Totalitatea perioadelor în care o persoană a desfăşurat activităţi pe baza unor contracte de muncă constituie vechime. Vechimea în muncă se referă la toate locurile de muncă în care salariatul a avut contract de muncă, nu doar la perioada de când este ang

Decizie 700 din 13.03.2017


Prin sentinţa nr. 3714 din data de 09 decembrie 2016, pronunţată de Tribunalul Dolj, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3646/63/2016, s-a luat act de renunţarea la judecată a reclamantului X cu privire la capătul de cerere privind anularea deciziei 79/29.02.2016 şi recalcularea drepturilor salariale, în funcţie de Lg.71/2015.

S-a admis capătul 2 al cererii formulat de reclamant şi a fost obligată pârâta să încadreze reclamantul cu luarea în considerare şi a vechimii în muncă pentru perioada 01.03.2011- 01.03.2016, perioadă în care reclamantul a fost încadrat la Direcţia Silvică Dolj.

Împotriva sentinţei nr. 3714 din data de 09 decembrie 2016, pronunţată de Tribunalul Dolj, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3646/63/2016, a formulat recurs pârâta Casa Judeţeană de Pensii Dolj.

În motivarea recursului, a arătat că instanța de fond a făcut o greşita aplicare a legii la pronunţarea hotărârii atacate faţă de apărările formulate de C.J.P. Dolj raportat la dispoziţiile legale si probele din dosarul cauzei.

In acest sens, prin acţiunea formulată, reclamantul a solicitat anularea unei decizii prin care s-a dispus reluarea raporturilor de serviciu. In cazul de fata reclamantul a avut raporturile de serviciu suspendate în perioada 01.03.2011 - 01.03.2016, în care a desfăşurat activitate cu contract individual de munca in cadrul Direcţiei Silvice Dolj conform adeverinţei nr. 10563/29.02.2016, emisa de acest angajator.

In pronunţarea hotărârii atacate, principalul argument în drept a instanţei de fond l-au reprezentat dispoziţiile art. 11 din Legea 284/2010. Art. l alin. 5 din Legea 284/2010, referitor la transele de vechime in cazul funcţionarilor publici, prevede ca „Pentru acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare."

In speţa de faţă, solicitarea reclamantului are ca obiect obligarea C.J.P. Dolj în acordarea gradaţiei de vechime pentru vechimea în munca realizată în perioada in care concomitent pe perioada 01.03.2011-01.03.2016, in care a desfăşurat activitate la Direcţia Silvica Dolj, raporturile de serviciu cu C.J.P. Dolj erau suspendate, iar acordarea acestei gradaţii nu se poate face decât cu încălcarea dispoziţiilor legale mai sus menţionate.

Instanţa de fond nu a avut in vedere faptul ca dispoziţiile articolului 11 alin. 5 din Legea 284/2010, reglementează ipoteza în care o persoana anterior încadrarii pe funcţia publica a desfăşurat activitate in aceeaşi specialitate, dar in alte domenii ce nu implica exerciţiul autorităţii publice si respectiv calitatea de funcţionar public.

Prin aceste dispozitii legale, legiutorul a avut în vedere vechimea realizata de o persoana până la angajarea in funcţia publica, vechime care este utilizată la stabilirea drepturilor salariale inclusiv a gradaţiei pentru vechime în munca, din momentul în care o persoana este angajata pe o funcţie publică şi dobândeşte calitatea de funcţionar public.

In baza celor menţionate, s-a solicitat admiterea recursului, iar pe fond modificarea sentinţei atacate in sensul respingerii acţiunii reclamantului.

In drept, recursul a fost întemeiat pe prevederile art. 483 si următoarele din Cod de Procedură Civilă.

Conform art. 411 Cod de Procedură Civilă s-a solicitat judecarea în lipsă.

Recursul este nefondat pentru considerentele ce succed:

În raport de criticile formulate, în cauză se impune analizarea soluţiei pronunţată de către instanţa de fond din perspectiva motivului de casare prevăzut de dispoziţiile art. 488 alin. 1 pct. 8 din Noul Cod de procedură civilă, conform cu care: „Casarea unei hotărâri se poate cere numai pentru următoarele motive de nelegalitate: (…) 8. când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material”.

Reclamantul a fost încadrat la unitatea recurentă, iar la prin Decizia nr. 99/10.02.2016, începând cu data de 01.03.2011, s-a suspendat la cerere raportul de serviciu al reclamantului până la revenirea acestuia în activitate.

Curtea menţionează că un funcţionar public al cărui raport de serviciu a fost suspendat nu îşi pierde calitatea de funcţionar public, ci doar întrerupe exercitarea funcţiei publice. Suspendarea raporturilor de serviciu reprezintă în realitate o suspendare a principalelor sale efecte, prestarea muncii şi plata salariului, ce se manifestă printr-o încetare temporară a ducerii la îndeplinire a atribuţiilor specifice din fişa postului.

Începând cu data de 01.03.2011, reclamantul a încheiat un contract de muncă, pe aceeaşi funcţie, de consilier juridic, cu Direcţia Silvică Dolj, unde şi-a desfăşurat activitatea, aşa cum reiese din adeverinţa nr. 10563/I.S.N/29.02.2016 emisă de Direcţia Silvică Dolj (fila 34 dosar fond).

Ulterior, ca urmare a solicitării sale de reluare a raporturilor de muncă, recurenta pârâtă a emis Decizia nr. 79/29.02.2016 prin care s-a dispus încetarea suspendării raporturilor de serviciu începând cu data de 01.03.2016, însă, s-a refuzat reclamantului recunoaşterea perioadei de 5 ani lucrată la un alt angajator, în aceeaşi funcţie.

Aşa cum corect a reţinut instanţa de fond, refuzul pârâtei de nerecunoaştere a acestei perioade ca vechime în muncă este unul nelegal.

Instanţa de fond a interpretat şi aplicat corect dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 284/2010, conform cu care: „1) Clasele de salarizare şi coeficienţii de ierarhizare pe baza cărora se stabilesc salariile de bază, soldele/salariile de funcţie şi indemnizaţiile lunare de încadrare, sporurile şi alte drepturi specifice fiecărui domeniu de activitate corespunzător celor 7 familii ocupaţionale de funcţii bugetare, precum şi pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii sunt prevăzuţi în anexele nr. I - VIII. 

(2) Clasele de salarizare şi coeficienţii prevăzuţi în anexe pentru funcţiile de execuţie corespund nivelului minim al fiecărei funcţii, la care se adaugă 5 gradaţii corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.

(3) Tranşele de vechime în muncă, în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii potrivit alin. (2), respectiv clasele de salarizare, sunt următoarele: - gradaţia 1 - de la 3 la 5 ani - 3 clase succesive de salarizare suplimentare faţă de nivelul minim al fiecărei funcţii;  - gradaţia 2 - de la 5 la 10 ani - două clase succesive de salarizare suplimentare faţă de cele deţinute pentru gradaţia 1; - gradaţia 3 - de la 10 la 15 ani - două clase succesive de salarizare suplimentare faţă de cele deţinute pentru gradaţia 2; - gradaţia 4 - de la 15 la 20 de ani - o clasă succesivă de salarizare suplimentară faţă de cele deţinute pentru gradaţia 3; - gradaţia 5 - peste 20 de ani - o clasă succesivă de salarizare suplimentară faţă de cele deţinute pentru gradaţia 4.

(4) Gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă, prevăzută la tranşa respectivă, prin acordarea claselor de salarizare prevăzute la alin. (3).

(5) Pentru acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.

(6) Funcţiile de demnitate publică alese şi numite şi cele asimilate funcţiilor de demnitate publică au un singur nivel de salarizare, care este corespunzător clasei de salarizare şi coeficientului de ierarhizare.”

Aşa cum rezultă din dispoziţiile alin. 5, recurenta pârâtă trebuie să ia în calcul la stabilirea vechimii întreaga perioadă lucrată anterior, ci nu să condiţioneze acordarea tranşei de vechime, de efectuarea muncii numai la recurentă, prin trimitere la dispoziţiile legale care prevăd promovarea în grade profesionale.

Potrivit art. 117 din Legea nr. 188/1999 „Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile legislaţiei muncii, precum şi cu reglementările de drept comun civile, administrative sau penale, după caz, în măsura în care nu contravin legislaţiei specifice funcţiei publice”.

De asemenea, potrivit art. 16 alin. 5 din Codul muncii „(4) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă.”

Astfel, totalitatea perioadelor în care o persoană a desfăşurat activităţi pe baza unor contracte de muncă constituie vechime. Vechimea în muncă se referă la toate locurile de muncă în care salariatul a avut contract de muncă, nu doar la perioada de când este angajat la instituţia unde lucrează în prezent.

Analizând argumentele instanţei de fond, instanţa de recurs constată că acestea sunt judicioase, fiind rezultatul unei corecte aplicări a normelor legale, în speţă nefiind incidente dispoziţiile art. 488 alin. 1 pct. 8 Noul Cod de procedură civilă.

Pentru aceste considerente, criticile formulate de recurentă sunt neîntemeiate, astfel că în temeiul art. 496 alin. 1 din Noul Cod procedură civilă, recursul declarat va fi respins ca nefondat.