Contestaţie la executare

Hotărâre 7563 din 07.12.2016


Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe contestator PPO şi pe intimat SARL, având ca obiect contestaţie la executare

Dezbaterile asupra cererii au avut loc în şedinţa publică din data de 28.11.2016, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, când instanţa în temeiul art.392 C.pr.civ. a reţinut cauza spre soluţionare, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de faţă,  constată următoarele :

Prin cererea înregistrată  pe rolul acestei instanţe  sub nr. data de 29.09.2016, contestatorul PPO a formulat în contradictoriu cu intimata S.A.R.L. contestaţie la executare, solicitând anularea formelor de executare întocmite dosarul de executare nr. 501/2016 al BEJ

În motivarea cererii se arată faptul că la data de 13.09.2016 a primit un plic în care i se aducea la cunoştinţă instituirea sechestrului asupra bunului mobil autoturism Wolkswagen - proprietate comună a sa şi a fostei sale soţii - precum şi încheierea pronunţată în data de 02.06.2016 în dosarul 4947/180/2016 prin care se admite cererea de încuviinţare a executării silite formulată petentul BEJ. Contestatorul arată faptul că nu cunoaşte despre ce titlu executoriu se face referire întrucât nu a avut niciodată relaţii cu intimata S.A.R.L. care este lipsită de calitate procesuală. În privinţa contractului de credit nr, acesta a fost încheiat de către contestator si o autoritatea bancară - BRD-GSG. Se arată pretenţia este prescrisă, intervenind prescripţia extinctivă a dreptului, în sens material, de a cere executarea silită a obligaţiilor rezultate din contractul de credit menţionat, având în vedere că acest contract este încheiat în anul 2006, acum 10 ani; prin urmare invocă excepţia prescripţiei extinctive de a cere îndeplinirea obligaţiilor de prevăzute în contractul de credit nr.

Contestatorul mai arată că cesiunea de creanţă nu a fost notificată iar dacă a existat o cesiune de creanţă cesionarul nu are împotriva sa un titlu de creanţă câtă vreme banca a renunţat la dreptul său de a executa silit debitul.

Contestatorul şi-a întemeiat cererea pe prevederile art.712-720 Noul Cod de procedură civilă.

În susţinerea cererii, contestatorul a depus în copie înscrisuri respectiv copii acte executare.

Prin încheierea din data de 01.11.2016 s-a admis cererea petentului de acordare ajutor public judiciar şi s-a scutit petentul de la plata taxei de timbru.

În termen legal, intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca netemeinică şi nelegală având în vedere că, contestatorul nu a probat în nici un fel nelegalitatea actelor de executare.

Prin întâmpinare, intimata a invocat excepţia netimbrării acţiunii potrivit dispoziţiilor art.148 alin.6 NCPC, art.197 NCPC, motivat de faptul că nu au fost respectate dispoziţiile legale privind timbrarea  cererii;  excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executarefaţă de dispoziţiile art 715 alin. 1 NCPC.

Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea ca inadmisibilă a excepţiei prescripţiei dreptului de a cerere executarea silită invocată de contestator prin cererea de chemare în judecată,  motivat de faptul că debitorii au la dispoziţie în acest scop o altă posibilitate, respectiv acţiunea în constatare şi că în temeiul prevederilor art.22 NCP, contestatorul nu a făcut dovada celor afirmate, iar prezentei cereri nu i s-a ataşat nici un document prin care să fie evidenţiată ultima plată efectuată în contul contractului de credit, că nu se impune termenul de 3 ani, debitorul fiind în eroare judiciară, în toată această perioadă s-a sustras de la plata debitului; se arată faptul că banca putea cesiona unui terţ drepturile şi obligaţiile rezultate din contract iar prin însăşi contractul de credit debitorul şi-a exprimat acordul cu privire la cesiunea drepturilor şi obligaţiilor.

A mai solicitat contestatorul respingerea cererii de anulare a actelor de executare silită efectuate în ds., având în vedere că toate actele de executare au fost întocmite de executorul judecătoresc care a respectat toate regulile de fond şi de formă impuse de dispoziţiile Codului de procedură civilă şi au fost dispuse în conformitate cu prevederile legii.

S-a ataşat dosarul de executare 501/2016.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine :

Potrivit înscrisurilor depuse la dosar, executarea silită a fost pornită la data de 06.04.2016 la cererea creditorului  SaRL, în temeiul titlului executoriu constând în  contractul de credit nr. încheiat între Banca Comercială Română SA în calitate de Bancă şi PPO, în calitate de împrumutat şi PAM, în calitate de coplătitor. Contractul a fost încheiat pentru acordarea unui credit de 5000 de lei, pentru o perioadă de 60 de luni, de la 25.07.2006 la 25.06.2011.

În data de 26 octombrie 2011, contractul de credit nr. a fost cesionat către SaRL.

Executarea silită a fost încuviinţată de Judecătoria Bacău prin încheierea din 14 aprilie 2016 pronunţată în dosar nr. 4947/180/2016, pentru recuperarea sumei de 5674,67 de lei, la cererea executorului, care a deschis dosarul de executare silită nr.501/2016.

La data de 11.07.2016 executorul judecătoresc a stabilit suma de 798,40 lei cu titlu de cheltuieli de executare, la aceeaşi dată fiind emise şi înştiinţările de declanşare a urmăririi silite , somaţii şi adrese de înfiinţare poprire (filele 78-85), comunicate contestatorului la adresa din. În urma adresei din data de 29.08.2016 efectuată de executorul judecătoresc –fila 104 dosar, s-a procedat la comunicarea actelor procedurale de executare silită către contestator la adresa din B

Având în vedere prevederile art. 248 C.pr.civ, privind procedura de soluţionare a excepţiilor,

„(1) Instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.

(2) În cazul în care s-au invocat simultan mai multe excepţii, instanţa va determina ordinea de soluţionare în funcţie de efectele pe care acestea le produc.”

Referitor la excepţia de netimbrare, instanţa urmează a o respinge ca nefondată, cererea contestatorului  de ajutor public fiind admisă prin încheierea din data de 01.11.2016.

Referitor la excepţia tardivităţii, instanţa urmează a o respinge ca nefondată, cu următoarea motivare:

Potrivit art. 715 cpc „(1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, contestaţia privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 15 zile de la data când: 1. contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestă 2. cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înştiinţarea privind înfiinţarea popririi. Dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit;

3. debitorul care contestă executarea însăşi a primit încheierea de încuviinţare a executării sau somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviinţare a executării şi nici somaţia sau executarea se face fără somaţie”.

În speţă potrivit înscrisurilor depuse la dosarul de executare silită, actele de executare silită au fost comunicate contestatorului la adresa B. În urma adresei nr. 93266 din data de 29.08.2016 a Municipiului R efectuată de executorul judecătoresc –fila 104 dosar, s-a procedat la comunicarea actelor procedurale de executare silită către contestator la adresa din B(fila 105 dosar). Aşa cum rezultă şi din verificările efectuate de instanţă, contestatorul figurează cu domiciliu activ la adresa sus menţionată din anul 2010, prin urmare la data la care s-a formulat cerere de executare silită acesta nu mai avea domiciliu în B (unde s-au comunicat iniţial actele de executare).  Cum termenul de formulare a contestaţiei curge de la data la care contestatorul a luat la cunoştinţă de executarea pornită împotriva sa şi cum s-a făcut dovada că actele de executare au fost comunicate contestatorului la domiciliul actual la data de 13.09.2016, instanţa va aprecia actele de executare au fost comunicate la această dată, de la care începe să curgă termenul legal de formulare a contestaţiei. Cum contestatorul a depus la poştă contestaţia la executare la data de 27.09.2016, în termenul legal de formulare a contestaţiei, pe cale de consecinţă urmează a respinge excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare.

În ceea ce priveşte prescrierea dreptului de a cere executarea silită, instanţa apreciază că apărarea este întemeiată, în cauză, fiind aplicabile dispoziţiile art. 706 şi 707 C.pr.civ:

ART. 706

Termenul de prescripţie

(1) Dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripţie este de 10 ani.

(2) Termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită. În cazul hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale, termenul de prescripţie începe să curgă de la data rămânerii lor definitive.

ART. 707

Efectele împlinirii termenului de prescripţie

(1) Prescripţia nu operează de plin drept, ci numai la cererea persoanei interesate.

(2) Prescripţia stinge dreptul de a obţine executarea silită şi orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie. În cazul hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale, dacă dreptul de a obţine obligarea pârâtului este imprescriptibil sau, după caz, nu s-a prescris, creditorul poate obţine un nou titlu executoriu, pe calea unui nou proces, fără a i se putea opune excepţia autorităţii de lucru judecat.

Potrivit contractului de credit nr. banca a acordat împrumutatului contestator suma de 5000 lei iar potrivit alin. 4 din contract „creditul va fi rambursat în 60 de rate lunare, conform graficului de rambursare anexat”. Conform graficului de rambursare fila 45 dosar prima rată a devenit scadentă la data de 25.07.2016 iar ultima rată  devenea scadentă la data de 27.06.2011.  Contractul ce constituie titlu executoriu este un contract cu executare succesivă. Cum cererea de executare silită a fost formulată la data de 06.04.2016, rezultă că este întemeiată apărarea contestatoarei referitoare la intervenirea prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, termenul de 3 ani împlinindu-se cel mai târziu la data 27.06.2014 (pentru ratele scadente anterior datei de 27.06.2011, termenul de prescripţie împlinindu-se corespunzător termenului de 3 ani).

În cauză, creditoarea nu a făcut dovada intervenirii vreunui caz de suspendarea cursului ori întreruperii prescripţiei, astfel că instanţa urmează admite această apărare a contestatorului.

Referitor la apărarea intimatei potrivit căreia contestatorul nu ar putea invoca această apărare decât pe calea unei acţiuni în constatare, instanţa urmează a o respinge, întrucât acţiunea în constatarea nu este la îndemâna contestatorului, acesta având doar acţiunea în realizare, care este contestaţia la executare, prin care se invocă aspecte privitoare la executarea propriu zisă şi nu la titlu, aşa cum arată intimata prin întâmpinare.

În ceea ce privesc apărările contestatorului referitoare la faptul că intimatul nu are calitate procesuală pasivă, instanţa reţine că aşa cum s-a arătat în considerentele Deciziei ÎCCJ nr.3/14.04.2014, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, „consacrarea, prin art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, a caracterului executoriu al contractelor de credit, încheiate de o instituţie de credit, este impusă pentru a permite executarea silită a unei obligaţii (creanţe), iar nu a unui înscris, acesta fiind doar materializarea izvorului obligaţiei respective. În consecinţă, caracterul executoriu este asociat cu creanţa, iar nu cu înscrisul ca atare şi, atât timp cât legiuitorul a acordat contractelor de credit caracterul de titluri executorii, creanţa însăşi a devenit una executorie, astfel încât atributul executorialităţii nu se constituie într-un aspect de drept procesual, aşa cum a susţinut titularul sesizării, ci a devenit o calitate a creanţei, care se transmite prin cesiune. Totodată, trebuie subliniat că art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, nu a conferit contractelor de credit trăsătura de titlu executoriu în considerarea persoanelor semnatare ale unor asemenea contracte, ci a naturii respectivelor convenţii. Modificarea părţilor originare ale actului juridic care constituie titlu executoriu nu afectează substanţa titlului executoriu, poziţia cesionarului fiind aceea a unui veritabil succesor cu titlu particular, care preia, astfel, toate drepturile pe care cedentul le avea în legătură cu creanţa”. Faţă de cele anterior citate, rezultă netemeinicia susţinerilor contestatoarei conform cărora contractul de cesiune nu constituie titlu executoriu iar banca a renunţat la dreptul său de a executa silit, contractul de credit a încetat să mai deţină valenţe executorii din momentul cesiunii creanţei către terţii cesionari. De asemenea, instanţa reţine faptul că anterior formulării cererii de executare silită  Banca Comercială a notificat cesiunea de creanţă către debitor fila 62 conform datelor existente la dosar cu privire la adresa acestuia aşa cum rezulta din contractul încheiat de părţi.

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept expuse instanţa va admite apărarea contestatorului privind prescripţia dreptului de a cere executarea silită şi în temeiul art. 720 C.pr.civ, va dispune anularea formelor de executare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia de netimbrare a contestaţiei şi excepţia tardivităţii formulării contestaţiei invocate de intimata S.a.R.L..

Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul PPO,şi constată prescris dreptul creditoarei  intimate S.a.R.L. cu sediul ales la. , în Bucureşti, Intrarea Nestorei nr.1, subsol, parter şi etajele 9,10,11, sector 4,  de a cere executarea silită a contestatorului pentru suma de 5674,67 de lei din contractul de credit şi în consecinţă anulează actele de executare silită întocmite de BEJ „” în dosarul de executare silită nr.

Executorie.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria

Pronunţată în şedinţa publică de la 07 Decembrie 2016