Cerere pentru eliberearea adeverinţei cu venitul brut pentru actualizarea pensiei de serviciu. Legalitatea cererii

Sentinţă civilă 71 din 01.02.2017


Prin acţiunea civilă formulată la data de XXXXX, reclamanta XXXXX,  a solicitat instanţei ,în contradictoriu cu pârâtul TRIBUNALUL XXXXX,  obligarea pârâtului  la eliberarea  unei adeverinţe in care sa includă in venitul brut, baza de calcul pentru actualizarea pensiei de serviciu, cuvenită, incepand cu data de 01 decembrie 2015, si suma de 248 lei reprezentând majorare indemnizaţie bruta de încadrare acordata pentru vechimea in funcţia de judecător de peste 20 ani, in vederea actualizării pensiei de serviciu (in temeiul art.85 alin. 2 din Legea nr. 303/2004® actualizata, art. 18 din HG nr. 1275/2005, actualizata), adeverinţa care sa fie comunicata Casei Judeţene de Pensii XXXXX pentru a se  emite o noua decizie privind actualizarea pensiei de serviciu.

În motivarea acţiunii,arată reclamanta că în fapt la data de 01 septembrie 2012 totalizând vechimea in magistratura de 25 ani, calculata potrivit art.82 alin.2 din Legea nr.303/2004® actualizata(din care in funcţia de judecător de 19 ani si 4 luni si in funcţia de jurisconsult de 5 ani si 8 luni), a solicitat, prin cererea inregistrata la nr. XXXXX, având in vedere si adeverinţa eliberata de Tribunalul XXXXX, stabilirea dreptului la pensia de serviciu, parata Casa Judeţeană de Pensii XXXXX emitandu-mi Decizia nr.XXXXX din XXXXX in care a reţinut baza de calcul de 11.851 lei, rezultata din acea adeverinţa.

Plata dreptului la pensia de serviciu nu i-a fost efectuata întrucât, in continuare, a prestat activitatea de judecător cu grad de curte de apel la aceeaşi instanţa – Judecătoria XXXXX, pana la data de 01.02.2015 când, prin Decretul Preşedintelui României nr. XXXXX, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. XXXXX, am fost eliberata din funcţie ca urmare a pensionarii, începând cu data de 01 februarie 2015.

Arată reclamanta că prin cererea depusa la Casa Judeţeană de Pensii Publice XXXXX, înregistrata la nr. XXXXX, a solicitat punerea in plata si recalcularea pensiei de serviciu in baza adeverinţei nr.XXXXX eliberata de Tribunalul XXXXX, adeverinţa in care se retine ca am o vechime in magistratura, la 31 ianuarie 2015, de 27 ani si 5 luni, din care in funcţia de judecător de 21 ani si 9 luni. Tribunalul a mai consemnat, in vederea recalculării pensiei de serviciu, ca am o indemnizaţie de încadrare bruta lunara si sporuri in valoare totala de 12.976 lei.

Prin Decizia nr.XXXXX din XXXXX privind recalcularea pensiei de serviciu stabilita in baza art.82 alin.2 din Legea nr.303/2004® Casa Judeţeană de Pensii Publice XXXXX a recalculat pensia de serviciu luând ca baza de calcul suma de 11.851 lei, contrar datelor rezultate din adeverinţa nr.XXXXX, in condiţiile in care isi motivează decizia in fapt pe aceasta adeverinţa, din care retine ca are o vechime in magistratura de 27 ani si 5 luni iar in funcţia de judecător de 21 ani si 9 luni.

Precizează reclamanta că în temeiul art.149 alin.1 din Legea nr.263/2010 a contestat aceasta decizie la Casa Naţionala de Pensii Publice - Comisia Centrala de Contestatii (solutionata prin hotărârea nr. XXXXX) si, fata de dispoziţiile prev. de art.151 alin.2 din aceeaşi lege, dat fiind soluţionarea contestaţiei in sensul respingerii, am sesizat Tribunalul XXXXX, cererea fiindu-mi înregistrata la nr. XXXXX si soluţionata prin sentinţa civila nr. XXXXX, cum s-a dispus îndreptarea erorii materiale strecurata in aceasta in şedinţa din 15 septembrie 2015, in sensul admiterii.

Mai arată reclamanta ca prin hotărârea nr. XXXXX Comisia Centrala de Contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice i-a respins ca neîntemeiata contestaţia pe care a formulat-o împotriva Deciziei nr. XXXXX, in considerente reţinând ca este indreptatita la actualizarea pensiei de serviciu începând cu data de 01.12.2012, in baza art.85 alin.2 din Legea nr.303/2004®, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu cele ale OUG nr. 19/2012. Casa Judeţeană de Pensii Publice XXXXX a eliberat Decizia nr. XXXXX privind actualizarea pensiei de serviciu in care a reţinut baza de calcul a pensiei de serviciu de 12.729 lei, in temeiul adeverinţei nr.XXXXX eliberata de Tribunalul XXXXXX si a adresei C.N.P.P. nr.XXXXX, ceea ce a condus la modificarea bazei de calcul de la 11.851 lei(cat i s-a reţinut iniţial, când a fost stabilit dreptul la pensia de serviciu) la 12.976 lei, reintregirea salariilor, pensiilor stabilite in perioada ian.2011-30 nov.2012, in baza OUG nr. 19/2012, reduse pentru bugetari prin Legea nr.118/2010, si majorarea indemnizaţiei brute de incadrâre începând cu data de 01.05.2013 pentru vechimea in funcţia de judecător de peste 20 ani, conform Ordinului nr.2010/C/19.06.2013 eliberat de Ministerul Justiţiei, ordin in care s-a dispus trecerea mea in clasa de salarizare 108 (corespunzătoare unei vechimi in funcţie de peste 20 ani) si gradaţia 5, respectiv beneficierii mele de următoarele drepturi salariale: - o indemnizaţie de încadrare bruta lunara de 10180 lei; - un cuantum al sporului pentru risc si suprasolicitare neuropsihica si al sporului pentru păstrarea confidenţialităţii de 1305 lei; - un cuantum al sporului pentru condiţii de munca grele, vătămătoare sau periculoase de 1491 lei.

Prin sentinţa civila nr. XXXXX, s-a dispus indreptarea erorii materiale strecurata in aceasta prin încheierea pronunţata in şedinţa din 15 septembrie 2015, ambele ramase definitive prin neapelare la 13.10.2015, respectiv la 23.10.2015, Tribunalul XXXXX - Secţia XXXXX a admis cererea de chemare in judecata, in consecinţa dispunând - anularea Deciziei nr.XXXXX privind recalcularea pensiei de serviciu, emisa de Casa Judeţeană de Pensii XXXXX, anularea hotărârii nr. XXXXX data de Comisia Centrala de Contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice. In consecinţa, a fost obligata parata Casa Judeţeană de Pensii XXXXX sa-mi emită o noua decizie privind recalcularea pensiei de serviciu care mi-a fost stabilita in baza art.82 alin.2 din Legea nr.303/2004(R), actualizata, prin valorificarea vechimii in magistratura de 27 ani si 5 luni, vechimii in funcţia de judecător de 21 ani si 9 luni si a unei baze de calcul de 12.976 lei, date cum sunt certificate prin adeverinţa nr. XXXXX eliberata de Tribunalul XXXXX.

Parata Casa Judeţeană de Pensii XXXXX a mai fost obligata  şi la  plata diferentele de pensie cuvenite in urma recalculării, diminuate cu sumele deja plătite de către aceasta in temeiul Deciziei de actualizare nr.XXXXX, sume care s-a dispus a fi actualizate cu inflaţia la data plaţii efective.

Pentru a dispune in acest sens tribunalul a reţinut, in considerentele hotărârii, ca dupa ce a fost stabilit dreptul la pensia de serviciu prin Decizia nr.XXXXX, plata drepturilor la aceasta pensie nefiind efectuata intrucat şi -a continuat activitatea de judecător la aceeaşi instanţa - Judecătoria XXXXX pana la data de 01.02.2015, cand a fost eliberata din funcţie ca urmare a pensionarii prin Decretul Preşedintelui României nr.XXXXX, in timpul exercitării acestei funcţii, respectiv incepand cu data de 01.05.2013 a beneficiat de majorarea indemnizaţiei de încadrare bruta lunara corespunzătoare unei vechimi in funcţia de judecător de peste 20 ani, prin Ordinul nr.2010/C/19.06.2013 emis de Ministerul Justiţiei, majorare in cuantum de 248 lei potrivit adeverinţei nr.XXXXX eliberata de Tribunalul XXXXX(ordin si adeverinţa pe care le anexez prezentei).

Prin Decizia nr.XXXXX din XXXXX (pe care o anexez prezentei), privind recalcularea pensiei de serviciu in baza art.82 alin.2 din Legea nr.303/2004, parata Casa Judeţeană de Pensii XXXXX procedând la punerea in executare a prevederilor sentinţei civile nr. XXXXX, menţionata, a anulat decizia nr.XXXXX, a recalculat pensia de serviciu utilizând baza de calcul de 12.976 lei(in care a fost inclusa si suma de 248 lei) retinandu-se vechimea în magistratura de 27 ani si 5 luni si vechimea in funcţia de judecător de 21 ani si 9 luni.

Conform dispoziţiilor art.85 alin.2 teza l-a din Lepea nr.303/2004(R), actualizata - Pensiile de serviciu ale judecătorilor si procurorilor, precum si pensiile de urmaş prevăzute la art.84 se actualizează ori de cate ori se majorează indemnizaţia bruta lunara a unui judecător si procuror in activitate, in condiţii identice de funcţie, vechime si prad al instanţei sau parchetului, cu luarea in consideraţie, in procent, a sporurilor intrate in baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum si a sporului de vechime.

Procedura actualizării acestor pensii de serviciu este reglementata prin dispoziţiile art. 18-20 din HG nr. 1275/2005 actualizata.

In temeiul acestor reglementari legale tribunalul XXXXX, in baza cererii pe care a formulat-o, a eliberat adeverinţa nr.XXXXX din XXXXX, potrivit căreia in venitul brut consemnat pe adeverinţa nominala întocmita si transmisa Ministerului Justiţiei in vederea actualizării pensiei de serviciu suma rezultata de 13.722 lei din actualizarea sumei de 12.729 lei, dispusa in baza art.85 alin.2 din Legea nr.303/2004 si OUG nn 19/2012, privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariate, pentru pensiile stabilite in perioada ianuarie 2011-30 noiembrie 2012, nu include si suma de 248 lei lunar rezultata din majorarea indemnizaţiei brute lunare de incadrare pentru vechimea in funcţia de judecător de peste 20 ani, obţinută incepand cu data de 01 mai 2013 prin Ordinul nr.2010/C/ 19.06.2013 dat de Ministrul Justiţiei.

Desi in dispoziţiile art.85 alin.2 teza l-a din Legea nr.303/2004(R), actualizata, legiuitorul prevede actualizarea pensiei de serviciu ori de cate ori se majorează indemnizaţia bruta lunara a unui judecător si procuror in activitate, in condiţii identice de funcţie, vechime si grad al instanţei, cu luarea in considerare, in procent a sporurilor intrate in baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum si a sporului de vechime, Tribunalul XXXXX nu mi-a inclus in venitul brut, in vederea actualizării, si suma de 248 lei ce mi-a fost acordata lunar incepand cu data de 01 mai 2013. cum am arătat desi venitul baza de calcul utilizat pentru stabilirea pensiei de serviciu, de 12.976 lei, rezultat din decizia nr. XXXXX din XXXXX emisa de Casa Judeţeană de Pensii XXXXX (prin punerea in executare a sentinţei civile nr.851/25.08.2015, menţionata) a inclus si aceasta suma, de 248 lei.

Neincluderea acestei sume, de 248 lei, rezultata din majorarea indemnizaţiei brute lunare de incadrare pentru vechimea in funcţia de judecător de peste 20 ani, obţinută incepand cu data de 01 mai 2013 prin Ordinul nr.2010/C/19.06.2013 dat de Ministrul Justiţiei se datorează obţinerii acesteia dupa data stabilirii dreptului la pensia de serviciu (prin Decizia nr.XXXXX) pensie care, insa, mi-a fost pusa in plata incepand cu data de 01 februarie 2015, ca urmare a eliberării mele din funcţie prin pensionare prin Decretul Preşedintelui României nr.XXXXX.

Calitatea de magistrat, insa, este inlocuita cu aceea de pensionar, conform dispoziţiilor legale, numai dupa publicarea in Monitorul Oficial a decretului eliberat in acest sens de Preşedintele României, cariera de magistrat fiind cuprinsa intre data numirii si data eliberării din funcţie a acestuia, pensia de serviciu calculandu-se prin raportare la veniturile din ultima luna de activitate, ultima luna fiind cea in care magistratul a fost efectiv in funcţie, in ce ma priveşte luna ianuarie 2015, cand am desfăşurat activitatea de judecător.

Pentru magistratul eliberat din funcţie prin pensionare dupa emiterea Decretului Preşedintelui României in acest sens, s-a statuat in jurisprudenta naţionala ca operaţiunea juridica pe care Casa judeţeană de pensii o efectuează nu reprezintă o recalculare a pensiei in condiţiile prevăzute de art.23 din HG nr. 1275/2005, respectiv ale art.107 din Legea nr.263/2010, actualizata, ci reprezintă, insasi, stabilirea cuantumului pensiei de serviciu care sa aiba ca baza de calcul datele prevăzute la art.82 din Legea nr.303/2004(R), modificata si completata.

 Sustine reclamanta ,că  dupa emiterea Decretului Preşedintelui României de eliberare din funcţia de judecător incepand cu data de XXXXX a depus adeverinţa eliberata de Tribunalul XXXXX cu nr.XXXXX din care rezulta veniturile pe care le-a avut in luna ianuarie 2015, anterior lunii februarie 2015 cand a fost eliberata din funcţie prin pensionare, motiv pentru care pensia de serviciu in funcţie de aceasta adeverinţa a fost calculata si in raport de datele rezultate din aceasta adeverinţa trebuie actualizata.

In dispoziţiile art.65 alin.1 din Legea nr.303/2004(R), actualizata, legiuitorul prevede la litera b) ca motiv pentru eliberarea din funcţie a judecătorilor si procurorilor -„pensionarea, potrivit legii", magistratul neputand solicita, in consecinţa, eliberarea sa din funcţie mai inainte de a-si exprima opţiunea de a fi pensionat.

Jurisprudenta naţionala in materie(decizia nr. 1368/09.12.2009 data de Curtea de Apel Galaţi) a statuat ca, in cazul magistraţilor data pensionarii este data indeplinirii ultimei formalităţi pentru ca magistratul sa fie eliberat din funcţie, respectiv data semnării Decretului de către Preşedintele României, in ce ma priveşte data de XXXXX.

De asemenea, in sensul stabilirii pensiei de serviciu a magistraţilor in raport de veniturile incasate de aceştia in ultima luna de activitate inainte de data pensionarii mai invocă reclamanta  si practica Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a Vll-a pentru cauze privind conflicte de munca si asigurări sociale, dosarul nr. XXXXX, decizia nr.2968/02.06.2016 pronunţata in cauza.

Prin dispoziţiile art.85 alin.2 din Legea nr.303/2004(R) legiuitorul a stipulat clar criteriile in raport de care trebuie sa se efectueze actualizarea pensiei de serviciu, respectiv: 1) ori de cate ori se majorează indemnizaţia bruta lunara a unui judecător si procuror in activitate; 2) luarea in considerare a condiţiilor identice de funcţie, vechime si grad al instanţei sau parchetului, in procent, a sporurilor intrate in baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum si a sporului de vechime.

In ce  o priveşte,  susţine reclamanta că acordarea pensiei de serviciu a fost efectuata incepand cu data de XXXXX, ca urmare a eliberării din funcţie la data de XXXXX prin pensionare, prin Decretul Preşedintelui României nr.XXXXX, decret care a fost publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.XXXXX.

In Decizia nr.XXXXX din XXXXX emisa de Casa Judeţeană de Pensii XXXXX, privind recalcularea pensiei de serviciu ce a fost stabilita in baza art.82 alin.2 din Legea nr.303/2004(R), in venitul baza de calcul, in raport de care mi s-a stabilit dreptul la pensia de serviciu, este inclusa si suma de 248 lei rezultata din majorarea indemnizaţiei brute lunare de incadrare pentru vechimea in funcţia de judecător de peste 20 ani.

Avandu-se in vedere aspectele cu care practica a fost confruntata, raportat la venitul baza de calcul in funcţie de care se stabileşte pensia de serviciu a magistraţilor in situaţia in care se fac la date diferite - stabilirea acestui drept si - acordarea, plata efectiva a pensiei de serviciu (ca urmare a continuării exercitării activităţii pana la eliberarea din funcţie prin decret prezidenţial) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in şedinţa din 10 noiembrie 2015, a propus sesizarea ministrului justiţiei in vederea modificării si a dispoziţiilor art.23 din HG nr. 1275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.303/2004(R) privind statutul judecătorilor si procurorilor, in sensul: 1) La cererea persoanei îndreptăţite casa teritoriala de pensii are obligaţia de a recalcula pensia de serviciu, eliberând in acest sens o noua decizie de pensionare. 2) La recalcularea pensiei de serviciu baza de calcul este reprezentata de indemnizaţia de incadrare bruta lunara sau salariul de baza brut lunar, dupa caz, si sporurile avute in ultima luna de activitate înainte de data cererii de recalculare.

Învederează  instanţei de judecata reclamanta  ca a inteles sa formuleze prezenta cerere de chemare in judecata având in vedere soluţia data prin sentinţa civila nr.479 pronunţata la data de 17 mai 2016 de Tribunalul XXXXX - Secţia XXXXX in dosar nr.XXXXX, cauza care a avut acelaşi obiect si in care instanţa a respins ca prematura cererea formulata.

Caracterul prematur privind data formulării cererii de chemare in judecata in acea cauza a fost apreciata ca o problema de fond de către instanţa de judecata, cum rezulta din practicaua acelei hotărâri nefiind pusa in discuţie, ca o excepţie, inainte de dezbaterile in fond.

Mai arată reclamanta că prin adresa nr.XXXXX , Tribunalul XXXXXX a făcut cunoscut ca a solicitat lămuriri Ministerului Justiţiei in sensul celor cerute, arătate mai sus,iar  întrucât Minsterul Justiţiei nu a inaintat nicio lămurire ,Tribunalul XXXXX, prin adresa nr.XXXXX i-a făcut cunoscut ca, potrivit cadrului legislativ actual nu poate include in baza de calcul la stabilirea pensiei de serviciu si suma de 248 lei.

In baza prevederilor art.411 alin.1, pct.2, teza a ll-a, alin.2 Cod procedura civila solicită reclamanta  ca soluţionarea ,sa se efectueze si in lipsa.

În susţinerea acţiunii depune reclamanta in xerocopie:

-Ordinul nr.2010/C/19.06.2013 emis de Ministerul Justiţiei;

-Decretul nr.XXXXX dat de Preşedintele României privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, incepand cu data de XXXXX;

-Adeverinţa nr. XXXXX eliberata de Tribunalul XXXXX;

-Adeverinţei nr. XXXXX eliberata de Tribunalul XXXXX, din care rezulta ca incepand cu data de XXXXX, in baza Ordinului nr.2010/C/2013 emis de Ministrul Justiţiei, a beneficiat de majorarea indemnizaţiei de incadrare bruta lunara corespunzătoare vecimii in funcţie de 20 ani, in procent de 30%, valoric reprezentând 248 lei;

-Decizia nr. XXXXX din XXXXX privind recalcularea pensiei de serviciu, in baza art.82 alin.2 din Legea nr.303/2004®, emisa de Casa Judeţeană de Pensii XXXXX;

-Sentinţa civila nr. XXXXX de Tribunalul XXXXX - Secţia XXXXX si incheierea data in camera de consiliu din 15 septembrie 2015 de aceeaşi instanţa, prin care s-a dispus îndreptarea erorii materiale strecurata in sentinţa, ambele cu menţiunea ca sunt definitive;

-Sentinţa civila nr. XXXXX de Tribunalul XXXXX - Secţia XXXXX;

-Adeverinţa nr. XXXXX eliberata de Tribunalul XXXXX din care rezulta ca suma de 248 lei reprezentând majorare indemnizaţie bruta de incadrare pentru vechimea in funcţia de judecător de peste 20 ani nu a fost inclusa in suma ce reprezintă venitul brut consemnat pe adeverinţa intocmita si transmisa Ministerului Justiţiei in vederea actualizării pensiei de serviciu, actualizare dispusa in baza art.85 alin.2 din Legea nr.303/2004 si OUG nr. 19/2012;

-Cererea inregistrata la nr. XXXXX la Tribunalul XXXXX - serviciul contabilitate, prin care a solicitat sa mi se includă suma de 248 lei in venitul brut baza de calcul pentru actualizarea pensiei de serviciu;

-Adresele nr. XXXXX si nr. XXXXX eliberate de Tribunalul XXXXX.

Pârâta nu a formulat întâmpinare în cauză.

Din actele şi lucrările dosarului,instanţa reţine în esenţă următoarele:

Prin acţiunea civilă formulată la data de XXXXX, reclamanta XXXXX,  a solicitat instanţei ,în contradictoriu cu pârâtul TRIBUNALUL XXXXX,  obligarea pârâtului  la eliberarea  unei adeverinţe in care sa includă in venitul brut, baza de calcul pentru actualizarea pensiei de serviciu, care  cuvenită ,incepand cu data de 01 decembrie 2015, si suma de 248 lei reprezentând majorare indemnizaţie bruta de încadrare acordata pentru vechimea in funcţia de judecător de peste 20 ani, in vederea actualizării pensiei de serviciu (in temeiul art.85 alin. 2 din Legea nr. 303/2004® actualizata, art. 18 din HG nr. 1275/2005, actualizata), adeverinţa care sa fie comunicata Casei Judeţene de Pensii XXXXX pentru a se  emite o noua decizie privind actualizarea pensiei de serviciu.

Acţiunea este întemeiată.

Reclamanta a fost salariata Judecătoriei XXXXX, în funcţia de judecător  până la data de XXXXX când  prin Decretul Preşedintelui României nr. XXXXX, a fost  eliberată din funcţie ca urmare a pensionării.

 Conform dispoziţiilor art. 85 alin. 2 (1) din legea  nr. 303/2004 (R) pensiile de serviciu ale judecătorilor  şi procurorilor, precum şi pensiile  de urmaş, prevăzute la art. 84 se actualizează  or de câte ori se majorează indemnizaţia brută lunară a unui judecător şi procuror în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime şi grad al instanţei sau parchetului, cu luarea în consideraţie, în procent, a sporurilor intrate în baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum şi a  sporului de vechime.

 Procedura privind actualizarea  pensiilor de serviciu este reglementată prin dispoziţiile art. 18-20 din HG nr. 1275/2005 actualizată.

 Din 1 mai 2013, reclamanta prin Ordinul nr. 2010/c/19.06.2013  emis de Ministerul Justiţiei, a beneficiat de trecerea  în clasa de salarizare 108 (corespunzător unei vechimi în funcţie de peste 20 de ani şi gradaţia 5), urmarea fiind majorarea  indemnizaţiei brute  de încadrare  cu suma de 248 lei. Reclamanta a formulat către  Tribunalul XXXXX, în vederea eliberării  unei adeverinţe  privind actualizarea  pensiei de serviciu  şi cu suma de 248 lei/lunar rezultată din majorarea  indemnizaţiei brute  lunare de încadrare  pentru vechimea  în funcţia de judecător  de peste 20 de ani,  obţinut început cu data de 01 mai 2013, prin ordinul precitat, însă pârâta  nu a inclus în venitul brut, în vederea  actualizării şi această sumă, acordată începând cu luna mai 2013.

Art. 85 alin. 2 81) din legea nr. 303/2004, republicată, dispune actualizarea pensiei de serviciu , ori de câte ori se majorează indemnizaţia brută lunară  a unui judecător şi procuror  în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime şi grad al instanţei, cu luarea în considerare, în procent, a sporurilor intrate în baza de calcul la acordarea  pensiei de serviciu, precum şi a sporului  de vechime.

 Faţă de aceste dispoziţii legale, instanţa apreciază că pârâta trebuia să includă în conţinutul adeverinţei  nr. XXXXX depusă în xerocopie  la dosar şi suma de 248 lei/lunar rezultată din majorarea indemnizaţiei brute lunare de  încadrare pentru vechimea în funcţia de judecător  de peste 20 de ani, obţinut începând  cu data de 01 mai 2013 prin Ordinul  nr. 2010/c/19.06.2013 al Ministerului Justiţiei, astfel încât urmează a se admite acţiunea şi a obliga pârâta la eliberarea  acestei adeverinţe şi comunicarea acesteia  către Casa Judeţeană de Pensii XXXXX în vederea emiterii deciziei de actualizare a pensiei de serviciu.