Contestaţie în temeiul Legii nr. 77/2016. Neîndeplinirea condiţiei prevăzută de art. 4 lit c) din Legea nr. 77/2016, în sensul că convenţia de credit nr. c/2008 nu a fost contractată de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza,

Hotărâre 1980 din 22.03.2017


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 23.06.2016 sub nr de dosar A/299/2016* reclamanta OTB S.A. în contradictoriu cu intimatul A.C.A.  a formulat contestaţia cu privire la neîndeplinirea de către pârâţi a condiţiilor de admisibilitate a procedurii reglementată de prevederile Legii 77/2016, privind darea în plată unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor  asumate prin credite, procedura de care intimatul a înţeles să se prevaleze adresându-se în acest sens notificarea nr. 1/2016 în conformitate cu art. 5 din acelaşi act normativ.

În motivarea cererii, reclamanta a invocat excepţia de neconstituţionalitate  cu privire la dispoziţiile art.8 alin 5 şi art.11 din legea 77/2016 prin raportare la art.1 alin 5, art. 11, art. 15, art. 16 alin 1, art.20, art.44, art.53 şi 153 din Constituţia României şi a solicitat, de asemenea, adresarea unei întrebări preliminare CJUE potrivit art.267 TFUE.

Pe fondul cauzei, reclamanta a arătat că în ceea ce priveşte notificare intimatului Anghelescu, acesta nu a făcut dovada respectării destinaţiei explicite a creditului, în sensul că proprietatea achiziţionată are destinaţia de locuinţă, dat fiind că intimatul are o altă adresă decât cea a imobilului achiziţionat prin creditul ipotecar nr. C/2008, nu a făcut dovada că nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, iar notificarea nu a fost transmisă prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar, nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art.4 lit c, lit d şi art. 5 din Legea 77/2016.

În drept, reclamanta a invocat dispoziţiile art. 7 din legea 77/2016.

În dovedirea cererii, reclamanta a solicitat instanţei încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei f. 14-55.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 lei conform art. 27 din OUG 80/2013, astfel cum rezultă din chitanţa f. 106.

La data de 19.07.2016 intimatul a depus întâmpinare f. 62 şi a invocat excepţia netimbrării, referitor la excepţia de neconstituţionalitate invocată a solicitat respingerea acesteia ca inadmisibilă, iar pe fondul cauzei a apreciat că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea 77/2016.

Prin aceeaşi cerere, intimatul a formulat cerere reconvenţională şi a solicitat obligarea Băncii la plata sumei de 20000 lei cu titlu de daune morale, învederând instanţei că prin atitudinea de refuz de acceptare a efectelor Legii 77/2016 aduce atingere onoarei, demnităţii, prestigiului şi cinstei, refuzând efectiv posibilitatea de a se redresa în societate si a relua poziţia economică, poziţie grav afectată prin acţiunile abuzive ale Băncilor care au introdus pe piaţă produse bancare toxice, pline de clauze abuzive, în baza cărora preţul creditului a scăzut într atât încât pârâtul se află în situaţia de a renunţa la locuinţa familiei şi să fie considerat în societate o persoană fără onorare şi demnitate, persoană incapabilă de a respecta datoriile contractuale.

În drept, intimatul-reclamant a invocat dispoziţiile art. 205 şi art.209 C. proc. civ., legea 77/2016.

În dovedirea susţinerilor, intimatul reclamant a solicitat instanţei încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei f.86-102.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instant reţine următoarele:

În fapt:

La data de 25.03.2008 s-a încheiat contractul de credit nr. C/2008 între contestatoarea O.B.R. SA şi intimatul A.C.A., având ca obiect împrumutul unei sume de 169.000 CHF reprezentând credit de nevoi personale.

Creditul a fost garantat de debitor cu garanţie reală imobiliară (ipotecă), constituită asupra imobilului apartament nr. a situat în Bucureşti, Str. sm, nr. X, bloc Z, scara 1, et .., ap … , cu număr  dosar cadastral A/A, imobil  proprietatea intimatului A dobândit prin cumpărare de la SC E.M. SRL conform contractului de vânzare cumpărare B/1997.

La data de 10.06.2016, contestatoarea a înregistrat notificarea de dare în plată a intimatului (filele 17-20) prin care acesta solicită transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului situat în Bucureşti, Str. sm, nr. X, bloc Z, scara 1, et .., ap …, cu număr  dosar cadastral A/A în vederea stingerii întregii datorii izvorâte din convenţia de credit nr. C/2008.

]În drept:

Conform art.1 alin.1,2,3 din Legea 77/2016 Prezenta lege se aplică raporturilor juridice dintre consumatori şi instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau cesionarii creanţelor deţinute asupra consumatorilor, Consumatori sunt persoanele definite de Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi în cazul în care creanţa creditorului izvorând dintr-un contract de credit este garantată cu fideiusiunea şi/sau solidaritatea unuia sau mai multor codebitori sau coplătitori.

Conform art.4 alin.1 şi 2 din Legea 77/2016 Pentru stingerea creanţei izvorând dintr-un contract de credit şi a accesoriilor sale prin dare în plată trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) creditorul şi consumatorul fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1), astfel cum acestea sunt definite de legislaţia specială; b) cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depăşea echivalentul în lei al 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Naţională a României în ziua încheierii contractului de credit;c) creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă; d) consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi. În situaţia în care executarea obligaţiilor asumate prin contractul de credit a fost garantată cu două sau mai multe bunuri, în vederea aplicării procedurii prevăzute de prezenta lege debitorul va oferi în plată toate bunurile ipotecate în favoarea creditorului. 

Instanţa constată că nu este îndeplinită condiţia prevăzută de art. 4 lit c) din Legea nr. 77/2016, în sensul că convenţia de credit nr. C/2008 nu a fost contractată de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă.

Din convenţia depusă la dosar nu rezultă că suma ar fi fost solicitată pentru a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă, aspect care trebuie să fie prevăzut în mod expres în contract, iar creditul a fost garantat cu un apartament cu privire la care nu s-a probat destinaţia de locuinţă, deşi sarcina acestei probe revenea intimatului.

Deşi neîndeplinirea condiţiei prevăzute de art. 4 alit c din legea 77/2016 a fost invocată de Banca ca motiv de contestaţie, pârâtul nu a apreciat necesar a face dovada în acest sens, nici măcar în faţa instanţei, mulţumindu-se a învederă că din punctul său de vedere contestatoarea încearcă să adauge o nouă condiţie care nu a fost reglementată de legiutor.

Or, instanţa constată că ambele ipoteze avute în vedere de legiuitor în ceea ce priveşte condiţia din art.4, respectiv fie creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil,  fie este garantat cu cel puţin un imobil, pleacă de la premisa unui imobil cu destinaţia de locuinţă.

În speţă, instanţa constată că intimatul nu a făcut dovada destinaţiei de locuinţă a imobilului, nici prin întâmpinare, nici la nici 4 termene în care a solicitat amânarea cauzei.

Astfel, instanţa constată că pârâtul nu s-a prezentat în faţa instanţei, nu a făcut probe în sensul susţinerilor sale, deşi potrivit 249 C. proc. civ. sarcina probei îi revenea, cu atât mai mult cu cât exista prezumţia că imobilul cu care a fost garantat creditul nu are destinţia de locuinţă prin raportare la faptul că intimatul domiciliază la o altă adresă decât cea a imobilului cu care a fost garantat creditul, aspect adus la cunoştinţa instanţei prin cererea de chemare în judecată f. 12 şi pe care intimatul nu înţeles să îl combată în nici un fel.

Pentru toate considerentele anterior expuse, instanţa constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea 77/2016 cu privire la notificarea de dare în plată a imobilului Bucureşti, Str. sm, nr. X, bloc Z, scara 1, et .., ap …,, cu număr  dosar cadastral A/A motiv pentru care va admite contestaţia formulată de contestatoarea în contradictoriu cu intimatul A şi va constata că notificarea din data de 10.06.2016 comunicată reclamantei nu îndeplineşte condiţiile de admisibilitate prevăzute de Legea nr. 77/2016.

De asemenea, prin încheierea din data de 14.09.2016 instanţa a respins cererea reconvenţională ca netimbrată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite contestaţia privind pe contestatoarea OBR S.A., cu sediul ales la ….. şi pe intimatul A.C.A., cu domiciliul ales în ….

Constată că nu sunt îndeplinite condiţiile de naştere a dreptului debitorului de a i se stinge datoria şi dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii notificării.

Respinge ca neîntemeiată cererea reconvenţională.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se de depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată în şedinţa publică astăzi, ….