Sechestru asigurător - Caracterul executoriu al unei hotărâri este dobândit de la pronunţarea deciziei, fiind lipsit de relevanţă juridică faptul că hotărârea a fost redactată sau nu, deoarece executorialitatea nu depinde nici de momentul redactării

Hotărâre 0 din 11.11.2017


Prin cererea înregistrată sub nr. ……. reclamanta A.A.C.R. a solicitat înfiinţarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale pârâtei SC W.I. SRL până la concurenţa sumei de 571222,19 lei.

În motivare a invocat sentinţa civilă nr. 10028/02.06.2016 pronunţată în dosarul nr. ….. şi decizia Tribunalului Bucureşti nr. 3558/26.10.2016.

Invocă prevederile art. 953 NCPC.

În dovedire a depus înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 10028/02.06.2016 pronunţată în dosarul nr. ….. reclamanta A.A.C.R.  a fost obligată la plata sumei de 379.000 lei, contravaloarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) achitată de reclamantă în baza contractului de vânzare- cumpărare autentificat sub nr. 2343/30.11.2011 de BNP L.D., reprezentând plată nedatorată, sumă ce se va actualiza cu rata inflaţiei de la data de 27.10.2011 până la data plăţii efective, la plata dobânzii legale şi la plata sumei de 17.701 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

În apel, prin decizia Tribunalului Bucureşti nr. 3558/26.10.2016 a fost  schimbată în tot sentinţa apelată, în sensul că: „Respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. Dispune întoarcerea executării silite efectuate împotriva apelantei – pârâte în dosarul de executare silită nr. ….. al SCPEJ D.C.A.. Obligă apelanta – reclamantă să achite apelantei – pârâte suma de 7936,5 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.”

Faţă de aceste aspecte, instanţa reţine că orice acţiune civilă este supusă condiţiei existenţei unui interes personal, actual şi legitim, pe întreg parcursul procesului civil. Astfel, condiţia interesului nu se apreciază numai la momentul sesizării instanţei de judecată, ci pe tot parcursul procesului civil.

Faţă de aceste împrejurări, instanţa reţine că excepţia lipsei de interes este o excepţie de fond absolută şi peremtorie.

Interesul trebuie să îndeplinească anumite condiţii: trebuie sa fie un interes juridic, adica consacrat si ocrotit prin normele dreptului; sa fie un interes legitim, adica sa fie conform cu normele de convietuire sociala si cu normele morale; interesul sa fie nascut si actual; sa fie personal si direct. Condiţia interesului se explică prin aceea că prin promovarea unei acţiuni în justiţie partea trebuie să urmărească obţinerea unor beneficii în persoana sa.

Astfel, instanţa reţine că reclamanta deţine un titlu executoriu împotriva pârâtei, adică decizia Tribunalului Bucureşti nr. 3558/26.10.2016, prin care s-a dispus întoarcerea executării silite. Totodată, analizând cazurile în care instanţa poate dispune înfiinţarea sechestrului asigurător, adică prevederile art.953 NCPC, rezultă că această măsură se dispune numai faţă de creditorul care nu deţine titlu executoriu şi care are o creanţă împotriva debitorului, ipotezele de la alin.1-3 vizând existenţa sau inexistenţa unei creanţe constatate în scris şi exigibilă, precum şi dovedirea faptului că a intentat acţiune. Numai în aceste situaţii, creditorul are un interes.

În cauza de faţă, reclamanta deţine un titlu executoriu împotriva debitoarei, decizia tribunalului fiind executorie, deoarece decizia este pronunţată în apel, fiind supusă căii de atac  a recursului. În acest sens, art. 633 pct.1 NCPC prevede că sunt hotărâri executorii, hotărârile date în apel.

Caracterul executoriu este dobândit de la pronunţarea deciziei, fiind lipsit de relevanţă juridică faptul că hotărârea a fost redactată sau nu, deoarece executorialitatea nu depinde nici de momentul redactării şi nici de cel al comunicării deciziei.

Reţinând că reclamanta deţine un titlu executoriu împotriva pârâtei pentru suma solicitată, decizia din apel fiind executorie de la data pronunţării, existând astfel posibilitatea punerii în executare silită chiar de la data pronunţării, indiferent de data redactării sau a comunicării, instanţa va admite excepţia lipsei de interes şi va respinge cererea de înfiinţare a sechestrului asigurător, ca lipsită de interes.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Admite excepţia lipsei de interes.

Respinge cererea de înfiinţare a sechestrului asigurător privind pe reclamanta A.A.C.R.  şi pe pârâta SC W.I. SRL , ca lipsită de interes.

Cu apel în 5 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 11.11.2016.

PREŞEDINTEGREFIER