Contestaţie la executare. Modificarea salariului prin acte adiţionale aplicabile în perioada de referinţă în care titlul executoriu statuează cu autoritate de lucru judecat asupra drepturilor salariale câştigate nu constituie un motiv de contestaţie la ex

Hotărâre 852 din 20.01.2017


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, la data de X.X.2016, sub numărul A/299/2016, contestatoarea SRT, în contradictoriu cu intimatul T.F., a formulat contestaţie la executare, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună anularea tuturor actelor şi formelor de executare efectuate în dosarul de executare nr. A/2016 al BEJ M.A., pentru suma de 8731,88lei  ( 7.256 lei  - obligaţie de plată conform sentinţei  civile nr. 6562 şi 1.475,88 lei – cheltuieli de executare, şi anume: încheierea nr. 1/13.07.2016, încheierea nr. 2/13.07.2016  - stabilire cheltuieli de executare silită în dosarul nr. A/2016, somaţia mobiliară din data de 13.07.2016, înştiinţării privind măsura popririi emise în data de 13.07.2016 asupra conturilor S.R.T. la BC., BR., R.B., raportul de expertiză contabilă întocmit de expertul B.F.; întoarcerea executării silite în sensul restabilirii situaţiei anterioare prin restituirea tuturor sumelor reţinute, cu suma actualizată la data plăţii efective, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, contestatoarea a arătat că, executarea silita contestată în cauza a fost demarată de intimatul T.F., in baza titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. Y/2013, pronunţată de Tribunalul Bucuresti-Secţia a-VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr. B/3/2012, executorie de drept, executarea silită fiind realizată integral in dosarul de executare nr. A/2016 al Biroului Executorului Judecătoresc  M.A..

Contestatoarea a arătat în esenţă ca suma stabilita prin raportul de expertiza întocmit in faza de executare silita nu a fost corect calculata, ca acest calcul nu respecta dispozitivul titlului executoriu, ca nu a fost convocata in vederea efectuării raportului de expertiza pentru a depune înscrisuri care erau necesare pentru întocmirea acestuia si ca în mod eronat indexarea s-a făcut cu indicele de inflaţie de 126,74% rezultat din cumularea indicilor de inflaţie comunicaţi de INS în perioada 2008-2011 şi primul trimestru al anului 2012, că s-a aplicat indexarea şi pentru unele drepturi care nu erau susceptibile de a fi indexate, fiind stabilite în cuantum fix, dar care fac parte din veniturile lunare, fără a se fi solicitat contestatoarei documentele care să evidenţieze evoluţiile salariale ale creditoarei, nici lămuriri privind acordarea sau nu a indicilor de creştere a preţurilor de consum sau a diferenţelor salariale. A arătat că pentru perioada 01.01.2008 – 10.06.2008  nu trebuiau calculaţi indicii de indexare.

A mai arătat că a indexat  salariul de bază al intimatului până la suma de 2701 lei, ca urmare a indexării, contestatoarea efectuând o plată  către salariatul său, în sumă de 3517 lei, în luna septembrie 2014. A mai subliniat că la data de 01.03.2013, intimatul a fost concediat.

În ce priveşte cheltuielile de executare a invocat cuantumul excesiv al acest cheltuieli, al onorariului de executor şi onorariului de avocat pentru care nu s-a făcut nici proba achitării acestuia.

In drept, au fost invocate dispozițiile art.712 si următoarele NCPC si art.724 NCPC.

In probaţiune, contestatoarea a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse.

Contestația la executare a fost legal timbrata cu taxa de timbru in suma de 542 lei iar cererea de întoarcere a executării silite a fost legal timbrata cu taxa de timbru in suma de 300 lei.

Intimatul T.F., legal citat, a depus întâmpinare la data de Y.Y.2016, prin care a solicitat respingerea contestației ca neîntemeiata, motivat de faptul că suma a fost calculată în dosarul de executare silită prin raport de expertiză, că s-a realizat convocarea contestatoarei pentru efectuarea raportului, cheltuielile de executare au fost calculate cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului 2550/2006 pe baza înscrisurilor depuse de către contestatoare, cheltuielile de executare fiind stabilite corect şi proporţional.

La data de Y.Y.2016, contestatoarea a formulat cerere de modificare/completare a contestaţiei la executare,  adăugând motive noi de contestaţie, în sensul completării câtimii cheltuielilor de executare contestate, prin majorarea acestora cu suma de 102 lei, fiind vorba despre cheltuielile suplimentare de executare, stabilite prin  încheierea din data de 17.10.2016.

La data de Y.Y.2016, contestatoarea a formulat cerere de modificare,prin  care a completat obiectul cererii, solicitând anularea  înştiinţării privind măsura popririi întocmită în data de 03.10.2016, adreselor de înfiinţare a popririi emise către bănci întocmite în data de 03.10.2016, somaţia mobiliară întocmită în data de 03.10.2016, suplimentul raportului de expertiză contabilă; întoarcerea executării silite cu suma actualizată.

La solicitarea instanței a fost depus şi dosarul de executare nr. A/2016 al Biroului Executorilor  Judecătorești  M.A..

Instanţa a încuviinţat pentru ambele părţi proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. Y/2013, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în dosarul nr. B/3/2012, a fost admisă cererea formulată de intimatul T.F. împreună cu alţi reclamanţi şi a fost obligată pârâta S.R.T., la majorarea salariilor de bază ale reclamanţilor cu indicii preţurilor de consum aferenţi anilor 2008-2011 şi primul trimestru al anului 2012 şi la plata diferenţelor salariale, rezultate în urma majorării salariilor de bază. În considerente decizorii ale sentinţei, s-a menţionat că pârâta este obligată la majorarea şi la plata acestor sume rezultate în urma majorării salariilor de bază, începând cu data de 07.04.2012, până la rămânerea definitivă a hotărârii.

Prin decizia civilă nr. B/2016, Curtea de Apel Bucureşti a respins apelul formulat împotriva sentinţei nr. Y/2013.

Prin cererea depusă la data de 13.05.2016, la Biroul Executorului  Judecătoresc  M.A., creditorul T.F., a solicitat executarea silită a debitoarei S.R.T., în temeiul titlului executoriu menţionat.

Prin încheierea din 24.06.2016 (f. 17 dosar de executare), emisă in dosarul nr. C/299/2016 instanţa a încuviinţat executarea silită împotriva debitoarei S.R.T. în favoarea creditorului, până la concurenţa creanței prevăzute in titlul executoriu menţionat, la care se adaugă cheltuielile de executare.

Prin raportul de expertiza întocmit în faza de executare silită de către expertul B.F. a fost stabilit un debit net in suma de 7.256 lei corespunzător perioadei 07.04.2012 - 19.06.2013, (f. 54 dosar de executare).

Prin suplimentul raportului de expertiza întocmit în faza de executare silită , în perioada 01-05.2016 de către expertul B.F. a fost stabilit un debit net in suma de 1.385 lei calculat pentru perioada iulie 2013 – decembrie 2013, când intimatul a primit salarii compensatorii,calculul iniţial fiind efectuat până la data de 30.06.2013 (f. 63 dosar de executare).

Prin încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare din data de 13.07.2016 (f.30) întocmită in dosarul de executare nr. A/2016, s-au stabilit cheltuieli de executare in suma totala de 1.475,88 lei, din care suma de 870,72 lei reprezentând onorariu executor, suma de 41,16 lei reprezentând cheltuieli timbre poştale, suma de 240 lei reprezentând cheltuieli consultaţii în legatură cu  constituirea actelor execuţionale, suma de 24 lei – taxa de timbru judiciar şi suma de 300 lei reprezentând onorariu expert. Sumele au fost stabilite prin raportare la debitul de 7.256 lei corespunzător perioadei 07.04.2012 - 19.06.2013.

Prin încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare suplimentare din data de 03.10.2016 (f. 72), întocmită in dosarul de executare nr. A/2016, s-au stabilit cheltuieli de executare suplimentare in suma totala de 495,6 lei, din care suma de 166,2 lei reprezentând onorariu executor, suma de 29,4 lei reprezentând cheltuieli timbre poştale şi suma de 300 lei reprezentând onorariu expert. Sumele au fost stabilite prin raportare la debitul de 1.385 lei corespunzător perioadei iulie 2013 - decembrie 2013.

Ulterior, executorul judecătoresc a procedat la înființarea unei prime popriri asupra conturilor contestatoarei, executarea silită fiind realizată integral asupra sumei de 8.731,88 lei reprezentând debit şi cheltuieli de executare potrivit încheierii de eliberare sume în dosarul de executare nr. A/2016 (f. 25 dosar executare).

Executorul judecătoresc a procedat la înființarea unei noi popriri asupra conturilor contestatoarei, executarea silită fiind realizată integral asupra sumei de 1.880,6 lei reprezentând debit şi cheltuieli de executare suplimentare potrivit adresei de înfiinţarea popririi din dat de 03.10.2016 nr. A/2016 (f. 67).

S-a emis totodată somaţie mobiliară pentru  executarea sumei de 1880,6 lei (f. 58).

Analizând contestaţia la executare, prin prisma susţinerilor contestatoarei, instanţa o apreciază ca fiind parţial întemeiată, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 712 alin. 1 C.pr.civ., împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare, se poate face contestaţie la executare în termen de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare.

Conform art. 670 C.pr.civ., debitorul va fi ţinut să suporte cheltuielile de executare silită sau, după caz, efectuate după înregistrarea cererii de executare şi până la data realizării obligaţiei stabilite în titlul executoriu.

Cu privire la cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost modificată, pe fond, instanţa nu poate reţine apărările contestatoarei referitoare la modul de calcul al drepturilor salariale realizat în faza executării silite. Astfel, în motivarea cererii introductive de instanţă contestatoarea invocă doar argumente generale, ce nu au un conţinut concret, astfel contestatoarea invocă aplicarea indicilor preturilor de consum, deci indexarea, la drepturi care nu erau susceptibile de a fi indexate deoarece aveau un cuantum fix, fără legătură cu salariul de bază, fără a preciza în concret, la situaţia cauzei, la ce drepturi salariale cărora nu li se aplică indexarea se referă, pentru ce perioadă sau lună din calculul expertizei, dovada izvorului dreptului salarial şi modul de stabilire al acestuia, pentru a permite instanţei o analiză pe fondul argumentului ridicat de contestatoare. De asemenea, contestatoarea face referire la evoluţiile salariale ale creditoarei, fără a arătat în concret despre ce modificări este vorba, în baza cărui înscris ca negotium a operat această modificare, pentru a permite instanţei o analiză de fond. Or, potrivit art. 249 C.pr.civ. sarcina probei revine celui ce face o afirmaţie în justiţie, contestatoarea neîndeplinindu-şi obligaţia de probaţiune pe aspectele legate de greşita includere în calculul expertizei efectuată în executarea silită  a unor drepturi salariale ce nu permiteau indexarea prin raportare la titlul executoriu.

De asemenea, instanţa nu poate reţine nici apărările contestatoarei referitoare la modificarea salariului intimatului prin acte adiţionale subsecvente datei de 07.04.2012, în condiţiile în care contestatoarea face afirmaţii nedovedite, la dosar nu au fost depuse aceste acte adiţionale, dar în primul rând nu pot fi primite aceste apărări deoarece dispozitivul sentinţei şi considerentele decizorii ale acesteia se bucură de autoritate de lucru judecat.

Astfel, la  data pronunţării deciziei de respingere a apelului de către Curtea de Apel Bucureşti, drepturile salariale au fost câştigate de intimata din prezenta cauză cu autoritate de lucru judecat, eventualele susţineri ale angajatorului referitoare la modificarea salariului prin acte adiţionale subsecvente datei de 07.04.2012, putând şi trebuind a fi invocate în fondul litigiului de dreptul muncii dintre părţi, cu consecinţa juridică a intrării în puterea lucrului judecat a soluţiei instanţei de litigiu de muncă, fără a mai putea fi antamată în cadrul contestaţiei la executare, drepturile salariale fiind datorate, conform sentinţei, până la rămânerea definitivă a hotărârii, respectiv până la 29.01.2016, aceasta fiind o discuţie de fond şi nu una de executare.

De asemenea, măsura în care creditoarea a înţeles să îşi execute obligaţiile decurgând din titlul executoriu era supusă probaţiunii, însă contestatoarea nu a depus în cadrul probei cu înscrisuri dovezile privind plăţile efectuate către intimată în temeiul titlului executoriu.

Ca urmare, instanţa reţine că în mod legal s-au pus în executare silită drepturile salariale aferente perioadei 07.04.2012- septembrie 2013, fără a putea antama argumente ce ţin de fondul raportului litigios de dreptul muncii şi care putea face obiectul analizei jurisdicţionale numai în cadrul dosarului de fond B/3/2012.

Cu privire la data de la care se calculează indicii preţurilor de consum comunicaţi de INS aferenţi anilor 2008-2011 şi primul trimestru al anului 2012, instanţa apreciază că aceasta este data de 11.06.2008, dată de la care a fost înregistrat contractul colectiv de muncă la nivel de S.R.T. aferent anilor 2008-2009, data de început a efectelor acestui Contract Colectiv de Muncă fiind stabilită prin art. 25 alin 3 din Legea nr. 130/1996.

Acest aspect rezultă şi din decizia civilă nr. 429/17.11.2016 pronunţată de curtea de Apel Bucureşti în dosarul nr. 6461/2/2016 având ca obiect recurs împotriva  încheierii din data de 23.08.2016 de lămurire a dispozitivului sentinţei civile nr. Y/2013. Astfel, potrivit  considerentelor acestei decizii,data de la care se calculează indicele de creştere al preţurilor de consum este 11.06.2008, când  intrat în vigoare  contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unităţii pentru anii 2008-2009.

Cu privire la indicele preţurilor de consum, instanţa apreciază că acesta a fost în mod greşit calculat de către expert în dosarul de executare silită nr. A/2016 (126,74 %), dar este greşit calculat şi de către contestatoare (121,42%), în condiţiile în care, rata comunicată de INS, la solicitarea instanţei, prin adresa nr. 35988-30.05.2016 pentru perioada iunie 2008- decembrie 2008, 2009, 2010, 2011 şi ianuarie 2012- martie 2012, este de 121,75%. Astfel, pentru perioada iunie 2008- martie 2012 instanţa va reţine o rată a inflaţiei de 21,75, ca diferenţă între IPC lunar pentru perioada iunie 2008- decembrie 2008 şi ianuarie 2012- martie 2012 şi IPC anual pentru perioada 2009-2011, informaţii de notorietate relativă, fiind publicate pe site-ul INS în funcţie de perioadă lunară sau anuală, expertul B. calculând o rată a inflaţiei de 26,74, în mod eronat, pentru o perioadă ce excede titlului executoriu şi după o altă formulă de calcul decât însumarea ratelor de inflaţie lunare şi anuale, fără bază în declaraţiile INS privind indicii preţurilor de consum lunari şi anuali.

Pentru perioada 07.04.2012 - 19.06.2013, expertul în executarea silită a stabilit un cuantum al obligaţiei principale de 7.256 lei, suma obţinută prin aplicarea la baza de calcul a ratei de inflaţie de 26,74, or, din considerentele de mai sus rata inflaţiei trebuie să fie de 21,75, astfel că pentru suma de 1354,05 lei ( diferenţa dintre suma de 7.256 lei, calculată la o rată a inflaţiei de 26,74, şi suma de 5.901,95 lei , calculată la o rată a inflaţiei de 21,75) instanţa urmează a anula actele de executare  ca fiind nelegale. Instanţa precizează că suma de 5.901,95 lei este suma netă datorată de către contestatoare, în temeiul titlului executoriu, indiferent de metoda de calcul aleasă, atât calculul direct cu modificarea indicilor, raportat la suma netă datorată conform raportului de expertiză extrajudiciară (x/26,74 * 21,75), cât şi raportat la salariul brut primit de către intimată prin eliminarea contribuţiilor.

Pentru perioada iulie 2013 – decembrie 2013, expertul în executarea silită a stabilit un cuantum al obligaţiei principale de 1385 lei reprezentând diferenţă salarii compensatorii - În ace priveşte această sumă, apreciază instanţa că acesta nu este datorată de contestatore, cât timp prin sentinţa civilă nr. Y/2013, acesta a fost obligată la majorarea salariului de bază, fără a fi avute în vedere eventuale salarii compensatorii. Prin urmare, în mod greşit s-a procedat la calcularea sumei de 1385 ei, nelegale fiind şi cheltuielile de executare stabilite prin încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare suplimentare din data de 03.10.2016 (f. 72), în cuantum de 495,6 lei.

În ce priveşte susţinerile contestatoarei privind greşita stabilire a sumelor de executat prin raportare la salariul brut primit de intimată, instanţa a reţinut în considerentele de mai sus argumente legate de lipsa de circumstanţiere a situaţiei de fapt pe acest aspect de către contestatoare, care nu a indicat nici sumele ce compun drepturile salariale brute primite de intimată, nici categoria de drepturi incluse, nici izvorul obligaţiei pentru a stabili măsura în care se calculează în raport de salariul de bază, astfel că va reţine ca legal calculul efectuat de expert prin raportare la sumele declarate de contestatoare la Casa de Pensii pentru intimat.

Pentru aceste motive, instanţa va anula în parte actele de executare din dosarul de executare nr. A/2016 al Biroului Executorului Judecătoresc  M.A., in sensul ca va reduce suma totală stabilită ca fiind datorată de către debitoare de la suma de 7.256 lei, la suma de 5.901,95 lei pentru perioada 07.04.2012-19.06.2013), iar suma de 1385 lei pentru perioada iulie 2013 – decembrie 2013 va fi înlăturată integral.

Subsecvent, va proceda la calcularea onorariului executorului judecătoresc prin raportare la sumele reţinute cu titlu de drepturi salariale datorate de contestatoare, astfel:

Conform art. 39. din Legea 188/2000  (1) Executorii judecătoreşti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale şi maximale stabilite de ministrul justiţiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. În cazul executării silite a creanţelor având ca obiect plata unei sume de bani, onorariile maxime sunt următoarele:  a) pentru creanţele în valoare de până la 50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 10% din suma reprezentând valoarea creanţei ce face obiectul executării silite; 

Având în vedere faptul că în dosarul de executare silită debitul net a fost menţinut pentru suma de 5.901,95 lei reţinându-se ca legal şi temeinică executarea în această măsură, va reţine că onorariul executorului judecătoresc este în cuantum legal de 708,23 lei cu TVA inclus, urmând a înlătura pentru motive de nelegalitate diferenţa de 162,49 lei reţinută cu titlu de onorariu executor judecătoresc.

Vor fi înlăturate în totalitate cheltuielile de executare stabilite prin încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare suplimentare din data de 03.10.2016 (f. 72), în cuantum de 495,6 lei.

Pentru aceste considerente, instanţa va anula în parte toate actele de executare emise in dosarul de executare nr. A/2016 al BEJ M.A., pentru suma totala de 3394,14  lei (1880,6 lei debit suplimentar + cheltuieli de executare suplimentare; 1354,05 lei – diferenţă debit principal aferent perioadei 07.04.2012 - 19.06.2013 ca urmarea a aplicării indicelui de majorare de 21,75 %; 162,49 lei diferenţă onorariu executor prin raportare la debitul principal calculat prin aplicarea indicelui de 21,75%)  şi va menține în rest actele de executare efectuate.

În ce priveşte încheierea de stabilire a cheltuielilor de suplimentare din data de 17.102.2016, emisă de executorul judecătoresc pentru suma de 102 lei reprezentând contravaloare xerocopiere dosar de executare (f. 62), aceasta va fi menţinută prin raportare la disp. art 716 c proc civ.

In ceea ce priveşte capătul de cerere referitor la întoarcerea executării silite, instanța retine ca, potrivit art.723 NCPC:’’ (1) În toate cazurile în care se desființează titlul executoriu sau însăși executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situației anterioare acesteia. Cheltuielile de executare pentru actele efectuate rămân în sarcina creditorului. (2) Bunurile asupra cărora s-a făcut executarea se vor restitui celui îndreptățit, fără însă a se aduce atingere drepturilor definitiv dobândite de terții de bună-credință. (3) În cazul în care executarea silită s-a făcut prin vânzarea unor bunuri mobile, întoarcerea executării se va face prin restituirea de către creditor a sumei rezultate din vânzare, actualizată în funcție de rata inflației, cu excepția situației când se aplică art. 777.

De asemenea, conform prevederilor art.724 NCC:’’(1) În cazul în care instanța judecătorească a desființat titlul executoriu sau însăși executarea silită, la cererea celui interesat, va dispune, prin aceeași hotărâre, și asupra restabilirii situației anterioare executării. În cazul în care bunul supus executării silite este un bun imobil, instanța va dispune asupra efectuării operațiunilor de carte funciară necesare, fără însă a se aduce atingere drepturilor definitiv dobândite de terții de bună-credință, potrivit regulilor de carte funciară. (2) Dacă instanța care a desființat hotărârea executată a dispus rejudecarea în fond a procesului și nu a luat măsura restabilirii situației anterioare executării, această măsură se va putea dispune de instanța care rejudecă fondul. (3) Dacă nu s-a dispus restabilirea situației anterioare executării în condițiile alin. (1) și (2), cel îndreptățit o va putea cere, pe cale separată, instanței de executare. Judecata se va face de urgență și cu precădere, hotărârea fiind supusă numai apelului.’’

Astfel, ca urmare a anularii in parte a tuturor actelor de executare din dosarul de executare nr. A/2016 şi a executării pe calea silită a sumelor prevăzute în încheierile de eliberare sume, se naşte dreptul debitoarei-contestatoare de a solicita restabilirea situaţiei anterioare executării şi, în consecinţă, îi revine creditoarei obligaţia de a restitui debitoarei ce a primit prin executarea silita peste sumele care i se cuveneau astfel cum ele au fost stabilite mai sus.

Pentru aceste motive, instanţa va dispune întoarcerea executării silite si, pe cale de consecință, va obliga intimata să restituie contestatoarei suma de 3394,14  lei¸ actualizată cu indicele de inflaţie până la data achitării, executată silit peste suma datorată in dosarul de executare nr. A/2016 al BEJ M.A..

Având în vedere soluţia pronunţată cu privire la capătul de cerere având ca obiect întoarcerea executării silite, instanţa va obliga intimatul la plata către contestatoare a sumei de 300 lei reprezentând cheltuieli de judecată constând în taxă judiciară de timbru aferentă întoarcerii de executare silită.

În aplicarea principiului disponibilităţii acţiunii civile, instanţa va lua act de faptul că intimatul va solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

În temeiul art. 720 alin. 4 C.pr.civ., prezenta hotărâre, după rămânerea definitivă, se va comunica din oficiu şi de îndată către BEJ M.A..

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte cererea completată formulată de contestatoarea  S.R.T.  cu sediul în  ….  în contradictoriu  cu intimatul T.F. - …..

Anulează în parte actele de executare efectuate în dosarul de executare nr. A/2016 al BEJ M.A., respectiv în limita sumei de 3397,14 lei.

Dispune întoarcerea executării silite prin restituirea sumei de 3397,14 lei executate în dosarul nr. A/2016 al BEJ M.A., ce urmează a fi actualizată la data plăţii efective.

Obligă intimatul la plata către contestatoare a sumei de 300 lei reprezentând cheltuieli de judecată constând în taxă judiciară de timbru aferentă întoarcerii de executare silită.

Ia act de faptul că intimatul va solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, ….