Litigiu privind funcţionarii publici

Sentinţă civilă **** din 26.10.2016


Dosar nr. …..

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

SECŢIA A II-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Sentinţa civilă Nr. …..

Şedinţa publică de la 26 Octombrie 2016

Tribunalul constituit din:

Preşedinte ****

Grefier  ****

Pe rol judecarea cauzei de contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamanta ….. şi pe pârâţii ….. şi  Instituţia ….., având ca obiect litigiu privind funcţionarii publici - dispozitia din data de …..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică răspund reclamanta reprezentă de avocat în baza împuternicirii avocaţiale aflate la dosarul cauzei şi pârâţii reprezentaţi de consilier juridic care depune delegaţie de reprezentare la dosarul cauzei

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către  grefierul de şedinţă care învederează faptul că prin serviciul registratură s-a depus de către reclamantă răspuns la întâmpinare, după care,

Pârâţii prin consilier juridic depun la dosarul cauzei întâmpinarea în original.

Tribunalul în temeiul art. 131 cod de procedură civilă procedând din oficiu la verificarea competenţei de soluţionare a prezentei cauzei constată că este competent general material şi teritorial să soluţioneze prezenta cauză. În temeiul art. 238 cod de procedură civilă, în raport de complexitatea cauzei estimează durata cercetării procesuale ca fiind 1 termen de judecată şi acordă cuvântul asupra probelor

Părţile arată că nu solicită probe noi..

Tribunalul în temeiul art. 258 cod de procedură civilă, raportat la art. 255 alin. 1. Cod de procedură civilă încuviinţează pentru părţi proba cu înscrisuri, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra fondului.

Reclamanta prin avocat solicită admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată şi precizată, anularea dispoziţiei de suspendare  emisă de ,,,,,, şi reintegrarea în funcţia avută anterior emiterii deciziei, având în vedere nelegalitatea dispoziţiei contestate, pârâţii neavând cunoştinţă de existenţa unui act de sesizare a instanţei  pentru a opera motivul de suspendare prevăzut. A mai învederat că suspendarea de drept s-a dispus în baza unui comunicat emis de către ,,,,, prin care se susţinea că reclamanta împreună cu fostul primar şi alte două persoane au fost trimise în judecată, lucru combătut din înscrisurile depuse la dosarul cauzei, care fac dovada faptului că lucrarea penală se află în faza de cameră preliminară. Arată că nu solicită cheltuieli de judecată.

Pârâţii prin consilier juridic solicită respingerea cererii de anulare a dispoziţiei nr. ,,,,,, care a fost emisă conform dispoziţiilor art. 94 din legea 188/1999, în dovedirea acestuia fiind depus rechizitorul în cauză.

Reclamanta prin avocat arată că a fost emis doar un comunicat.

Tribunalul declară dezbaterile închise şi reţine cauza în pronunţare.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei de faţă, instanța constata următoarele:

Prin acțiunea înregistrata pe rolul Tribunalului Bucureşti – secţia a II-a sub nr. ….., reclamanta …. a chemat in judecata pe pârâţii …. si ……, ca prin hotărârea judecătoreasca ce se va da  sa se dispună anularea dispoziției nr…… emisa de ….. si suspendarea executării acesteia până la soluționarea pe fond a acestui dosar,obligarea pârâtelor la plata drepturilor salariale si a cheltuielilor de judecata.

In motivarea acțiunii se arata ca prin dispoziția atacata s-a dispus suspendarea de drept a reclamantei pe motivul prev. de art.94 alin.1 lit. m din legea 188/1999. Suspendarea de drept din funcția s-a dispus in baza unui „comunicat” emis de … din ….. sub nr…… prin care se menționează ca dosarul penal ar fi fost trimis Tribunalului …. cu propunerea de menținere a masurilor asiguratorii dispuse de procurori. Dar potrivit Codului de Procedura penala, rechizitoriul constituie materialitatea dispoziției de trimitere in judecata ,acesta fiind actul de sesizare a instanței de judecata.

Actualmente lucrarea penala se afla in camera preliminara,care este o faza distincta a proce-sului penal iar obiectul acesteia este verificarea competentei,legalității si nu temeiniciei sesizării instanței,legalității administrării probelor de organul de cercetare penala.

In concluzie se arata ca dispoziția contestata a fost emisa fără a exista un temei concret in vederea aplicării art.94 alin.1 lit.m din legea 188/1999 deoarece comunicatul nu este act de sesizare a instanței.

 Prin întâmpinare, pârâţii ….. si ….. au solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiata deoarece prin dispoziția atacata ….. nu a făcut altceva decât sa constate intervenția suspendării de drept dând eficienta dispozițiilor legale cu caracter imperativ fără a avea obligația si nici posibilitatea  de a aprecia asupra infracțiunii ci doar sa constate daca este intre cele enumerate de art.54 din legea 188/1999.

Din analiza actelor si lucrărilor dosarului, tribunalul retine ca:

Prin dispoziția nr….. emisa de ….- fila …. dosar, s-a dispus în-cetarea detașării începând cu …. a reclamantei ….-şef serviciu – …...In art.2 a aceleiaşi dispoziții se dispune suspendarea de drept a raporturilor de serviciu ale reclamantei  cu aceeași data in baza art.94 alin.1 lit.m din legea 188/1999.

In drept instanța retine ca in speța sunt aplicabile următoarele dispoziții legale:

Conform art.92  din legea 188/1999 prevede ca” (1)Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcţionarul public se află în una dintre următoarele situaţii: m) în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni de natura celor prevăzute la art. 54 lit. h);

(4) Suspendarea raportului de serviciu se constată în cazurile prevăzute la alin. (1) şi la art. 94 alin. (1), precum şi în alte cazuri reglementate prin legi speciale, respectiv se aprobă în cazul prevăzut la alin. (2), prin act administrativ al persoanei care are competenţa numirii în funcţia publică”

Art.54 lit.h din legea 188/1999 prevede ca poate ocupa o funcție publica doar persoana care  „nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice”.

De asemenea conform Codului de procedura penala „Art. 327. - Atunci când constată că au fost respectate dispoziţiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă şi există probele necesare şi legal administrate, procurorul:

a) emite rechizitoriu prin care dispune trimiterea în judecată, dacă din materialul de urmărire penală rezultă că fapta există, că a fost săvârşită de inculpat şi că acesta răspunde penal;

b) emite ordonanţă prin care clasează sau renunţă la urmărire, potrivit dispoziţiilor legale

Art. 328. - (1) Rechizitoriul se limitează la fapta şi persoana pentru care s-a efectuat urmărirea penală şi cuprinde în mod corespunzător menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (2), datele privitoare la fapta reţinută în sarcina inculpatului şi încadrarea juridică a acesteia, probele şi mijloacele de probă, cheltuielile judiciare, menţiunile prevăzute la art. 330 şi 331, dispoziţia de trimitere în judecată, precum şi alte menţiuni necesare pentru soluţionarea cauzei. Rechizitoriul este verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei de prim-procurorul parchetului sau, după caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, iar când a fost întocmit de acesta, verificarea se face de procurorul ierarhic superior. Când a fost întocmit de un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, rechizitoriul este verificat de procurorul-şef de secţie, iar când a fost întocmit de acesta, verificarea se face de către procurorul general al acestui parchet. În cauzele cu arestaţi, verificarea se face de urgenţă şi înainte de expirarea duratei arestării preventive.

 (2) În rechizitoriu se arată numele şi prenumele persoanelor care trebuie citate în instanţă, cu indicarea calităţii lor în proces, şi locul unde urmează a fi citate.

(3) Procurorul întocmeşte un singur rechizitoriu chiar dacă lucrările urmăririi penale privesc mai multe fapte ori mai mulţi suspecţi şi inculpaţi şi chiar dacă se dau acestora rezolvări diferite, potrivit art. 327

Art. 329. - (1) Rechizitoriul constituie actul de sesizare a instanţei de judecată.

(2) Rechizitoriul însoţit de dosarul cauzei şi de un număr necesar de copii certificate ale rechizitoriului, pentru a fi comunicate inculpaţilor, se trimit instanţei competente să judece cauza în fond.

Art. 342. - Obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

Art. 344. - (1) După sesizarea instanţei prin rechizitoriu, dosarul se repartizează aleatoriu judecătorului de cameră preliminară.

(2) Copia certificată a rechizitoriului şi, după caz, traducerea autorizată a acestuia se comunică inculpatului la locul de deţinere ori, după caz, la adresa unde locuieşte sau la adresa la care a solicitat comunicarea actelor de procedură. Inculpatului, celorlalte părţi şi persoanei vătămate li se aduc la cunoştinţă obiectul procedurii în camera preliminară, dreptul de a-şi angaja un apărător şi termenul în care, de la data comunicării, pot formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Termenul este stabilit de către judecătorul de cameră preliminară, în funcţie de complexitatea şi particularităţile cauzei, dar nu poate fi mai scurt de 20 de zile.

 (3) În cazurile prevăzute la art. 90, judecătorul de cameră preliminară ia măsuri pentru desemnarea unui apărător din oficiu şi stabileşte, în funcţie de complexitatea şi particularităţile cauzei, termenul în care acesta poate formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, care nu poate fi mai scurt de 20 de zile.

 (4) La expirarea termenelor prevăzute la alin. (2) şi (3), dacă s-au formulat cereri sau excepţii ori dacă a ridicat excepţii din oficiu, judecătorul de cameră preliminară stabileşte termenul pentru soluţionarea acestora, cu citarea părţilor şi a persoanei vătămate şi cu participarea procurorului”.

Din actele dosarului,tribunalul retine ca in mod legal si temeinic pârâtul ….. a emis dispoziția nr…… de suspendare a raporturilor de serviciu a reclamantei începând cu data de …. raportat la existenta întrunirii condițiilor prev.de art.94 alin.1 lit.m raportat la art.54  lit.h din legea 188/1999 deoarece reclamanta …. la data de ….. a fost trimisa in judecata pentru infracțiuni de abuz in serviciu așa cum rezulta din comunicatul nr……. coroborat cu fisa ecris a Tribunalului ….. din care rezulta înregistrarea  la aceasta instanța a dosarului nr…… având ca inculpata si pe reclamanta din cauza.

Ori susținerea reclamantei ca prin înregistrarea dosarului in Camera preliminara nu ar fi fost trimisa in judecata deoarece nu ar fi fost emis rechizitoriu in cauza faţă de reclamanta la data de …. este neîntemeiat. Din comunicat cat si din fisa ecris rezulta ca la data de …. era întocmit  rechizitoriu pentru reclamanta prin care aceasta este trimisa in judecata pentru infracțiuni in legătura cu serviciu.  Ori conform art.327,328,342 si 344 C.proc. penala rezulta ca doar prin rechizitoriu se poate sesiza instanța  de judecata iar faptul ca prima faza procedurala este camera preliminara pentru verificarea sesizării legalității instanței nu are temei legal.

Cum atât din comunicat cat si din fisa ecris a Tribunalului ….. rezulta ca instanța a fost sesizata prin rechizitoriu ca urmare a trimiterii in judecata , reclamanta având calitatea de inculpat si nu de învinuit.

Faţă de toate cele arătate mai sus, in mod corect pârâtul a emis dispoziția de suspendare a raporturilor de serviciu a reclamantei pana la soluționarea dosarului penal , tribunalul constatând ca aceasta este temeinicia si legala motiv pentru care va respinge acțiunea in baza art.1,18 din legea 554/2004 raportat la art.94 si 54 din legea 188/1999 si art.327-344 c.proc.penala.

Cu privire la cererea de suspendare a executării dispoziției atacate in baza art.15 din legea 554/2005, tribunalul constata ă Prevederile art.15 alin.1 din Lg. nr.554/2004 arată că: „(1) Suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant, pentru motivele prevăzute la art. 14, şi prin cererea adresată instanţei competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. În acest caz, instanţa poate dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei.”.

Potrivit art. 14 alin.1 din Lg. nr. 554/2004, ”în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond”.

Având in vedere  ca nu este îndeplinita condiția existentei „cazului bine justificat” atât timp cat tribunalul a arătat mai sus ca dispoziția este legala si temeinicia si cum cele doua condiții - a cazului bine justificat si a pagubei iminente-trebuie sa fie cumulative, tribunalul va respinge si cel de al doilea petit al acțiunii ca neîntemeiat.

Cu privire la petitul 3 al acțiunii de obligare la plata drepturilor salariale, tribunalul constata ca acesta este neîntemeiat având in vedere ca dispoziția este legala iar raportul sau de serviciu fiind suspendat nu se poate realiza o plata a drepturilor salariale .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea  privind pe reclamanta …….şi pe pârâţii ……..ca neîntemeiata .

Cu recurs in 15 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Bucureşti secţia CAF. 

Pronunţată în şedinţă publică, azi 26.10.2016.

Preşedinte ****

Grefier ****

 

Red. Jud. L.P./5 ex.

Prin decizia civilă nr. ….. pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal a fost respins recursul declarat împotriva sentinţei civile nr. ……. pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal ca nefondat.