Contestație la executare. Procesul verbal de scoatere din evidenţă a imobilului din sarcina contribuabilului.

Hotărâre 7431 din 25.04.2016


Examinând  cu prioritate excepţia netimbrării cererii de suspendare a executării silite, conform art. 248 CPC instanţa urmează a o respinge ca neîntemeiată, având în vedere că societatea contestatoare a achitat suma  de 75 lei cu titlu de taxă judiciară de timbru, conform chitanţei aflate la fila 44 a dosarului 21061/301/2015 din data de 17.12.2015 în cuantum de 75 lei, din care suma de 24,32 lei aferentă contestaţiei la executare şi suma de 50 lei aferentă cererii de suspendare a executării silite, astfel cum i-a fost pus în vedere de către instanţă, prin urmare atât cererea având ca obiect contestaţia la executare cât şi cererea având ca obiect suspendarea executării silite sunt legal timbrate.

Pe fondul cauzei, analizând probele administrate in cauza, instanţa reţine în fapt şi în drept următoarele:

Prin somaţia nr. 6936848/11.05.2015, i s-a pus in vedere contestatoarei sa achite în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia suma de 304 lei constând in impozit teren intravilan.

Somaţia a fost emisă în baza titlului executoriu nr. 6931272/11.05.2015, prin care s-a individualizat ca obligaţie de plată impozitul pentru teren intravilan în cuantum de 304 lei.

Prin întâmpinare, intimata a arătat că în urma luării la cunoştinţă de conţinutul Deciziei nr. 230R/17.02.2015 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 36720/3/2012 prin care s-a constatat nulitatea absolută a contractului de vânzare- cumpărare nr. 1099/15.12.1999 autentificat de notar public SLA încheiat de S.C. L. & P. S.R.L, a fost emisă Decizia nr. 57870/26.11.2015 şi procesul verbal de scoatere din evidenţă a imobilului din sarcina contribuabilului – contestatoarea din prezenta cauză.

 Prin Decizia nr. 57870/26.11.2015 s-a dispus anularea executării silite începute în baza titlului executoriu nr. 6931272/11.05.2015 şi somaţia nr. 6936848/11.05.2015 emise pe numele contestatoarei, ce conţin debite de plată aferente impozitului pe teren, în baza Deciziei Civile nr. 230R/17.02.2015 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 36720/3/2012

Ca urmare a faptului ca însăşi intimata a reţinut caracterul nedatorat al sumelor menţionate în titlul de creanţă care a stat la baza emiterii titlului executoriu si astfel a declanşării executării silite împotriva contestatoarei, ca urmare a desfiinţării cu caracter retroactiv a titlului de proprietate al contestatoarei asupra imobilului pentru care a fost calculat impozit, instanţa apreciază că se impune atât anularea titlului executoriu nr. 6931272 din 11.05.2015 cât şi a  somaţiei de executare nr. 6936848 din 11.05.2015, ambele emise de intimata MUNICIPIUL B. - SECTORUL X AL MUNICIPIULUI B. - DTL.

Faptul că societatea contestatoare nu a încunoştinţat organele fiscale cu privire la pronunţarea hotărârii judecătoreşti prin care a fost desfiinţat titlul său de proprietate nu poate conduce la aprecierea ca fiind legală executarea silită demarată sau a titlului executoriu, această împrejurare putând produce eventual efecte în domeniul culpei procesuale. Instanţa apreciază că nu se poate dispune nici respingerea contestaţiei la executare ca rămasa fără obiect, astfel cum a solicitat intimata, dat fiind faptul că nu a fost anulat titlul executoriu nr. 6931272 din 11.05.2015 iar actele de executare sunt lipsite de suport juridic în raport de situaţia în fapt şi drept constatată anterior.

Având în vedere aceste considerente, instanţa  va admite contestaţia la executare formulată de către contestatoare şi va anula titlul executoriu nr. 6931272 din 11.05.2015 şi somaţia de executare nr. 6936848 din 11.05.2015 ambele emise de intimata MUNICIPIUL B. - SECTORUL X AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - DITL, reţinând că în speţă nu a fost făcută dovada altor acte de executare, iar prin Decizia nr. 57870/26.11.2015 emisă de către MUNICIPIUL B. - SECTORUL X AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - DITL a fost anulată executarea silită demarată în baza titlului executoriu nr. 6931272 din 11.05.2015

Faţă de soluţionarea contestaţiei, instanţa va respinge cererea de suspendare a executării silite ca rămasă fără obiect.

În conformitate cu art 453 CPC va lua act că contestatoarea nu solicită cheltuieli de judecată.

Domenii speta