Cerere formulată de creditor în vederea autosesizării judecătorului sindic pentru înlocuirea culpabilă a practicianului. Condiții de promovare

Decizie 112 din 18.03.2020


Rezumat - În situaţia în care judecătorul sindic apreciază că nu este cazul să se sesizeze din oficiu cu înlocuirea pentru motive temeinice acesta nu este ţinut să își argumenteze poziţia sa prin raportare la motivele de înlocuire invocate în cerere, pentru că o astfel de analiză ar presupune intrarea pe fondul înlocuirii pentru motive temeinice. Nici instanţa de control judiciar nu poate cenzura temeinicia motivelor invocate de creditor în cererea de sesizare din oficiu.

Argumentarea poziţiei de către judecătorul sindic sau cenzurarea de către instanţa de control ar conduce pe cale indirectă la analizarea cererii creditorului/creditorilor, respectiv a pretinselor motive temeinice de înlocuire, analiză inadmisibilă, întrucât nu a fost cerută de persoanele cărora legiuitorul le-a conferit calitate procesuală activă.

Prin încheierea din data de 09.12.2019, Tribunalul Olt – Secţia a II-a Civilă a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a creditoarei SC MT 2008 SRL, invocată de debitoarea SC AC  SRL  prin lichidator  judiciar  CI KSI IPURL,  ca neîntemeiată.

A respins cererea de sesizare din oficiu a judecătorului sindic în vederea înlocuirii lichidatorului judiciar, formulată de creditoarea SC MT 2008 SRL, ca inadmisibilă. A acordat termen pentru continuarea procedurii la data de 24.02.2020.

Pentru a hotărî astfel, judecătorul sindic a reţinut următoarele:

Faţă de debitoarea SC AC SRL se desfăşoară procedura insolvenţei, potrivit încheierii nr. 14 din şedinţa din Camera de Consiliu din  data de 02.03.2017, pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul nr. 631/104/2015, fiind deschisă procedura generală de insolvenţă, iar  C.I.I. ID fiind desemnată în calitate de administrator judiciar al debitoarei. 

Prin sentinţa nr. 57 din 06.02.2017, s-a confirmat planul de reorganizare al debitoarei pe o durată de 3 ani.

La data de 09.10.2017, în temeiul art. 57 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, s-a dispus înlocuirea administratorului judiciar CII ID,  cu MNGI IPURL şi s-a dispus continuarea procedurii de către administratorul  judiciar MNGI IPURL.

Prin sentinţa nr. 153 din 05.03.2018, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă şi trecerea la faliment a debitoarei.  A fost confirmat în calitate de lichidator judiciar MNGI IPURL. 

Prin încheierea din data de 11.06.2018, s-a luat act de  hotărârea adunării creditorilor din data de 11.05.2018 prin care a fost numit lichidator judiciar CI KSI IPURL.

Judecătorul sindic a reţinut că modalitatea de desemnare a administratorului judiciar, respectiv  înlocuirea acestuia sau a lichidatorului judiciar, este prevăzută de art. 57 din Legea nr. 85/2014, după cum urmează:

„ (1) Practicienii în insolvenţă interesaţi vor depune la dosar o ofertă de preluare a poziţiei de administrator judiciar în dosarul respectiv, la care vor anexa dovada calităţii de practician în insolvenţă şi o copie de pe poliţa de asigurare profesională. În ofertă, practicianul în insolvenţă interesat va arăta şi disponibilitatea de timp şi de resurse umane, precum şi experienţa generală sau specifică necesare preluării dosarului şi bunei administrări a cazului. În cazul în care nu sunt oferte depuse la dosar, judecătorul-sindic va desemna provizoriu, până la prima adunare a creditorilor, un practician în insolvenţă ales în mod aleatoriu din Tabloul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România.

(2) În cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor, creditorii care deţin mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor cu drept de vot pot decide desemnarea unui administrator judiciar, stabilindu-i şi onorariul. În cazul în care onorariul se va achita din fondul constituit potrivit prevederilor art. 39 alin. (4), acesta va fi stabilit pe baza criteriilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Creditorii pot decide să confirme administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar desemnat provizoriu, stabilindu-i onorariul. În această din urmă situaţie nu va mai fi necesară confirmarea judecătorului-sindic. Prima şedinţă a adunării creditorilor va avea în mod obligatoriu pe ordinea de zi atât confirmarea/desemnarea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, cât şi stabilirea onorariului acestuia.

(3) Creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor poate să decidă, fără consultarea adunării creditorilor, desemnarea unui administrator judiciar ori lichidator judiciar în locul administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar provizoriu ori să confirme administratorul judiciar provizoriu/lichidatorul judiciar provizoriu şi să îi stabilească onorariul.

(4)*) În orice stadiu al procedurii, judecătorul-sindic, din oficiu sau ca urmare a adoptării unei hotărâri a adunării creditorilor în acest sens, cu votul a mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor cu drept de vot, îl poate înlocui pe administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, pentru motive temeinice. Înlocuirea se judecă în camera de consiliu, de urgenţă, cu citarea administratorului judiciar şi a comitetului creditorilor. Împotriva încheierii se poate formula apel în termen de 5 zile de la comunicare.

(5) În orice moment al procedurii, la cererea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, pentru motive bine justificate, judecătorul-sindic poate încuviinţa înlocuirea acestuia, în urma analizei cererii. În acest caz, judecătorul-sindic va desemna un alt administrator judiciar/lichidator judiciar provizoriu, în condiţiile prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. d).”

În cauză, nu a fost formulată de către creditoarea SC  MT 2008 SRL o cerere propriu-zisă de înlocuire a lichidatorului judiciar al debitoarei, CI KSI IPURL, conform art. 57 alin. 3) din Legea nr. 85/2014 pentru a se stabili calitatea procesuală activă a acesteia, din modul de formulare a cererii rezultând că, în fapt, s-a solicitat judecătorului sindic să se autosesizeze cu privire la măsura înlocuirii, aspect care rezultă fără dubiu şi din concluziile formulate de aceeaşi creditoare, depuse la dosarul cauzei la data de 25.11.2019, în care, în paragraful 7 se arată că respectiva creditoare  nu a formulat o cerere de înlocuire a lichidatorului judiciar în nume propriu, ci îi prezintă judecătorului sindic argumentele sale în ceea ce priveşte modul defectuos în care se desfăşoară procedura lichidării SC AC SRL, iar numai judecătorul sindic în mod suveran va aprecia dacă trebuie să se sesizeze cu privire la măsura înlocuirii.

S-a constatat că, nefiind sesizat judecătorul sindic cu o cerere formulată în nume propriu de către creditoarea SC  MT 2008 SRL privind înlocuirea lichidatorului judiciar  CI KSI IPURL, nu a fost analizată această cerere raportat la prevederile art. 57 alin. 4) din Legea nr. 85/2014 care, într-adevăr, conferă dreptul de a înlocui administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar pentru motive temeinice, judecătorului sindic, din oficiu sau ca urmare a adoptării unei hotărâri a adunării creditorilor în acest sens, nefiind în discuţie nici ipoteza prevăzută de art. 57 alin. 3) din aceeaşi lege, care permite creditorului care deţine mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor să decidă, fără consultarea adunării creditorilor, desemnarea unui administrator judiciar ori lichidator judiciar în locul administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar provizoriu, în cauză această condiţie nefiind îndeplinită de către creditoare.

Prin urmare, a fost respinsă ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale active a creditoarei în formularea cererii de autosesizare a judecătorului sindic în vederea înlocuirii lichidatorului judiciar, invocată de intimata CI KSI IPURL, ca neîntemeiată.

În ceea ce priveşte demersul judiciar al creditoarei  care, nemulţumită de activitatea desfăşurată de către lichidatorul debitoarei, a solicitat judecătorului sindic să ia act de argumentele sale în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a atribuţiilor de către lichidator şi să aprecieze dacă trebuie să se sesizeze cu privire la măsura înlocuirii, judecătorul sindic a constatat că legea nu conţine o normă care să reglementeze această situaţie, niciunul dintre alineatele articolului 57 din Legea nr. 85/2014 nefăcând referire la posibilitatea pe care o are un creditor, altul decât cel care deţine majoritatea creanţelor debitoarei, să formuleze o cerere prin care să-i solicite judecătorului sindic să constate modul defectuos de îndeplinire al atribuţiilor lichidatorului judiciar, având ca scop înlocuirea acestuia. 

Din interpretarea dispoziţiilor art. 57 alin. 4) din Legea nr. 85/2014, invocate în  cererea dedusă judecăţii, rezultă incontestabil faptul că judecătorul sindic, în orice stadiu al procedurii, din oficiu,  poate să dispună înlocuirea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, pentru motive temeinice, însă o astfel de sesizare trebuie să-i aparţină acestuia, în lipsa şi independent de demersul oricăreia dintre părţile implicate în procedura insolvenţei, în caz contrar oricare dintre creditori  putând să sesizeze judecătorul în vederea luării acestei măsuri, ceea ce ar determina golirea  de conţinut a normei invocate.

Prin modul în care a fost formulată cererea, respectiv „sesizarea din oficiu a judecătorului sindic”, creditoarea urmăreşte să eludeze dispoziţiile legii, care conferă calitate procesuală activă doar creditorului majoritar într-un demers judiciar având ca finalitate înlocuirea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, întrucât, cunoscând faptul că nu îndeplineşte această condiţie legală, a recurs la o modalitate nepermisă de lege şi a solicitat judecătorului sindic să se sesizeze din oficiu, o astfel de cerere neputând fi încadrată în niciunul din textele prevăzute de art. 57 din Legea nr. 85/2014, astfel încât a fost respinsă ca inadmisibilă, devenind astfel de prisos analizarea aspectelor care vizează activitatea desfăşurată de către lichidatorul judiciar desemnat, CI KSI IPURL.

Împotriva încheierii din data de 09.12.2019, creditoarea SC MT 2008 SRL a formulat apel, solicitând admiterea apelului cu consecinţa anulării încheierii şi admiterii cererii vizând sesizarea judecătorului sindic în vederea înlocuirii lichidatorului judiciar.

În motivele de apel, creditoarea a susţinut că judecătorul sindic a pronunţat o soluţie nelegală cu privire la cererea sa de a analiza argumentele fondate şi confirmate vizând neîndeplinirea de către lichidatorul desemnat CI KSI IPURL a atribuţiilor şi de a analiza oportunitatea de autosesizare pentru înlocuirea lichidatorului în virtutea rolului său activ şi a atribuţiilor conferite de lege.

În opinia apelantei creditoare, raţionamentul judecătorului sindic potrivit căruia creditorul nu are dreptul să invoce motive care să determine autosesizarea judecătorului sindic conduce la ipoteza în care un creditor ce nu are majoritate suficientă pentru a decide înlocuirea nu poate sesiza judecătorul sindic cu privire la lipsurile şi omisiunile lichidatorului judiciar.

Judecătorul sindic are competenţa de a dispune măsuri care să asigure desfăşurarea corectă şi în deplină legalitate a procedurii falimentului SC AC SRL şi tocmai pentru că practicianul în insolvenţă nu şi-a îndeplinit corespunzător atribuţiile prevăzute de lege, a sesizat judecătorul sindic cu privire la motivele serioase care ar putea conduce la sesizarea din oficiu pentru înlocuirea practicianului în insolvenţă.

Creditoarea a subliniat că nu a formulat o cerere de înlocuire a lichidatorului judiciar în nume propriu, ci a prezentat judecătorului sindic argumentele privind modul defectuos în care lichidatorul judiciar şi-a desfăşurat activitatea în vederea autosesizării judecătorului sindic.

Nu s-a depus întâmpinare.

Analizând apelul prin prisma motivelor de apel şi a dispoziţiilor legale aplicabile în cauză, Curtea a constatat că apelul este nefondat.

În concepţia Legii nr. 85/2014 înlocuirea culpabilă pentru motive temeinice a practicianului în insolvenţă, confirmat în urma hotărârii adunării generale a creditorilor sau a creditorului care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor este atribuţia judecătorului sindic.

Această atribuţie aparţine exclusiv judecătorului sindic, aspect ce rezultă din interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 45 alin. 1 lit. f cu art. 57 alin. 4 din Legea nr. 85/2014.

Potrivit art. 57 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 judecătorul sindic îl poate înlocui pe administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, pentru motive temeinice, din oficiu sau pe baza hotărârii adunării creditorilor adoptate cu votul a mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor cu drept de vot.

Legiuitorul a stabilit două modalități pentru sesizarea judecătorului sindic cu înlocuirea culpabilă a practicianului în insolvență, fie autosesizarea, fie sesizarea în temeiul hotărârii adunării creditorilor adoptate cu votul creditorilor ale căror creanțe reprezintă mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor cu drept de vot, conferind astfel legitimitate înlocuirii culpabile care se face cu concursul adunării generale a creditorilor printr-un mecanism similar desemnării şi confirmării administratorului/lichidatorului.

În contextul în care legiuitorul a conferit calitatea procesuală activă pentru sesizarea judecătorului sindic în vederea înlocuirii pentru motive temeinice a practicianului în insolvenţă, doar adunării generale a creditorilor, rezultă că, în lipsa unei hotărâri adoptate de creditorul/creditorii care deţin mai mult de 50% din valoarea creanţelor, un creditor sau chiar mai mulţi care deţine/deţin sub 50% din valoarea creanţelor nu poate/nu pot sesiza judecătorul sindic cu cerere de înlocuire pentru motive temeinice.

Cât privește autosesizarea, legea nu reglementează concret modul în care judecătorul sindic se poate autosesiza şi, în lipsa unei astfel de reglementări, se poate deduce că judecătorul sindic va analiza, fie raportul depus de practicianul în insolvenţă, fie alte documente din dosarul de insolvenţă din care ar rezulta indicii privind neîndeplinirea corespunzătoare de către practicianul în insolvenţă a atribuţiilor prevăzute de lege.

În cazul unei cereri adresate judecătorului sindic pentru ca acesta să se sesizeze din oficiu, înscis depus în dosarul de insolvență, cum este cazul în speţă, atât motivele considerate temeinice de cel ce formulează cererea, cât şi aprecierea asupra acestora sunt la latitudinea judecătorului sindic care se poate sesiza din oficiu sau nu.

În situaţia în care judecătorul sindic apreciază că nu este cazul să se sesizeze din oficiu cu înlocuirea pentru motive temeinice acesta nu este ţinut să își argumenteze poziţia sa prin raportare la motivele de înlocuire invocate în cerere, pentru că o astfel de analiză ar presupune intrarea pe fondul înlocuirii pentru motive temeinice.

Dacă judecătorul sindic apreciază că nu există fapte care să reprezinte motive temeinice de înlocuire nu este ţinut să îşi motiveze poziţia şi nici instanţa de control judiciar nu poate cenzura temeinicia motivelor invocate de creditor în cererea de sesizare din oficiu.

Argumentarea poziţiei de către judecătorul sindic sau cenzurarea de către instanţa de control ar conduce pe cale indirectă la analizarea cererii creditorului/creditorilor, respectiv a pretinselor motive temeinice de înlocuire, analiză inadmisibilă, întrucât nu a fost cerută de persoanele cărora legiuitorul le-a conferit calitate procesuală activă.

Pentru considerentele expuse, având în vedere dispozițiile art. 480 Cod procedură civilă, Curtea a respins apelul ca nefondat.