Diminuare vărsământului pe profitul net cu cheltuieli ocazionate de procurarea și folosirea autovehiculului primit în comodat; achiziție mascată.

Sentinţă civilă 653/CA din 22.06.2016


Cod ECLI ECLI:RO:TBBRV:2016:012.000653

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Sentinţa civilă nr. 653/CA Dosar nr. 556/62/2016

Şedinţa publică de la 22 iunie 2016

Completul constituit din:

PREŞEDINTE M. Z.

Grefier M. M.

 

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra soluţionării acţiunii civile formulată de reclamanta COMUNA B., în contradictoriu cu pârâta R. P. L. A P. S. RA, având ca obiect : „pretenţii”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, la pronunţare, se constată lipsa părţilor.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţă publică din data de 01.06.2016,  când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, iar instanţa, din lipsă de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea la data de 15.06.2016 şi ulterior la data de 22.06.2016, încheieri care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

TRIBUNALUL

Constată că prin acțiunea înregistrată pe rolul acestei instanțe sub nr. 556/62 la data de 05.02.2016 reclamanta Comuna B. a chemat în judecată pe pârâta R. P. L. P. S RA, solicitând instanței ca prin hotărârea pe care o va pronunța să dispună obligarea pârâtei la plata sumei de 203.013 lei reprezentând diminuarea vărsământului pe profitul net datorat de pârâtă către UAT Comuna B, sumă aferentă anilor 2009 – 2013, precum și obligarea pârâtei la plata dobânzilor legale, de la data depunerii acțiunii până la data plății efective, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acțiunii formulate reclamanta a arătat că, potrivit actului de asociere, Unitățile Administrativ Teritoriale asociate în calitate de proprietari ai pădurilor erau îndreptățite, conform cotei deținute la un profit net realizat din exploatarea pădurilor proprietatea acestora. Prin Hotărârea nr. 5/27.11.2008 Consiliul de administrație al Regiei a decis cumpărarea a trei autoturisme în regim de leasing, iar la data de 06.04 a fost semnat contractul de comodat nr. 845/2009 prin care R P S. împrumută UAT Comuna B în vederea folosirii unul dintre cele trei autoturisme achiziționate, respectiv T. H. de culoare albastră, autoturismul urmând a fi folosit de executivul Comunei B.

A mai arătat reclamanta că toate cheltuielile efectuate cu acest autoturism în cuantum de 203.013 lei (rate leasing, combustibil, revizii tehnice, reparații, înmatriculare) au fost suportate de către pârâtă în perioada 2009-2013. Reclamanta a mai invocat Decizia nr. 97/2014 a Curții de Conturi a României și a arătat că, inițial, convenția a fost că reclamanta va primi acest autoturism spre folosință gratuită, dar prin diminuarea profitului, se află în fața unei chirii mascate prin care profitul pe care urma să îl primească UAT Comuna B. a fost diminuat cu suma menționată.

În drept reclamanta a invocat dispozițiile O.G. nr. 64/2001, art. 30 alin. 1 din O.U.G. nr. 80/2013.

Cererea de chemare în judecată este scutită de obligația de plată a taxei judiciare de timbru conform art. 30 alin. 1 din O.U.G. nr. 80/2013.

Pârâta R.P. L. P. S. R.A. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acțiunii formulate ca nelegală și netemeinică, cu obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

A susținut pârâta că, și în perioada 2009 – 2013, toate situațiile financiare întocmite de regie, inclusiv repartizarea profitului au fost aprobate de Consiliul Local al Comunei B., respectiv de Consiliul de administrație prin hotărâri emise în acest sens, astfel că nu sunt reale susținerile reclamantei în sensul că pârâta ar fi diminuat vărsămintele cuvenite Comunei B., întrucât toate cheltuielile legate de achiziția și folosirea mașinii au la bază documente financiar – contabile care au fost aduse la cunoștință reclamantei și chiar aprobate de aceasta. Toate evidențele contabile au fost legal întocmite, regia în mod corect și legal a înregistrat cheltuielile efectuate cu autoturismul ca fiind nedeductibile și pârâta a diminuat profitul brut al reclamantei cel mult cu suma de 32.482 lei reprezentând impozit pe profit aferent acestor cheltuieli cuvenit bugetului statului. A mai arătat pârâta că reclamanta, în calitate de comodatar, avea obligația contractuală să suporte toate cheltuielile care se impun pentru buna funcționare a autovehiculului, astfel că pârâta nu poate fi obligată la plata sumei de 203.013 lei care reprezintă contravaloarea tuturor cheltuielilor efectuate cu autoturismul care face obiectul contractului de comodat.

În probațiune s-au depus la dosar înscrisuri.

Analizând actele și lucrările dosarului instanța reține următoarele :

În temeiul contractului de asociere încheiat la data de 01.02.2008, părțile contractante Consiliul Local B., Consiliul Local J., Consiliul Local C. și Consiliul Local U. au convenit constituirea R. P. L. P. S. R.A. pentru gospodărirea fondului forestier propriu unităților administrativ – teritoriale B., J., C. și U..

La data de 23.03.2009, pârâta R. P. L. P. S. R.A. a încheiat cu finanțatorul S.C. V. Leasing România IFN S.A. contractul de leasing financiar nr. 54467 asupra autoturismului marca T..

Potrivit contractului de comodat nr. 845/06.04.2009 încheiat între pârâta Regia Publică L. P. S. R.A. în calitate de comodant și Primăria B. în calitate de comodatar, comodantul a împrumutat comodatarului în mod gratuit autovehiculului marca T. contractul de comodat fiind încheiat pe o perioadă de 4 ani începând cu data încheierii sale. Autoturismul menționat a fost predat Primarului Comunei B. potrivit procesului – verbal de predare – primire încheiat la data de 06.04.2009.

Prin Decizia nr. 97/08.12.2014 emisă de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi B., ca urmare a acțiunii ”Audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară” desfășurată la U.A.T. Comuna B. s-a reținut - din verificarea modului de calcul și virare de către operatorul economic R.P. L. P. S. R.A. a vărsământului pe profitul net datorat U.A.T. Comuna B.– că în anul 2012 venitul datorat a fost diminuat cu suma de 45.686 lei, constatându-se că diminuarea vărsământului pe profitul net s-a datorat faptului că U.A.T. Comuna B. a beneficiat, în baza contractului de comodat nr. 845/06.04.2009, de un autoturism marca T., achiziționat de R. P. L.P. S. R.A., iar cheltuielile efectuate de operatorul economic cu acesta constând în rate de leasing financiar, comisioane și dobânzi de leasing, impozit auto, cheltuieli de asigurare, contravaloare revizii și amortismentul calculat pentru autovehicul a diminuat în mod nejustificat suma datorată cu titlu de vărsământ pe profitul net.

În mod similar, s-a reținut în cuprinsul aceleiași decizii, că vărsământul pe profitul net datorat U.A.T. Comuna B. de către R. P. L. P.S. R.A. a fost diminuat cu suma de 121.300 lei în anii 2009-2011 și cu suma de 36.027 lei în anul 2013, sume reprezentând rate de leasing financiar, comisioane și dobânzi de leasing, impozit auto, cheltuieli de asigurare, contravaloare revizii și amortismentul calculat pentru autovehicul marca T. .

Camera de Conturi B. a mai reținut că diminuarea vărsămintelor din profitul net, cu cheltuielile ocazionate de procurarea și folosirea autovehiculului primit în comodat de la R. P. L.P. S. R.A. constituie în fapt o achiziție mascată, fără bază legală, efectuată de către U.A.T. Comuna B..

Instanța reține că, astfel cum rezultă din centralizatorul cheltuielilor aferente autovehiculului marca T. (fila nr. 4 din dosar), în perioada 2009 – 2013 au fost efectuate cheltuieli pentru plata ratelor de leasing financiar, impozit auto și RCA pentru acest autoturism, în valoare totală de 203.013 lei, din care : suma de 29.429 lei reprezentând cheltuieli efectuate în anul 2009, suma de 47.055 lei cheltuieli efectuate în anul 2010, suma de 44.816 lei cheltuieli efectuate în anul 2011, suma de 45.686 lei cheltuieli efectuate în anul 2012 și suma de 36.027 lei cheltuieli efectuate în anul 2013.

Toate aceste cheltuieli au fost achitate de către pârâta R.P. L. P. S. R.A. – împrejurare necontestată de niciuna dintre părți -, iar pârâta a evidențiat aceste cheltuieli în contabilitate, în mod corect, ca reprezentând cheltuieli nedeductibile.

Potrivit dispozițiilor art. 1 lit. f) din O.G. nr. 64/2001, ”La societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinaţii, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel ...minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat”.

Pârâta R. P. L. P. S. R.A. și-a îndeplinit în anii 2009 – 2013 obligația care îi revenea de a achita vărsămintele din profitul net datorate U.A.T. Comuna B., însă a diminuat aceste vărsăminte cu suma de bani reprezentând impozitul pe profit aferent cheltuielilor nedeductibile în cuantum de 203.013 lei (reprezentând cheltuieli cu autoturismul T. folosit de către reclamantă în baza contractului de comodat nr. 845/06.04.2009).

Obligația de plată a sumei de 32.482 lei  reprezentând impozit pe profit aferent sumei de 203.013 lei, îi revenea pârâtei, însă în mod nejustificat pârâta a dedus această sumă din profitul brut, diminuând astfel cu suma de 32.482 lei vărsămintele datorate la bugetul local al U.A.T. Comuna B..

Potrivit tabelelor referitoare la repartizarea profitului anual aferent anilor 2009-2013 depuse de pârâtă la filele nr. 54, 56, 59, 62 și 65 din dosar, pârâta a calculat vărsămintele datorate reclamantei U.A.T. Comuna B. (profit de primit de către U.A.T. Comuna B.) în conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. 1 din Codul fiscal din anul 2003, potrivit cărora ”Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile”.

Cota de 16% reprezentând impozit pe profit a fost calculată la suma reprezentând porfitul impozabil, iar apoi din profitul impozabil (care includea și cheltuielile nedeductibile reprezentând cheltuieli anuale aferente autoturismului T.) pârâta a scăzut impozitul pe profit, pentru a rezulta astfel profitul de încasat de către U.A.T. Comuna B. cu titlu de vărsăminte la bugetul local.

Este, așadar, injustă susținerea potrivit căreia pârâta a diminuat vărsământul pe profit net al reclamantei cu suma totală de 203.013 lei (reprezentând cheltuielile efectuate de pârâtă cu autoturismul T. în perioada 2009-2013, cheltuieli în mod corect evidențiate de pârâtă ca nedeductibile fiscal conform art. 21 alin. 1 din Codul fiscal din 2003), în condițiile în care vărsământul pe profit net al reclamantei a fost diminuat doar cu suma de 32.482 lei  reprezentând impozit pe profit aferent sumei de 203.013 lei.

Față de considerentele arătate, instanța va dispune obligarea pârâtei să plătească reclamantei suma de 32.482 lei  reprezentând diminuarea vărsământului pe profitul net datorat de pârâtă reclamantei, sumă aferentă anilor 2009 – 2013, precum și dobânda legală la această sumă conform art. 1535 alin. 1 C.civ., începând cu data introducerii cererii de chemare în judecată, astfel cum reclamanta a solicitat.

Având în vedere considerentele expuse instanța va admite în parte acțiunea formulată de reclamanta Comuna B. în contradictoriu cu pârâta R.P. L. a P. S. R.A., dispunând potrivit celor de mai jos.

În temeiul art. 453 C.proc.civ., pârâta fiind cea din a cărei culpă procesuală au fost ocazionate cheltuielile de judecată, instanța va dispune obligarea pârâtei la plata către reclamantă a sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, instanța reducând astfel cuantumul cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu de avocat de la suma de 2.500 lei la suma de 500 lei, raportat la admiterea în parte a cererii de chemare în judecată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta Comuna B. cu sediul în localitatea B. nr. x, jud. B., cu sediul ales în localitatea R., str.x nr. x, jud. B., la Cabinet avocat R. B. în contradictoriu cu pârâta R. P. L. P. S. R.A. cu sediul în localitatea R., str. x  nr. x, jud. B., şi în consecinţă :

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 32.482 lei reprezentând diminuarea vărsământului pe profitul net datorat de pârâtă către reclamantă, sumă aferentă anilor 2009-2013, precum şi dobânda legală aferentă începând cu data introducerii cererii de chemare în judecată, 05.02.2016, şi până la data plăţii efective.

Respinge celelalte pretenţii ale reclamantei.

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, recurs care se depune la Tribunalul Braşov.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.06.2016, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Preşedinte, Grefier,

M. Z.  M.M.,

aflată în concediu de odihnă semnează,

 Grefier Şef Secţie,

 C. R. G.

Tehnred. M.Z. /08.07.2016

Dact. D.B. /08.07.2016

4 ex. – exp. 2 com. conform citativului/08.07.2016