Contestație la executare. Prescripția dreptului de a cere executarea silită.

Hotărâre - din 11.07.2017


Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Contestația la executare. Prescripția dreptului de a cere executarea silită.

Index alfabetic:

Contestația la executare

Prescripția dreptului de a cere executarea silită

Anulare acte de executare

Art. 706 Cod de procedură civilă

 

Potrivit art. 706 C.P.C., dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel.  Articolul 707 C.P.C., referitor la efectele împlinirii termenului de prescripţie, prevede că prescripţia nu operează de plin drept, ci numai la cererea persoanei interesate, precum şi că prescripţia stinge dreptul de a obţine executarea silită şi orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie.  Având în vedere că prin adresa din data de 25.03.2011, contestatorul a fost informat cu privire la cesiunea survenită între Bank S.A. și S  S.a.R.L., suma menţionată în cuprinsul notificării fiind întreaga sumă  datorată conform contractului de credit, se poate prezuma că debitul a devenit exigibil anticipat cel târziu la data de 17.03.2011, data cesionării creanţei către S. SaRL.

Judecătoria Liești, secția civilă, Încheierea din data de 11.07.2017

Prin cererea formulată și înregistrată la Judecătoria Liești, sub nr….din data de……., contestatorul CI a formulat contestație la executare prin care a solicitat să se constate prescrierea dreptului de a cere executarea silită, ce face obiectul dosarului nr…..

În motivare, contestatorul a arătat că la data de 25.03.2008 a încheiat cu Bank SA un contract de împrumut pentru nevoi personale cu nr….., pe o perioadă de 60 de luni, adică până la data de 26.03.2013. În perioada 26.04.2008-26.03.2010 a achitat ratele lunare, conform graficului de rambursare, ulterior fiind indisponibilizat și rămânând fără venituri.

A mai arătat contestatorul că având în vedere că ultima rată a fost achitată în 30.04.2010, conform foii de vărsământ nr. 3730930-04-10 a intervenit prescripția dreptului la executare, conform art. 705 C.pr.civ.

În drept, au fost invocate disp. art. 705 și art. 711 C.pr.civ.

În probațiune, s-a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, fiind atașate: foaie de vărsământ, grafic de rambursare, încheiere și înștiințare emise de BEJ…. 

S-a solicitat judecata cauzei și în lipsă.

Cererea de chemare în judecată a fost legal timbrată cu suma de 211,2  lei (fila 18).

La data de 25.04.2017, intimata S.C. K. S.A. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca nelegală și neîntemeiată a contestației.

În motivare a arătat că la data de 26.03.2008 s-a încheiat contractul de credit bancar nr. … între  Bank S.A. și contestator. Având în vedere că acesta nu și-a executat obligațiile,  Bank S.A. a declarat scadent anticipat creditul acordat.

La data de 17.03.2011,  Bank S.A. a încheiat cu Kruk S.A. un contract de cesiune de creanțe prin care cedentul a cedat cesionarului un portofoliu de creanțe neperformante, în care se regăsește și cea rezultată din contractul de credit bancar nr….. Întrucât contestatorul a refuzat soluționarea amiabilă a litigiului, acesta a fost pus în executare, luând naștere dosarul de executare silită nr…...

Intimata a invocat totodată mai multe excepții respectiv: excepția netimbrării acțiunii, excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare și excepţia inadmisibilităţii  capătului de cerere privind prescripţia executării silite.

Cu privire la prima excepţie, a arătat că nu s-a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru aferentă acţiunii. Referitor la excepţia tardivităţii, a subliniat că nu s-a respectat termenul de 15 zile prevăzut de lege pentru introducerea contestaţiei la executare. În ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii, a atras atenţia că prescripţia extinctivă a executării silite nu poate fi invocată decât prin întâmpinare sau printr-o acţiune în constatare. 

Pe fond s-a arătat că prescripția s-a întrerupt prin nenumăratele notificări și apeluri telefonice către contestator. Totodată, cesiunea de creanță a fost înregistrată în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, fapt care de asemenea, a întrerupt cursul prescripției.

A mai precizat intimata că executarea silită și toate actele de executare au fost întocmite de către executorul judecătoresc cu respectarea regulilor de fond și de formă impuse de dispozițiile Codului de procedură civilă.

În drept, au fost invocate disp. art. 205 C.pr.civ.

În probațiune s-a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

La data de 12.05.2017, contestatorul a formulat răspuns la întâmpinare prin care a solicitat: respingerea excepției netimbrării întrucât a timbrat acțiunea, dovada fiind atașată la dosar, respingerea excepției tardivității întrucât a formulat contestația în termenul legal de 15 zile. Cu privire la prescripție s-a arătat că aceasta poate fi invocată doar pe calea contestației la executare, în temeiul art. 706 și 705 C.pr.civ. Referitor la notificări, s-a precizat că potrivit art. 708 C.pr.civ. acestea nu întrerup prescripția.

Au fost atașate înscrisuri(fila 32).

La solicitarea instanței, a fost atașat Dosarul de executare nr. ….

Sub aspectul probațiunii, la termenul de judecată din data de ….. instanța a încuviințat și administrat pentru părți proba cu înscrisuri.

La același termen, instanța a respins ca neîntemeiate excepțiile netimbrării cererii, tardivității formulării cererii de chemare în judecată și inadmisibilității cererii privind capătul de cerere referitor la prescripția extinctivă pentru considerentele arătate în încheierea de ședință de la acea dată. 

Analizând acţiunea civilă de faţă prin prisma motivelor invocate, a probelor administrate şi a apărărilor formulate, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin contractul de credit nr. …. din data de 26.03.2008 intimata Bank S.A. i-a acordat contestatorului suma de  ….  lei cu titlu de împrumut.

Prin contractul de vânzare-cumpărare de creanțe neperformante din data de 22.09.2010 și Anexa din data de 17.03.2011, Bank S.A. a cesionat creanța rezultată din contract către …….. Prin același contract a fost desemnată administrator de active K. International S.R.L.

Debitorului i-a fost notificată cesiunea de creanță la data de 04.04.2011 (fila 4 din dosarul de executare).

La data de 18.01.2017, intimata K S.A. a formulat o cerere de executare silită solicitând punerea în executare a titlului executoriu reprezentat  de contractul de credit nr. …. din data de 26.03.2008.

În drept, potrivit art. 706 C.P.C., dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel.

Articolul 707 C.P.C., referitor la efectele împlinirii termenului de prescripţie, prevede că prescripţia nu operează de plin drept, ci numai la cererea persoanei interesate, precum şi că prescripţia stinge dreptul de a obţine executarea silită şi orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie.

Conform art. 8.1 din contract, la apariția oricărui caz de culpă, precum și pentru încălcarea oricăror altor obligații contractuale, banca era îndreptățită să declare scadența anticipată a creditului, notificând aceasta împrumutatului în prealabil în scris. La dosar nu există o astfel de notificare. Cu toate acestea, având în vedere că prin adresa din data de 25.03.2011, contestatorul a fost informat cu privire la cesiunea survenită între Bank S.A. și S  S.a.R.L., suma menţionată în cuprinsul notificării fiind întreaga sumă  datorată conform contractului de credit, se poate prezuma că debitul a devenit exigibil anticipat cel târziu la data de 17.03.2011, data cesionării creanţei către S. SaRL.

Din analiza probatoriul administrat în cauză, nu se constată incidenţa niciunei cauze de suspendare sau de întrerupere a termenului de prescripţie, astfel cum acestea sunt în mod expres prevăzute de art. 708 şi 709 C.P.C. Deși intimata face referite la nenumărate notificări, instanța constată că la dosar nu se regăsesc înscrisuri doveditoare în acest sens.

Astfel, instanţa constată că termenul  de 3 ani de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită s-a împlinit la data de 17.03.2014, cu mult înaintea formulării de către intimată a cererii de executare silită (18.01.2017).

Instanța mai reține din actele de executare că deși creanța a fost cesionată către S S.a.R.L., cererea de executare silită a fost făcută de K  S.A. fără ca la dosar să existe vreun înscris care să ateste calitatea de creditoare a acestei societăți. Or potrivit art. 664 alin.1 C.pr.civ., executarea silită poate porni numai la cererea creditorului, dacă prin lege nu se prevede altfel. Având în vedere că intimata K S.A  nu și-a justificat calitatea de creditoare, executarea silită este nelegală și sub acest aspect.

Față de motivele expuse anterior, instanţa va admite contestaţia formulată şi va dispune anularea executării silite însăşi şi a tuturor actelor de executare efectuate în dosarul de executare nr. 563/2017 deschis la BEJ …..

Va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

În ceea ce priveşte solicitarea BEJ … de obligare a contestatorului la plata cheltuielilor cu fotocopierea dosarului de executare nr. 563/2017, instanţa o va admite în temeiul art.717 alin. 2 C.P.C. şi va dispune, pe cale de consecinţă, obligarea contestatorului la plata sumei de 115, 43 lei.