiscale contestate nu cuprind datele de identificare ale contribuabilului, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 43 alin.2 din OG 92/2003 rep.

"Art. 43 Conţinutul şi motivarea actului administrativ fiscal

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie cuprinde următoarele elemente:

c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de contribuabil, după caz;”

Datele de identificare ale contribuabilului sunt: J23/2397/13.07.2015, CUI RO315494433, având în vedere faptul că acţiunile S.C. E P C S.R.L. au fost cesionate conform actului constitutiv anexat.

Având în vedere dispoziţiile legale privind comunicarea actului administrativ fiscal, învederează instanţei de judecată că titlul executoriu nu a fost comunicat contribuabilului având în vedere că adresa contribuabilului este cea menţionată în acţiune la sediul social fiind în judeţul I, nu în judeţul O.

De asemenea, şi dosarul fiscal al contribuabilului se află în judeţul I, unde de altfel parata a şi comunicat actele administrativ fiscale ce au stat la baza emiterii titlului executoriu sediul social al societăţii, în judeţul I.

Având în vedere dispoziţiile art. 44 coroborate cu dispoziţiile art. 45 OG 92/2003 rep.:

"Art. 44 Comunicarea actului administrativ fiscal

(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului căruia îi este destinat. În situaţia contribuabililor fără domiciliu fiscal în România, care şi-au desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum şi în situaţia numirii unui curator fiscal, în condiţiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunică împuternicitului sau curatorului, după caz.”

„Art. 45 Opozabilitatea actului administrativ fiscal

(1) Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului sau la o dată ulterioară menţionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii.

(2) Actul administrativ fiscal ce nu a fost comunicat potrivit art. 44 nu este opozabil contribuabilului şi nu produce nici un efect juridic.”

Întrucât actul nu a fost comunicat contribuabilului în conformitate cu dispoziţiile legale, solicită instanţei de judecată ca în temeiul art. 46 OG 92/2003 rep. şi pct. 46.1 din Normele metodologice de aplicare a OG 92/2003 să se constate nulitatea Somaţiei nr. 123529/06.10.2015 şi a Titlului executoriu nr. 123507/06.10.2015.

"Art. 46 Nulitatea actului administrativ fiscal

Lipsa unuia dintre elementele actului administrativ fiscal, referitoare la numele, prenumele şi calitatea persoanei împuternicite a organului fiscal, numele şi prenumele ori denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii persoanei împuternicite a organului fiscal, cu excepţia prevăzută la art. 43 alin. 3, atrage nulitatea acestuia. Nulitatea se poate constata la cerere sau din oficiu."

Din aceste considerente, solicită instanţei de judecată admiterea excepţiei nulităţii actelor contestate cu consecinţa anulării somaţiei nr. 123529/06.10.2015 şi a titlului executoriu nr. 123507/06.10.2015, fiind emise cu încălcarea dispoziţiilor legale.

În drept, a invocat disp. art. 172, art. 173 din OG 92/2003 rep.

În probatoriu, anexează în copii conforme cu originalul somaţie, titlu executoriu, act constitutiv, certificat înmatriculare Registrul Comerţului şi va anexa orice alte înscrisuri utile şi pertinente cauzei ce vor reieşi din dezbateri.

La data de 03.12.2015, intimata a formulat întâmpinare solicitând respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, pentru următoarele motive:

Contestatoarea invocă excepţia "nulităţii absolute a somaţiei si titlului executoriu", invocând dispoziţii ale Codului de procedura fiscala ce reglementează conţinutul, comunicarea si opozabilitatea actului administrativ fiscal.

In sprijinul acestei excepţii se invoca si dispoziţiile art. 46 din Codul de procedura fiscala potrivit cărora lipsa unuia dintre elementele actului administrativ fiscal, referitoare la numele, prenumele şi calitatea persoanei împuternicite a organului fiscal, numele şi prenumele ori denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii persoanei împuternicite a organului fiscal, cu excepţia celor emise in format electronic atrage nulitatea acestuia.

Se observa ca actele contestate, respectiv somaţia si executoriu, conţin toate elementele enumerate mai sus, sunt valabile fără semnătura si stampila, fiind editate prin sistemul informatic, astfel incat nu se poate susţine ca in cazul acestora poate fi invocat vreun element care atrage nulitatea.

De asemenea, se mai susţine faptul ca actele de executare nu ar fi fost comunicate contribuabilului căruia îi erau adresate si ca nu conţin datele de identificare ale acestuia.

Aceste afirmaţii sunt neîntemeiate, după cum se poate observa, atât somaţia, cat si titlul executoriu au fost emise pe numele debitorului S.C. E P C S.R.L., având datele de identificare declarate organului fiscal competent in administrarea obligaţiilor fiscale datorate de acesta.

Menţionează faptul ca S.C. E P C S.R.L. si-a schimb sediul social in oraşul V, jud. I, având obligaţia de a efectua demersurile pentru înregistrarea unui nou domiciliu fiscal in localitatea unde si-a stabilit noul sediu social.

Potrivit dispoziţiilor art. 31 din Codul de procedura fiscala si normelor metodologice corespunzătoare acestuia, in cazul persoanelor juridice, cererea de înregistrare a domiciliului fiscal, însoţită de copii de pe actele care fac dovada deţinerii legale a spaţiului pentru domiciliul fiscal, se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal.

La primirea cererii, aceasta va fi transmisă de îndată de către organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul a avut ultimul domiciliu fiscal, în vederea întocmirii formalităţilor de transfer al dosarului fiscal.

La primirea dosarului fiscal, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul domiciliu fiscal va emite de îndată decizia de înregistrare a noului domiciliu fiscal, iar înregistrarea în registrul contribuabililor de la noul organ fiscal, precum şi scoaterea din registrul contribuabililor de la vechiul organ fiscal se operează cu data comunicării deciziei de înregistrare a noului domiciliu fiscal. Până la data la care s-au operat modificările în registrul contribuabililor, competenta pentru soluţionarea oricărei probleme privind administrarea revine organului fiscal de la vechiul domiciliu fiscal.

In cazul contestatoarei S.C. E P C S.R.L.., decizia de înregistrare a sediului social si a domiciliului fiscal nr. 236413/09.09.2015 emisa de A.J.F.P. I, organ fiscal în a cărui rază teritorială s-a stabilit noul domiciliul fiscal, a fost comunicata A.J.F.P. O la data de 23.10.2015, fiind înregistrata la registratura instituţiei sub. nr. OT 76326/23.10.2015. Aşadar, actele de executare emise in data de 06.10.2015 sunt valabil emise de catre A.J.F.P. O deoarece aceasta avea competenta de administrare a creantelor fiscale la momentul respectiv.

Pentru aceste considerente solicită respingerea excepţiei invocate si pe cale de consecinţa a contestaţiei formulate de S.C. E P C S.R.L., ca neintemeiata şi menţinerea actelor de executare emise de A.J.F.P. O, ca fiind legal şi temeinic întocmite.

În drept, întemeiază prezenta pe dispoziţiile art. 205 din Noul Cod de Procedura Civila.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa retine următoarele:

În speţă, contestatorul a invocat nulitatea comunicării actelor de executare deoarece sediul social şi domiciliului fiscal ale contestatoarei sunt în I şi nu în O.

Din înscrisurile depuse, instanţa constată că cererea contestatoarei de înregistrare la domiciliul fiscal din I s-a depus la data de 06.08.2015, decizia de înregistrare a sediului social si a domiciliului fiscal s-a emis de AJFP I la data de 09.09.2015, organ fiscal în a cărui rază teritorială s-a stabilit noul domiciliul fiscal şi a fost comunicata A.J.F.P. O la data de 23.10.2015, fiind înregistrata la registratura instituţiei sub. nr. OT 76326/23.10.2015(fila 11).

În dosarul de executare nr. 5439/28/30/1/2015/98788 al intimatei, instanţa constată că s-au emis acte de executare in data de 06.10.2015.

Potrivit dispoziţiilor art. 31 din Codul de procedura fiscala si normelor metodologice corespunzătoare acestuia, in cazul persoanelor juridice, cererea de înregistrare a domiciliului fiscal, însoţită de copii de pe actele care fac dovada deţinerii legale a spaţiului pentru domiciliul fiscal, se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal, adică în speţa de faţă, la AJFP I.

La primirea cererii, aceasta va fi transmisă de îndată de către organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal(de AJFP Ilfov) către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul a avut ultimul domiciliu fiscal(de AJFP O), în vederea întocmirii formalităţilor de transfer al dosarului fiscal.

Instanţa apreciază că sintagma “de îndată” nu a fost respectată. Astfel, instanţa constată că de la depunerea cererii de către contestatoare până la emiterea deciziei de către AJFP I au trecut mai mult de 30 de zile şi până la comunicarea către AJFP O au trecut mai mult de 2 luni şi jumătate.

Deşi în prezent Codul a fost modificat şi în acest articol se prevede un termen de 15 zile, instanţa apreciază că acesta nu se aplică prezentei speţe, ci la primirea dosarului fiscal, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul domiciliu fiscal va emite de îndată decizia de înregistrare a noului domiciliu fiscal, iar înregistrarea în registrul contribuabililor de la noul organ fiscal, precum şi scoaterea din registrul contribuabililor de la vechiul organ fiscal se operează cu data comunicării deciziei de înregistrare a noului domiciliu fiscal. Până la data la care s-au operat modificările în registrul contribuabililor, competenta pentru soluţionarea oricărei probleme privind administrarea revine organului fiscal de la vechiul domiciliu fiscal.

Instanţa apreciază că AJFP O nu are nicio culpă pentru emiterea actelor de executare deoarece nu i-a fost transmis noul domiciliul fiscal de către AJFP I.

Dar, AJFP O ca şi AJFP I reprezintă împreună statul român care în relaţia cu orice persoană(fizică sau juridică) trebuie să respecte normele fiscale.

În speţa de faţă statul prin AJFP I nu a respectat normele fiscale, necomunicând de îndată decizia de înregistrare a sediului fiscal al contestatoarei ceea ce a dus la emiterea somaţiei şi a titlului executoriu de către AJFP O.

Astfel, în acest context, instanţa apreciază că somaţia nr. 123529/06.10.2015 şi titlul executoriu nr. 123507/06.10.2015 întocmite în dosarul de executare nr. 5439/28/30/1/2015/98788 al intimatei sunt lovite de nulitate deoarece în relaţia cu un particular, statul nu şi-a respectat obligaţiile fiscale.