Pretenţii

Sentinţă civilă 34 din 09.10.2017


Dosar nr.---/40/2016* pretenţii

R  O  M    N  I  A

JUDECĂTORIA DOROHOI JUDEŢUL BOTOŞANI

Sentinţa  civilă nr. --

Şedinţa publică din  ---  2016

Preşedinte – -

Grefier – -

 

Pe rol judecarea acţiunii civile formulate de reclamantul  B-O- cu domiciliul în ---  în contradictoriu cu pârâţii Consiliul Local al comunei ---, jud. Botoşani, L- V- – Primarul comunei --, jud. Botoşani şi  Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, ---având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, lipseşte reclamantul şi reprezentanţii pârâţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care arată că prezenta cauză se află la primul termen de judecată, modul de îndeplinire a procedurii de citare şi obiectul.

Instanţa arată că a fost verificată competenţa generală, materială şi teritorială şi se declară competentă să judece prezenta cauză în conformitate cu prevederile art. 94 şi art. 107 Cod de procedură civilă.

Instanţa invocă din oficiu lipsa calităţii procesuale pasive a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării -- şi rămâne în pronunţare cu privire la această excepţie după care  văzând că nu sunt probe de administrat precum şi faptul că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă  rămâne în pronunţare şi pe fondul cauzei.

JUDECATA

Asupra acţiunii civile de faţă constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani cu nr. --/40/2016 din ---.2016,  reclamantul B-O-a solicitat în contradictoriu cu pârâţii Consiliul Local al comunei ---, jud. Botoşani, Primarul comunei --jud. Botoşani şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, obligarea pârâţilor la plata indemnizaţiei de şedinţă care i se cuvine în calitate de consilier local la valoarea indemnizaţiei lunare a primarului  avută după data de 1 iulie 2014, începând cu data de 1 iulie 2014 şi până în prezent, actualizarea sumei cuvenite cu indicele de inflaţie de la data naşterii dreptului şi până la data efectuării plăţii efective, obligarea pârâtelor la plata indemnizaţiei şi pentru viitor precum şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii arată că îndeplineşte funcţia de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei ---, în exercitarea mandatului este în serviciul colectivităţii şi îndeplineşte o funcţie de autoritate publică asemeni primarului iar pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate, arată că primeşte o indemnizaţie în cuantum de până la 5% din indemnizaţia lunară a primarului. Arată că în baza art. 71 alin. 1 din OUG 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, începând cu data de 1 iulie 2014, pentru funcţiile de demnitate publică alese la nivelul administraţiei publice locale, indemnizaţiile  se stabilesc potrivit prevederilor art. 10 alin. 1 din Legea -cadru 284/2010 cu modificările ulterioare, respectiv prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. I cap. IV, lit. C cu valoarea de referinţă de 600 lei. Potrivit alin. 3, pentru consilierii locali, respectiv consilierii judeţenei, indemnizaţiile de şedinţă prevăzute la art. 34 alin. 2 din Legea 393/2004 privind statutul aleşilor locali, se stabilesc prin aplicare la indemnizaţiile corespunzătoare primarilor, primarului general, respectiv preşedinţilor de consilii judeţene, stabilite conform prevederilor legale în vigoare pentru luna decembrie 2013. Arată că indemnizaţia primarului comunei -- a fost în luna decembrie 2013 de 2.632 lei, începând cu luna iulie 2014 a fost majorată prin Dispoziţia nr. - din --2014 la suma de 3.822 lei iar prin Dispoziţia nr. ---din ---2015 a fost majorată la suma de 4.204 lei începând cu luna decembrie 2015.  Susţine reclamantul că prin aplicarea prevederilor art. 71 alin. 1 din OUG 103/2013 s-a creat o profundă discriminare între categoriile de demnităţi alese deoarece indemnizaţiile s-au majorat doar pentru primari şi viceprimari în timp ce consilierii locali, deşi aleşi în acelaşi mod, nu beneficiază de aceleaşi drepturi, limitându-se cuantumul indemnizaţiei la luna decembrie 2013.

În dovedirea acţiunii a depus la dosar Hotărârea nr. --din --.2012 a Consiliului local al comunei --, Dispoziţia nr. --din --.2014, Dispoziţia nr. -- din --.2015.

---- - Primarul Comunei ---, jud. Botoşani a formulat întâmpinare prin care arată că lasă soluţionarea cauzei la aprecierea instanţei.

În motivare arată că în calitate de primar  a aplicat prevederile art. 71 alin. 1 din OUG 103/2013 şi nu are nicio vină cu privire la plafonarea indemnizaţiior consilierilor locali.

Prin sentinţa civilă nr. ---din ---.2016 Tribunalul Botoşani a admis excepţia lipsei competenţei materiale invocate din oficiu şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Dorohoi cu motivarea că în cauză nu sunt aplicabile prevederile speciale din Codul Muncii deoarece indemnizaţia de care beneficiază consilierii locali nu poate fi asimilată cu un venit constant şi permanent de natura indemnizaţiilor pe care le primesc demnitarii, funcţionarii publici, angajaţii etc.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Dorohoi cu nr. ---/40/2016*.

În baza art. 248 Cod procedură civilă instanţa va analiza cu prioritate excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, excepţie invocată din oficiu.

Instanţa reţine că potrivit art. 27 din OG 137/2000 Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării este instituţia publică abilitată să aplice legislaţia în materie de nediscriminare la nivel naţional însă nu are calitate procesuală în prezenta cauză în calitate de pârât deoarece nu există nici un raport obligaţional între reclamant şi această instituţie care  poate fi citată doar în calitate de expert pentru a-şi preciza poziţia în legătură cu o posibilă încălcare a legislaţiei în materie de nediscriminare.

Pe fondul cauzei instanţa reţine că reclamantul a avut calitatea de consilier local fiind validat prin Hotărârea nr. ---  din ---.2012 a Consiliului local al comunei ---, jud. Botoşani.

Potrivit art. 34 alin. 1 din Legea 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, pentru participarea la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă iar potrivit alin. 2, indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participă la şedinţele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de până la 5% din indemnizaţia lunară a primarului, preşedintelui consiliului judeţean sau primarului general al municipiului Bucureşti, după caz.

Potrivit art. 711 alin. 3 din OUG 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, pentru consilierii locali, respectiv consilierii judeţeni, indemnizaţiile de şedinţă prevăzute la art. 34 alin. 2 din Legea 393/2004 privind statutul aleşilor locali, se stabilesc prin aplicare la indemnizaţiile corespunzătoare primarilor, primarului general, respectiv preşedinţilor de consilii judeţene, stabilite conform prevederilor legale în vigoare pentru luna decembrie 2013.

Potrivit art. 1 alin. 2 din OG nr. 137/2000, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată „Principiul egalităţii între cetăţeni, al excluderii, privilegiilor şi discriminării sunt garantate în special în exercitarea următoarelor drepturi: dreptul la muncă, la libera alegere a ocupaţiei, la condiţii de muncă echitabile şi satisfăcătoare, la protecţia împotriva şomajului, la un  salariu egal pentru muncă egală, la o remuneraţie echitabilă şi satisfăcătoare „

Potrivit art. 2 alin. 1 din  OG nr. 137/2000, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţa la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrîngerea, înlăturarea recunoşaterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi culural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. 

Potrivit art. 2 alin. 3, sunt dicriminatorii prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajează anumite persoane pe baza criteriilor prevăzute la alin. 1 faţă de alte persoane, în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau practicile aparent neutre care dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. 1, faţă de alte persoane, în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv, de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare.

Pentru ca o faptă să fie calificată faptă de discriminare, trebuie să îndeplinească cumulativ două  criterii: existenţa unui tratament diferenţiat manifestat prin deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă şi existenţa unui criteriu discriminatoriu şi existenţa unui criteriu discriminatoriu potrivit art. 2 din OG 137/2000.

În cauză instanţa constată că nu există o discriminare în raport de obiectul şi prevederile OG 137/2000.

Consilierii locali sunt aleşi în aceleaşi condiţii cu primarii, respectiv prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat de către cetăţenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritorială în care urmează să îşi exercite mandatul însă în cadrul aceleiaşi categorii, aceea a aleşilor locali, se poate stabili un tratament juridic diferenţiat şi în funcţie de alte criterii cum ar fi competenţele pe care le au aceştia. 

Consiliul local, deşi are activitate permanentă se întruneşte la intervale relativ mari de timp spre deosebire de activitatea primarului sau a viceprimarului care este permanentă, prin urmare,  majorarea indemnizaţiilor pentru primari  şi plafonarea indemnizaţiei consilierilor  locali nu constituie o măsură discriminatorie  pentru cei din urmă, rămânând la latitudinea legiuitorului ca în funcţie de situaţia economică a statului să acorde sau nu majorări ale indemnizaţiilor pentru toate categoriile de aleşi locali.

În raport de cele arătate instanţa va respinge acţiunea ca neîntemeiată.

Pentru aceste motive,

ÎN  NUMELE  LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată de reclamantul B- O- cu domiciliul în -- în contradictoriu cu  pârâtul Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării,--, pentru lipsa calităţii procesuale pasive.

Respinge  acţiunea formulată în contradictoriu  cu pârâţii Consiliul Local  al comunei --- şi Primarul comunei ---, , ca neîntemeiată.

Cu drept de apel în termen  de 30 zile  de la comunicare.

Cererea de apel  se va depune la Judecătoria Dorohoi.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi --  2016.

Preşedinte,Grefier,

-