Anulare act

Sentinţă civilă 942 din 19.06.2017


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Caracal, sub nr. 4810/207/2016, acţiune disjunsă din dosarul nr. ...../207/2016, reclamantii G.D., G.E.T.,  G.M.C. au chemat in judecată pe pârâta N.F. şi pârâtele Comisia Locala de Aplicare a Legii Fondului Funciar din Cadrul Primariei D............ şi  Comisia Judeţeană Olt de Aplicare  a  Legii Fondului Funciar din Cadrul Prefecturii Olt,  solicitand să se constate nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate  nr. 15889/80/20.11.1995, în sensul ca de pe acest titlu sa fie înlăturata numita G.T. autoarea paratei N.F., care a renunţat un mod expres si irevocabil la succesiunea autorului G.N.E. decedat la 20 nov. 1983, urmând ca pe titlul de proprietate să ramana ca unic moştenitor al autorului G.T., autorul acestora.

În fapt, se arata ca reclamantii sunt moştenitorii legali ai autorului lor G.T. care a moştenit de la tatal sau G.E., terenurile reconstituite prin titlului de proprietate  nr. 15889/80/20.11.1995 situate pe raza comunei D............ jud.Olt.

Reclamantii au precizat ca potrivit certificatului de moştenitor nr. 26 din 17.01.1974, numita  G.T. a renuntat expres la succesiunea autorului sau G.E., ceea ce semnifica din punct de vedere juridic ca aceasta persoana nu mai putea formula cerere de reconstituire în baza legilor fondului funciar si nu mai avea niciun drept la succesiunea autorului sau.

In acest sens, s-a pronunţat si ICCJ prin Decizia de îndrumare nr XI din 5. 02. 2007 obligatorie si aplicata in mod unanim de instanţele de judecata.

În drept, se invoca disp. art. 15. art.III lit. a din Legea 18/1991.

În dovedirea cererii, s-a solicitat proba cu înscrisuri.

La data de 18.05.2017, pârâta Comisia Locala de Aplicare a Legii Fondului Funciar din Cadrul Primariei D............ a depus la dosar întâmpinare, solicitand instantei respingerea acţiunii ca fiind nefondata.

In fapt, in baza Legii nr. 18/1991, au depus la Primăria comunei D............ cereri de reconstituire teren , care au fost înregistrate în registrul special următoarele persoane:  G.T. - fiica autorului G.E. de la care s-a făcut reconstituirea terenului şi G.T., nepot pe linie materna al autorului G.E..

Se arata ca Comisia Locala de aplicare a Legii fondului funciar, in urma analizării situaţiei cu persoanele care au adus teren in CAP, a aprobat si a procedat la înscrierea celor doi solicitanţi in Anexa nr. 3, poz. nr.88 astfel:

De la autorul decedat G.E. s-a stabilit un drept de proprietate pentru suprafaţa de 3,09 ha teren intravilan si extravilan, moştenitorilor care au solicitat si anume: G.T. - in calitate de fiică a autorului G.E. si G.T. - in calitate de nepot pe linie materna al autorului. ( G.T. fiind fiul numitei G.A.- decedata in anul 1989-, sora cu G.T., ambele fiind fiicele autorului G.E.).

Pârâta considera ca acţiunea reclamanţilor G.D., G.E.T. si G.M., privind nulitatea absoluta a Titlului de Proprietate nr. 15889/80 din 20.11.1995 in sensul radierii numitei G.T. este nefondata deoarece conform prevederilor legale, in 1991, au solicitat reconstituirea terenului de la autor G.E., atat G.T. - fiica in viata  a acestuia, cat si G.T. - nepot al autorului.

Totodată, G.T. (nepot al autorului) nu contestat înscrierea in Anexa nr. 3, a numitei G.T.  fiica autorului, nu a contestat calitatea de moştenitor al numitei G.T., nu a contestat înscrierea numitei G.T. in Fisa cu date premergătoare scrierii Titlului de Proprietate, in care ambii moştenitori au semnat, nu a contestat nici Hotărârea de validare, desi Legea permitea acest lucru, nici ulterior anului reconstituirii (1991), G.T., nu a contestat dreptul de proprietate al numitei G.T. .

De asemenea, G.T. (nepotul autorului) din 1991, pana in 1996 cand a decedat, nu a contestat calitatea de moştenitor si nici dreptul la proprietate al numitei G.T. (fiica autorului), fiind in viata timp de 5 ani de la reconstituire.

Referitor la Certificatul de moştenitor nr.26/17.01.1984 - invocat de reclamanti, conform art.13 alin 2 din Legea 18/1991 republicata , " moştenitorii..., întrucât terenurile nu s-au găsit in circuitul civil, sunt socotiţi repusi in drept in termenul de acceptare...sunt consideraţi că au acceptat moştenirea prin cererea pe care o fac la comisie".

Pârâta a mentionat ca din anul 1991  pana in prezent suprafaţa de 3,09 ha teren  de la autorul G.E., fiind în  indiviziune, a fost utilizată conform înţelegerii intre părţi, in cota de  1/2 de către mostenitorii G.T. pana la deces (2015) si ulterior de fiica acesteia N.F., si G.T. pana la deces (l996) si ulterior de către soţia, acestuia G.D..

La întâmpinare au fost anexate următoarele documente:anexa 3 , poziţia nr. 88, autor G.E., extras Anexa nr. 1 - cu suprafeţele înscrise in CAP (dupa Registrul Agricol 1959-1963), fisa pentru completarea titlului de proprietate şi TDP 15889/80 din 1995  modificat în 2017 cu privire la prenume moştenitor.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991 R a fost emis titlul de proprietate nr. 15889/80 din 20.11.1995  moştenitorilor autorului G.E.,respectiv G.T. şi G.T..

Reclamantii au solicitat să se constate nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate  nr. 15889/80/20.11.1995, în sensul ca de pe acest titlu sa fie înlăturata numita G.T. autoarea paratei N.F., care a renunţat un mod expres si irevocabil la succesiunea autorului G.N.E. decedat la 20 nov. 1983, urmând ca pe titlul de proprietate să ramana ca unic moştenitor al autorului G.T., autorul acestora.

Observa instanţa că întradevar analizand certificatul de moştenitor nr. 26/17.01.1984 emis de Notariatul de Stat Caracal în dosarul notarial nr. 74/1984 prin care s-a dezbătut succesiunea autorului G.N.E. decedat la 20 nov. 1983, cu ultimul domiciliul in comuna Dobrsoloveni jud. Olt, rezultă că întreaga avere succesorala rămasa de pe urma autorului  a revenit  numitei G.A. cu cota de 1/1.

În ceea ce o priveste pe G.T., fiica autorului, aceasta a renunţat expres la moştenire conform declaraţiei autentificata sub nr. 36/1984.

Reclamantii au invocat disp. Deciziei nr XI din 5. 02. 2007 (Recurs în interesul legii) a ICCJ  potrivit cărora, beneficiaza de repunerea în termenul de acceptare al succesiunii numai moştenitorii care nu au acceptat succesiunea în termenul prevazut de art. 700 C.civ, iar nu si cei care au renunţat la moştenire.

În drept, instanţa apreciaza ca actiunea reclamantilor este intemeiata motivat de faptul că  în speţă, nu sunt aplicabile disp. art. 13 din Legea nr. 18/1991 R potrivit cărora (1) calitatea de moştenitor se stabileşte pe baza certificatului de moştenitor sau a hotărârii judecătoreşti definitive ori, în lipsa acestora, prin orice probe din care rezultă acceptarea moştenirii.  (2) Moştenitorii care nu-şi pot dovedi această calitate, întrucât terenurile nu s-au găsit în circuitul civil, sunt socotiţi repuşi de drept în termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au aparţinut autorului lor. Ei sunt consideraţi că au acceptat moştenirea prin cererea pe care o fac comisiei.  (3) Titlul de proprietate se emite cu privire la suprafaţa de teren determinată pe numele tuturor moştenitorilor, urmând ca ei să procedeze potrivit dreptului comun.

Astfel, prin recursul in interesul legii invocat de reclamanti (RIL) s-a statuat ca pot beneficia de repunerea in termen de aceeptare a succesiunii doar care nu au acceptat succesiunea în termenul prevazut de art. 700 C.civ, iar nu si cei care au renunţat la moştenire în condiţiile art. 696 C.civ.

Potrivit art. 696 C.civ. eredele ce renunţa este considerat ca n-a fost niciodatã erede, titlul de moştenitor fiind desfiinţat cu efect retroactiv, moştenitorul fiind considerat ca o persoana străina de moştenire.

În consecinţă cel care renunţă la succesiune nu intra in categoria persoanelor care sunt moştenitori, el neputând dovedi această calitate întrucat, in acest caz, nu este vorba de neacceptarea succesiunii în conditiile art. 700 C.civ, ci care este doar prezumat de lege ca renunţător, ci dimpotrivă se doveste cu certitudine (declaratie notariala) ca nu este moştenitor, dat fiind faptul ca in realitate a renunţat expres la succesiune.

Prin efectele renunţării, moştenitorul este socotit ca nu a fost niciodata moştenitor, iar vocatia sa succesorala este retroactiv desfiinţată.

Regula indivizibilităţii patrimoniului succesoral conferă aceleaşi caracter indivizibil şi opţiunii succesorale, care nu poate fi condiţionata de aspectul cantitativ al patrimoniului succesoral. Renunţarea vizeaza atat bunurile existente in succesiune la data decesului, cat şi cele care, eventual, ar intra in succesiunea respectivă.

Aşadar, beneficiaza  de dreptul de moştentire al proprietatii in temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 R, in sensul de repunere in termenul de acceptare al succesiunii, numai moştenitorii care au acceptat-o in termenul prevazut de lege, iar nu şi cei care au renunţat la succesiune.

Având in vedere aceste considerente, instanţa va admite acţiunea reclamanţilor, urmând să constate nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate  nr. 15889/80/20.11.1995 şi să dispună radierea de pe titlul de proprietate  nr. 15889/80/20.11.1995 a numitei G.T. de la rubrica moştenitorii defunctului  în calitate de moştenitoare legală a autorului G.N.E., întrucât aceasta a renunţat expres la moştenirea autorului G.N.E., decedat la data de 20.11.1983, conform declaraţiei autentificate nr. 36/1984 din certificatul de moştenitor nr. 26/17.01.1984.

Vazand disp.art. 453 Cpc, instanţa va obliga pârâta N.F. la plata sumei de 1500 lei cheltuieli de judecata catre reclamanti.

Instanţa  nu se va dispune obligarea in solidar cu pârâta N.F. la cheltuieli de judecata si a Comisiei Locala de Aplicare a Legii Fondului Funciar din Cadrul Primariei D............, motivat de faptul că în speţă este vorba despre o interpretare a legii.

Observa instanţa ca  titlul de proprietate  nr. 15889/80 a fost emis la data de 20.11.1995, iar ulterior, prin decizia 11/05.02.2007 s-a dat interpretarea  în Recursul in interesul legii a art. 700 V. C.civ.

Postat 30.06.2017