Reziliere contract – pentru o opera rezilierea contractului este necesar să există o neîndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de către pârâtă, simpla menţiune conform căreia pârâta a adăugat în sarcina reclamantei obligaţii suplimentare care nu a

Hotărâre 1657 din 14.03.2017


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti la data de 18.10.2016, sub nr. …., reclamanta G.C.  a chemat în judecată pe pârâtul CMU S.R.L. , solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună rezilierea contractului privind naşterea încheiat la data de 23.02.2016.

În motivare, reclamanta a arătat că la data de 23.02.2016, în calitate de beneficiar,  a încheiat cu CMU S.R.L. , în calitate de prestator, un contract privind naşterea, având ca obiect prestarea de către R.M. în favoarea Pacientei a serviciilor medicale menţionate în anexa nr 1- Oferta Comercială şi Anexa 2. Potrivit Anexei 1 din contract, onorariul personalizat conform opţiunilor exprimate şi reducerilor aplicate a fost de 9.825 lei.

A mai arătat reclamanta că, ulterior, au fost emise pe numele său mai multe facturi, respectiv: factura CMU194/60689/23.02.2016 în valoare de 5.992 lei, factura CMU194/60733 din 24.02.2016 în valoare de 13.918 lei, factura CMU194/61253 din 01.03.2016 în valoare de 450 lei şi factura CMU194/61267 din 01.03.2016 în valoare de 11.342,2 lei.

Reclamanta a mai subliniat că a achitat aproximativ 13.000 lei, în condiţiile în care valoarea contractului în baza căruia s-au emis facturile menţionate era de 9.825 lei. Mai mult, la data de 15.09.2016 a fost notificată cu privire la un rest de plată de 11.062,2 lei, rest de plată nejustificat, fără a se menţiona, însă, ce reprezintă acea sumă.

În drept, reclamanta  a invocat disp. art. 1.549 şi urm. C civ., art 194 şi urm. c proc civ.

În dovedire, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, precum şi a probei cu interogatoriul.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în valoare de658,11 lei, conform art 3 din OUG nr. 80/2013.

La data de 13.12.2016, pârâta a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii, ca neîntemeiată.

În motivare, pârâta a arătat, în esenţă, că înainte de semnarea contractului în baza prevederilor art IV paragraful 4.1 lit f, reclamanta a discutat cu reprezentantul Pârâtului toate clauzele contractuale, şi i s-a explicat în amănunt ce însemnă semnarea unui contract, care sunt costurile totale, care sunt costurile suplimentare, care sunt serviciile neincluse. A mai arătat că ulterior naşterii, copilul reclamantei a avut nevoie de continuarea tratamentului de specialitate, fiind prestate servicii medicale neincluse în costurile achitate de reclamantă.

În drept, pârâta a invocat disp. art. 1549 şi urm. c civ.

În dovedire a solictat încuviinţarea probei cu înscrisuri, precum şi a probei cu interogatoriul.

  În temeiul art 258 rap. la art 255 C proc civ, instanţa a încuviinţat pentru ambele părţi proba cu înscrisuri, precum şi proba cu interogatoriul, apreciind că aceste probe sunt concludente, pertinente şi utile soluţionării cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 23.02.2016, reclamanta, în calitate de beneficiar, a încheiat cu CMU S.R.L. , în calitate de prestator, un contract privind naşterea, având ca obiect prestarea de către R.M. în favoarea Pacientei a serviciilor medicale menţionate în anexa nr 1- Oferta Comercială şi Anexa 2. Potrivit Anexei 1 din contract, onorariul personalizat conform opţiunilor exprimate şi reducerilor aplicate a fost de 9.825 lei. (f. 5-18).

Ulterior, au fost emise pe numele reclamantei mai multe facturi, respectiv: factura CMU194/60689/23.02.2016 în valoare de 5.992 lei, factura CMU194/60733 din 24.02.2016 în valoare de 13.918 lei, factura CMU194/61253 din 01.03.2016 în valoare de 450 lei şi factura CMU194/61267 din 01.03.2016 în valoare de 11.342,2 lei.

Potrivit dispoziţiilor art. 1270 alin. (1) C.civ., convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante, iar conform art. 1350 alin. (1) C.civ., orice persoană trebuie să îşi execute obligaţiile pe care le-a contractat, în cazul în care nu îşi îndeplineşte această îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi este obligată să repare acest prejudiciu.

Conform art. 1549 C.civ., pentru a opera rezilierea contractului (sancţiune specifică actelor juridice civile cu executare succesivă cum este contractul de leasing) este necesară întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii: să existe o neexecutare, chiar parţială, dar substanţială, a obligaţiilor contractuale asumate de pârât, neexecutarea obligaţiilor contractuale să se datoreze culpei acestuia, iar pârâtul să fi fost pus în întârziere, afară de cazurile în care este de drept în întârziere.

În speţă, prin contractul încheiat la data de 23,02.2016, pârâta şi-a asumat o serie de obligaţii enumerat în art.4.1, obligaţii care în speţă au fost îndeplinite.

Prin acţiunea formulată, reclamanta nu indică în realitate o neexecutare a contractului, ci, susţine că pârâta a stabilit în sarcina sa obligaţii suplimentare, care nu au fost convenite prin contract, fiind emise în acest sens facturi fiscale în cuantum total de 11.062,2 lei.

Prin urmare, nu se poate reţine o neexecutare culpabilă a contractului din data de 23.02.2016 din partea pârâtei, reclamanta având eventual, la dispoziţie o altă cale procedurală, respectiv o acţiune în constatare a unui fapt negativ, respectiv că nu datorează suma de  11.062,2 lei şi nu o acţiune în rezilierea contractului.

Pentru toate aceste considerente, instanţa va respinge, ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamanta G.C.  în contradictoriu cu  pârâtul CMU S.R.L..

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea privind pe reclamanta G.C., şi pe pârâta CMU S.R.L,  ca neîntemeiată.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Sectorului 1.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.03.2017