Plângere la soluţia de neurmărire/netrimitere în judecată

Rezoluţie 96 din 11.02.2016


JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ

Asupra cauzei penale de faţă constată că prin referatul organului de cercetare penală Secţia 1 Poliţie Rurală Bacău Poliţia Municipiului Bacău Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău nr. 4138/P/2012 în temeiul art. 249 al. 1 C.p.p., raportat la art. 10 al. 1, lit. d si art. 11 al. 1. pct. 1. lit. b C.p.p. si tinand cont de prevederile art. 242-246 si 248 C.pr.pen. a propus scoaterea de sub urmărire penală a înv. CC şi înv. CC, cu datele de stare civilă menţionate Ia începutul referatului, cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de neglijenta in serviciu, fapta prevăzuta şi pedepsita de art. 249 al. 1 din Cp. întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii;

Scoaterea de sub urmărire penală a înv. SV, cu datele de stare civilă menţionate la începutul referatului, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 289 al. 1 din Cp.. întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii.

In conformitate cu prevederile art. 228 alin. C.pr.pen 4 raportat la art. 10 lit. d din

C.pr.pen.,a propus a nu se începe urmărirea penală faţă de numiţii CC, CC, cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals intelectual, fapta prev. si ped. de art. 289 al. 1 Cp, uz de fals, faptă prev. şi ped. de art. 291 Cp., întrucât lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii.

În conformitate cu prevederile art. 228 alin. 4 C.pr.pen. raportat la art. 10 lit. d din C.pr.pen. a propus a nu se începe urmărirea penală faţă de numitul AD. cu datele de stare civilă menţionate la începutul referatului, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals intelectual, faptă prev. şi ped. de art. 289 al. 1 Cp., uz de fals, faptă prev. şi ped. de art. 291 Cp.. întrucât lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii.

În conformitate cu prevederile art. 228 alin. 4 C.pr.pen. raportat la art. 10 lit. g din C.pr.pen. a propus a nu se începe urmărirea penală faţă de membrii CLA Legii 18/1991 , cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals intelectual, faptă prev. şi ped. de art. 289 al. 1 Cp., uz de fals, faptă prev. şi ped. de art. 291 C .p., întrucât a intervenit prescripţia faptelor.

Pentru a dispune astfel organul de cercetare penală a reţinut că  din cuprinsul ordonanţei nr. 45 P/2012 procurorul de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău, rezultă că la data de 11.05.2009  SM, a formulat plângere penală faţă de CC, fostul primar al comunei S în perioada 2004-2008, cu privire la săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 246 al. 1, art. 289 al. 1 Cp. în fapt, reclamantul a arătat că înv. CC. în calitate de primar, a emis adresa nr. 1544/08.04.2008 prin care a retras o altă adresă cu nr. 1933/25.07.2007, în care arătase iniţial că o suprafaţă de 3000 m.p. situată pe raza corn. Sărata în T6 PI41/57/1 este liberă de sarcini şi nu a fost atribuită altei persoane iar această din urmă adresă a stat la baza soluţionării unei cauze civile, la instanţa de judecată. Plângerea a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău cu nr. 4021/P/2009. Ulterior, la data de 12.08.2009, a fost înregistrată sub nr. 5761/P/2009 o altă plângere cu conţinut similar formulată de reclamant, aceasta fiind conexată Ia dosarul penal nr. 4021/P/2009.

La data de 14.09.2009, organele de poliţie care au efectuat cercetările, au înaintat dosarul către Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău cu propunerea de neîncepere a urmăririi penale faţă de nurrptţii ŞV, CC. CC. Procurorul care a supravegheat cauză, prin ordonanţa din data de 30.04.2010 a dispus restituirea dosarului către organul de poliţie, dând îndrumări în vederea completării cercetărilor, iar ulterior, la data de 13.07.2010 s-a dispus începerea urmăririi penale, confirmată de procuror la data de 14.07.2010. După aceste activităţi procesual penale, la definitivarea cercetărilor, organele de poliţie au înaintat dosarul către procuror, cu propunerea de scoatere de sub urmărire penală a înv. CC, înv. CC, sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. şi ped. de art. 249 al. 1 Cp., şi a înv. ŞV, sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. şi ped. de art. 249 al. 1 Cp., precum şi neînceperea urmăririi penale faţă de CC sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. şi ped. de art. 246 Cp., art. 289 Cp., reţinându-se ca temei juridic al acestor soluţii propuse, dispoziţiile art. 249 al. 1 C.p.p., art. 10 al. 1, lit. d si art. 11 al. 1, pct. 1. lit. b C.p.p. respectiv art. 228 al. 4 şi art. 10 lit. d C.p.p.

Analizând propunerile făcute de organele de poliţie, procurorul de caz, prin ordonanţa din 27.01.2012. a dispus declinarea competenţei de soluţionare în favoarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău având în vedere că s-au extins de facto cercetările faţă de notarul public Zaharia Elena, care ar fi inserat cu bună ştiinţă, date ireale, false, referitoare la menţionarea unor vecinătăţi neconforme cu situaţia din teren, legate de o suprafaţă de teren de 2500 m.p. disputată între părţi, în litigiile existente pe rolul instanţelor de judecată.

După înregistrarea dosarului la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău, s-a trecui la administrarea mai multor acte de urmărire penală, stabilindu-se ca la data de 26.04.2007, reclamantul SM, în contradictoriu cu pârâta CLS şi CB, a formulat o cerere înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău cu nr. 4468/180/2007, prin care a solicitat obligarea acestora la întocmirea documentaţiei şi emiterea titlului de proprietate pentru suprafaţa de teren de 3160 m.p. cuprinsă în procesele-verbale de punere în posesie nr. 445 şi nr. 446, ambele din data de 23.08.1994 întocmite de CLA Lg. 18/1991 pe numele SD. M. Prin adresa nr. 1933/25.07.2007, semnată de înv. CC-în calitate de primar, CC-în calitate de secretar, înv. ŞV-în calitate de referent agricol, s-a comunicat CIAAI, faptul că T6,P141/57/1 cu suprafaţa de 3000 m.p. ce face obiectul dosarului nr. 4468/180/2007 aflat pe rolul Judecătoriei Bacău, este liber de sarcini şi nu este atribuită altei persoane. Prin sentinţa civilă nr. 734/30.01.2008 pronunţată de Judecătoria Bacău în dosarul susmenţionat, a fost admisă în parte cererea formulată de numitul SM.M şi a fost obligată CLS să întocmească documentaţia iar CJB la reconstituirea dreptului de proprietate pentru reclamantul SM.M, în calitate de moştenitor al defunctului SDM, pentru suprafaţa de 3120 m.p., conform proceselor-verbale de punere în posesie nr. 445 şi nr. 446, ambele din data de 23.08.1994 emise de Primăria corn. N. Bălcescu.

Ulterior, pârâţii au declarat recurs şi au înaintat adresa nr. 1544/08.04.2008, semnată de înv. CC-în calitate de primar şi înv. CC în calitate de secretar, prin care s-a menţionat că pe amplasamentul pe care s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate, prin sentinţa civilă nr. 731/30.01.2008, pentru suprafaţa de 3120 m.p. teren s-au eliberat, conform Legii 18/1991 titluri de proprietate, retragem adresa nr. 1933/25.07.2007 a CLS, deoarece a fost emisă în mod eronat, întrucât ulterior la o măsurătoare topografică efectuată de o firmă specializată s-a constatat că pe suprafaţa respectivă s-au emis cărţi funciare iar reclamantul nu poate fi pus în posesie în tarlaua coşere cu suprafaţa de 3120 m.p., deoarece s-ar suprapune cu proprietarii actuali.”

Prin decizia civilă nr. 1118/R/2008 clin data de 16.12.2008, Tribunalul Bacău a admis

recursurile formulate de către recurenţii-pârâţi CLS şi CJ.

Bacău, a modificat în tot sentinţa recurată, s-a menţinut cauza spre rejudecare şi în fond a

respins plângerea ca nefondată.

Organul de cercetare penală  mai reţine că la data de 23.08.1994, numitul SDM a fost pus în posesie cu privire la două terenuri (alăturate), din care unul în suprafaţă de 936 m.p. (lungime 104 m, lăţime 9 m) iar celălalt în suprafaţă de 2184 m.p. (lungime 104 m, lăţime 21 m), ambele situate în T6,P141/57/l, având următoarele vecinătăţi: la N-DCL 125. la E-AV, la S-GD, la V-DVI (astfel cum rezultă din procesele-venale de punere în posesie nr. 445 şi nr. 446, ambele din data de 23.08.1994 şi tabelul nominal cu posesorii de teren din sola coşere T6.A141-poziţia 63).

Din adresa O.C.P.I. Bacău nr. 4811/30.04.2008 rezultă că parcela 141/57/1 din tarlaua 6 a fost înscrisă în titlul de proprietate cu nr. 140919/29.01.1996, titular SD.M, titlu care a fost anulat, nesemnat de autorităţile abilitate, nefiind în circulaţie.

Din tabelul nominal cu posesorii de teren din sola coşere T6A141 -poziţia 62 şi harta cadastrală din tarlaua 6 rezultă că CA a fost pusă în posesie cu suprataţa de 2500 m.p., în tarlaua 6. parcela 141/57 (terenul fund învecinat la nord cu parcela 141/57/1).

La data de 16.12.1994, CD i-a fost emis titlul de proprietate nr. 139530/16.12.1994 prin care acesta a primit în proprietate, printre altele, suprafaţa de teren de 2500 m.p., situată în tarlaua 6, parcela 141/57, cu următoarele vecinătăţi: la N- DM, la E-AV, la S-D.E. 208, la V-DC.

La data de 01.04.2003, Găbăscu Aneta (Dumitru) a fost pusă în posesie cu privire la suprafaţa de teren dC 2500 m.p. situat în tarlaua 6, parcela 141/57, astfel cum rezultă din procesul-verbal de punere în posesie nr. 938/01.04.2003, proces-verbal în care s-a menţionat că terenul are următoarele vecinătăţi: la N-DCL, la E-Dănculea N. Gheorghe. la S-DE, la V-Dănculea Constantin.

Prin această operaţiune, CA a fost pusă în posesie cu privire la aceeaşi suprafaţă de teren de 2500 m.p., însă s-a schimbat configuraţia terenului (lungimea şi lăţimea). Prin această punere în posesie a fost ocupată şi suprafaţa de 2184 m.p. situată în tarlaua 6. parcela 141/57/1 cu care a fost pus în posesie numitul SD.M.

Prin contractul de întreţinere autentificat sub nr. 2612/30.07.2003 la B.N. P. ZE, GA, în calitate de creditoare a obligaţiei de întreţinere, a transmis către  MN suprafaţa totală de 7477 m.p. teren care cuprindea, printre altele şi suprafaţa de 2499 m.p. teren arabil extravilan, identificat cu nr. cadastral provizoriu 950, învecinat la N-DCL, la E-DN.G. la S-D.E., la V-DC, sola 6, parcela 141/57, configuraţia terenului fiind stabilită prin schiţa plan înregistrată la O.J.C.G.C. Bacău sub nr. 610/07.04.2003 (anexă la contract). în cuprinsul contractului s-a menţionat că terenul a fost dobândit de numita CA prin moştenire de la defunctul CD, care la rândul său 1-a dobândit prin reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului conform Lg. 18/1991, drept pentru care a primit titlul de proprietate nr. 139530/16.12.1994.

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1535/18.05.2004, MN şi MVA - în calitate de vânzători, au vândut către  COM suprafaţa de 2499 m.p. teren arabil situat în sola 6, parcela

Organul de cercetare mai arată că analizând datele din contractul de întreţinere autentificat sub nr.2612/30.07.2003 de către B.N.P. ZE, s-a reţinut că în conţinutul acestuia s-a menţionat că terenul în suprafaţă de 2500 m.p. (2499 m.p.) situat în tarlaua 6, parcela 141/57 care aparţine CA, se învecinează la nord cu DCL, însă în titlul de proprietate nr. 139530/16.12.1994 al GD, autorul moştenitoarei GA. se menţionează că acesta se învecinează cu terenul SDM. Astfel, analizând probele existente la dosarul cauzei, a rezultat că în cauză nu s-au comis infracţiunile de neglijenţă în serviciu şi nici cea de fals intelectual de către notarul ZE cu privire la contractul de întreţinere autentificat. Se reţine că acel contract a fost conceput, redactat şi autentificat pe baza schiţei cadastrale întocmită de OICGC Bacău, cu nr. 610/07.04.2003. Această schiţă configurează şi delimitează suprafeţele de teren după situaţia concretă, faptică existent în teren, schiţă în care ca vecini la N este înscris DCL şi nu SM. Mai rezultă că încă din anul 2003 de când s-a încheiat contractual, acesta a fost înscris în cartea funciară, devenind opozabil terţilor. In această situaţie, din anul 2003 şi până în prezent nici o persoană interesată sau nemulţumită de datele inserate în contract, nu a contestat acest lucru pe căile legale sau în alt mod, nefăcând obiectul vreunei cauze civile la vreo instanţă de judecată care ar fi putut verifica legalitatea întocmirii acelui contract, prin eventual anularea lui, în situaţia promovării unei acţiuni civile de anulare a contractului, dacă aceasta s-ar fi tăcut şi dacă s-ar fi dovedit că acest contract conţine date nereale. Astfel, s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de notarul public ZE şi disjungerea cauzei, în vederea continuării cercetărilor faţă de înv. SV, înv. CC, înv. CC. Totodată, s-a concluzionat că pentru stabilirea adevărului este necesar să se efectueze o expertiză topo-fond funciar, pentru a se stabili exact situaţia suprafeţelor de teren, iar dacă se vor confirma erorile din schiţa cadastrală iniţială pe baza căreia notarul a autentificat contractual, se va aprecia cu privire la căile legale de atacare a contractului şi anulării acestuia, de către părţile interesate.

Organul de cercetare penală mai arată că având în vedere aspectele susmenţionate, pentru clarificarea situaţiei cu privire la datele inserate în cele două adrese în litigiu, în cauză s-a procedat la efectuarea unei expertize tehnice judiciare, rezultând următoarele:

S-au analizat documentele referitoare la zona terenurilor în litigiu, constatându-se că, *în T.P. nr. 139530/16,12.1994 emis pe numele GD, este înscrisă o suprafaţă de teren de 2500 m.p. situat în T6, P141/57. iar la N se învecinează cu SDM;

*în procesul-verbal de punere în posesie nr. 938/01.04.2003 emis de Primăria N. Bălcescu pe numele GA terenul în suprafaţă de 2500 m.p. situat în T6. PI41/57, este poziţionat din DCL 125 la N şi DE 208 la S şi nu mai are vecin la N pe SDM (în anul 2003 satul Sărata era în componenţa comunei N. Bălcescu, iar ulterior în anul 2005 s-a înfiinţat corn. Sărata);

*în documentaţia tehnică cadastrală pentru terenul în suprafaţă de de 2500 m.p. situat în T6, P141/57, înregistrată la O.C.P.I. sub nr. 610/07.04.2003 şi ulterior la B.N. P. ZE sub nr. 2612/30.07.2003, având nr. cadastral 950, este poziţionat din DCL 125 Ia N şi DE 208 la S şi nu mai are vecin la N pe SDM.

Analiza terenului din T.P. nr. 140919/29.01.2996 emis pe numele SDM (titlu care a fost anulat, nesemnat de autorităţile abilitate, nefiind în circulaţie):

-Suprafaţa de teren de 3000 m.p. cu numerotarea topografică T6P141/57/1, conform T.P. nr. 140919/29.01.2996 emis pe numele SDM are înscrise următoarele vecinătăţi: la N-DCL 125, la E-AV la S-DE208, la V-DVI:

-In urma efectuării măsurătorilor şi calculelor proprii, pe haturile indicate de părţi în teren, dar avându-se în vedere şi planul cadastral al zonei, a rezultat o suprafaţă de 3000 m.p., cu numărătoarea topografică T6P141/57/1 - Ar., prezentat pe anexa nr. 1 prin poligonul punctelor 1-3-4-8-1, la zi cu următoarele vecinătăţi: la N-DCL 125, la E-AV, la S-GD (T6P141/57), la V-DVI.

Analiza terenului din T.P. nr. 139530/16.12.1994 emis pe numele GD:

-Suprafaţa de teren de 2500 m.p. cu numărătoarea topografică T6P141/57 -Ar.. conform TP. nr. 139530/16.12.1994 emis pe numele GD are înscrise următoarele vecinătăţi: la N-SDM  la E-AV, la S-DE208, la V-DC:

-In urma efectuării măsurătorilor şi calculelor proprii, pe haturile indicate de părţi în teren, dar avându-se în vedere şi planul cadastral al zonei, în teren a rezultat o suprafaţă de 2500 m.p., cu numărătoarea topografică T6P141/57 - Ar., prezentat pe anexa nr. 1 prin poligonul punctelor 8-4-5-7-8, la zi cu următoarele vecinătăţi: la N-SDM (T6P141/57/1). la E-AV, la S-DE208, la V-DC

Pentru acest teren se întocmeşte documentaţia cadastrală cu nr. 950. indicat pe anexa nr. I prin poligonul punctelor 1-2-6-7-1 şi devine proprietatea numitului COM în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1535/18.05.2004. Imobilul susmenţionat a fost dezmembrat în două loturi. în baza actului de dezmembrare autentificat sub nr. 763/2004 la BNP CE, rezultând astfel două cărţi funciare, respectiv:

Partea de nord -teren arabil intravilan în suprafaţă de 1250 m.p.. cu nr. cadastral  a corn. Sărata (fostă corn. N. Bălcescu) - la zi proprietatea SC CO SRL:

Partea de sud -teren arabil intravilan în suprafaţă de 1249 m.p., cu nr. cadastral 3414 şi C.F. 3449 a corn. Sărata (fostă corn. N. Bălcescu) - la zi proprietatea numiţilor PG şi PSG.

Concluziile raportului de expertiză:

1.Din studiul adresei nr. 1933/25.07.2007 emisă de către Primăria corn. Sărata, jud.

Bacău şi adresată cabinei AAI rezultă că se analizează suprafaţa de 3000 m.p. cu numerotarea topografică T6.P 141/57/1. rezultă următoarele:

S-au studiat documentele existente în evidenţele Primăriei corn. Sărata, la data emiterii adresei, respectiv 25.07.2007:

*planul cadastral scara 1:5000 al parcelei topogralice cu nr. T6. P141-Ar.:

*programul de evidenţe titluri de proprietate de pe calculator,

şi s-a constatat că terenul în suprafaţă de 3000 m.p. cu numerotarea topografică T6.P141/57/1, nu era atribuit altor persoane.

Se precizează că terenul în suprafaţă de 3000 m.p. cu numerotarea topografică T6.P141/57/1 este un teren distinct şi că situaţia stabilită prin adresa nr. 1933/25.07.2007 emisă de Primăria corn. Sărata, semnată de CC-în calitate de primar. CC în calitate de secretar. SV-în calitate de referent, este în conformitate cu documentele existente în evidenţele acestei instituţii la dala de 25.07.2007 când a fost emisa adresa.

2.În spaţiul de timp de la data emiterii adresei nr. 1933/25.07.2007 şi până la data

emiterii adresei nr. 1544/08.04.2008, expertul menţionează că au intervenit modificări în

 

sensul că:

*se emite sentinţa civilă nr. 734/30.01.2008. în dosarul nr. 4468,180/2007 al Judecătoriei Bacău, prin care admite cererea formulată de numitul SMM şi obligă CLS şi CJB să întocmească documentaţia privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru reclamantul SMM. în caliatte de moştenitor al defunctului SDM, pentru suprafaţa de 3120 m.p.. conf. p-v de punere în posesie nr. 445,446/23.08.1994 (s-a avut în vedere şi faptul că, ulterior prin decizia civilă nr. 118/R/2008 din 16.02.2008 a modificat în tot sentinţa 734/2008 recurată. s-a reţinut cauza spre rejudecare şi în fond a respins plângerea ca nefondată) * învinuiţii află că pentru terenul de 2500 m.p., cu numerotarea topografică T6. P141/57-Ar. din T.P. nr. 139530/16.12.1994 emis pe numele GD, se întocmeşte documentaţia cadastrală cu nr. 950. care ulterior devine proprietatea numitului COM. în ba/a contractului de vânzare-cumpărare nr.. Se precizează că prin modul cum s-a întocmit documentaţia cadastrală de la N-UCL 125 la S-DE 208, s-a întocmit parţial şi peste terenul de 3000 m.p. cu numerotarea topografică T6, P141/57/1.

3. Din studiul adresei nr. 1544/08.04.2008 emisă de Primăria corn. Sărata şi semnată de CC-în calitate de primar, CC-în'calitate de secretar, rezultă următoarele:

Se analizează suprafaţa de 3000 m.p. cu numărătoarea topografică T6, P141/57/1;

SE FACE SPECIFICAŢIA CĂ S-AU ELIBERAT TITLURI DE PRORPIETATE CONFORM LEGII 18/1991 (DEŞI PENTRU ACEASTĂ SUPRAFAŢĂ DE TEREN NU A FOST ELIBERAT TITLU DE PROPRIETATE PÂNĂ LA ZI NICIUNEI PERSOANE, MAI PUŢIN T.P. NR. 140919/29.01.1996 EMIS PE NUMELE SDM, titlu care a fost anulat, nesemnat de autorităţile abilitate, nefiind în circulaţie;

*Se precizează că se retrage adresa nr. 1933/25.07.2007, deoarece a fost emisă în mod eronat, deoarece se constată că între timp pe suprafaţa de teren de 3120 m.p. reclamantul nu poate fi pus în posesie deoarece s-au emis cărţi funciare altor proprietari.

Expertul menţionează faptul că prin modul cum s-a întocmit documentaţia cadastrală pentru terenul în suprafaţă de 2500 m.p. cu numărătoarea topografică T6,P141/57-Ar., conform T.P. nr. 139530/16.12.1994 emis pe numele GD, de la N-DCL 125 la S-DE 208, s-a întocmit parţial şi peste terenul de 3000 m.p. cu numărătoarea topografică T6,P141/57/l, pentru care reclamantul s-a judecat în dosarul nr. 4468/180/2007 al Judecătoriei Bacău.

Deasemenea, precizează că terenul în suprafaţă de 3000 m.p. cu numerotarea topografică T6,PI41/57/1 este un teren distinct, dar şi terenul în suprafaţă de 2500 m.p. cu numerotarea topografică T6, P141/57-Ar, este un teren distinct şi SITUAŢIA STABILITĂ PRIN ADRESA SUSMENŢIONATĂ ESTE NUMAI PARŢIAL REALĂ ÎN CONFORMITATE CU DOCUMENTELE EXISTENTE ÎN EVIDENŢELE ACESTEI INSTITUŢII LA DATA DE  08.04.2008, când a fost emisă adresa cu nr. 1544.

Ambele adrese se referă la aceeaşi suprafaţă de teren, adică 3000 m.p. cu numerotarea topografică T6,P 141/57/1.

Cele două suprafeţe de teren există în realitate, adică:

- terenul în suprafaţă de 3000 m.p. cu numerotarea topografică T6, P141/57/1, este indicat pe anexa nr. 1 prin poligonul punctelor 1-3-4-8-1;

-terenul în suprafaţă de 2500 m.p. cu numerotarea topografică T6,P141/57, este indicat pe anexa nr. 1 prin poligonul punctelor 8-4-5-7-8.

La zi, pentru terenul în suprafaţă de 2500 m.p. cu numerotarea topografică T6, P141/57, este întocmită documentaţie cadastrală (haşurată pe anexa nr. 1), care se suprapune cu suprafaţa de 1358 m.p. (indicată pe anexa nr. 1 prin poligonul punctelor 1-2-9-8-1) peste suprafaţa de 3000 m.p. cu numerotarea topografică T6, P141 /57/1.

Documentele care au stat la baza întocmirii raportului de expertiză sunt anexate la

dosarul cauzei.

Organele de cercetare penală mai arată că pe parcursul procesului civil, a solicitat efectuarea unei expertize tehnice, iar din raportul de expertiza tehnica nr. 2075/27.12.2007 rezultă că prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 1535/18.05.2004, numiţii MM si MV vând o suprafaţa de teren învecinată cu cea a reclamantului SM, catre numitul COM, ocupând si o parte din terenul înscris in procesele-verbale deţinute de reclamant. La măsurătorile efectuate in teren s-a constatat ca vecinul din sud, numitul GD, care deţinea suprafaţa de 2500 m.p. in T6 P14I/57, conform I itlului de Proprietate nr. 139530/16.12.1994, si-a extins suprafaţa excluzându-1 pe SM (T6 P141/57/1), astfel incat la nord nu se mai învecinează cu SM ci cu DCL 125. Din înscrisurile existente la dosarul civil nr. 4468/180/2007 al Judecătoriei Bacău, rezulta ca terenul înscris in TP nr. 139530/16.12.1994 - titular GD moştenitoare GA, situat în T6, P141/57 a fost transmis prin contractul de întreţinere nr. 2612/30.07.2003 către soţii MN si MV, fiind intabulat pe raza corn. N. Balcescu cu nr. 628/4 prin încheierea nr. 17650/01.08.2003 a Judecătoriei Bacău - Biroul de carte funciară. Dupa decesul numitei GA suprafaţa de 2499 m.p. teren situat in T6 PI41/57 a fost vândută de soţii M către numitul COM, prin contractul de vanzare-cumparare nr. 1535/18.05.2004. teren intabulat in C.F. nr. 754 a localităţii N. Balcescu conform încheierii nr. 11597/19.05.2004. La data de 10.03.2008, având în vedere solicitarea reclamantului SM, se dispune de către O.C.P.I. Bacău, prin incheierea nr. 9650/10.03.2008. admiterea notarii litigiului in cartea funciara nr. 754 a corn. N. Balcescu. asupra suprafeţei de 2499 m.p. teren situat in T6 P141/57, proprietatea numitului COM.

Atât O.C.P.I. Bacău cât şi Primăria corn. Sărata, jud. Bacău au înaintat documente referitoare la terenul în litigiu, documenţia cadastrală întocmită, precum şi intabularea dreptului de proprietate.

Aspectele referitoare la terenul în litigiu sunt confirmate şi de către numitul CV. inginer topografic în cadrul SC T SRL Bacău, care declară că la începutul anului 2008, a efectuat măsurători pe raza corn. Sărata, inclusiv a terenului situai în T6, PI 41/57. în vederea întocmirii documentaţiei de dezmembrare a suprafeţei de teren deţinută de familia C. Astfel, cu ocazia întocmirii documentaţiei a constatat că există suprapunere parţială între suprafaţa de teren aparţinând fam. C şi suprafaţa de teren revendicată de către reclamantul SM, însă în baza de date a O.C.P.I. nu figura această menţiune, suprafeţele de teren situate în zona respectivă nelîind împrejmuite iar documentaţiile cadastrale au fost întocmite luându-se în considerare declaraţiile proprietarilor şi listările din arhiva Primăriei.

Aspectele susmenţionate sunt confirmate şi de documentele puse la dispoziţie de O.C.P.I. Bacău prin adresa nr. 1493/18.02.2013 din care rezultă că numiţii COM şi CGL şi-au înscris dreptul de proprietate asupra suprafeţei de teren de 2499 m.p.. la data de 19.05.2004, conform încheierii nr. 11597/2004 din cartea funciară 754. Imobilul mai sus menţionat a fost dezmembrat în două loturi, respectiv:

1.Teren în suprafaţă de 1250 m.p. cu nr. cadastral 3413 şi cartea funciară 3448;

2.Teren în suprafaţă de 1249 m.p. cu nr. cadastral 3414 şi cartea funciară 3449.

Planurile de amplasament şi delimitare a imobilelor întocmite de CV au fost depuse Ia O.C.P.I. Bacău şi înregistrate sub nr. 7511/26.02.2008, rezultând astfel că efectuarea măsurătorilor în teren şi stabilirea situaţiei de fapt. s-a realizat după emiterea adresei nr. 1933/25.07.2007 de către Primăria corn. Sărata, iar ulterior a determinat emiterea adresei nr. 1544/08.04.2008.

Din declaraţia înv. ŞV rezultă că în-anul 2007 a fost desemnai de către primarul comunei. CC, să efectueze verificări şi să comunice situaţia suprafeţei de 3000 m.p. revendicai de SM, teren care făcea obiectul dosarului civil nr. 4468/180 /2007 al Judecătoriei Bacău. Astfel, a efectuat verificări în evidenţele existente la acea dată la nivelul Primăriei, respectiv listările si planul cadastral, s-a deplasat în teren şi a efectuat măsurători fără a întocmi documente în acest sens, nu a constatat nereguli şi a concluzionat că terenul este  liber de sarcini.  A intocmit si  semnat adresa nr. 1933/25.07.2007 pe care a înmânat-o primarului CC si secretarei CC, care au contrasemnat-o, dupa care au inaintat-o solicitantului, respectiv CAAI Referitor la adresa emisă cu nr. 1544/08.04.2008, înv. ŞV declara că. ulterior a aflat despre faptul că a fost emisă o altă adresă prin care a fost retrasă adresa iniţială întocmita de el. Cu privire la aspectele inserate în adresa cu nr. 1544/08.04.2008. înv. declară că are cunoştinţă despre faptul că ulterior au fost efectuate măsurători in T6, P141, foştii proprietari au vândut terenurile iar actualii proprietari şi-au extins limitele proprietăţilor pe lăţimi, acesta fiind motivul pentru care reclamantul CM nu poate intra in posesia terenului.

Înv. CC confirmă aceste aspecte, motivând că ulterior emiterii primei adrese, a fost sesizată de către numitul COM - parte in dosarul civil, despre faptul ca suprafaţa solicitata de Sandu Mihai (T6 P141/57/1) se suprapune cu suprafaţa deţinută de COM (T6 PI41/57). inscrisa la Biroul de carte funciara Bacău cu nr. 11597/2004 si figurând in T.P. nr. 139530/16.12.1994 emis pe numele CD. întrucât a luat cunoştinţă de această situaţie şi având în vedere sentinţa civila nr. 734/2008 prin care CLS era obligată la întocmirea documentaţiei pentru CM. învinuita a comunicat primarului aspectele noi referitoare la situaţia suprafeţei de teren. înv. CC face referire şi la faptul că amplasamentul cu nr. cadastral 950, în anul 2008 a fost dezmembrat în două loturi în suprafaţă de de câte 1250 m.p., având numerele cadastrale 3413 şi 3414, conform documentaţiei recepţionate la O.C.P.I. Bacău sub nr. 7511/26.02.2008. Deasemenea precizează că titlul de proprietate nr. 139530 eliberat la data de 16.12.1994, evidenţiază vecinii de amplasament, înainte de data eliberării acestuia, iar documentaţia cadastrală iniţială pentru suprafaţa de 2500 m.p. situată în T6,P141/57 a fost întocmită în anul 2003. având la bază procesul-verbal de punere în posesie nr. 938/01.04.2003. eliberat la data efectuării măsurătorilor.

Înv CC declară că după ce reprezentanţii firmei specializate, respectiv SC T SR1 Bacău, au efectuat măsurători în T6.P141/57 (ca urmare a solicitării numitului COM pl. întocmirea documentaţiei de dezmembrare în două loturi a suprafeţei de 2499 m.p.) şi s-a ajuns la concluzia că nu există suficient teren pentru a fi atribuit reclamantului. în această situaţie, înv. CC şi înv. CC au întocmit şi înaintat adresa nr. 1544/08.04.2008, prin care au retras adresa nr. 1933/25.07.2007.

S-a procedat la identificarea şi audierea numitei AB, consilier agricol în cadrul Primăriei corn. N. Bălcescu, persoană care a întocmit procesul-verbal de punere în posesie nr. 938/01.04.2003. Susnumita declară că la data de 01.04.2003 în calitate de membru în cadrul Comisiei Locale de Aplicare a Legii 18/1991 a corn. N. Bălcescu, a fost solicitată de moştenitorii def. CD să o pună în posesie pe CA cu suprafaţa de 2500 m.p. înscrisă în T.P. nr. 139530/16.12.1994. situată în T6.P 141. cu vecinii la N-SDM, la E-AV, la S-DE208, la V-DC conform anexei 2a, poziţia 485. Numita AB, declară că s-a deplasat personal în T6,P147/51. unde a efectuat măsurători şi a întocmit procesul-verbal de punere în posesie, întrucât numita GA avea nevoie de acest act în vederea întocmirii documentaţiei cadastrale. Cu ocazia măsurătorilor efectuate a avut în vedere T.P. nr. 139530/16.12.1994, însă a constatat la faţa locului că suprafaţa de teren de 2500 m. stăpânită de Căbăscu Aneta, era arată de la un capăt la altul, respectiv de la N la S, a măsurat acea suprafaţă rezultând tot 2500 m.p.,a luat de bază această situaţie şi a întocmit procesul-verbal de punere în posesie în care a înscris ca vecini la N-DCL. la E-DMG, la S-UE, la V-DC. Ulterior a prezentat procesul-verbal şi membrilor Comisiei de aplicare a Lg. 18/1991 corn. N. Bălcescu, care l-au semnat, iar un exemplar i l-au înmânat reprezentantului GA, respectiv numitul MN, pentru a se ocupa de întocmirea documentaţiei cadastrale. Numita AB menţionează că a comis această eroare, întrucât a luat de bază suprafaţa de teren pe care erau executate lucrări agricole.

Cu ocazia audierii, AD, persoană fizică autorizată în specialitatea cadastru, declară că în anul 2003, la solicitarea moştenitorilor def. CD, întocmeşte documentaţia cadastrală cu nr. cadastral 950 pentru suprafaţa de teren situată în T6, P 141/57. depune documentaţia întocmită la O.C.P.l. Bacău, unde a fost înregistrată cu nr. 610/07.04.2003. Din declaraţia susnumitului rezultă că la efectuarea măsurătorilor a luat de bază procesul-verbal de punere în posesie nr. 938/01.04.2003, la rândul său înscriind în documentaţia întocmită acealeaşi vecinătăţi ca în procesul-verbal susmenţionat,\/7/e/e nr. 3^5-391.

Documentaţia cadastrală întocmită, conţinând eroarea privind poziţionarea vecinătăţilor suprafeţei de teren, a fost luată în considerare la autentificarea contractului de întreţinere nr. 2612/30.07.2003 încheiat la B.N.P. ZE între numiţii CA şi MN, şi care ulterior a stat la baza încheierii contractului de vânzare-cumpărare nr. 1535/18.05.2004. prin care numiţii Mucenica Neculai, Mucenica Violeta Antoaneta vând numiţilor COM, CGL, respectiv suprafaţa de 2499 m.p. situată în T6, P 141/57. Pată de numitul AD. au mai fost efectuate cercetări cu privire la aceleaşi aspecte, în dosarul penal nr. 7703/P/2008, cu referire la săvârşirea infracţiunilor de fals intelectual şi uz de fals constând în atestarea unei împrejurări necorespunzătoare realităţii, respectiv a unei vecinătăţi false a suprafeţei de teren măsurate, cu prilejul întocmirii unei documentaţii cadastrale, respectiv în folosirea acestei documentaţii false în vederea intabulării dreptului de proprietate, ocazie în care s-a constatat incidenţa în cauză a impedimentului legal pt. punerea în mişcare a acţiunii penale, prevăzută la art. 10 al. 1 lit. b C.p.p. S-a reţinut că făptuitorul AD, a întocmit documentaţia cadastrală pentru suprafaţă de 2500 m.p., situat în T6, P141/57 din T.P. nr. 139530/16.12.1994. prilej în care a arătat că laN se află drumul comunal şi nu ADM, cum corect ar ti trebuit să menţioneze. Făptuitorul a invocat pentru justificarea modului în care a identificat amplasamentul suprafeţei, procesul-verbal de punere în posesie nr. 938/01.04.2003. S-a reţinut la data respectivă că faptele pentru săvârşirea cărora s-au desfăşurat cercetări faţă de AD, exced sferei ilicitului penal, raportul juridic de conflict putând ti soluţionat doar de instanţele judecătoreşti competente.

 Organul de cercetare penală analizând actele administrate în dosarul penal nr. 4138/P/2012, concluzionează  că erorile din schiţa cadastrală iniţială, înregistrată sub nr. 610/07.04.2003 (4248/07.04.2003) la O.C.G.C. Bacău, pe baza căreia notarul public a autentificat contractul, au ca punct de plecare momentul întocmirii procesului-verbal de punere în posesie nr. 938/01.04.2003 de către Comisia de Aplicare a Lg. 18/1991 corn. N. Bălcescu. situaţie în care părţile interesate pot aprecia cu privire la căile legale de atacare a contractului şi documentelor care au stat la baza încheierii acestuia.

În raport cu data formulării plângerii, sunt prescrise faptele ce privesc actele care au stat la baza întocmirii documentaţiei cadastrale, respectiv procesul verbal de punere în posesie nr. 938/01.04.2003.

Organul de cercetare penală  mai arată că având în vedere probele administrate în dosar, nu se  poate reţine în sarcina învinuiţilor ŞV săvârşirea infracţiunilor pentru care sunt cercetaţi, lipsind elementele constitutive.

Prin ordonanţa procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău nr. 4148/P/2012 în temeiul art. 315 alin.1 lit.b C.p.p. raportat la art. 16 alin.1 lit.b şi f C.p.p.  s-a dispus clasarea cauzei privind cercetările efectuate faţă de CC şi CC sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de neglijenţă în serviciu prev. de art. 249 ind.1 C.p. 1968, fals inetlectual prev. de art. 289 alin.1 C.p. 1968, uz de fals prev. de art. 291 C.p 1968, ŞV sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals intelectual prev. de art. 289 al.1 C.p. 1968, AD sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals intelectual prev. de art. 289 al.1 şi uz de fals prev. de art. 291 C.p. întrucât faptele nu sunt prevăzute de legea penală.

Clasarea cauzei privind cercetările efectuate faţă e membrii comisiei locale din com. Nicolae Bălcescu privind aplicarea legii 18/1991 suba spectul săvârşirii infracţiunilor de fals inetelctual prev. de art. 289 alin.1 C.p. şi uz de fals prev. de art. 291 C.p. întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale.

Pentru a dispune astfel procurorul a reţinut că  prin referatul  organului de cercetare penală s.a propus clasarea cauzei înregistrată sub numărul de mai sus în care s-au efectuat cercetări faţă de CC şi CC sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de  neglijenţă în serviciu prev. de art. 249 ind.1 C.p. 1968, fals intelectual prev. de art. 289 alin.1 C.p. 1968, uz de fals prev. de art. 291 C.p 1968, ŞV sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals intelectual prev. de art. 289 al.1 C.p. 1968, AD sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals intelectual prev. de art. 289 al.1 şi uz de fals prev. de art. 291 C.p. cu motivarea că sunt incidente prevederile art. 10 lit.g Cpp 1968.

Procurorul analizând actele de urmărire penală întocmite a constatat că se impune clasarea cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunilor pentru care s-au efectuat cercetări, menţionarea motivelor de fapt şi de drept  fiind obligatorie numai dacă nu îşi însuşeşte argumentele cuprinse în propunerea organului de cercetare penală ori dacă în cursul urmăririi penale  suspectului i-a fost adusă la cunoştinţă această calitate, potrivit art. 307 C.p.p.

Analizând soluţia propusă prin raportare la materialul probator existent şi la motivele invocate procurorul a constat că aceasta este legală, în ceea ce priveşte  temeiul urmând a se face aplicarea art. 16 lit.b şi f C.p.p. ca urmare a schimbărilor legislative intervenite prin legea nr. 135/2010.

Ordonanţa a  fost atacată de către petentul SM  la primul procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău .

În motivarea plângerii petentul a afirmat că  nu au fost indicate ce elemente constitutive ale infracţiunii nu sunt întrunite pentru tragerea la răspundere penală a persoanelor reclamate.

Prin ordonanţa primului procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău în temeiul art. 339 C.p.p. plângerea a fost respinsă.

Pentru a dispune astfel primul procuror a apreciat că procurorul de caz şi-a însuşit doar argumentele organului de cercetare penală menţionate în expozitivul referatului întocmit de către acesta din urmă pentru adoptarea soluţiei de netrimitere în judecată a persoanelor cercetate.

Temeiul de drept pentru adoptarea soluţiei este cel prev. de către procuror în expozitivul ordonanţei de clasare nr. 4138/p/2012 din data de 17.11.2014. Examinând conţinutul acestei ordonanţe primul procuror a constatat că procurorul de caz a dispus, printre altele, clasarea cauzei penale pentru infracţiunea de neglijenţă în serviciu prev. de art. 249 ind.1 C.p. 1968, fals intelectual prev. de art. 289 alin.1 C.p. 1968, uz de fals prev. de art. 291 C.p 1968 în temeiul art. 16 lit.b C.p.p. (fapta nu este prevăzută de legea penală).

Primul procuror conchide că soluţia adoptată este legală şi temeinică întrucât nu există probe care să dovedească săvârşirea faptelor mai sus menţionate cu forma de vinovăţie.

Împotriva ordonanţei procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău precum şi împotriva ordonanţei primul procuror  al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău nr. 145/II/2/2015 a formulat plângere petentul SM.

Plângerea a fost înregistrată la Judecătoria Bacău la nr. 6975/180/2015.

Petentul a invocat motivele care vor fi expuse în continuare în întregime, în forma şi conţinutul în care au fost redactate, pentru fidelitatea reproducerii şi pentru evitarea omisiunii vreunuia dintre acestea.

„S-a dispus clasarea rata de suspecţi si nu s-a anulat adresa incriminata de mine, care a condus la deposedarea mea abuziva de suprafaţa de 3200mp.

Prin sentinţa nr. 734/30.01.2008, pronunţata de judecătoria Bacău, s-a admis acţiunea mea si a fost obligata comisia locala Sărata la reconstituirea suprafeţei de 3120 mp, ca urmare a unei adrese emise ce comisie in sensul ca aceasta suprafaţa de teren este libera de sarcini si nu a fost atribuita altei persoane.

Ulterior in cadrul recursului invinuitii au emis o alta adresa care a fost de natura sa duca Ia admiterea recursului si respingerea acţiunii mele , eu pierzând aceasta suprafaţa de teren, datorita acestei adrese care nu a corespuns adevărului.

Prin aceasta adresa s-a precizat in mod mincinos ca dupa eliberarea primei adrese, emitenţii semnatari inculpaţi, au descoperit ulterior ca pe aceasta suprafaţa de teren , s-au eliberat conform legii 18/1991 titluri de proprietate si ca atare terenul nu mai este liber de sarcini, astfel ca in recurs a fost retrasa prima adresa , eu pierzând dreptul de proprietate asupra terenului.

Intr-o prima faza procurorul de caz, a infirmat propunerea de neincepere a urmăririi penale si a restituit dosarul organului de politie si ulterior s-a dis-pus inceperea urmăririi penale, confirmata de procuror. Ulterior s-a dispus atat scoaterea de sub urmărire penala cat si neinceperea urmăririi penale fata de învinuiţi, iar adresa incriminata a rămas mai departe valabila, desi toti care au dispus sau au analizat acest dosar au ajuns la concluzia ca ea nu a reflectat adevărul.

In lucrarea de expertiza tehnica se precizează cu claritate ca pentru suprafaţa de teren examinata nu s-au emis titluri de proprietate nici pana la data efectuării expertizei, singurul titlu fiind al numitului S.

Consider ca in acest dosar cauza a suferit o totala deturnare atat faptica cat si juridica. Astfel daca analizam concluziile finale (fila 11 ordonanţa), constatam ca se face referire la procesul verbal nr. 938/01.04.2003, care nu are nicio legătura cu adresa emisa de inculpaţi, deoarece la data emiterii acestei adrese era emis titlul de proprietate cu nr. 139530/1994, pentru CD, pentru suprafaţa de 2500mp, cu vecinătăţile înscrise in el,eu fiind poziţionat in partea de nord

Mai mult, la data emiterii adresei, exista proces verbal de punere in posesie pentru mine pentru doua suprafeţe de teren, de 2184mp si respectiv 936mp, având ca vecinătăţi la nord . GD. Deci terenul meu era liber de sarcini, punerea in posesie fiind o situaţie de fapt, care se putea rezolva pe calea unei acţiuni in revendicare prin comparaţie de titluri si in niciun caz prin atestarea neadevarata ca pe acest teren pentru care comisia locala fusese obligata sa intocmeasca titlu de proprietate pentru mine prin hotărârea primei instanţe .

ar fi fost eliberate alte titluri de proprietate, pentru alte persoane.

Urmare acestei adrese nereale, tribunalul a admis recursul si a respins acţiunea mea, eu fiind păgubit pentru suprafaţa de 3200mp, care nu mi s-a mai reconstituit nici acolo si nici in alta parte.

Revenind la concluziile de la fila 11 din ordonanţa, apreciem ca nefondate aceste concluzii prin care părţile interesate sunt îndrumate sa aleagă o cale civila de atacare a contractelor sau a documentelor ce au stat la baza incheierii lor.

Daca adresa nu corespunde adevărului, inseamna ca ea este falsa,iar pentru neglijenta nici nu trebuie intenţie la comiterea faptei,fiind vorba de incalcarea din culpa a unei îndatoriri de serviciu, prin care s-a adus o vătămare intereselor legale ale mele.

Cum putem considera ca fapta nu este prevăzuta de legea penala, atâta timp cat nu putem sa admitem ca ne aflam in domeniul pur civil, cand o asemenea adresa a condus la stabilirea unei situaţii ireversibile, pe cale civila neexistand cale de atac, singura cale juridica fiind anularea acestei adrese in cauza jenala si ulterior revizuirea deciziei tribunalului care s-a dat in urma acestei adrese.

Sa nu uitam ca in adresa se precizează ca pe aceasta suprafaţa de teren s-au emis titluri de proprietate si ca daca s-ar emite titlul meu , suprafaţa s-ar suprapune pe alte titluri de proprietate, situaţie inexacta, inculpaţii nefiincl constrânşi sa ia in seama neregularitatile produse de alte persoane la cartea funciara, deoarece înscrierile in cartea funciara nu valorează titlu de proprietate, iar eliberarea unui titlu de proprietate se face in baza harţii topo cadastrale la nivelul comisiei locale si judeţene.”

Plângerea nu a fost motivată în drept.

Petentul nu a propus probe spre administrare.

Analizând ordonanţa atacată prin prisma motivelor invocate şi pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul cauzei, judecătorul de cameră preliminară  în tem. art  341 al.6 lit. c teza I C.p.p., va admite plângerea formulată de  petentul- persoană vătămată SM împotriva ordonanţei procurorului de la PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BACĂU nr. 4138/P/2012.

În tem.art  341 al.6 lit. c teza a-II-a C.p.p., va schimba  temeiul de drept al soluţiei de clasare atacate cu privire la intimaţii-suspecţi CC şi CC urmăriţi penal pentru săvârşirea infractiunilor de neglijenţă în serviciu prev. de art. 249 al. 1 Cp, fals intelectual prev. de art. 289 al. 1 Cp şi uz de fals prev. de art. 291 Cp, SV urmărit penal pentru săvârşirea infractiunii de fals intelectual prev. de art. 289 al. 1 Cp şi AD urmărit penal pentru săvârşirea infractiunilor de fals intelectual prev. de art. 289 al. 1 Cp şi uz de fals prev. de art. 291 Cp, din art. 16 al. 1 lit. b C.p.p., respectiv „FAPTA NU ESTE PREVĂZUTĂ DE LEGEA PENALĂ” in art. 16 al. 1 lit. f C.p.p., respectiv „A INTERVENIT …PRESCRIPŢIA…” specială a răspunderii penale.

Va menţine celelalte dispoziţii ale ordonanţei atacate.

Judecătorul de cameră preliminară îşi va întemeia convingerea pe considerentele care le va dezvolta în continuare.

Potrivit punctului 3 din concluziile raportului de expertiză tehnico judiciară din studiul adresei nr. 1544/08.04.2008 emisă de Primăria corn. Sărata şi semnată de CC-în calitate de primar, CC-în'calitate de secretar, rezultă următoarele:

Se analizează suprafaţa de 3000 m.p. cu numărătoarea topografică T6, P141/57/1;

SE FACE SPECIFICAŢIA CĂ S-AU ELIBERAT TITLURI DE PRORPIETATE CONFORM LEGII 18/1991 (DEŞI PENTRU ACEASTĂ SUPRAFAŢĂ DE TEREN NU A FOST ELIBERAT TITLU DE PROPRIETATE PÂNĂ LA ZI NICIUNEI PERSOANE, MAI PUŢIN T.P. NR. 140919/29.01.1996 EMIS PE NUMELE SDM, titlu care a fost anulat, nesemnat de autorităţile abilitate, nefiind în circulaţie;

*Se precizează că se retrage adresa nr. 1933/25.07.2007, deoarece a fost emisă în mod eronat, deoarece se constată că între timp pe suprafaţa de teren de 3120 m.p. reclamantul nu poate fi pus în posesie deoarece s-au emis cărţi funciare altor proprietari.

Expertul menţionează faptul că prin modul cum s-a întocmit documentaţia cadastrală pentru terenul în suprafaţă de 2500 m.p. cu numărătoarea topografică T6,P141/57-Ar., conform T.P. nr. 139530/16.12.1994 emis pe numele GD de la N-DCL 125 la S-DE 208, s-a întocmit parţial şi peste terenul de 3000 m.p. cu numărătoarea topografică T6,P141/57/l, pentru care reclamantul s-a judecat în dosarul nr. 4468/180/2007 al Judecătoriei Bacău.

Deasemenea, precizează că terenul în suprafaţă de 3000 m.p. cu numerotarea topografică T6,PI41/57/1 este un teren distinct, dar şi terenul în suprafaţă de 2500 m.p. cu numerotarea topografică T6, P141/57-Ar, este un teren distinct şi SITUAŢIA STABILITĂ PRIN ADRESA SUSMENŢIONATĂ ESTE NUMAI PARŢIAL REALĂ ÎN CONFORMITATE CU DOCUMENTELE EXISTENTE ÎN EVIDENŢELE ACESTEI INSTITUŢII LA DATA DE  08.04.2008, când a fost emisă adresa cu nr. 1544.

Ambele adrese se referă la aceeaşi suprafaţă de teren, adică 3000 m.p. cu numerotarea topografică T6,P 141/57/1.

Cele două suprafeţe de teren există în realitate, adică:

- terenul în suprafaţă de 3000 m.p. cu numerotarea topografică T6, P141/57/1, este indicat pe anexa nr. 1 prin poligonul punctelor 1-3-4-8-1;

-terenul în suprafaţă de 2500 m.p. cu numerotarea topografică T6,P141/57, este indicat pe anexa nr. 1 prin poligonul punctelor 8-4-5-7-8.

La zi, pentru terenul în suprafaţă de 2500 m.p. cu numerotarea topografică T6, P141/57, este întocmită documentaţie cadastrală (haşurată pe anexa nr. 1), care se suprapune cu suprafaţa de 1358 m.p. (indicată pe anexa nr. 1 prin poligonul punctelor 1-2-9-8-1) peste suprafaţa de 3000 m.p. cu numerotarea topografică T6, P141 /57/1.

Din conţinutul situaţiei de fapt expuse de către expert şi prezentată mai sus rezultă cel puţin două indicii concordante  şi suficient de ferme care  au aptitudinea de a determina presupunerea rezonabilă că intimaţii au săvârşit acţiuni ori inacţiuni proprii conţinutului constitutiv al infracţiunilor pentru care s-a dispus clasarea.

Spre relevanţă, judecătorul de cameră preliminară va reproduce în întregime cele două elemente de fapt  constatate de expert  şi care au valoare de indicii.

SE FACE SPECIFICAŢIA CĂ S-AU ELIBERAT TITLURI DE PRORPIETATE CONFORM LEGII 18/1991 (DEŞI PENTRU ACEASTĂ SUPRAFAŢĂ DE TEREN NU A FOST ELIBERAT TITLU DE PROPRIETATE PÂNĂ LA ZI NICIUNEI PERSOANE, MAI PUŢIN T.P. NR. 140919/29.01.1996 EMIS PE NUMELE SDM, titlu care a fost anulat, nesemnat de autorităţile abilitate, nefiind în circulaţie;

SITUAŢIA STABILITĂ PRIN ADRESA SUSMENŢIONATĂ ESTE NUMAI PARŢIAL REALĂ ÎN CONFORMITATE CU DOCUMENTELE EXISTENTE ÎN EVIDENŢELE ACESTEI INSTITUŢII LA DATA DE  08.04.2008, când a fost emisă adresa cu nr. 1544.

Constatările expertului sunt confirmate de înscrisurile pe care şi-a fundamentat concluziile înscrisuri care se află la dosarul 4138/P/2012 la filele 71-324.

Potrivit art. 289 VCP „Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcţionar aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu ştiinţă de a insera unele date sau împrejurări, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.”

Legiuitorul în norma juridică prev. de art. 291 VCP reglementează  că „Folosirea unui înscris oficial ori sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii unei consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani când înscrisul este oficial, şi cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă când înscrisul este sub semnătură privată.”

Cu privire la neglijenţa în serviciu, norma de incriminare din textul art. 249 VCP prevede că „încălcarea din culpă, de către un funcţionar public, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă s-a cauzat o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori al unei alte unităţi din cele la care se referă art. 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia ori o vătămare importantă intereselor legale ale unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă. Fapta prevăzută în alin. 1, dacă a avut consecinţe deosebit de grave, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani.”

Comparând situaţia de fapt de altfel corect expusă în referatul organelor de cercetare penală, cu textele de lege mai sus detaliate nu se poate extrage concluzia că faptele intimaţilor nu sunt prevăzute de legea penală cum în mod eronat s-a procedat în considerentele şi dispozitivul ordonanţei de clasare. Sub raport  obiectiv există suspiciuni că intimaţii în calitate de funcţionari au îndeplinit în mod defectuos obligaţia de a informa petentul ori instanţa cu privire la situaţia administrativă şi juridică  reală a terenului în discuţie. Singurii în măsură să prezinte date corelative competenţelor determinate de legea 18/1991 sunt în mod categoric membrii Comisiei Locale. Nu se poate invoca eroarea de fapt aşa cum au făcut-o intimaţii. Potrivit art. 51 al.1,2,3 VCP „Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, când făptuitorul, în momentul săvârşirii acesteia, nu cunoştea existenţa unei stări, situaţii sau împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei.Nu constituie o circumstanţă agravantă împrejurarea pe care infractorul nu a cunoscut-o în momentul săvârşirii infracţiunii. Dispoziţiile alin. 1 şi 2 se aplică şi faptelor săvârşite din culpă pe care legea penală le pedepseşte, numai dacă necunoaşterea stării, situaţiei sau împrejurării respective nu este ea însăşi rezultatul culpei.”

Mai mult situaţia că intimaţii se sprijină ei însişi pe cea de-a doua adresă în exercitarea căii de atac a recursului împotriva sentinţei civile 734/2008 pronunţată de  Judecătoria Bacău naşte iarăşi suspiciuni rezonabile cu privire la buna credinţă a acestora.

Dacă în ce priveşte infracţiunile de fals intelectual  şi uz de fals prev. de art. 289 alin.1 VCP şi art. 291 VXP legiuitorul impune ca element intelectiv volitiv forma intenţiei  cu privire la infracţiunea de neglijenţă în serviciu prev. de art. 249 al.1 C.p. acelaşi legiuitor limitează forma de vinovăţie la culpă prin exprimarea „neglijenţă”.

Nu se poate afirma cu tărie că intimaţii „NU TREBUIAU ŞI NU PUTEAU SĂ PREVADĂ” rezultatul faptelor lor. Între infracţiunile prevăzute de art. 289 alin.1 VCP şi art. 291 VCP şi art. 249 al.1 VCP pentru care  se bănuieşte că ar fi fost săvârşite de către intimaţi există o conexitate antecedentă-consecinţă.

În concluzie deşi se poate reţine că faptele pentru care au fost urmăriţi intimaţii sunt prevăzute de legea penală având în vedere că de la data de  la care se afirmă că au fost săvârşite, respectiv 25.07.2007 cu privire la adresa nr. 1933/2007 şi 08.04.2008 cu privire la adresa nr. 1544/2008 şi până la data pronunţării prezentei hotărâri a trecut un termen mai mare de 7 ani şi 6 luni, termen impus de art. 122 alin.1 lit.d VCP rap. la art. 124 VCP cu referire la fiecare din art. 249 alin.1 VCP, art. 289 alin.1 VCP şi art. 291 VCP şi întrucât în acest fel  se constată existenţa unei cauzei care împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale respectiv cea prev. de art. 16 alin.1 lit.f C.p.p., judecătorul de cameră preliminară nu va putea dispune altă soluţie decât  cea consacrată în art. 341 al.6 lit.c C.p.p.

Criticile petentului  relative la nesesizarea de către procuror a judecătorului de cameră preliminară pentru desfiinţarea înscrisului  presupus a fi falsificat nu pot fi primite întrucât în raport de  temeiul pe care se sprijină  clasarea respectiv art. 16 alin.1 lit.b C.p.p. neinvestirea judecătorului de cameră preliminară cu privire la aspectul mai sus arătat este corectă.

Mai mult având în vedere că potrivit art. 308 CPC „În cazul în care, potrivit legii, acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare ori nu poate continua, cercetarea falsului se va face de către instanţa civilă, prin orice mijloace de probă.” şi întrucât , aşa cum s-a arătat, în cauză există cazul de împiedicare a punerii în mişcare a acţiunii penale prev. de la art. 16 alin.1 lit.f C.p.p. cercetarea presupusului fals se poate face de instanţa civilă.

În tem. art  341 al.6 lit. a C.p.p. rap. la  art.  340 al. 1 C.p.p.,  va respinge plângerea, formulată de petentul- persoană-vătămată SM împotriva ordonanţei prim-procurorului PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BACĂU  nr. 145/II/2/2015, ca inadmisibilă din considerentele care vor fi expuse în continuare.

În procedura  reglementată în art. 340 NCPP se verifică numai legalitatea şi temeinicia soluţiei de clasare sau renunţare la urmărirea penală dată de procurorul de caz, în cadrul acestei proceduri judecătorul neputând examina ordonanţa conducătorului parchetului sau a procurorului ierarhic superior prin care a respins plângerea petentului (prin excepţie, în cazul în care procurorul ierarhic superior admite plângere, infirmă soluţia din ordonanţa procurorului sau dispoziţia din rechizitoriu de clasare şi dă aceeaşi ori altă soluţie de clasare, pentru alte motive sau pentru unele dintre motivele invocate de petent, este aplicabilă regula mai sus expusă).

Astfel, judecătorul de cameră preliminară nu poate examina legalitatea şi temeinicia ordonanţei procurorului care soluţionează şi respinge plângerea în temeiul art. 339 NCPP sau critica referitoare  la nerespectarea de către acesta a termenului de soluţionare a plângerii prevăzut de art. 338, deoarece, din perspectiva tehnicii de reglementare a normei, legiuitorul a statuat în mod concret că soluţionarea plângerii întemeiate pe art. 339 de către prim procurorul parchetului, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel sau procurorul şef secţie ori după caz de către procurorul ierarhic superior constituie numai o procedură obligatorie prealabilă, prevăzută de lege, pentru exercitarea plângerii în condiţiile art. 340 alin.1 NCPP.

În cazul respingerii plângerii formulate împotriva soluţiei procurorului de caz, judecătorul de cameră preliminară nu se poate pronunţa asupra actului prin care conducătorul parchetului ori procurorul ierarhic superior a soluţionat plângerea formulată potrivit. art. 339 NCPP, nici chiar dacă plângerea formulată de petent ar fi făcută în aceste limite. Împrejurarea că plângerea formulată de petent priveşte numai actul prin care conducătorul parchetului  ori procurorul ierarhic superior a soluţionat plângerea formulată potrivit. art. 339 nu modifică limitele în care judecătorul este investit să soluţioneze plângerea formulată în temeiul art. 340 alin.1 NCPP.

În temeiul art. 275 alin.3 C.p.p. cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.