Contestaţie la tabelul preliminar - insolventa

Sentinţă civilă 444 F/2016 din 18.01.2017


Conţinut speţă 

Aplicarea dispoziţiilor art. 111,102 din L.85/2014 şi art. 186 N.C.P.C.

Conform art.113 din Legea nr.85/2014 - „După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, prevăzut la art. 111 alin. (2), şi până la închiderea procedurii, orice parte interesată poate face contestaţie împotriva înscrierii unei creanţe sau a unui drept de preferinţă în tabelul definitiv de creanţe ori în tabelele actualizate, în cazul descoperirii existenţei unui fals, dol sau unei erori esenţiale, care au determinat admiterea creanţei sau a dreptului de preferinţă, precum şi în cazul descoperirii unor titluri hotărâtoare şi până atunci necunoscute.”

Potrivit art. 102 alin 1 din Legea nr. 85/2014, „Creditorii bugetari vor înregistra cererea de admitere a creanţei în termenul prevăzut la art. 100 alin. (1) lit. b), urmând ca, în termen de 60 de zile de la data publicării în BPI a notificării privind deschiderea procedurii, să înregistreze un supliment al cererii de admitere a creanţei iniţiale, dacă este cazul.”

In speţă, contestatorul invocă faptul că, termenul de 60 de zile prevăzut la art. 102 alin l din Legea nr. 85/2014 în care creditorii bugetari pot înregistra un supliment al cererii de admitere a creanţei iniţiale, nu este un termen de decădere, ci este un termen de recomandare, deoarece dacă legiuitorul ar fi vrut să îl prevadă ca termen de decădere ar fi prevăzut în mod expres şi sancţiunea în cazul în care creditorii bugetari nu s-ar putea conforma, ori legiuitorul nu prevede ca sancţiune neadmiterea suplimentului cererii de admitere a creanţei iniţiale în cazul depăşirii termenului de 60 zile.

Prevederile art. 186 Cod procedură civilă, stipulează că ,,partea care a pierdut un termen procedural va fi repusă în termen numai dacă dovedeşte că întârzierea se datorează unor motive temeinic justificate. În acest scop, partea va îndeplini actul de procedură în cel mult 15 zile de la încetarea împiedicării, cerând totodată repunerea sa în termen”.

Instanţa de fond a reţinut că, pentru a putea obţine repunerea în termenul procedural pierdut, partea trebuie  în mod cumulativ, să justifice existenţa unor motive temeinice ce au cauza întârzierea şi să respecte prevederile art. 186 alin. 2 Cod procedură civilă, în sensul depunerii cererii de repunere în termen şi îndeplinirii actului procedural în termenul prevăzut expres de lege, respectiv în 15 zile de la încetarea împiedicării.

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BIHOR

Secţia a II-a civilă

Dosar nr. …./111/2015/a1

SENTINŢA NR. 444 F/2016

Şedinţa publică din data de 31.03.2016

Judecător sindic: ........

Grefier: ........

Pe rol fiind pentru azi soluţionarea contestaţiei la tabelul preliminar al creanţelor debitorului S.C. A........ S.R.L. O........ formulată de creditorul D........ - prin AJ........, cu sediul în O........, str. .........., jud. Bihor, în contradictoriu cu debitorul S.C. A........ S.R.L. cu sediul în O........, str. .........., jud. Bihor, CUI …., societate în insolvenţă, reprezentată prin administrator judiciar provizoriu Cabinet De Insolvenţă S.......... cu sediul în O........, str. ..........., jud. Bihor, jud. Bihor, nr. de ordine în R.S.P. 1............

La apelul nominal făcut în cauză nu se prezintă nimeni.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei învederându-se instanţei cele de mai sus, după care:

Se constată că dezbaterea în fond a cauzei a avut loc la data de 17.03.2016, când părţile prezente au pus concluzii ce au fost consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când s-a amânat pronunţarea pentru data de 24.03.2016, iar mai apoi pentru data de 31.03.2016, când s-a pronunţat prezenta hotărâre.

JUDECĂTORUL-SINDIC

DELIBERÂND,

Constată că, prin contestaţia la tabelul preliminar al creanţelor debitorului S.C. A........ S.R.L. O........, înregistrată în cadrul prezentului dosar versionat la data de 18 Dec. 2015, scutită de plata taxei judiciare de timbru, creditorul D........ - prin AJ........, cu sediul în O........, str. .........., jud. Bihor, în contradictoriu cu debitorul S.C. A........ S.R.L. cu sediul în O........, str. .........., jud. Bihor, CUI RO..........., J../623/2011, societate în insolvenţă, reprezentată prin administrator judiciar provizoriu Cabinet de Insolvenţă S.......... cu sediul în O........, str. ..........., jud. Bihor, jud. Bihor, nr. de ordine în R.S.P. 1..........., a solicitat instanţei, faţă de neînscrierea acestuia la masa credală a debitoarei S.C. A........ S.R.L. cu suma de 4.382.611 lei, solicitată prin suplimentul la cererea de admitere a creanţei iniţială depus de creditor la data de 29.06.2015, admiterea contestaţiei în sensul de a dispune înscrierea acestuia în tabelul preliminar de creanţe, respectiv tabelul preliminar rectificat, cu suma solicitata de 4.382.611 lei în rândul creditorilor bugetari.

În motivarea contestaţiei s-a menţionat că în fapt, la data de 11.11.2015 cu adresa nr. 1951/10.11.2015 înregistrată la creditor sub nr. 18.........../11.11.2015, administratorul judiciar l-a notificat pe acesta că nu a fost admisă suma de 4.382.611 lei, cuprinsă în suplimentul la cererea de admitere a creanţei iniţiale, datorită tardivităţii înregistrării, invocându-se prevederile art. 102 alin. l din Legea nr. 85/2014, cu menţiunea că, data publicării în BPI a notificării de deschidere a procedurii este de 06.04.2015, iar creditorul a înregistrat suplimentul la data de 29.06.2015.

Învederează instanţei faptul că, la data de 07.04.2015, administratorul judiciar a notificat creditorul în cauză privind deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei acordându-se ca termen limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor data de 04.05.2015.

La data de 28.04.2015, creditorul a depus declaraţia de creanţă pentru suma de 171 lei reprezentând impozit salarii, CAS angajator/asiguraţi, CASS angajator/asiguraţi, cu accesorii aferente calculate până la data deschiderii procedurii insolvenţei, 19.03.2015, conform adresei nr. 56263/21.04.2015 emise de Colectare Contribuabili Mijlocii.

La data de 13.05.2015, contestatorul a solicitat majorarea termenului de depunere a cererii de creanţă în temeiul art. 100 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, având în vedere adresa nr. 3217/07.05.2015 emisă de AIF din cadrul A.J.F.P. Bihor, prin care s-a menţionat că termenul este foarte scurt între data notificării şi termenul limită de depunere a cererii de creanţă faţă de definitivarea inspecţiei fiscale parţiale la care debitoarea era supusă.

În ce priveşte solicitarea de majorare a termenului de depunere a cererii de creanţă, instanţa nu s-a pronunţat până în prezent.

Astfel, la data de 08.06.2015, administratorul judiciar a publicat pe BPI tabelul preliminar de creanţe al debitoarei, în care creditorul a fast înscris cu suma de 171 lei.

Ulterior, la data de 29.06.2015, în temeiul art. 102 din Legea nr. 85/2014 creditorul a înregistrat la Tribunalul Bihor un supliment la cererea de admitere a creanţei iniţială pentru suma de 4.382.611 lei reprezentând obligaţii fiscale stabilite prin Decizia de impunere F-BH-468/18.06.2015 şi Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria A/2009 nr. 0218939/18.06.2015 emise de Activitatea de Inspecţie Fiscală.

Totodată, la aceeaşi dată de 29.06.2015, creditorul a formulat o cerere de repunere în termen a depunerii suplimentului la cererea de admitere a creanţei iniţială, motivat de faptul că, concomitent cu notificarea de deschidere a procedurii, A.I.F. a desfăşurat simultan inspecţii fiscale la debitoarea S.C. A........ S.R.L., cât şi la societăţile subordonate şi partenere acesteia, finalizată cu emiterea deciziei de impunere nr. F-BH-468 din data de 18.06.2015 şi Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria A/2009 nr. 0218939/18.06.2015, potrivit căreia debitoarei i s-a stabilit un prejudiciu creat bugetului general consolidat în sumă de 4.382.611 lei aferent perioadei 01.01.2012 - 31.12.2014 anterior deschiderii procedurii insolvenţei.

Învederează că, până în prezent nu s-a soluţionat cererea de repunere în termen a depunerii suplimentului la cererea de admitere a creanţei iniţială.

Invocă faptul că şi-a motivat cererea de repunere în termen faţă de volumul însemnat de documente ce a fost analizat, de numărul mare de societăţi partenere implicate în tranzacţii cu debitoarea, care a dus la imposibilitatea de a se încadra în termenul prevăzut de art. 102 alin. l din Legea nr. 85/2014 cu privire la înregistrarea suplimentului la declaraţia iniţială de creanţă.

De altfel, controlul efectuat ulterior de către organele fiscale la debitoarei a reliefat existenta unor alte datorii, iar cunoaşterea lor exactă de către creditor a survenit numai după întocmirea actului administrativ-fiscal.

Conform prevederilor art. 102 alin 1 din Legea nr. 85/2014, „Creditorii bugetari vor înregistra cererea de admitere a creanţei în termenul prevăzut la art. 100 alin. (1) lit. b), urmând ca, în termen de 60 de zile de la data publicării în BPI a notificării privind deschiderea procedurii, să înregistreze un supliment al cererii de admitere a creanţei iniţiale, dacă este cazul.”

Invocă faptul că, termenul de 60 de zile prevăzut la art. 102 alin l din Legea nr. 85/2014 în care creditorii bugetari pot înregistra un supliment al cererii de admitere a creanţei iniţiale, nu este un termen de decădere, ci este un termen de recomandare, deoarece dacă legiuitorul ar fi vrut să îl prevadă ca termen de decădere ar fi prevăzut în mod expres şi sancţiunea în cazul în care creditorii bugetari nu s-ar putea conforma, ori legiuitorul nu prevede ca sancţiune neadmiterea suplimentului cererii de admitere a creanţei iniţiale in cazul in care depăşirii termenului de 60 zile.

În concluzie, faţă de motivele de fapt şi de drept invocate anterior, solicită admiterea contestaţiei în sensul de a dispune înscrierea contestatorului în tabelul preliminar de creanţe, respectiv tabelul preliminar rectificat cu suma solicitata de 4.382.611 lei în rândul creditorilor bugetari.

În caz de nevoie, solicită a se avea în vedere prevederile art. 223 alin. 3 Cod proc. civilă.

Anexează: - notificarea administratorului judiciar din data de 07.04.2015; - tabelul preliminar de creanţe întocmit de administratorul judiciar şi publicat în BPI; - declaraţia de creanţa şi suplimentul la cererea de admitere a creanţei iniţială; - cererea de majorare a termenului de depunere depusa la data de 12.05.2015; - cererea de repunere în termen depusă la data de 29.06.2015.

Prin Cererea de repunere în termen înregistrată la dosarul cauzei la data de 29 iun. 2015, creditorul D........ - prin AJ........ a solicitat instanţei repunerea sa în termen cu privire la depunerea declaraţiei suplimentare la creanţă iniţială referitor la obligaţiile datorate bugetului general consolidat al statului de către S.C. A........ S.R.L.

În fapt, se menţionează că, prin notificarea din data de 06.04.2015, administratorul judiciar notifică creditorul de deschiderea procedurii insolvenţei la S.C. A........ S.R.L., cu termen de depunere a declaraţiei de creanţă pentru data de 04.05.2015, şi conformându-se acestei notificări pe data de 28.04.2015 contestatorul înregistrează la grefa instanţei o declaraţia de creanţă pentru suma de 171 lei.

Concomitent cu această notificare, Activitatea de Inspecţie Fiscală din cadrul AJ.F.P Bihor desfăşoară simultan inspecţii fiscale la S.C. A........ S.R.L., cât şi la societăţile subordonate şi partenere acesteia, finalizată cu emiterea deciziei de impunere nr. F-BH-468 din data de 18.06.2015 şi Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria A/2009 nr. 0218939/18.06.2015, potrivit cărora debitoarei i s-a stabilit un prejudiciu creat bugetului general consolidat in suma de 4.382.611 lei, aferent perioadei 01.01.2012 - 31.12.2014 anterior deschiderii procedurii insolvenţei.

Datorită volumului însemnat de documente ce a fost analizat, a numărului mare de societăţi partenere implicate in tranzacţii cu debitoarea, coroborat cu numărul redus de personal cu atribuţii în activitate de inspecţie fiscală, creditorul a fost în imposibilitate de a se încadra în termenul prevăzut de art. 102 alin. l din Legea 85/2014, cu privire la înregistrarea suplimentului la declaraţia iniţială de creanţă, şi A.J.F.P. Bihor a înregistrat la grefa Tribunalului Bihor un supliment la cererea de admitere a creanţei iniţiale în sumă de 4.382.611 lei, stabilită în baza deciziei F-BH nr. 468/18.06.2015 şi Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria A/2009 nr. 0218939/18.06.2015 în cel mai scurt termen posibil.

Având în vedere aceste considerente, solicită instanţei admiterea prezentei cereri de repunere în termen de depunere a suplimentului la declaraţia iniţială de creanţă şi înscrierea creanţei creditorului în suma de 4.382.611 lei în tabelul definitiv al creanţelor debitoarei S.C. A........ S.R.L.

În caz de nevoie, solicită a se avea vedere prevederile art. 223 Cod proc. civilă.

Prin Întâmpinarea înregistrată la dosarul cauzei la data de 2 Feb. 2016, administratorul judiciar Cabinet de Insolvenţă S.......... cu sediul în O........, str. ..........., jud. Bihor, jud. Bihor, nr. de ordine în R.S.P. 1........... a solicitat instanţei admiterea excepţiei tardivităţii pe care înţelege să o invoce, faţă de eventuala formulare a contestaţiei creditorului împotriva tabelului preliminar/preliminar rectificat, avându-se în vedere faptul că creditorul solicită înscrierea creanţei respinse în tabelul preliminar/preliminar rectificat, cu toate că, în cauză, nu există decât tabel preliminar, definitiv şi definitiv rectificat) deoarece tabelul preliminar a fost publicat în BPI nr. 10392/08.06.2015, iar, conform art. 111 alin.2 din Legea nr. 85/2014, „Contestaţiile trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar, atât în procedura generală, cât şi în procedura simplificată”. De asemenea, pentru situaţia în care s-ar interpreta că se vizează, prin contestaţie, o măsură a administratorului judiciar şi instanţa de judecată ar considera-o admisibilă (prin prezenta şi în cele ce urmează administratorul judiciar invocă excepţia inadmisibilităţii contestaţiei dacă vizează o măsură a administratorului judiciar), şi aceasta este tardivă deoarece, în conformitate cu prevederile art. 59 alin. 6 din Legea nr.85/2014 „Contestaţia trebuie să fie depusă în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a extrasului prevăzut la alin. (2).”; respingerea acesteia ca inadmisibilă, având în vedere că ultimele tabele de creanţe întocmite şi depuse la dosarul cauzei, la data formulării contestaţiei creditorului, sunt tabelul definitiv şi definitiv rectificat, publicate în BPI nr. 11301/19.06.2015 şi 12648/14.07.2015; or, creditorul solicită înscrierea în tabelul preliminar de creanţe cu creanţa solicitată, în sumă de 4.382.611 lei. Mai mult, având în vedere cronologia întocmirii şi depunerii tabelelor de creanţă în dosarul privind S.C. A........ S.R.L., ar fi fost calificată ca admisibilă formularea unei contestaţii împotriva tabelului definitiv/definitiv rectificat, însă şi aceasta strict în limitele şi cazurile prevăzute de art.113 din Legea nr.85/2014 - „După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, prevăzut la art. 111 alin. (2), şi până la închiderea procedurii, orice parte interesată poate face contestaţie împotriva înscrierii unei creanţe sau a unui drept de preferinţă în tabelul definitiv de creanţe ori în tabelele actualizate, în cazul descoperirii existenţei unui fals, dol sau unei erori esenţiale, care au determinat admiterea creanţei sau a dreptului de preferinţă, precum şi în cazul descoperirii unor titluri hotărâtoare şi până atunci necunoscute.” De asemenea, tot inadmisibilitatea o invocă administratorul judiciar pentru situaţia în care creditorul vizează eventuala „măsură a neînscrierii în tabel”, deoarece contestaţia care vizează o măsură, ceea ce nu este cazul de faţă (art. 110 alin. 4 din Legea nr.85/2014 prevede expres notificarea creditorilor în cazul respingerii creanţei - „administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va trimite de îndată notificări creditorilor, ale căror creanţe sau drepturi de preferinţă au fost trecute parţial în tabelul preliminar de creanţe sau înlăturate, precizând totodată şi motivele”), se formulează împotriva raportului care precizează măsurile luate de practicianul în insolvenţă, în conformitate cu prevederile art. 59 alin. 1, 2 şi 6 - „(1)Administratorul judiciar va depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii. În raport se va menţiona şi onorariul încasat al administratorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia. (2) Raportul se depune la dosarul cauzei, iar un extras se publică în BPI. (...) (6) Contestaţia trebuie să fie depusă în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a extrasului prevăzut la alin. (2)”; or, în speţă, există un singur raport de genul celui menţionat nr.1152/17.06.2015, raport care nu avea cum să facă referire la neînscrierea creditorului, în tabel, cu creanţa solicitată, administratorul judiciar notificând creditorul în data de 10.11.2015, conform art.110 alin.4 din Legea nr.85/2014 anterior citat; respingerea, ca nefondată, a contestaţiei formulate de creditorul AJFP O........ pentru următoarele motive:

În fapt, in data de 19.03.2015 a fost deschisă procedura generala faţă de S.C. A........ S.R.L., după ce, în prealabil A.J.F.P. Bihor a fost notificat cu privire la intenţia de deschidere a procedurii generale, prin adresa nr. 48687/17.03.2015, conform prevederii art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, iar notificarea privind deschiderea procedurii menţionate împotriva debitoarei a fost publicată în BPI nr. 6340/06.04.2015. Astfel, ultima zi de depunere a suplimentului la cererea de admitere a creanţei iniţiale era data de 08.06.2015, conform prevederilor art. 102 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă - „creditori bugetari, in termen de 60 de zile de la data publicării în BPI a notificării privind deschiderea procedurii, să înregistreze un supliment a cererii de admitere a creanţei iniţiale”. Or, creditorul A.J.F.P. Bihor depune documentul menţionat în data de 29.06.2015, la aproape o lună de la data expirării termenului prevăzut de lege. În opinia administratorului judiciar, acest lucru nu este admisibil deoarece legiuitorul a înţeles să vină în sprijinul creditorilor bugetari şi să prevadă un termen în plus în vederea depunerii suplimentului la cererea de creanţă formulată iniţial, aşadar aceşti creditori au, faţă de ceilalţi creditori ai debitoarei, un termen mai lung în vederea clarificării cuantumului creanţei lor, respectiv în vederea depunerii actelor necesare înscrierii în tabelul de creanţe al debitoarei, însă acest termen nu poate fi prorogat în mod excesiv pentru că se ajunge la înfăptuirea unui abuz de drept - în favoarea creditorului bugetar este prevăzut un termen suplimentar de precizare a cuantumului creanţei faţă de termenele prevăzute pentru restul creditorilor, dar, dacă creditorul nu se încadrează în termenul legiferat, nu este echitabil faţă de ceilalţi creditori participanţi la procedură a se admite depăşirea acestui termen. Un creditor, chiar dacă e bugetar şi este Administraţia Fiscală, trebuie să se supună şi să respecte prevederile Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Administratorul judiciar menţionează faptul că, în opinia sa, dacă pentru depunerea declaraţiei iniţiale termenul indicat este de decădere, pentru depunerea suplimentului, acest termen nu poate fi unul de recomandare, deoarece cele două acte menţionate (cererea iniţială şi suplimentul) sunt foarte strâns legate între ele şi, în cadrul procedurii insolvenţei, sunt prevăzute şi alte termene ce trebuie respectate şi care se referă la întocmirea tabelului preliminar al creanţelor, al celui definitiv etc. În plus, întreaga desfăşurare a procedurii insolvenţei are la bază mai multe principii, a căror respectare trebuie asigurată, iar unul dintre acestea este cel prevăzut la art. 4 pct. 3 din Legea nr. 85/2014 - „asigurarea unei proceduri eficiente, inclusiv prin mecanisme adecvate de comunicare şi derulare a procedurii într-un timp util şi rezonabil, într-o manieră obiectivă şi imparţială, cu un minim de costuri”. Or, pentru a asigura buna desfăşurare a procedurii insolvenţei şi respectarea principiilor pe care aceasta se întemeiază, legiuitorul a prevăzut termene ce trebuie riguros respectate pe parcursul derulării acesteia, iar în ce priveşte două acte, indisolubil legate între ele, nu se poate admite că legiuitorul a prevăzut termene de natură diferită.

În concluzie, creditorul A.J.F.P. a fost notificat cu privire la intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei faţă de debitoare, prin adresa nr. 48687/17.03.2015 şi, fiind creditor bugetar, a beneficiat de un termen mai mare de 45 de zile, în comparaţie cu restul creditorilor debitoarei, pentru clarificarea cuantumului creanţei sale. În plus, de la data notificării intenţiei de deschidere a procedurii faţă de debitoare a existat suficient timp la dispoziţia creditorului pentru clarificarea creanţei sale. În consecinţă, măsura administratorului judiciar este, susţine acesta, în concordanţă cu prevederile legale şi acesta solicită instanţei admiterea excepţiei tardivităţii, pe care înţelege să o invoce, faţă de eventuala formulare a contestaţiei creditorului împotriva tabelului preliminar/preliminar rectificat, avându-se în vedere faptul că creditorul solicită înscrierea creanţei respinse în tabelul preliminar/preliminar rectificat, cu toate că, în cauză, nu există decât tabel preliminar, definitiv şi definitiv rectificat, deoarece tabelul preliminar a fost publicat în BPI nr. 10392/08.06.2015, iar, conform art. 111 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, „Contestaţiile trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar, atât în procedura generală, cât şi în procedura simplificată”. De asemenea, pentru situaţia în care s-ar interpreta că se vizează, prin contestaţie, o măsură a administratorului judiciar şi instanţa de judecată ar considera-o admisibilă (prin prezenta şi în cele ce urmează invocăm excepţia inadmisibilităţii contestaţiei dacă vizează o măsură a administratorului judiciar), şi aceasta este tardivă deoarece, în conformitate cu prevederile art. 59 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 „Contestaţia trebuie să fie depusă în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a extrasului prevăzut la alin. (2).”; respingerea acesteia ca inadmisibilă, având în vedere motivele anterior detaliate, şi respingerea, ca nefondată, a contestaţiei formulate de creditorul AJFP O........ pentru motivele expuse în cuprinsul prezentei.

În drept, s-au invocat prevederile art. 4 pct. 3, art. 59 alin. 1, 2, 6, art. 66 alin. 1 şi art. 102 alin. 1, art. 110 alin. 4, art. 113 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă; art. 205 N.C.P.C.

În temeiul art. 223 N.C.P.C. administratorul judiciar solicită judecarea şi în eventuala sa lipsă de la dezbateri.

Analizând cu precădere excepţia tardivităţii invocată de administratorul judiciar Cabinet de Insolvenţă S.......... cu sediul în O........, str. ..........., jud. Bihor, jud. Bihor, nr. de ordine în R.S.P. 1..........., în concordanţă cu prevederile art. 248 N.C.P.C., instanţa reţine că aceasta este fondată, şi în consecinţă, va proceda la admiterea excepţiei procesuale invocate, şi respingerea ca tardivă a contestaţiei debitorului S.C. A........ S.R.L., pentru următoarele considerente:

Prin Încheierea 99/F/2015 dată în şedinţa Camerei de consiliu de la data de 19.03.2015, din Dosarul nr. 930/111/2015, instanţa a admis cererea debitoarei S.C. A........ S.R.L. cu sediul în O........ şi a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei în baza Legii nr. 85/2014, fiind numit administrator judiciar provizoriu Cabinet de Insolvenţă S.......... cu sediul în O........, str. ..........., jud. Bihor, jud. Bihor.

Notificarea deschiderii procedurii generale de insolvenţă cu privire la S.C. A........ S.R.L. (fil. 10, 11 din dosarul cauzei) a fost publicată în Buletinul procedurilor de insolvenţă 595  din data de 01.04.2015.

Creditorul D........ - prin AJ........, cu sediul în O........, a înregistrat la data de 28.04.2015 o declaraţie de creanţe prin care a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 171 lei reprezentând impozit salarii, CAS angajator/asiguraţi, CASS angajator/asiguraţi, cu accesorii aferente calculate până la data deschiderii procedurii insolvenţei, 19.03.2015, conform adresei nr. 56263/21.04.2015 emise de Colectare Contribuabili Mijlocii, sumă ce a fost integral înscrisă în tabelul preliminar de creanţe (fila nr. 24 din dosarul cauzei).

Ulterior, contestatorul, prin declaraţia suplimentară  de creanţe, înregistrată la dosar la data de 29 iun. 2015, a solicitat înscrierea la masa credală şi a sumei de 4.382.611 lei reprezentând obligaţiile datorate de debitoare bugetului general consolidat al statului, rezultând în urma inspecţiei fiscale, înscrisă în Decizia de impunere F-BH nr. 468/18.06.2015 şi Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria A/2009 nr. 0218939/18.06.2015.

Judecătorul sindic reţine că, potrivit art. 102 din L.85/2014 ,,Sunt creanţe anterioare şi creanţele bugetare constatate printr-un raport de inspecţie fiscală întocmit ulterior deschiderii procedurii, dar care are ca obiect activitatea anterioară a debitorului. În termen de 60 de zile de la data publicării în BPI a notificării privind deschiderea procedurii, organele de inspecţie fiscală vor efectua inspecţia fiscală şi vor întocmi raportul de inspecţie fiscală, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Creditorii bugetari vor înregistra cererea de admitere a creanţei în termenul prevăzut la art. 100 alin. (1) lit. b), urmând ca, în termen de 60 de zile de la data publicării în BPI a notificării privind deschiderea procedurii, să înregistreze un supliment al cererii de admitere a creanţei iniţiale, dacă este cazul.

În speţa de faţă, creditorul D........ - prin AJ........, cu sediul în O........ a înregistrat  la data de 29 iun. 2015 un supliment la cererea iniţială de creanţă, prin care a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 4.382.611 lei, stabilită în baza Deciziei de impunere F-BH nr. 468/18.06.2015 şi Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria A/2009 nr. 0218939/18.06.2015.

Judecătorul sindic reţine că la data de 18.06.2015 a fost emisă Decizia de impunere F-BH nr. 468/18.06.2015 şi Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria A/2009 nr. 0218939/18.06.2015, prin care constată obligaţii suplimentare în sumă de 4.382.611 lei.

Conform prevederilor art. 185 alin. 1 Cod procedură civilă, când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului, în afară de cazul în care legea dispune altfel.

Prevederile art. 186 Cod procedură civilă, stipulează că partea care a pierdut un termen procedural va fi repusă în termen numai dacă dovedeşte că întârzierea se datorează unor motive temeinic justificate. În acest scop, partea va îndeplini actul de procedură în cel mult 15 zile de la încetarea împiedicării, cerând totodată repunerea sa în termen.

Pentru a putea obţine repunerea în termenul procedural pierdut, partea trebuie  în mod cumulativ, să justifice existenţa unor motive temeinice ce au cauza întârzierea şi să respecte prevederile art. 186 alin. 2 Cod procedură civilă, în sensul depunerii cererii de repunere în termen şi îndeplinirii actului procedural în termenul prevăzut expres de lege, respectiv în 15 zile de la încetarea împiedicării.

Aspectele invocate de creditorul bugetar, legate de volumul mare de documente şi operaţiuni necesare a fi efectuate, precum şi insuficienţa personalului ce au determinat imposibilitatea finalizării inspecţiei fiscale în termenul de 60 de zile prevăzut de art. 102 alin. 2 Legea nr. 85/2014, nu pot fi reţinute de către instanţă.

Astfel, la data de 28.04.2015, data formulării declaraţiei de creanţe, inspecţia fiscală demarată la societatea debitoare era demarată, aspect ce rezultă din Decizia de impunere nr. F-BH nr. 468/18.06.2015 şi Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria A/2009 nr. 0218939/18.06.2015.

Cum în cauză întârzierea în efectuarea raportului de inspecţie fiscală nu poate justifica depunerea declaraţiei suplimentare de creanţe cu depăşirea termenului prevăzut de art. 102 alin. 2 Legea nr. 85/2014, inspecţie ce s-a finalizat la data de 18.06.2015, motivele invocate de contestator nu sunt întemeiate şi nu pot constitui argumente pertinente pentru repunerea în termenul de depunere a declaraţiei suplimentare de creanţă.

Ori, câtă vreme motivele invocate în susţinerea cererii de repunere în termen legate de impedimentele avute în privinţa efectuării controlului fiscal, au încetat odată cu finalizarea controlului şi stabilirea prin decizia de impunere a obligaţiilor suplimentare de plată, creditorul bugetar trebuia să înregistreze cele două cereri odată cu declaraţia de creanţe iniţială.

În consecinţă, judecătorul sindic reţine că în cauză intimata nu a făcut dovada îndeplinirii cumulative a cerinţelor prevăzute la art. 186 Cod procedură civilă pentru repunerea sa în termenul procedural pierdut.

Faţă de cele reţinute, instanţa constatând neîndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 186 Cod procedură civilă, va respinge cererea de repunere în termenul de declarare a creanţei suplimentare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite excepţia tardivităţii invocată de administratorul judiciar Cabinet de Insolvenţă S.......... cu sediul în O........, str. ..........., jud. Bihor, jud. Bihor, nr. de ordine în R.S.P. 1..........., şi în consecinţă:

Respinge ca tardivă contestaţia la tabelul preliminar al creanţelor debitorului S.C. A........ S.R.L. O........ formulată de creditorul D........ - prin AJ........, cu sediul în O........, str. .........., jud. Bihor, în contradictoriu cu debitorul S.C. A........ S.R.L. cu sediul în O........, str. .........., jud. Bihor, CUI RO..........., J05/623/2011, societate în insolvenţă, reprezentată prin administrator judiciar provizoriu Cabinet De Insolvenţă S.......... cu sediul în O........, str. ..........., jud. Bihor, jud. Bihor, nr. de ordine în R.S.P. 1............

Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 31.03.2016.

Judecător-sindic,  Grefier,