Litigii cu profesioniştii, Cerere în anulare

Sentinţă comercială 7 din 27.03.2017


Cod ECLI ECLI:RO:JDSIG:2017:005.000007

Operator de date cu caracter personal - 3192

Dosar nr. 561/308/2017

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SIGHIŞOARA

CIVIL

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 7/2017

Şedinţa publică  din  27 Martie 2017

Completul compus din:

PREŞEDINTE Gabriela Boşoteanu

Judecător Mihaela-Daniela Balaci

Grefier Anca Bichis

Pe rol judecarea cauzei litigii cu profesioniştii privind pe reclamantul -------- --------- şi pe pârâta SC -------- --------- SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL, având ca obiect Cerere în anulare (OUG 119/2007).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă pentru reclamantul lipsă, avocat Szasz Izolda, pentru societatea pârâtă, avocat Maior Ioan.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Avocat Szasz învederează că, reclamantul debitor îşi menţine cererea în anulare, iar în temeiul disp. art. 1023 pct. 5 C.p.civ., solicită suspendarea executării Ordonanţei nr. 4 din 8 februarie 2017. Consideră că, Sentinţa civilă nr. 4/2017 pronunţată în Dosarul nr. 3054/308/2016 este vădit nelegală, nu respectă cerinţele prev. de Codul de procedură civilă privind emiterea ordonanţei de plată, dispunându-se în mod abuziv, obligarea pârâtului la plata contravalorii unor facturi plus penalităţi de întârziere în baza unui act adiţional fără număr, fără menţionarea contractului iniţial la care se încheie actul adiţional, fără dată, fără menţiunea datei de prelungire şi cu o semnătură la rubrica „cumpărător” care vizibil nu este şi nu seamănă cu semnătura acestuia. Prin întâmpinare pârâtul debitor a arătat că marfa menţionată în facturile anexate cererii de emitere a ordonanţei de plată de  către creditoare nu sunt semnate de către acesta, de asemenea,  a contestat creanţa  creditoarei, arătând că între părţi  nu a existat încheiat un act adiţional valabil, că debitorul nu a semnat facturile menţionate şi nu în ultimul rând creditoarea nu a livrat marfa, iar debitorul nu a preluat marfa descrisă în  acele facturi. Pentru a dovedi aceste aspecte pârâtul solicită efectuarea unei expertize de specialitate grafologică.

Instanţa învederează că, potrivit art. 1023 al. 5 C.p.civ., suspendarea executării pentru formularea cererii în anulare, poate fi încuviinţată numai cu darea unei cauţiuni fixate de instanţă, iar acest cuantum nu a fost stabilit.

Avocat Szasz precizează că nu insistă asupra acestui petit de suspendare, în condiţiile în care se soluţionează pe fond cererea în anulare la acest termen de judecată.

Avocat Maior, învederează că, aşa cum a arătat şi prin întâmpinarea formulată, solicită respingerea cererii de anularea ordonanţei de plată. Apreciază că,  instanţa de fond analizând documentele depuse la dosar, a pronunţat o hotărâre legală şi temeinică, constatând o datorie certă, lichidă şi exigibilă. Avocat Maior depune spre vedere contractul şi facturile în original, arătând că, aceste înscrisuri în original, nu i-au fost solicitate în dosarul de ordonanţă de plată.

Avocat  Szasz învederează că, debitorul nu a formulat o plângere penală. Acesta s-a prezentat însă la avocatul creditoarei, căruia i-a comunicat că acele semnături de pe facturi nu sunt ale lui.

Nemaifiind cereri de formulat şi incidente de soluţionat, conform disp. art. 392 C.p.c., instanţa deschide dezbaterile asupra fondului cauzei şi considerând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt şi temeiurile de drept ale cauzei dă cuvântul părţilor, în ordinea şi condiţiile prev. de art. 216, pentru ca să îşi susţină cererile şi apărările formulate în proces.

Avocat Szasz, având cuvântul, solicită admiterea cererii în anulare, aşa cum a fost formulată şi motivată şi, în consecinţă anularea ordonanţei nr. 4 din 8 februarie 2017 pronunţată în Dosarul nr. 3054/308/2016 al Judecătoriei Sighişoara şi în fond, respingerea cererii de emitere a ordonanţei d plată formulată de creditoare, cu cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocaţial depusă la fond, arătând că, actul adiţional indicat de către creditoare, în baza căruia s-au emis facturile nu are număr, nu are dată şi nu face referire la ce contractul iniţial la care se încheie actul adiţional. Debitorul  nu-şi recunoaşte semnătura de pe facturile emise, aşa fiind, apreciază că procedura de emitere a ordonanţei de plată, este inadmisibilă ori nefondată din moment ce în prezenta cauză se impune administrarea de probe pe fond. Debitorul nu recunoaşte nici preluarea mărfurilor cuprinse în facturi. Înscrisurile constând în actul adiţional şi respectivele facturi i-au fost prezentate debitorului doar în momentul în care acesta a primit citaţia pentru emiterea ordonanţei de plată.

Avocat Maior, având cuvântul, solicită respingerea cererii în anulare. Consideră că toate aceste afirmaţii ale debitorului, precum nu sunt semnăturile acestuia, ori că nu ar fi primit marfa nu poate duce la concluzia certă că, acestea înscrisuri sunt false. Procedura ordonanţei de plată se bazează pe înscrisuri. Creditoarea a depus înscrisurile în baza cărora această marfă a fost livrată, iar în baza acestor înscrisuri, instanţa în mod temeinic şi legal a pronunţat hotărârea nr. 4 din 8 februarie 2016.

INSTANŢA

Prin cererea în anulare depusă la 1.03.2017,  debitorul -------- --------- a solicitat în termen  de 10 zile de la data comunicării ordonanţei  de plată  nr. 4 /8.02.2017, suspendarea executării ordonanţei de plată şi anularea în întregime  a acesteia  cu consecinţa respingerii cererii de emitere a ordonanţei de plată  a creditoarei, în contradictoriu cu  creditoarea SC -------- --------- SRL Sighişoara, pentru următoarele :

Prin ordonanţa nr. 4/8.02.2017, Judecătoria Sighişoara a admis cererea creditorului SC -------- --------- SRL  Sighişoara şi a obligat  debitorul -------- ---------  să plătească creditoarei, în termen de 30 zile de la comunicare,  suma de 10403,46 lei, reprezentând contravaloarea produse şi respectiv suma de 39589,2 lei reprezentând penalităţi de întârziere, calculate de la data scadenţei fiecărei facturi şi până la data de  16.11.2016 şi care se vor calcula în continuare, până la data plăţii efective a debitului. A mai  obligat  debitorul să plătească creditoarei suma de 1200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

În acest dosar nr. 3054/308/2016 debitorul a contestat creanţa  creditorului, menţionând că nu există  un act adiţional între ei , nu a semnat facturile anexate de creditor cererii , nu i-au fost livrate bunurile descrise în facturi; creanţa  creditorului nu e certă , lichidă şi exigibilă. A arătat  că prin întâmpinarea  depusă la cererea de emitere ordonanţă de plată  a invocat aspectul  că aceste facturi cu care creditorul îşi probează pretenţiile  nu au fost semnate de către el , debitor, că soluţionarea cererii creditorului presupune administrarea altor probe decât înscrisuri, respectiv o expertiză grafologică , cerere ce i-a fost respinsă însă. În drept a invocat disp. art 1023 CPC.

La  cererea  în anulare , creditoarea  SC -------- --------- SRL Sighişoara a depus întâmpinare  la 24.03.2017 solicitând respingerea cererii  debitorului şi  menţinerea ordonanţei de plată întrucât a probat cu documentele existente la dosarul cauzei faptul că pârâtul  a achiziţionat marfă de la reclamantă şi nu şi-a achitat obligaţiile , respectiv nu a plătit pentru materialele  achiziţionate . În drept a invocat disp. art 1014, 1024 Cod procedură civilă.

La termenul de judecată din 27 martie 2017 , debitorul a arătat că în condiţiile în care instanţa  va soluţiona la acest termen cererea în anulare, nu mai solicită încuviinţarea suspendării  executării  ordonanţei de plată nr. 4/2017 a Judecătoriei Sighişoara  întrucât nu i-a fost nici fixată cauţiunea de către  instanţă  şi nici nu are posibilitatea plăţii ei.

Judecătoria Sighişoara, soluţionând în complet format din doi judecători  cererea în anulare formulată de  debitor, reţine  următoarele:

Prin cererea de emitere ordonanţă conţinând somaţia de plată  din 16.11.2016 înregistrat sub nr. 3054/308/2016, creditoarea SC -------- --------- SRL  în contradictoriu cu debitorul  Ivan Nicolae  a solicitat  obligarea pârâtului la  plata sumei de 10.403,46 lei reprezentând debit; în temeiul art 1018 NCPC a solicitat obligarea pârâtului la plata penalităţilor  în cuantum  de 39.589,20 lei  calculate  conformitate cu prevederile art V pct. 2 din contractul  nr. 264/8.05.2012 de la data scadenţei până la plata efectivă a debitului;  să se constate că este îndeplinită procedura de comunicare a somaţiei prevăzută de art 1014 CPC prin scrisoare  recomandată cu conţinut declarat şi confirmare de primire .

A depus  în probaţiune : contract de vânzare cumpărare  nr. 264/8.05.2012, facturi, calculul penalităţilor de întârziere , notificarea formulată şi comunicată pârâtei debitoare,  confirmare de primire a scrisorii recomandate, nota de inventar ataşată scrisorii recomandate cu conţinut declarat şi confirmare de primire.

Debitorul a  contestat creanţa, a contestat semnătura de pe actul  adiţional la contractul de vânzare cumpărare  şi de pe facturile anexate , susţinând că nu i-a fost livrată niciodată  marfă cu acestea, iar în probaţiune încuviinţarea efectuării  expertizei grafologice în vederea verificării semnăturii sale de pe actul adiţional şi facturile pe care creditoarea şi-a întemeiat cererea. Pârâtul aşadar a punctat  că nu recunoaşte  semnătura de pe actul  adiţional  la contractul de vânzare cumpărare, că pentru a se lămuri instanţa, este necesară o expertiză grafologică  sau pârâtului să-i fie comparată semnătura la termenul de judecată la care să fie prezent . În aceste condiţii instanţa a concluzionat  că toate probele cerute sunt inadmisibile, că procesul trebuie soluţionat  cu celeritate , că  procedura este  incompatibilă cu  administrarea de probe care ar tărăgăna cauza.  Instanţa pronunţând Ordonanţa de plată nr. 4/2017  a constatat că datoria reclamată de creditoare există , că este întemeiată pe actul  adiţional la contractul de vânzare cumpărare  nr. 264/8.05.2012 potrivit cu care pârâtul a cumpărat şi i-a fost livrată  marfă în valoare de 10.403,46 lei, în perioada 12.05.2014 – 18.07.2014 cu facturile  : seria  CAS2 nr. 4122685 din 12.05.2014 în valoare de 327,26 lei scadentă la data de 12.05.2014, seria  CAS2 nr. 4122753 din 14.05.2014  în valoare de 87,30 lei scadentă la 19.05.2014, seria CAS2 4123598 din 7.06.2014 în  valoare de 31,98 lei scadentă la 7.06.2014 , CAS2 nr. 4123600 din 7.06.2014 în valoare de31,98 lei  scadentă la 7.06.2014, seria CAS2 nr. 4123625 din 10.06.2014 în valoare de 2162,10 lei scadentă  la 10.06.2014, seria CAS2 nr. 4123738 din 12.06.2014 în valoare de 800,00 lei scadentă la data de 12.06.2014, seria CAS2 nr. 4123762 în valoare de 110,00 lei scadentă la 12.06.2014 ,  seria CAS1 nr. 4095530 din 16.06.2014 în valoare de 23,49 lei  scadentă la 16.06.2014,  seria CAS1 nr. 4095539 din 16.06.2014 în sumă de 4,90 lei scadentă la 16.06.2014 , CAS2 nr. 4123880 din 16.06.2014 în valoare de 765,00 lei scadentă la 16.06.2014, seria CAS2 nr. 4124004 din 18.06.2014  în sumă de 22,00 lei scadentă la 18.06.2014, seria CAS2 nr. 4124221 din 23.06.2014 în valoare de 24,95 lei scadentă la 23.06.2014, seria CAS1 nr. 4095918 din 1.07.2014 în sumă de 11,90 lei scadentă la 1.07.2014, seria CAS2 nr. 4124564 din 1.07.2014 în  valoare de 1840,57 lei  scadentă la 1.07.2014, seria FERC nr. 4549 din 1.07.2014 în valoare de – 603,90 lei scadentă la 1.07.2014,  seria CAS2 nr. 4124682 din 3.07.2014 în valoare de 2.501,43 lei scadentă la 3.07.2014 , seria CAS2  nr. 4125039 din 10.07.2014  în valoare de 1139,18 lei scadentă la 10.07.2014, seria CAS2 nr. 4125245 din 16.07.2014 în valoare de424,01 lei scadentă la 16.07.2014, CAS2 nr. 4125399 din 18.07.2014 în sumă de 391,20 lei scadentă la 18.07.2014, seria CAS2  NR. 4125400  din 18.07.2014 în valoare de 308,11 lei  scadentă la 18.07.2014; că creanţa este certă , lichidă şi exigibilă , fiind obligat debitorul şi la plata penalităţilor de întârziere  în plata facturilor, înscrisuri despre care pârâtul  a susţinut că nu le-a acceptat.

Judecătoria văzând disp. art 1023 CPC, verificând  respectarea cerinţelor prevăzute  pentru emiterea ordonanţei de plată , precum şi a disp. art. 1020 CPC privitoare la contestarea creanţei de către debitor  şi la gestionarea apărărilor acestuia , consideră că această cauză  nu putea fi soluţionată pe calea ordonanţei  de plată , că soluţionarea  ei necesită administrarea de probe pe dreptul comun.  Procedura ordonanţei  de plată este aplicabilă  în privinţa  creanţelor lichide, certe şi exigibile constând din obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă  dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profesionist şi o autoritate contractantă,  contestate printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau  altui înscris însuşit  de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege . Definirea noţiunilor de creanţă certă, creanţă  lichidă, creanţă exigibilă, se regăseşte în art. 662 al. 2 CPC, art. 662al. 3,4 CPC . În cauză  debitorul a contestat creanţa potrivit art.  1020 CPC şi a formulat apărări de fond care presupun administrarea altor  probe decât cele cu înscrisuri, admisibile  în procedura de drept comun, astfel  instanţa trebuia să respingă cererea  creditorului privind ordonanţa de plată prin încheiere,  creditorul putând  să-l cheme din nou în judecată pe pârâtul debitor  în baza procedurii de drept comun.

Pentru aceste considerente , în temeiul art. 1023 al. 6 CPC va admite cererea în anulare, va anula  ordonanţa în tot  şi va respinge cererea creditorului privind ordonanţa de plată, creditorul putând introduce cererea de chemare în judecată potrivit dreptului comun.

Va obliga creditorul , pârâta SC -------- --------- SRL la plata către reclamant debitor a sumei  de 100 lei  reprezentând cheltuieli de judecată , potrivit art 453 CPC.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea de suspendarea executării ordonanţei  nr. 4 din 8 feb. 2017.

Admite cererea in anulare formulata de reclamantul -------- --------- cu CNP şi domiciliul în Sighişoara, str. Cânepii, nr. 28, jud. Mureş, în contradictoriu cu pârâta SC -------- --------- SRL cu sediul în Sighişoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 15, jud. Mureş nr. ORC J 26/733/1992, împotriva ordonanţei nr. 4 din 8 feb. 2017 in dosar nr. 3054/308/2016 judecătoriei Sighişoara, emisă in baza art. 1022 al. 1 Cod pr. civ.

Anulează în tot ordonanţa nr. 4 din 8 feb. 2017 in dosar nr. 3054/308/2016 judecătoriei Sighişoara.

Se aplică corespunzător art. 1021 al. 3 Cpc, creditorul poate introduce cererea de chemare in judecata potrivit dreptului comun.

Obligă parata la plata sumei de 100 lei cheltuieli de judecata in favoarea reclamantei.

Definitivă.

Pronunţata in şedinţa publica azi 27 mart. 2017.

Preşedinte,

Gabriela Boşoteanu

Mihaela-Daniela Balaci

Grefier,

Anca Bichis