Aplicarea art 165 Cp privind reabilitarea de drept.

Decizie 11 din 28.02.2017


Prin sentinţa penală nr. 416 din 22.12.2016 pronunţată de Judecătoria Alexandria,  în baza art. 528 Cod procedură penală a fost respinsă cererea de reabilitare formulată de petentul P. G., domiciliat în comuna Frăsinet, sat Frăsinet, jud. Teleorman, ca neîntemeiată şi în baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală a fost obligat petentul la plata sumei de 50 lei, cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a dispune astfel, instanţa de fond a reţinut că noul Cod penal cuprinde reglementări mai favorabile în ceea ce privește instituția reabilitării, având în vedere că reabilitarea de drept se aplică condamnărilor la pedeapsa amenzii și la pedeapsa închisorii de până la 2 ani, spre deosebire de art. 134 din Cod penal 1969 care se aplica la condamnările la pedeapsa închisorii care nu depășește un an.

În cauză însă, instanța a constatat că pedepsele aplicate petentului sunt de 1 an închisoare, de 6 luni închisoare şi pedeapsa rezultantă de 1 an şi 6 luni închisoare astfel încât legea nouă este mai favorabilă, instanța a aplicat normele incidente din noul Cod penal.

Conform dispozițiilor art. 165 din Cod penal, reabilitarea are loc de drept în cazul condamnării la pedeapsa amenzii, la pedeapsa închisorii care nu depășește 2 ani sau la pedeapsa închisorii a cărei pedeapsă a fost suspendată sub supraveghere, dacă în decurs de trei ani condamnatul nu a mai săvârșit o altă infracțiune. Conform art. 167 Cod penal, termenul de reabilitare curge de la data când a luat sfârșit executarea pedepsei principale.

Din reglementarea cuprinsă în art. 165-171 Cod penal, rezultă că reabilitarea reprezintă instituția juridică prin care fostul condamnat este reintegrat total în societate, prin înlăturarea pentru viitor a tuturor incapacităților și interdicțiilor ce decurg din condamnare.

Potrivit art. 527 Cod procedură penală, reabilitarea ale loc, fie de drept, fie la cerere, fiind acordată de instanţa de judecată. Potrivit art. 528 Cod procedură penală, „la împlinirea termenului de 3 ani prevăzut la art. 165 din Codul penal, dacă persoana condamnată nu a mai săvârşit o altă infracţiune, autoritatea care ţine evidenţa cazierului judiciar va şterge din oficiu menţiunile privind pedeapsa aplicată condamnatului. La împlinirea termenului de 3 ani prevăzut la art. 150 din Codul penal, dacă persoana condamnată nu a mai săvârşit o altă infracţiune, organul care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice şi organul care a înregistrat persoana juridică vor şterge din oficiu menţiunile privind pedeapsa aplicată persoanei juridice.”.

Din coroborarea acestor dispoziţii legale, raportat şi la dispoziţiile art. 530-534 Cod procedură penală care reglementează procedura reabilitării judecătoreşti, instanţa a apreciat că reabilitarea de drept operează automat, ori de câte ori sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege, fără a fi necesară introducerea unei cereri la instanţă.

Astfel, în cazul în care este incidentă reabilitarea de drept, autoritatea care ţine evidenţa organului judiciar are obligaţia de a şterge din oficiu  menţiunile privind pedeapsa aplicată petentului. În aceste condiţii, nu mai este necesar ca petentul să se adreseze instanţei pentru a se constata intervenită reabilitarea de drept, organele de poliţie având obligaţia de a radia din oficiu aceste menţiuni din fişa de cazier a petentului.

Însă, din fișa de cazier judiciar a petentului rezultă că acesta este înscris în cazierul judiciar, astfel încât petentul justifică un interes în promovarea prezentei acţiuni.

Prin urmare, instanței îi revine sarcina de a verifica și constata îndeplinirea condițiilor reabilitării de drept: împlinirea termenului de reabilitare şi condamnatul să nu fi săvârșit o infracțiune în termenul de reabilitare.

Din fișa de cazier judiciar a petentului rezultă că acesta a fost condamnat iniţial la o pedeapsă de 1 an închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, aplicată prin sentința penală nr. 24 din 27.01.2010 pronunţată de Judecătoria Alexandria în dosarul nr. 4207/740/2009, definitivă prin neapelare la data de 11.02.2010, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002.

Ulterior, prin sentința penală nr. 163/19.04.2011 pronunţată de Judecătoria Alexandria în dosarul nr. 5628/740/2010, petentul a fost condamnat la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, dispunându-se revocarea liberării condiţionate a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sentința penală nr. 24/27.01.2010 pronunţată de Judecătoria Alexandria în dosarul nr. 4207/740/2009, cumularea ambelor pedepse şi condamnarea inculpatului la pedeapsa rezultantă de 1 an şi 6 luni închisoare în regim de detenţie.

Or, dispozițiile art. 165 din Cod penal stipulează că reabilitarea are loc dacă în decurs de trei ani condamnatul nu a mai săvârșit o altă infracțiune, termenul de reabilitare curgând de la data la care a luat sfârșit executarea pedepsei principale.

În cazul condamnărilor succesive, este necesar ca pentru toate condamnările să opereze reabilitarea de drept şi niciuna dintre infracţiuni să nu fi fost săvârşită în termenul de reabilitare de drept pentru condamnarea anterioară.

Astfel, în ipoteza în care săvârşirea unei infracţiuni a întrerupt curgerea termenului de 3 ani de la executarea condamnării precedente, nu poate fi solicitată reabilitarea de drept, ci doar cea judecătorească.

Prin urmare, având în vedere că petentul a săvârşit fapta prevăzută de art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 în termenul de încercare al suspendării condiţionate a pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sentința penală nr. 24/27.01.2010 pronunţată de Judecătoria Alexandria în dosarul nr. 4207/740/2009, definitivă prin neapelare la data de 11.02.2010, dispunându-se revocarea suspendării condiţionate prin sentința penală nr. 163/19.04.2011 pronunţată de Judecătoria Alexandria în dosarul nr. 5628/740/2010, instanţa apreciază că termenul de reabilitare pentru prima pedeapsă, de 1 an închisoare, a fost întrerupt, astfel încât nu poate interveni reabilitarea de drept.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, petentul a formulat contestaţie, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, solicitând admiterea acesteia şi, pe fond admiterea cererii de reabilitare aşa cum a fost formulată.

Examinând mijloacele de probă aflate la dosar, tribunalul reţine următoarele:

Din fișa de cazier judiciar a petentului, sentinţele penale aflate la dosar, în copie şi referatul întocmit de biroul executări penale din cadrul Judecătoriei Alexandria, rezultă că acesta a fost condamnat la o pedeapsă de 1 an închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, aplicată prin sentința penală nr. 24 din 27.01.2010 pronunţată de Judecătoria Alexandria în dosarul nr. 4207/740/2009, definitivă prin neapelare la data de 11.02.2010, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002.

Prin sentința penală nr. 163 din 19.04.2011 pronunţată de Judecătoria Alexandria în dosarul nr. 5628/740/2010, definitivă prin decizia penală nr. 1991 din 19.10.2011, petentul a fost condamnat la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, dispunându-se revocarea liberării condiţionate a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sentința penală nr. 24 din 27.01.2010 pronunţată de Judecătoria Alexandria în dosarul nr. 4207/740/2009, cumularea ambelor pedepse şi condamnarea inculpatului la pedeapsa rezultantă de 1 an şi 6 luni închisoare în regim de detenţie.

Prin cererea formulată de petent şi înregistrată la instanţa de fond, acesta a solicitat să se constate că, în ceea ce îl priveşte, a intervenit reabilitarea de drept, în raport de condamnările aplicate prin sentința penală nr. 24 din 27.01.2010 pronunţată de Judecătoria Alexandria şi sentința penală nr. 163 din 19.04.2011 pronunţată de Judecătoria Alexandria.

Se apreciază că în mod just Judecătoria Alexandria a constatat că acesteia îi revine competenţa materială şi teritorială în soluţionarea cererii petentului, procedând la soluţionarea acesteia iar lege mai favorabilă aplicabilă în speţă este legea nouă, respectiv dispoziţiile incidente cuprinse în noul Cod penal, ţinându-se seama de prevederile art. 165 şi urm. Cod penal.

Totodată, având în vedere menţiunile înscrise în cazierul judiciar emis pe numele petentului şi conţinutul adresei nr. 201031 din 01.11.2016 emisă de IPJ Teleorman, tribunalul apreciază, în acord cu instanţa de fond că cererea formulată în cauză este admisibilă, petentul justificând un interes în promovarea acesteia.

În analiza îndeplinirii cerinţelor impuse de lege pentru intervenirea reabilitării de drept, tribunalul pleacă de la dispoziţiile art. 165 Cod penal, conform cărora, reabilitarea are loc de drept în cazul condamnării la pedeapsa amenzii, la pedeapsa închisorii care nu depăşeşte 2 ani sau la pedeapsa închisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere, dacă în decurs de 3 ani condamnatul nu a săvârşit o altă infracţiune.

Astfel, condiţiile privind termenul de reabilitare şi cele privind conduita condamnatului sunt aceleaşi ca în vechea reglementare, ca atare, jurisprudenţa anterioară în materie şi comentariile din doctrină îşi menţin valabilitatea, inclusiv sub aspectul faptului că reabilitarea de drept intervine şi în cazul condamnărilor succesive, atunci când niciuna dintre infracţiuni nu s-a comis în termenul de reabilitare pentru condamnarea precedentă.

În ipoteza revocării suspendării condiționate (art. 83 din Codul penal), chiar în conținutul normei se prevede că pedepsele ce compun cumul aritmetic rămân distincte și se execută separat și succesiv, așa încât întinderea termenului de reabilitare se determină în raport cu durata celei mai grele dintre pedepse, iar termenul de reabilitare se socotește de la data când a luat sfârșit executarea pedepsei principale (stabilită prin cumul). 

Ipoteza reţinută de instanţa de fond în considerentele sentinţei atacate, în care săvârşirea unei infracţiuni a întrerupt curgerea termenului de 3 ani de la executarea condamnării precedente, nu se justifică în speţă, dat fiind că infracţiunea ulterioară pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 6 luni închisoare, prin sentinţa penală nr. 163 din 19.04.2011 pronunţată de Judecătoria Alexandria, pentru infracţiunea prevăzută de art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, nu a fost săvârşită în perioada termenului de reabilitare ci pe durata termenului de încercare, de 3 ani, stabilit prin sentinţa penală nr. 24 din 27.01.2010 pronunţată de Judecătoria Alexandria, în cazul pedepselor pentru care s-a dispus condamnarea la o pedeapsă cu închisoare cu suspendarea condiţionată a executării, nefiind prevăzut un termen de reabilitare, acesta intervenind automat la împlinirea termenului de încercare stabilit prin hotărârea de condamnare. Astfel, nu se poate reţine că inculpatul a săvârşit cea de-a doua infracţiune în cursul termenului de reabilitare pentru pedeapsa anterioară.

În raport de dispoziţiile art. 167 alin. 1 şi 5 Cod penal şi art. 165 Cod penal, se constată că termenul de reabilitare de 3 ani a început să curgă de la data la care a luat sfârşit executarea ultimei pedepse, respectiv 20.04.2013, împlinindu-se la data de 20.04.2016.

Totodată, se constată că în perioada termenului de reabilitare petentul nu a săvârşit o altă infracţiune.

În aceste condiţii, contestaţia formulată în cauză de contestatorul petent Proşa Gheorghe împotriva sentinţei penale nr. 416 din 22.12.2016 pronunţată de Judecătoria Alexandria se apreciază ca fiind întemeiată, urmând ca în baza art. 535 Cod procedură penală raportat la art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a Cod procedură penală să fie admisă, se va desfiinţa sentinţa atacată şi, soluţionând cauza în fond, se va dispune admiterea cererii de reabilitare de drept.

Astfel, în baza art. 165 Cod penal se va constata că a intervenit reabilitarea de drept a petentului P. G. cu privire la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 163 din 19.04.2011 pronunţată de Judecătoria Alexandria, definitivă prin decizia penală nr. 1991 din 19.10.2011 a Curţii de Apel Bucureşti, pedeapsă rezultantă ce include şi pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 24 din 27.01.2010 a Judecătoriei Alexandria, definitivă prin neapelare, a cărei suspendare condiţionată a fost revocată, dispunându-se executarea acesteia în întregime.

În baza art. 537 Cod procedură penală se va dispune efectuarea menţiunilor privind reabilitarea, pe hotărârile prin care s-au pronunţat condamnările mai sus menţionate.