Pensie

Sentinţă civilă 69 din 31.05.2017


Potrivit art.103 din Legea 263/2010 pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, pensie care potrivit art.107 alin.3 din acelaşi act normativ poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor prevăzute de lege şi nevalorificate la stabilirea acesteia.

Admiterea sau respingerea cererii atât de acordare cât şi de recalculare a dreptului de pensie, se face, potrivit art.106 din Legea 263/2010, prin emiterea unei decizii de către Casa Teritorială de Pensii în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii, decizie care se comunică persoanei solicitante prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire în termen de 5 zile de la data emiterii conform art.75 din HG 257/2011.

În speţa dedusă judecăţii se constată că pârâta nu a emis o decizie de admitere sau de respingere a cererii de recalculare a dreptului de pensie al reclamantei, motiv pentru care având în vedere prevederile legale sus arătate instanţa va obliga pârâta să emită reclamantului o decizie de soluţionare a cererii de recalculare pensie formulată de aceasta.

( Tribunalul Mehedinţi – s.c. 69/31.05.2017 )

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 2013/101/2017 reclamantul B.L.D. a chemat în judecată pe pârâta Casa Judeţeană de Pensii Mehedinţi solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa în cauză să se dispună obligarea pârâtei să valorifice adeverinţa nr.626 din 15.07.2009 emisă de SC Proiect Mehedinţi SA  şi să-i plătească drepturile de pensie recalculate cuvenite începând cu data de 13.12.2017 şi să-i recalculeze pensia prin luarea în calcul a sporului de acord global, aşa cum prevede Decizia nr. 19/17.10.2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. A solicitat ca aceste drepturi să-i fie actualizate la zi la data plăţii efective.

În fapt a arătat că în perioada 01.09.1978-05.06.1991 a fost angajat al SC Proiect Mehedinţi SA ca arhitect proiectant şi a fost plătit în acord global şi a realizat venituri suplimentare faţă de retribuţia tarifară de încadrare înscrisă în cartea de muncă, care sunt incluse în câştigul brut şi pentru care s-au achitat contribuţiile aferente la asigurările sociale de stat.

A mai arătat că adeverinţa nr. 626/15.07.2009 a angajatorului SC Proiect Mehedinţi SA prezintă baza legală a salarizării în acord global şi valorile veniturilor suplimentare şi precizează includerea în venitul brut şi plata contribuţiilor sociale aferente.

La stabilirea pensiei prin decizia nr. 167054/06.01.2015 a Casei Judeţene de Pensii Mehedinţi nu a fost luată în calcul această adeverinţă a SC Proiect Mehedinţi SA cu toate că prin cererea trimisă prin poşta recomandată din 13.02.2017 a solicitat casei de pensii recalcularea pensiei sale prin luarea în calul a acestei adeverinţe pe care a trimis-o în original.

A mai susţinut că după intrarea în vigoare a deciziei nr.19/17.10.2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a formulat în data de 13.02.2017 cerere de recalculare a pensiei prin luarea în calcul a adeverinţei nr.626/15.07.2009 a SC Proiect Mehedinţi SA şi a sporului de acord global la Casa Judeţeană de Pensii care avea obligaţia legală să-i răspundă la cererea sa în 30 de zile de la înregistrare dar, deşi au trecut aproape două luni de zile de la înregistrarea acestei cereri nu a primit nici un de răspuns nici până în prezent de la Casa Judeţeană de Pensii Mehedinţi nici favorabil nici nefavorabil fiind nevoit să introducă această acţiune în instanţă.

Formele de retribuire obţinute în acord global prevăzute de art. 12 alin.1 lit.a din Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr.57/1974, vor fi luate în considerare la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public, dacă au fost incluse în salariul brut şi pentru acestea s-a plătit contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii.

A mai menţionat că adeverinţa nr. 626 din 15.07.2009 emisă de SC Proiect Mehedinţi SA îndeplinea prevederile Deciziei nr.19/17.10.2011 a ÎCCJ pentru recalcularea pensiei cu considerarea sporului de acord global şi emiterea unei decizii noi de către Casa Judeţeană de Pensii Mehedinţi în acest sens.

În drept şi-a întemeiat acţiunea pe disp. art. 107 alin.3 din Legea 263/2010.

În dovedirea celor arătate reclamantul a depus la dosar copie BI, decizia nr.165054/06.01.2015, anexa la această decizie, adeverinţa nr. 626/15.07.2009, anexa la această adeverinţă, cererea din data de 10.02.2017 şi 2 tichete recomandate.

În apărare, pârâta Casa Judeţeană de Pensii Mehedinţi a depus la dosar întâmpinare prin care a invocat pe cale de excepţie tardivitatea acţiunii, iar pe fond a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

În ceea ce priveşte excepţia tardivităţii s-a arătat că reclamantul nu a contestat decizia de pensionare nr. 167054/2015 şi ca atare nu a urmat procedura prealabilă obligatorie conferită de lege în situaţia în care nu este mulțumit de nevalorificarea acordului global. Ca urmare a necontestării deciziei la Comisia Centrală de Contestaţii, decizia de stabilire a pensiei emisă în 2015 a rămas definitivă prin necontestare potrivit Legii 263/2010.

Pe fondul cauzei a arătat că acțiunea este lipsită de temei legal deoarece intră sub incidența Legii 263/2010 ce a intrat în vigoare la 01.01.2011, iar sporurile şi sumele cu caracter permanent ce pot fi valorificate la recalcularea pensiei sunt prevăzute în art. 165 din lege şi detaliat în art. 127 din HG 257/2011 privind normele de aplicare a legii, articol ce face trimitere la anexa 15 din norme.

S-a mai arătat că în conținutul anexei la rubrica „ menţiune” legiuitorul stipulează expres că nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediul anual întrucât nu au făcut partea din baza de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 01.04.2011- formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale, premiile anuale şi premiile acordate în cursul anului pentru realizări deosebite, etc.

Referitor la decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr.19/17.01.2011 s-a precizat că prin aceasta s-a dispus ca formele de retribuire obţinute în acord global vor fi luate în considerare la recalcularea pensiilor din sistemul public dacă au fost incluse în salariul brut şi dacă s-a plătit pentru acesta contribuția de asigurări sociale la sistemul public de pensii.

Aşadar, actele normative ce au fost analizate şi a căror interpretare a dus la soluția pronunțată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au fost Legea 19/2000 şi OUG 4/2005 ce au fost abrogate, astfel încât decizia Înaltei Curţi nu operează în prezenta cauză.

Ca atare dezlegarea dată problemelor de drept nu mai este obligatorie pentru instanţe după data abrogării Legii 19/2000 şi nu reprezintă un act normativ modificator al legislaţiei în vigoare, nefiind opozabil caselor teritoriale de pensii în activitatea specifică de stabilire şi recalculare a drepturilor de pensie.

Pe de altă parte, s-a arătat că recursul în interesul legii a fost necesar pentru asigurarea unei practici unitare deoarece în litigiile de asigurări sociale ce au avut ca temei Legea 19/2000 s-au pronunţat soluţii diferite de către instanţele din ţară datorită faptului că în Legea 19/2000 nu erau reglementate expres sumele sau sporurile excluse de la valorificarea pensiei. Începând cu data de 01.0.2011, prin Legea 263/2010, legiuitorul a acoperit această lacună legislativă şi a reglementat nu numai sporurile ce pot fi luate în calcul cât şi sumele şi sporurile care nu se valorifică la pensie, aceste sune fiind stipulate în anexa 15 din normele de aplicare a Legii 263/2010.

La întâmpinarea astfel formulată de pârâtă reclamantul a formulat răspuns prin care a solicitat respingerea excepţiei tardivităţii acţiunii invocată de pârâtă şi a reiterat susţinerile din cererea iniţială.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată şi reţine următoarele:

Reclamantul B.L.D  este beneficiarul dreptului de pensie anticipate parţial  din 20.11.2014 potrivit deciziei nr.165054/06.01.2015, decizie prin care i-a fost stabilit un drept de pensie în cuantum de 939  lei, în temeiul Legii 263/2010.

La data de 13.02.2017 reclamantul a formulat o cerere de recalculare a dreptului de pensie prin valorificarea veniturilor realizate în acord global din adeverinţa nr.626/15.07.2009 emisă de SC Proiect Mehedinţi SA, venituri realizate în perioada 01.09.1978-05.06.1991 în calitate de salariat.

Referitor la excepţia tardivităţii acţiunii invocată de pârâtă instanţa o constată neîntemeiată urmând a o respinge întrucât în prezenta cauză dedusă judecăţii reclamanta nu a înţeles să formuleze contestaţie împotriva deciziei de acordarea dreptului de pensie din anul 2015 ci a solicitat recalcularea dreptului de pensie în baza unei adeverinţe emise de fostul angajator, ori potrivit prevederilor Legii 263/2010, pentru cererea de recalculare a dreptului de pensie nu este prevăzut un termen anume în care se poate face o asemenea solicitare.

Cu privire la fondul pretenţiilor instanţa constată următoarele:

Aşa cum s-a arătat, reclamantul în calitate de beneficiar a dreptului de pensie a solicitat recalcularea pensiei sale prin valorificarea adeverinţei nr.626/2009 precum şi obligarea pârâtei de a-i plăti drepturile rezultate în urma recalculării începând cu data de 13.02.2017.

Potrivit art.103 din Legea 263/2010 pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, pensie care potrivit art.107 alin.3 din acelaşi act normativ poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor prevăzute de lege şi nevalorificate la stabilirea acesteia.

Admiterea sau respingerea cererii atât de acordare cât şi de recalculare a dreptului de pensie, se face, potrivit art.106 din Legea 263/2010, prin emiterea unei decizii de către Casa Teritorială de Pensii în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii, decizie care se comunică persoanei solicitante prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire în termen de 5 zile de la data emiterii conform art.75 din HG 257/2011.

În situația în care solicitantul acordării sau recalculării dreptului de pensie este nemulțumit de decizia emisă de Casa Teritorială de Pensii, fie de admitere fie de respingere a cererii sale, are posibilitatea de a contesta această decizie în termen de 30 de zile de la comunicare la Comisia Centrală de Contestaţii potrivit prevederilor art.149 din Legea 263/2010, iar în soluţionarea contestaţiei Comisia are obligația de a adopta o hotărâre în termen de 45 de zile, hotărâre care poate fi contestată la instanța de judecată competentă în termen de 30 de zile de la comunicare.

În speţa dedusă judecăţii se constată că pârâta nu a emis o decizie de admitere sau de respingere a cererii de recalculare a dreptului de pensie al reclamantei, motiv pentru care având în vedere prevederile legale sus arătate instanţa va obliga pârâta să emită reclamantului o decizie de soluţionare a cererii de recalculare pensie formulată de aceasta.

În ceea ce priveşte petitul prin care reclamantul solicită să fie obligată pârâta să-i plătească drepturile de pensie recalculate prin valorificarea veniturilor realizate în acord global începând cu data de 13.02.2017, instanţa îl constată nefondat urmând a-l respinge având în vedere considerentele arătate mai sus, în sensul că pârâta nu a procedat conform legii de a emite o decizie în soluţionarea cererii de recalculare formulată de reclamantă, decizia fiind singurul act ce poate fi supus atât controlului Comisiei Centrale de Contestaţii Pensii cât şi controlului judecătoresc alături de hotărârea adoptată de Comisie.

Având în vedere cele arătate mai sus instanța constată întemeiată în parte acțiunea reclamantului şi pe cale de consecință urmează a o admite ca atare.