Contestaţie la executare

Decizie 611 din 08.06.2017


Prin sentinţa civilă nr. X/16.12.2016 pronunţată de Judecătoria Slatina în dosarul nr. X/299/2016  s-a respins excepţia tardivităţii contestaţiei la executare, invocată de intimată prin întâmpinare, ca neîntemeiată.

 S-a admis cererea privind pe contestatorul C. C. C.pe debitorul O. P. S.A, astfel cum a fost precizată.

 S-au anulat în parte actele de executare întocmite de BEJ A. M.şi P., în ds. de executare silită nr. X/2/2015, anume cu privire la executarea silită a sumei 18.991,74 de lei, debit principal şi a sumei de 1X,29 de lei, reprezentând cheltuieli de executare silită.

S-au menţinut actele de executare silită cu privire la debitul datorat de contestator, în cuantum de 6.946,35 de lei şi cheltuieli de executare silită pentru acest debit, anume suma de 862 de lei.

 S-a respins cererea privind suspendarea executării silite, ca rămasă fără obiect.

 S-a dispus restituirea în parte a sumei achitate de contestatori cu titlu de taxă judiciară de timbru, anume a sumei de 1.000 de lei, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

 A fost obligată intimata la plata către contestator a sumei de 37,20 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, suma fiind achitată de contestator pentru înaintarea dosarului de executare silită.

 Prezenta s-a comunicat părţilor şi BEJ A. M. şi P..

 Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a reţinut că  prin contestaţia la executare contestatorul C. C. a solicitat  în contradictoriu cu intimata SC O. P. SA  anularea tuturor actelor de executare efectuate în dosarul nr. X/2015 al BEJ A. M. şi P..

 În motivarea contestaţiei  se precizează că nu poate constitui un drept de creanţă decât acela cu privire la care s-a efectuat plata de către creditor, respectiv suma încasată ca urmare a sentinţei civile nr. X/2010 pronunţată de Tribunalul Olt .

 Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Sector 1 Bucureşti, iar prin sentinţa civilă nr. X/07.09.2016 s-a admis excepţia necompetenţei teritoriale invocată din oficiu şi s-a declinat competenţa de soluţionare în favoarea Judecătoriei Slatina, raportat la dispoz. art. 714 alin.1 cod de procedură civilă, coroborat cu art. 651 alin.1.

 Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Slatina la data de 20.10.2016 sub nr. X/299/2016.

Instanţa de fond a reţinut  că executarea silită s-a început şi continuat în mod nelegal pentru debitul de 25.938,09 lei  întrucât analizând actele de la dosar s-a apreciat că executarea silită  trebuia începută şi continuată doar pentru suma de 6.946,35 lei primită de debitor, sumă cu care s-a dispus întoarcerea executării silite şi nu pentru suma menţionată.

S-a avut în vedere şi faptul  că nu s-a făcut dovada achitări acestei sume de către debitor către creditor , iar cheltuielile de executare silită trebuie calculate la suma de 6.946,35 lei fiind în cuantum de 862 lei.

 Întrucât  prin sentinţa civilă X/2012 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti s-a reţinut că executarea silită a fost finalizată, suma consemnată la dispoziţia executorului judecătoresc fiind de 6.946,35 lei, sumă primită de către debitor  s-a dispus  anularea în parte a actelor de executare pentru suma de 18.991,74 lei debit principal şi a sumei de 1X,29 lei cheltuieli de executare silită, menţinându-se actele de executare silită cu privire la debitul datorat de contestator respectiv suma primită în cuantum de 6.946,35 lei şi cheltuielile de executare silită pentru acest debit de 862 lei.

Prin întâmpinarea formulată de către creditoare s-a invocat excepţia tardivităţii care a fost respinsă, avându-se în vedere data la care a fost comunicată la domiciliul debitorului, a actelor de executare şi data introducerii contestaţiei la executare înregistrată pe rolul Judecătoriei sector 1 Bucureşti.

 Împotriva acestei sentinţe a declarat apel  O.P.SA  criticând-o ca netemeinică şi nelegală din următoarele considerente.

Primul motiv de apel se referă la faptul că în mod greşit a fost respinsă excepţia tardivităţii fără să aibă în vedere că anterior comunicării din data de 19.08.2016, a actelor de executare contestatorului  i-au fost comunicate actele de executare la data de 06.08.2015, dată de la care  curge termenul de 15 zile  prevăzut de art. 715 alin.1 pct. 2 cod de procedură civilă.

De asemenea  instanţa în mod greşit a reţinut că trebuie menţinut titlu executoriu numai pentru suma de 6.946,35 lei care a fost efectiv distribuită contestatorului, dar nu s-au avut în vedere  cheltuielile de executare, precum şi reţinerile datorate pentru sumele cuvenite contestatorului, care reprezentând drepturi salariale erau susceptibile de impozitare, lato senso.

Apelul este fondat.

Din actele de la dosar se reţine faptul că prin contestaţia la executarea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sector 1 Bucureşti, contestatorul C. C. C. a formulat contestaţie la executare împotriva actelor de executare emise în dosarul de executare silită nr. X/2/2015 înregistrata la BEJ A. M. şi P. cu motivarea că nu datorează suma de 25.938,09 lei  având în vedere  că în urma sentinţei civile nr. X/2010 pronunţată de Tribunalul Olt  executorul judecătoresc  BEJ R. C. C. a dispus plata către contestator pentru suma de 6.946,35 lei.

 Din actele de la dosar se reţine faptul că prin sentinţa civilă X/2010 pronunţată de Tribunalul Olt a fost obligată  intimata  la plata drepturilor salariale constând în contravaloarea primelor de paşte şi crăciun pentru anul 2008, actualizate  la data plăţii efective.

În vederea executării acestei sentinţe definitive şi executorie, contestatorul a sesizat BEJ R. C. C. care a procedat la deschiderea mai multor dosare de executare respectiv X/2010,X -X/2010,X -X/2010,X -X/2010.

 Prin adresele de înfiinţare a popririi  pe contul debitoarei SC P. SA s-a înfiinţat poprire de terţul poprit în fiecare dosar de executare pentru suma de 8.646,03 lei din care  6.946,35 lei reprezentând debit actualizat  şi suma de 1.699,68 lei cheltuieli de executare.

Executarea silită a fost finalizată aşa cum rezultă şi in sentinţa civilă  X/2012 prin care  s-a admis contestaţia la executare formulată de contestatoarea SC O. P. s-au anulat toate actele de executare şi executare silită în cadrul dosarelor menţionate deschise la BEJ R. C., dispunându-se întoarcerea executării silite.

Sentinţa  civilă prin care s-au acordat drepturile salariale contestatorului  a fost modificată  de Curtea de Apel Craiova prin decizia nr. X/2010.

Instanţa de fond a reţinut că executarea silită  viza numai suma de 6.946,35 lei sumă cu care s-a dispus întoarcerea executării şi nu cu privire la întreaga sumă de 25.938,09 lei reprezentând şi cheltuielile de executare calculate raportat la debit.

Prin contestaţia la executare contestatorul  a contestat şi valoarea onorariului executorului judecătoresc, apreciind că este mare raportat la ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2561/2012.

Primul motiv de apel privind tardivitatea contestației la executare este nefondat întrucât din adresa comunicată  de către  BEJ A. M.şi P., rezultă că  încheierea de încuviinţare ce reprezintă primul act  de executare  efectuat în dosarul nr. X/2/2015 nu se regăseşte în cadrul dosarului menţionat.

Este întemeiat  motivul de apel  privind  anularea  în mod greşit  de instanţa de fond  a actelor de executare, emise în dosarul nr. X/2/2015 şi apreciază că  cererea contestatorului este întemeiată în parte sub aspectul valorii onorariului executorului judecătoresc, stabilit în dosarul de executare.

Cheltuielile de executare silită pot fi definite ca acele cheltuieli efectuate  de către părţile raportului execuţional civil care sunt necesare  efectuării  unor acte de executare  sau  unor activități în legătură directă cu executarea silită.

Sfera acestor cheltuieli  este prevăzută la  art. 670 alin.3 din codul de procedură civilă şi cuprinde printre altele onorariu executorului judecătoresc stabilit potrivit legii şi alte cheltuieli prevăzute de lege ori necesare desfăşurării executării silite.

Onorariul executorului judecătoresc reprezintă un element  din sfera cheltuielilor de executare şi este prevăzut sub aspectul naturii juridice  şi al cuantumului minimal şi maximal în art. 39 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti rep.  şi în Anexa nr. 1 a O.M.J. nr. 2550/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

 Sub aspectul naturii juridice este fără echivoc faptul că onorariu executorului judecătoresc este un drept corespunzător serviciului prestat, iar nu o obligaţie,  fiind definit astfel de art. 39 alin.1  din  lege , dar şi de art. 55 alin.1 din Regulamentul de aplicare al Legii nr. 188/2000.

 Este de precizat că la stabilirea onorariului executorului judecătoresc trebuie să se aibă în vedere  atât criteriile prevăzute la art. 55 alin.3 din Regulamentul de aplicare al Legii nr. 188/2000 cât şi alte criterii, respectiv cheltuiala executorului judecătoresc, efortul său intelectual, complexitatea şi valoarea actului executat, numărul actelor şi al operațiunilor întocmite sau desfăşurate în dosarul de executare.

Noţiunea de cheltuială a executorului judecătoresc ca element component al onorariului său include costurile de natură logistică a actelor/ operaţiunilor efectuate de acesta.

 Actul, procesul de stabilire a cheltuielilor de executare silită este  încheierea executorului judecătoresc întocmită în condiţiile art. 670 alin.4 , teza I, cod de procedură civilă, raportat la art.657 alin.1 şi 2 din acelaşi cod.

Pentru sumele stabilite  încheierea constituie titlu executoriu  atât pentru creditor împotriva debitorului cât şi pentru executorul judecătoresc împotriva creditorului, în acest sens pronunţându-se şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia  civilă nr. 15/2016 pronunţată în dosarul nr. X/2016.

Instanţa supremă a statuat  că procesul verbal întocmit de executor  privind cheltuielile de executare  care trebuie avansate de către creditor  constituie titlu executoriu împotriva acestuia.

 Onorariul executorului judecătoresc este limitat prin lege sub aspect minimal şi maximal, reducerea acestuia  poate fi  dispusă de instanţa de judecată în anumite situaţii, raportându-se printre altele la  numărul actelor de executare întocmite de la momentul introducerii contestaţiei până la momentul pronunţării hotărârii, numărul actelor de executare întocmite şi al operaţiunilor juridice efectuate  raportat la întreaga procedură  de executare şi necesitate, complexitatea şi utilitatea actelor de executare.

 Raportat la numărul actelor de executare  şi complexitatea acestora  se constată că prin închiderea din 06.08.2015 s-a stabilit  un  onorariu al executorului judecătoresc raportat la cuantumul creanţei de recuperat în sumă de 1.608,16 lei.

 La data de 29.01.2016 a fost emisă o altă încheiere pentru cheltuieli de executare suplimentară stabilind un onorariu executor judecătoresc de 1.556,29 lei , fără să se facă dovada  exercitării  a altor acte de executare  sau  schimbarea situaţiei care a determinat  efectuarea de cheltuieli de executare suplimentare.

 În acest sens la data de 13.04.2016 a fost emisă o altă încheiere, stabilindu-se cheltuieli de executare reprezentând onorariu executor judecătoresc în cuantum de 1.296,90 lei fără să se facă dovada efectuării unei activităţi de către executorul judecătoresc în plus faţă de data de 06.08.2015 când s-a emis încheierea prin care s-a stabilit onorariu în cuantum de 1.608,16 lei.

 Onorariul executorului judecătoresc urmând să se stabilească printre altele şi în raport de numărul actelor şi al operațiunilor întocmite sau desfăşurate în dosarul de executare, se apreciază că pentru cele două încheieri respectiv 29.01.2016 şi 13.04.2016 când s-a stabilit  un alt onorariu nu s-a făcut dovada efectuării unor operaţiuni distincte în dosarul de executare faţă de momentul emiterii încheierii din 06.08.2016.

 Pentru aceste considerente în baza art. 480 cod de procedură civilă, se va admite apelul, se va schimba sentinţa în sensul  admiterii în parte a contestaţiei la executare sub aspectul valorii onorariului executorului judecătoresc.

În acest sens se va anula  încheierea  din 29.01.2016 privind cheltuielile în cuantum de 1.556,29 lei reprezentând onorariu executor judecătoresc şi încheierea din 13.04.2016 privind cheltuielile în cuantum de 1.296,90 lei reprezentând onorariu executor judecătoresc, urmând să se menţină restul actelor de executare care sunt încheiate cu respectarea  dispoziţiilor legale.

 Se vor menţine restul dispoziţiilor sentinţei civile.

Data publicarii pe portal:05.07.2017