Contestaţie la executare

Hotărâre 3853 din 08.06.2016


Deliberând asupra prezentei contestaţii instanţa reţine următoarele;

Prin contestaţia înregistrată sub nr. ... din data de ... pe rolul Judecătoriei ... contestatoarea .... în contradictoriu cu intimata .... a formulat contestaţie la executare şi cerere de suspendare a executării silite în dosarul de executare nr. ... al B.E.J. ... solicitând anularea tuturor formelor de executare inclusiv încheierea pronunţată la data de ... de Judecătoria ... în dos. nr. ... de încuviinţare a executării silite, să se constate nulitatea absolută a clauzelor standard  de la pct. 5.3 teza a doua(„în cazul în care utilizatorul are mai multe contracte de leasing încheiate cu finanţatorul, acesta din urmă îşi rezervă dreptul de a aloca plăţile la oricare din contractele în vigoare”), pct. 8.4.5, 8.8(sintagma „şi să plătească o taxă de reziliere în cuantum de 15% din valoarea de bază a contractului”), 9.8(sintagma „şi cu plata către finanţator a 15% din valoarea de bază a contractului reprezentând taxă de reziliere”) şi pct.9.5 teza a doua din contractul de leasing financiar nr. ... cu privire la care cere să se dispună anularea lor cu motivarea că sunt clauze prin care intimata realizează o îmbogăţire fără justă cauză.

Ulterior, la 20.03.2014 contestatoarea a precizat contestaţia în sensul că în ce priveşte capătul doi înţelege să solicite constatarea nulităţii numai cu privire la clauza de la pct. 5.3 teza a doua(„în cazul în care utilizatorul are mai multe contracte de leasing încheiate cu finanţatorul, acesta din urmă îşi rezervă dreptul de a aloca plăţile la oricare din contractele în vigoare”).

Contestatoarea a achitat o taxă judiciară de timbru de 370 lei.

În motivarea cererii contestatoarea arată, în rezumat, că în temeiul art. 711 alin. 3 C.pr.civ. înţelege să conteste încheierea pronunţată la data de ... de Judecătoria ...  în dos. nr. ...  de încuviinţare a executării silite a titlului executoriu contract de leasing financiar nr. ..., întrucât a fost dată cu nerespectarea prevederilor art. 665 alin. 3 C.pr.civ. Se invocă de contestatoare că încheierea de încuviinţare a executării silite nu cuprinde suma cu toate accesoriile, instanţa care a dispus încuviinţarea executării silite a reţinut doar aspectul caracterului de titlu executoriu al contractului fără să verifice dacă acesta îndeplineşte condiţiile de a fi pus în executare, respectiv nu s-a verificat şi nici nu s-a dovedit debitul pretins a fi restant ultima plată şi nici întrunirea condiţiilor prevăzute de pct. 8.3, 8.4, 8.4.3, 8.4.5, 8.6 şi 9.2 din contract la care trebuia să se anexeze o situaţie a sumelor încasate şi o situaţie a sumelor restante, precum şi accesoriile, plăţile efectuate, dovada notificării, dovada rezilierii, respectarea termenului după înştiinţarea de reziliere a contractului, dovada înştiinţării predării bunurilor pe cale amiabilă, pentru a fi admisibilă încuviinţarea restituirii bunurilor care fac obiectul acestuia. 

Contestatoarea înţelege să conteste încheierea de încuviinţarea executării silite şi sub aspectul creanţei care nu este certă potrivit dispoziţiilor art. 662 şi art. 665 alin. 5 pct. 4 C.pr.civ. Din titlul executoriu contractul de leasing financiar nrX  nu rezultă obligaţia de plată iar creditoarea nu a făcut nici o referire la suma de plată restantă şi accesoriile şi nici nu a depus acte în acest sens.

Din aceleaşi considerente, arată de asemenea contestatoarea, apreciază că şi actele de executare silită – înştiinţarea şi somaţia din dosarul de executare nr. ...  sunt nelegale deoarece nu rezultă nici o sumă care se pretinde a fi restantă care să justifice interesul pentru încuviinţarea şi respectiv executarea silită. Se arată de contestatoare că era necesară menţionarea valori ratelor restante şi a accesoriilor întrucât după încheierea contractului de leasing financiar, respectiv ... , între ea şi intimată a intervenit actul adiţional la contract, cu o rescadenţare a ratelor începând cu data de ..., în 42 de rate, începând cu data de 27.06.2010 până la 27.11.2013, iar în această perioadă a efectuat plata tuturor ratelor şi accesoriilor, inclusiv penalităţi de întârziere facturate. O parte din plăţi au făcut obiectul unor contracte de cesiune de creanţă fiind achitate de alte societăţi cu ...., iar o altă parte din plăţi s-a efectuat în cadrul unui alt dosar de executare al B.E.J. ...(dos. nr. ...), la acea dată pretinzând că debitul restant era de ... lei. Analizând facturile emise de intimată comparativ cu plăţile efectuate rezultă că intimata a întocmit facturi în valoare totală de 768.855,32 lei, iar contestatoarea a efectuat plăţi totale pentru acest contract în valoare de 764.940,43 lei, ceea ce dovedeşte, susţine contestatoarea, strădania ei de a duce la bun sfârşit contractul, inclusiv penalităţile. Potrivit situaţiei sale, contestatoarea arată că suma restantă este una modică de numai 4709 euro, respectiv ultimele 3 rate ce nu au fost facturate de intimată.

Totodată, în temeiul art. 714 alin. 3 C.pr.civ., contestatoarea înţelege să conteste titlul executoriu reprezentat de contractul de leasing financiar nr. ..., respectiv pct. 5.3 teza a doua(„în cazul în care utilizatorul are mai multe contracte de leasing încheiate cu finanţatorul, acesta din urmă îşi rezervă dreptul de a aloca plăţile la oricare din contractele în vigoare”) invocând că aceasta este o clauză standard care a fost impusă de intimată, nu a putut fi negociată şi stabilită convenţional. În conformitate cu prevederile art. 970 alin. 1 şi 2 C.civ., în baza căruia s-a încheiat contractul, buna-credinţă şi echitatea sunt esenţiale în îndeplinirea obligaţiilor contractuale, iar clauzele(-a) a căror nulitate o invocă converg spre o îmbogăţire fără justă cauză a intimatei, se susţine de contestatoare, iar în situaţia în care s-ar considera reziliat contractul, contestatoarea urmează să restituie bunul.

O clauză ce excede bunei credinţe, pe care o apreciază ca fiind imorală, este cea prevăzută de art. 5.3, atât în ce priveşte încasarea ratelor, cât şi rezilierea tuturor contractelor, în condiţiile în care prin eforturi deosebite a achitat toate obligaţiile facturate, rămânând doar trei rate de plată, iar intimata a opus nerespectarea altor contracte şi solicită reposesia bunurilor.

În drept au fost invocate prevederile art. 703, art. 711 alin. 1 şi 3, art. 713 alin. 3, art. 714 alin. 1 pct. 3 şi alin. 3 raportat la art. 703, precum şi art. 718 alin. 1 şi 4 pct. 3 C.pr.civ.

În dovedirea contestaţiei s-a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, a probei cu interogatoriul intimatei şi a probei cu expertiză contabilă.

Intimata nu a formulat întâmpinare, dar a depus la dosar precizări la solicitarea instanţei, în care a menţionat că în conformitate cu graficul de rambursare ... înregistrează facturi emise în baza contractului de leasing financiar nr. ... şi neachitate în valoare totală de ... lei. Se arată de asemenea de intimată că ... are obligaţia de a restitui bunul mobil a cărui folosinţă a făcut obiectul contractului de leasing, în conformitate cu prevederile contractuale, aceasta fiind principala pretenţie pe care o are faţă de fostul utilizator ... pretenţie care nu presupune renunţarea la încasarea sumelor pe care debitoarea le datorează în baza contractului de leasing. Se arată de intimată că reprezentantul ...  a recunoscut debitul restant prin semnarea unui angajament de plată. Totodată, se arată de intimată că debitoarea foloseşte în continuare bunul proprietatea .... deşi are facturi restante de 2 ani, timp în care a intervenit uzura fizică şi morală a bunului, intimata fiind prejudiciată(fila 278 dos. vol. 2).

În apărare au fost depuse înscrisurile de la filele 269-276 vol. 2 dos.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri, proba cu interogatoriul intimatei şi proba cu expertiză contabilă.

În cauză a fost admisă cererea de suspendare a executării silite în baza încheierii din 14.05.2014(filele 245-246 dos. vol. 2).

Instanţa a invocat excepţia tardivităţii contestaţiei în raport de dispoziţiile art. 714 alin. 1 pct. 3 Cod pr.civ.(forma în vigoare a la data formulării contestaţiei, în prezent după republicare, art. 715 alin. 1 pct. 3), excepţie care urmează a fi respinsă având în vedere că în cauză contestatoarea a înţeles să formuleze capătul de cerere privind anularea clauzei contractuale prevăzută la art. 5.3 ca o contestaţie la titlu ce nu este supusă unui termen(potrivit art. 714 alin. 3 C.pr.civ., forma în vigoare la data investirii instanţei - 25.02.2014; în prezent art.715 alin. 3 C.pr.civ. republicat cu modificările ulterioare).

Pe fond, din analiza probatoriului administrat în cauză instanţa reţine următoarele:

Prin cererea din data de ... decembrie ... intimata ... a solicitat B.E.J. ... executarea silită directă în sensul obligării societăţii debitoare la predarea bunului mobil ... cu nr. de înmatriculare ...,  în baza titlului executoriu contractul de leasing financiar nr. ... încheiat cu ....(fila ... dos. vol. ...).

Prin încheierea din ... Judecătoria ...(dos. ...) a încuviinţat executarea silită şi a autorizat creditorul să treacă la executarea silită directă  a titlului executoriu reprezentat de contractul de leasing financiar nr.  ...,  pentru predarea autovehiculului menţionat anterior(fila 64 dos. vol. 2). Din examinarea dosarului nr. ... al Judecătoriei ... se relevă că în dovedirea cererii de încuviinţare a executării silite B.E.J. ... a anexat atât contractul de leasing financiar în litigiu, cât şi „programul plăţilor,” protocolul de acceptare încheiat între cele două părţi, actele adiţionale încheiat la ... şi ..., contractul de cesiune de creanţă nr. ..., notificarea din  ... de reziliere a contractului de leasing financiar nr. ... şi evidenţa facturilor fiscale la data de ..., toate acestea fiind analizate de instanţă anterior pronunţării încheierii criticate. În plus, pentru a pronunţa încheierea din ... instanţa a pus în vedere creditoarei să facă dovada comunicării prin poştă către debitoare a notificării rezilierii contractului de leasing, obligaţie pe care intimata a îndeplinit-o(fila ... dosX).

În consecinţă, încuviinţarea executării silite a fost dată de instanţă cu verificarea tuturor condiţiilor prevăzute de dispoziţiile art. 665 alin. 5 C.pr.civ.(forma în vigoare la data investirii instanţei, ...), nefiind necesar ca încheierea să cuprindă „..suma, cu toate accesoriile…,” întrucât se solicitase încuviinţarea executării silite directe, astfel că instanţa a verificat dacă, potrivit legii şi contractului de leasing, sunt îndeplinite din această perspectivă condiţiile ca intimata creditoare să solicite predarea silită a bunului mobil, considerent pentru care a cerut executorului judecătoresc dovada că notificarea de reziliere a contractului a fost adusă cu certitudine la cunoştinţa debitoarei.

În ipoteza executării silite directe debitorul este ţinut să aducă la îndeplinire o obligaţie de a da în natură un bun determinat, creditorul urmărind prin executarea silită obţinerea acelui bun. La această procedură a predării silite a bunului mobil se recurge atunci când prin titlul executoriu debitorul este obligat să predea creditorului un bun mobil determinat. În cauză o astfel de obligaţie este prevăzută la art. 9.1 din contractul de leasing financiar nr. ..., în cazul rezilierii contractului utilizatorul(respectiv contestatoarea) s-a obligat să predea pe cheltuiala sa vehiculul către finanţator, însoţit de toate actele aferente.

Trebuie menţionat că procedura încuviinţării executării silite este prin esenţa sa o procedură necontencioasă ce se judecă fără citarea părţilor, astfel că susţinerile contestatoarei potrivit cărora pe această cale instanţa ar fi trebuit să verifice şi alte aspecte care exced dispoziţiilor art. 665 C.pr.civ.(forma din 25.02.2014) nu pot fi primite, orice alte apărări ale debitorului putând fi valorificate pe calea contestaţiei la executare.

În concluzie, încheierea de încuviinţare a executării silite pronunţată la ... de Judecătoria ... a fost pronunţată cu respectarea dispoziţiilor legale incidente.

După obţinerea încuviinţării executării silite în dos. nr. ... B.E.J. ... a stabilit cheltuielile de executare silită, a emis înştiinţarea din ... prin care a adus la cunoştinţă contestatoarei că s-a declanşat urmărirea silită directă împotriva sa în baza titlului executoriu contractul de leasing financiar nr. ... şi somaţia din aceeaşi dată prin care i s-a pus în vedere debitoarei ca în termen de o zi de la primirea acesteia să predea intimatei bunul mobil ... cu nr. de înmatriculare ..., precum şi să achite suma de ... lei reprezentând cheltuieli de executare(fila 66 şi 66 verso dos. vol. 2).

Contestatoarea invocă faptul că cele două acte de executare menţionate, înştiinţarea şi somaţia, ambele din 07.02.2014 sunt emise nelegal întrucât intimata nu a indicat suma restantă pe care debitoarea o datorează în baza contractului de leasing. Cu probele administrate în cauză s-a dovedit că anterior declanşării executării silite directe care face obiectul dosarului nr. ... al B.E.J. ..., intimata creditoare pornise împotriva contestatoarei o altă executare silită deschisă la B.E.J. ...  încă din ...(fila ... vol. ..., dos. de executare nr. ... ataşat) în care a solicitat executarea silită a contestatoarei în temeiul aceluiaşi contract de leasing pentru recuperarea sumei restante de 138.832,67 lei.

În plus, intimata a prezentat situaţia plăţilor restante la 02.10.2013 în contul contractului de leasing, în cuantum de ... lei(filele ... dos. vol. ...), iar conform interogatoriului ce a fost luat intimatei(fila ... dos. vol. 2), din luna octombrie ... aceasta din urmă nu a mai emis facturi întrucât contractul de leasing a fost reziliat(la data de 02.10.2013 – fila 31 verso vol. 2 şi fila 63 vol. 2). Aceste înscrisuri se coroborează cu raportul de expertiză contabilă efectuat în cauză care a concluzionat că .... mai are de achitat 13 rate din contractul de leasing, prima rată neachitată datând din 27.09.2012, iar facturile cu penalităţi neplătite încep din ...(fila ... dos. vol. 3). Astfel, valoarea debitului restant existent la data de 02.11.2013 şi în prezent este de 201.600,95 lei(raportul de expertiză - fila 336 dos. vol. 2). Pe de altă parte, reprezentantul legal al contestatoarei a recunoscut restanţele pe care le înregistrează la plata ratelor prin angajamentul de plată pe care l-a dat intimatei în 04.10.2013, la două zile după rezilierea contractului de către intimată(filele 285-286 dos. vol. 2). Prin urmare, susţinerea contestatoarei formulată în contestaţie potrivit căreia suma restantă este una modică de numai 4709 euro, echivalentul ultimelor trei rate ce nu au fost facturate de intimată, nu se verifică. 

În acelaşi timp, cum intimata a reziliat contractul de leasing ceea ce a determinat activarea clauzei prevăzută de art. 9.1 care obligă utilizatorul să predea pe cheltuiala sa vehiculul către finanţator, subsecvent constatării de către intimată a restanţelor în achitarea ratelor, predarea silită a bunului a fost solicitată în limitele legale, prin urmare atât înştiinţarea cât şi somaţia comunicate contestatoarei au fost legal emise. 

Referitor la contestaţia la titlu, potrivit art. 5.3 din contractul de leasing financiar în litigiu, „sumele plătite de utilizator vor fi alocate în ordinea scadenţei facturilor. În cazul în care utilizatorul are mai multe contracte de leasing încheiate cu finanţatorul, acesta din urmă îşi rezervă dreptul de a aloca plăţile la oricare din contractele în vigoare. În cazul unor plăţi parţiale sumele se vor considera plătite în următoarea ordine: TVA, impozite, penalităţi, taxa de operare amenzi refacturate, RCA, prime de asigurare, dobândă, capital, alte sume.”

În susţinerea contestaţiei la titlu contestatoarea invocă faptul că această clauză este una standard care a fost impusă de intimată, că nu a putut fi negociată şi stabilită convenţional. Se invocă de contestatoare prevederile art. 970 alin. 1 şi 2 C.civ.(de la 1864, potrivit cărora convenţiile trebuie executate cu bună-credinţă, ele obligă nu numai la ceea ce este expres în ele, dar la toate urmările ce echitatea, obiceiul sau legea dă obligaţiei, după natura sa), îmbogăţirea fără justă cauză a intimatei deoarece se susţine de contestatoare achitarea tuturor obligaţiilor facturate, mai puţin a trei rate, precum şi că intimata a opus nerespectarea altor contracte şi solicită reposesia bunului.

În ceea ce priveşte impunerea clauzei amintite de către creditoarea intimată, instanţa reţine că în cauză nu s-a făcut în nici un fel dovada abuzului de poziţie de către creditoare, nici a faptului că nu s-a putut negocia cu intimata, cu atât mai mult cu cât cele două părţi contractante se încadrează în categoria „profesionişti,” ceea ce presupune cunoaşterea pe deplin a tuturor drepturilor şi a obligaţiilor la încheierea unui contract. Pe de altă parte, este relevant sub acest aspect şi faptul că debitoarea contestatoare a încheiat nu mai puţin de trei astfel de contracte de leasing cu intimata, cel care se contestă în cauză fiind al doilea ca reper temporal, primul a fost încheiat la ...(nr. ..., iar al treilea în data de ...(nr. ...), acesta din urmă după 7 luni de la încheierea celui în litigiu. În acest context, se impune a menţiona că şi ultimul contract încheiat de contestatoare cuprinde aceeaşi clauză 5.3 teza a doua, reclamată în cauză ca fiind abuzivă(filele ... dos. vol. ...). Astfel, este puţin probabil ca .... să se considere prejudiciată odată cu încheierea contractului în litigiu de vreme ce a contractat după 7 luni cu intimata în aceleaşi condiţii.

În ceea ce priveşte modul de alocare a sumelor şi dacă acesta a determinat rezilierea contractului de leasing financiar nr. ..., precum şi cu privire la susţinerea contestatoarei că intimata a opus nerespectarea altor contracte, instanţa reţine următoarele; clauza contractuală prevăzută la art. 5.3 trebuie analizată în ansamblu. Se menţionează că sumele plătite de utilizator vor fi alocate în ordinea scadenţei facturilor. Cu alte cuvinte, aceasta este regula de bază, care trebuie interpretată în raport de teza a doua a textului, anume că în ipoteza în care finanţatorul are mai multe contracte încheiate cu utilizatorul, primul este obligat să aloce sumele în ordinea scadenţei facturilor. Examinând raportul de expertiză contabilă întocmit în cauză de expertul ... se relevă că pe documentele de plată nu s-au specificat facturile ce se plăteau(fila 332 dos. vol. 2), iar din 30 de ordine de plată numai în 21 s-a indicat nr. de contract pentru care s-a făcut plata(fila 335 dos. vol. 2), ceea ce conduce la concluzia că societatea contestatoare însăşi nu a dat importanţa cuvenită acestor menţiuni dând libertate intimatei de a aloca sumele în conformitate cu clauza din art. 5.3 din contract, deci achiesând la aplicarea acesteia.

În acelaşi timp, potrivit expertizei contabile contestatoarea a înregistrat plăţi în contabilitatea proprie pentru contractul de leasing în litigiu în sumă de ... lei faţă de suma de ... lei înregistrată în contabilitatea intimatei, rezultând o diferenţă de ... lei, sumă alocată pe celelalte două contracte. În perioada ... .... nu a înregistrat pe contractul de leasing nr. ... nici o sumă, astfel că din totalul documentelor de plată în sumă de ... lei, 567.254,37 lei este suma alocată contractului de leasing în litigiu, suma de 715.012,10 lei pentru contractul nr. ... şi ... lei pentru contractul nr. ...(suplimentul raportului de expertiză contabilă - filele 96-97 dos. vol. 3).  Totodată, conform raportului de expertiză contabilă, prin mai multe adrese intimata a înştiinţat contestatoarea cu privire la situaţia plăţilor restante la contractul de leasing în litigiu, fiecare adresă fiind însoţită de o anexă cu situaţia facturilor emise şi a plăţilor făcute de contestatoare. În fiecare adresă era menţionat ca .... să confirme primirea notificării, ceea ce nu s-a făcut, iar potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, societatea contestatoare  avea obligaţia solicitării de confirmare a soldurilor, fapt care nu a avut loc(fila 97 dos. vol. 3). De asemenea, intimata creditoare a comunicat .... soldul facturilor emise şi neîncasate la 31.03.2013 şi 31.05.2013, cumulat pentru toate cele trei contracte, iar în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, art. 8 şi ... privind efectuarea inventarierii patrimoniului, ... a menţionat conform extraselor de cont că „în cazul în care nu ne comunicaţi soldul din evidenţa dumneavoastră, vom considera soldul nostru corect,” solicitare la care  S.C. Vargas S.R.L. nu a dat nici un răspuns sau confirmare.

Conform acordului părţilor(art. 5.3 din contract), sumele plătite de utilizator vor fi alocate în ordinea scadenţei facturilor, astfel expertul contabil a concluzionat că finanţatorul a făcut aplicarea art. 5.3 din contract, din sumele alocate pe contract au fost încasate cu prioritate ratele de leasing, apoi penalităţile şi asigurările, iar pentru contractul în litigiu contestatoarea mai are de achitat 13 rate, prima rată neachitată fiind din 27.09.2012, iar facturile de penalităţi neplătite încep cu data de 16.03.2012(fila 99 dos. vol. 3). Astfel, examinând situaţia plăţilor efectuate pentru contractul de leasing în litigiu(filele 100-101 dos. vol. 3) în special începând cu data de 27.09.2012 a primei restanţe la plata ratelor, se constată că deşi contestatoarea nu a mai efectuat plăţi, intimata a alocat acestui contract sume începând cu 21.12.2012 până la 09.07.2013, prin urmare se poate presupune buna sa credinţă în încercarea de salvare a contractului.

În drept, având în vedere dispoziţiile art. 113 din Legea nr. 71/2011, modificată, potrivit cărora „imputaţia plăţii este supusă dispoziţiilor art. 1.506 - 1.509 din Codul civil dacă plata se face după data intrării în vigoare a acestuia, indiferent de data naşterii obligaţiilor,” precum şi faptul că în raportul de expertiză contabilă s-a constatat că debitoarea contestatoare a efectuat plăţi atât anterior datei de 01.10.2011(data intrării în vigoare a noului Cod civil), cât şi ulterior acestei date, sunt incidente cauzei prevederile vechiului Cod civil(de la 1864) pentru plăţile efectuate sub imperiul acestuia(art. 1110-1113), cât şi cele art. 1.506 - 1.509 din Noul Cod civil pentru plăţile efectuate după 01.10.2011. Aceasta întrucât contestatoarea a înţeles să conteste clauza de la art. 5.3 din contract, indiferent de plăţile pe care le-a efectuat sau de cele pe care le-ar avea restante.

Atât în sistemului Vechiului Cod civil, cât în actuala reglementare a Noului Cod civil, imputaţia plăţii se face mai întâi prin acordul părţilor, dispoziţie legală care a fost respectată de intimată câtă vreme a făcut aplicarea art. 5.3 din contract respectând ordinea de scadenţă a facturilor. În lipsa convenţiei părţilor, debitorul este cel care poate decide asupra cărei obligaţii se impută plata efectuată(art. 1110 C.civ. de la 1864, respectiv art. 1507 din Noul Cod civil). În cauză însă, cum contestatoarea însăşi nu a înţeles să indice pe un număr însemnat de documente contabile facturile ce se plăteau aşa cum a constatat expertul contabil, iar din 30 de ordine de plată numai în 21 s-a indicat nr. de contract pentru care s-a făcut plata, mai mult, nu a confirmat sau infirmat soldurile comunicate de intimată, deşi avea această obligaţie legală, este evident că debitoarea nu a înţeles să uzeze de dreptul său de a face imputaţia plăţii, chiar dacă a apreciat discreţionară prevederea contractuală de la art. 5.3 teza a doua.

Nici susţinerea de către contestatoare a îmbogăţirii fără justă cauză a intimatei nu se verifică cu atât mai mult cu cât contestatoarea are 13 rate restante începând cu 27.09.2012, astfel că invocarea achitării tuturor obligaţiilor facturate este fără temei, iar pe de altă parte contestatoarea are în continuare posesia bunului ce face obiectul contractului de leasing financiar în litigiu. Pe de altă parte, chiar în cadrul contestaţiei la titlu fiind, invocarea îmbogăţirii fără justă cauză nu poate fi primită având în vedere scopul unui astfel de demers judiciar, recuperarea pierderii suferite de către cel care şi-a micşorat patrimoniul, acţiune care are caracter subsidiar celei de valorificare a dreptului printr-o acţiune specifică.

În consecinţă, pentru toate aceste considerente şi în temeiul prevederilor legale enunţate, precum şi a art. 711-712 C.pr.civ.(forma în vigoare la data sesizării instanţei), va respinge contestaţia la executare ca nefondată şi va respinge contestaţia la titlu astfel cum a fost precizată, ca nefondată.

În temeiul art. 716 alin. 2 C.pr.civ.(forma în vigoare la data sesizării instanţei), contestatoarea va fi obligată să plătească în contul B.E.J. ... suma de ... lei reprezentând contravaloarea copiilor dosarului de executare nr.....