Clauze abuzive

Sentinţă civilă 3152 din 18.05.2017


Prin sentinţa civilă nr. 3152 pronunţată de Judecătoria Iaşi la data de 09.03.2017 în dosarul nr. 21309/245/2016, instanţa a admiscererea formulată de reclamanți în contradictoriu cu pârâta; adispus rectificarea CF a UAT Iaşi în sensul radierii dreptului de proprietate al pârâtei asupra imobilului situat în Iaşi şi a anulat cererea formulată de reclamantul prin reprezentant convenţional avocat pentru lipsa dovezii calităţii de reprezentant.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a avut în vedere faptul căacţiunea de rectificare a unei intabulări existente în cartea funciară presupune o dispută juridică între persoana interesată ce se consideră îndreptăţită să stabilească situaţia juridică reală asupra imobilului înscris în cartea funciară şi cel ce se găseşte deja înscris, până la proba contrară, ca proprietar tabular. Potrivit, art. 908, alin. 2 Cod Civil, această dispută poate fi soluţionată pe cale amiabilă, prin declaraţia autentică notarială dată de titularul dreptului tabular ce urmează a fi radiat ori modificat, fie, în caz de litigiu, prin hotărâre judecătorească definitivă prin care se dispune rectificarea intabulării în cartea funciară solicitată de reclamant. De aceea, atunci când dreptul tabular urmează a fi rectificat în condiţiile arătate, titularul lui este obligat să predea celui îndreptăţit a obţine rectificarea, odată cu consimţământul său exprimat în formă autentică notarială şi înscrisurile necesare pentru realizarea efectivă a acesteia; în caz contrar, persoana interesată putând cere instanţei să dispună rectificarea cărţii funciare, astfel că hotărârea instanţei judecătoreşti va suplini consimţământul la înscriere al părţii care are obligaţia de a preda înscrisurile necesare.

Având în vedere aceste consideraţii teoretice, instanţa constată că deşi la dosarul cauzei a fost transmisă o declaraţie a pârâtei prin care aceasta se arată de acord cu rectificarea cărţii funciare a imobilului situat înIaşi, ce face obiectul dosarului nr. 21309/245/2016 al Judecătoriei Iaşi, instanţa consideră că, având în vedere şi cererea expresă a reclamanţilor, este necesar a se cerceta pe fond acţiunea de faţă, nefăcându-se dovada emiterii şi tuturor înscrisurilor necesare în vederea efectuării rectificării.

Astfel, aşa cum a reţinut instanţa şi în cadrul situaţiei de fapt, titlul de proprietate al pârâtei, a fost anulat prin sentinţa civilă pronunţată de Judecătoria Iaşi. De asemenea, prin hotărârile judecătoreşti anterior menţionate s-a constatat dreptul de proprietate al reclamantuluiasupra unei cote de ½ din imobilul situat în Iaşi. Cealaltă cotă de ½ din acest imobil aparţine reclamanţilor.

Faţă de această situaţie de fapt, instanţa consideră că s-a dovedit incidenţa dispoziţiilor art. 908, alin. 1 şi 2 Cod Civil, în sensul că titlul proprietarului tabular a fost anulat, făcându-se dovada titlurilor de proprietate ale reclamanţilor asupra imobilului situat în Iaşi.

În concluzie, instanţa urmează a admite acţiunea de faţă şi a dispune rectificarea CF a UAT Iaşi în sensul radierii dreptului de proprietate al pârâtei asupra imobilului situat în Iaşi.

Cu toate acestea, instanţa nu va proceda şi la a dispune obligarea OCPI Iaşi la efectuarea rectificării, aceasta fiind o problemă de executare, instituţia în cauză având obligaţia de a proceda la această rectificare ulterior rămânerii definitive a prezentei hotărâri. De altfel, chiar şi în încheierea de respingere OCPI Iaşi a menţionat faptul că ulterior obţinerii hotărârii judecătoreşti de rectificare a cărţii funciare se va proceda la intabularea în indiviziune a proprietarilor tabulari, urmând ca dezmembrarea imobilului şi repartizarea loturilor să se facă în baza sentinţei de partaj.