Art.346 alin.2 Cod procedură penală

Decizie 6 din 19.10.2017


Cod ECLI ECLI:RO:TBBTO:2017:

Dosar nr. XXXX/40/2016/a1Art.346 alin.2 Cod procedură penală

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BOTOŞANI

SECŢIA PENALĂ

Şedinţa camerei de consiliu din xx.xx.xxxx

Judecător de cameră preliminară  - 

Grefier  - 

Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava  reprezentat prin

Procuror –

ÎNCHEIEREA NR. 

Pe rol  pronunţarea asupra verificării legalităţii sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr. XXX/P/2014 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei, privind pe inculpaţii G. I. şi C. Z., precum şi asupra cererilor şi excepţiilor formulate de aceştia, prin apărător ales, cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

Dezbaterile au avut  loc în şedinţa camerei de consiliu din data de xx.xx.xxxx, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când, din lipsă de timp pentru deliberare, instanţa a amânat pronunţarea la data de xx.xx.xxxx, când,

JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ,

Asupra legalităţii sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi asupra cererilor şi excepţiilor formulate de inculpaţi;

Prin rechizitoriul nr.XXX/P/2014 din data de xx.xx.xxxx al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei, inculpatul G. I., fiul lui G.şi M., născut la data de xx.xx.xxxx, în oraş Darabani, judeţul Botoşani, cu domiciliu în oraş Darabani, str. X, nr. Y, judeţul Botoşani, C.I. seria XX nr. XXXXXX C.N.P. XXXXXXXXXXXXX, a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 4 din Legea nr. 241/2005, art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal anterior, iar inculpata C. Z., fiica lui G.şi M., născută la data de xx.xx.xxxx în Oraş Darabani, judeţul Botoşani, cu domiciliul în sat Mileanca comuna Mileanca, judeţul Botoşani, posesoare CI seria XX nr. XXXXXX, C.N.P. XXXXXXXXXXXXX, a fost trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 4 din Legea nr. 241/2005, art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 alin.l Cod penal, ambele cu aplicarea art. 33, lit. a Cod penal anterior.

S-a reţinut în sarcina acestora că, în luna octombrie 2011,  inculpatul G. I., în calitate de director al S.C.X S.R.L. Bajura, împreună cu sora sa, inculpata C. Z., administrator al societăţii, nu au permis accesul organelor de inspecţie fiscală pentru a verifica documentele şi bunurile din patrimoniu, cu scopul ca acestea să nu aibă posibilitatea de a lua cunoştinţă despre sustragerile repetate de la plata obligaţiilor fiscale ale societăţii.

De asemenea, s-a reţinut că aceştia au omis evidenţierea în actele contabile şi în documentele societăţii, în mod repetat şi în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a operaţiunilor comerciale şi veniturilor realizate în perioada 2010-2011, cu consecinţa producerii unui prejudiciu în dauna bugetului de stat, în cuantum de 9.132.414 lei, reprezentând diferenţe T.V.A. de plată necolectată, diferenţe pe impozit pe profit nedeclarat şi accize.

Rechizitoriul cuprinde datele referitoare la fapte, încadrarea juridică, date privind desfăşurarea urmăririi penale, date despre inculpată, trimiterea în judecată şi cheltuielile judiciare.

Învestit cu soluţionarea cauzei la data de xx.xx.xxxx, potrivit art.344 alin.2 Cod procedură penală, la aceiaşi dată, judecătorul de cameră preliminară a comunicat inculpaţilor copia certificată a rechizitoriului, aducându-le totodată la cunoştinţă obiectul procedurii în camera preliminară şi termenul în care, de la data comunicării, pot formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

În funcţie de complexitatea şi particularităţile cauzei, s-a stabilit în acest sens un termen de 30 de zile.

În termenul stabilit, inculpaţii G. I. şi C. Z., prin apărător ales P. C. D., au formulat cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală în dosar nr.XXX/P/2014 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei, solicitând, în principal, ca în temeiul art. 346 alin. 3 lit. a Cod procedură penală, să se dispună restituirea cauzei la procuror în vederea refacerii  rechizitoriului, motivat de faptul că acesta nu întruneşte exigenţele privind descrierea faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor G. I. şi C. Z., fiind absentă analiza mijloacelor de probă, în baza cărora s-a prezumat existenţa vinovăţiei celor doi inculpaţi, cu indicarea în concret a elementelor  constitutive ale infracţiunilor precum şi a modalităţilor concrete  de comitere a faptelor raportat  la aceste elemente.

S-a invocat faptul că actul de sesizare a instanţei reprezintă o copie a raportului  de  constatare tehnico - ştiinţifică  nr. XX/P/2012 din data de xx.xx.xxxx întocmit de  către  specialistul din cadrul Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie D. N. A – Biroul Teritorial Suceava –Serviciul Teritorial Suceava.

În subsidiar, s-a solicitat  ca, în temeiul art.  346 alin. 3 rap. la art. 282 alin. 1 Cod procedură penală, să se constate nulitatea raportului de constatare tehnico - ştiinţific  financiar contabil nr. XX/P/2012 din data de xx.xx.xxxx, efectuat în baza ordonanţei  nr. XX/P/2012din xx.xx.xxxx întrucât această probă  a fost administrată cu încălcarea disp. art. 172 alin1 şi art. 172 alin9 din Codul de procedură penală.

În conformitate cu disp. art. 102 alin. 2 cod procedură penală, s-a solicitat  excluderea acestor mijloace de probă.

Argumentele motivelor expuse anterior au fost dezvoltate în scris  în  cererea  de la filele 18 – 26 dosar .

Analizând actele şi lucrările dosarului în raport cu motivele invocate în cererea formulată, judecătorul de cameră preliminară constată că acestea nu sunt întemeiate.

Astfel, inculpaţii solicită, în temeiul art.346 alin.3 lit.a Cod procedură penală, restituirea cauzei la procuror, în vederea refacerii rechizitoriului, cu motivarea că acesta a fost întocmit cu încălcarea art.328 Cod procedură penală.

Aceste susţineri nu subzistă, nefiind motive de restituire a cauzei la procuror pentru refacerea rechizitoriului.

Potrivit art.328 Cod procedură penală, rechizitoriul se limitează la fapta şi persoana pentru care s-a efectuat urmărirea penală şi cuprinde în mod corespunzător menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (2), datele privitoare la fapta reţinută în sarcina inculpatului şi încadrarea juridică a acesteia, probele şi mijloacele de probă, cheltuielile judiciare, menţiunile prevăzute la art. 330 şi 331, dispoziţia de trimitere în judecată, precum şi alte menţiuni necesare pentru soluţionarea cauzei.

Judecătorul de cameră preliminară constată că sunt întrunite exigenţele acestui text de lege, privind descrierea faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor, a elementelor constitutive şi a modalităţilor concrete de comitere a acestora şi analiza mijloacelor de probă în baza cărora s-a stabilit vinovăţia, motivarea inculpaţilor că rechizitoriul reproduce conţinutul raportului de constatare tehnico-ştiinţifică nefiind relevantă, fiind evident că scopul pentru care procurorul a solicitat efectuarea acestei constatări a fost acela de a apela la ajutorul unui specialist  pentru a stabili vinovăţia sau nevinovăţia inculpaţilor, astfel încât apare firească preluarea unor concluzii ale specialistului în argumentările din rechizitoriu.

În ce priveşte solicitarea subsidiară, de constatare a nulităţii raportului de constatare  tehnico-ştiinţific financiar-contabil şi de excludere a acestui mijloc de probă, ca fiind administrat cu încălcarea art.172 alin.1 şi art.179 alin.9 Cod procedură penală, se constată, de asemenea, că aceasta este nefondată.

Potrivit art.100 alin.1 Cod procedură penală, în cursul urmăririi penale, organul de urmărire penală strânge şi administrează probe atât în favoarea, cât şi în defavoarea suspectului sau a inculpatului, din oficiu ori la cerere.

Potrivit art.102 alin.2 Cod procedură penală, probele obţinute în mod nelegal nu pot fi folosite în procesul penal, alin.3 stabilind că nulitatea actului prin care s-a dispus sau autorizat administrarea unei probe ori prin care aceasta a fost administrată determină excluderea probei.

În cauză nu este dată nici o astfel de situaţie de nulitate absolută sau relativă a actelor prin care au fost dispuse sau administrate probele criticate.

Inculpaţii au invocat un caz de nulitate relativă, care, potrivit art.282 alin.1 Cod procedură penală, determină nulitatea actului atunci când prin nerespectarea cerinţei legale s-a adus o vătămare drepturilor părţilor ori ale subiecţilor procesuali principali, care nu poate fi înlăturată altfel decât prin desfiinţarea actului.

 Cum aceasta a invocat vătămarea drepturilor sale procesuale, fără a dovedi în mod concret în ce constă acea vătămare şi că vătămarea nu poate fi înlăturată decât prin desfiinţarea actului, cererea sa de înlăturare a constatării tehnico-ştiinţifice fiscal-contabile nu se justifică.

 Este adevărat că organul de urmărire penală a dispus efectuarea constatării fără a verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.172 alin.9 Cod procedură penală, potrivit căruia se poate dispune prin ordonanţă efectuarea unei constatări când există pericol de dispariţie a unor mijloace de probă sau de schimbare a unor situaţii de fapt ori este necesară lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale cauzei, iar judecătorul de cameră preliminară constată că nu erau îndeplinite, într-adevăr, aceste condiţii.

 Se mai constată însă că inculpaţii aveau la dispoziţie posibilitatea de a uza de dispoziţiile art.172 alin.12 Cod procedură penală, potrivit cărora, după finalizarea raportului de constatare, când organul judiciar apreciază că este necesară opinia unui expert sau când concluziile raportului de constatare sunt contestate, se dispune efectuarea unei expertize.

 Deşi constatarea a fost efectuată încă din anul 2014, inculpaţii nu au contestat-o, astfel încât, chiar dacă se prezumă că au suferit o vătămare prin efectuarea constatării fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute de art.172 alin.9 Cod procedură penală, aceasta putea fi înlăturată prin contestarea concluziilor, conform art.172 alin.12 Cod procedură penală, ceea ce nu au făcut, punându-se în  evidentă o încercare de tergiversare a soluţionării cauzei.

 În ce priveşte susţinerea că specialistul care a efectuat constatarea nu este expert fiscal, se reţine că, potrivit art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 74/2013, a fost înfiinţată, în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală. Conform art. 3 alin. (3) din acelaşi act normativ, în cadrul structurii centrale a  acestei  direcţii funcţionează, pe lângă structurile de prevenire şi control, Direcţia de combatere a fraudelor, care acordă suport tehnic de specialitate procurorului în efectuarea urmăririi penale, în cauzele având ca obiect infracţiuni economico-financiare. În acest scop, inspectorii antifraudă din cadrul acestei direcţii sunt detaşaţi în cadrul parchetelor, în condiţiile legii, pe posturi de specialişti. Potrivit art. 3 alin. (4), aceşti specialişti pot efectua următoarele activităţi: constatări tehnico-ştiinţifice, care constituie mijloace de probă; investigaţii financiare în vederea indisponibilizării de bunuri; orice alte verificări în materie fiscală dispuse de procuror.

Concluzionând, se reţine că au fost respectate dispoziţiile legale în materia constatărilor efectuate de specialişti detaşaţi în cadrul parchetelor, dispoziţiile legale invocate privind calitatea de expert fiscal aplicându-se în cazul expertizelor, fiind îndeplinite şi cerinţele prevăzute de art.172 alin.7 Cod procedură penală, potrivit cărora în domeniile strict specializate, dacă pentru înţelegerea probelor sunt necesare anumite cunoştinţe specifice sau alte asemenea cunoştinţe, instanţa ori organul de urmărire penală poate solicita opinia unor specialişti care funcţionează în cadrul organelor judiciare sau în afara acestora.

 De altfel, inculpaţii au în continuare posibilitatea de a contesta constatarea efectuată în cursul urmăririi penale în cursul judecăţii şi de a solicita efectuarea unei expertize cu caracter fiscal, în condiţii de contradictorialitate, asistaţi de apărător ales, astfel încât şi sub acest aspect nu sunt motive de înlăturare a acestui mijloc de probă.

Prin urmare, se va constata că actul de sesizare a instanţei îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.328 Cod procedură penală, cuprinzând în mod corespunzător menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (2), datele privitoare la faptele reţinute în sarcina inculpaţilor şi încadrarea juridică a acestora, probele şi mijloacele de probă, cheltuielile judiciare, menţiunile prevăzute la art. 330 şi 331, dispoziţia de trimitere în judecată, precum şi alte menţiuni necesare pentru soluţionarea cauzei, iar administrarea probelor şi actele de urmărire penală au fost efectuate cu respectarea dispoziţiilor legale.

În baza acestor considerente, se vor respinge ca nefondate cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii G. I. şi C. Z., prin apărător ales P. C. D., cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală în dosar nr.XXX/P/2014 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei.

În temeiul art.346 alin.2 Cod procedură penală, se va constata legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.XXX/P/2014 din xx.xx.xxxx al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei, privind pe inculpaţii:

- G. I., fiul lui G.şi M., născut la data de xx.xx.xxxx, în oraş Darabani, judeţul Botoşani, cu domiciliu în oraş Darabani, str. X, nr. Y, judeţul Botoşani, C.I. seria XX nr. XXXXXX C.N.P. XXXXXXXXXXXXX, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 4 din Legea nr. 241/2005, art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal anterior;

- C. Z., fiica lui G.şi M., născută la data de xx.xx.xxxx în Oraş Darabani, judeţul Botoşani, cu domiciliul în sat Mileanca comuna Mileanca, judeţul Botoşani, posesoare CI seria XX nr. XXXXXX, C.N.P. XXXXXXXXXXXXX, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 4 din Legea nr. 241/2005, art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 alin.l Cod penal, ambele cu aplicarea art. 33, lit. a Cod penal anterior, precum şi a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

Se va dispune începerea judecăţii cauzei ce face obiectul acestui rechizitoriu.

 În temeiul art.275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

D I S P U N E:

Respinge ca nefondate cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii G. I. şi C. Z., prin apărător ales P. C. D., cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală în dosar nr.XXX/P/2014 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei.

În baza art.346 alin.2 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.XXX/P/2014 din xx.xx.xxxx al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei, privind pe inculpaţii:

- G. I., fiul lui G.şi M., născut la data de xx.xx.xxxx, în oraş Darabani, judeţul Botoşani, cu domiciliu în oraş Darabani, str. X, nr. Y, judeţul Botoşani, C.I. seria XX nr. XXXXXX C.N.P. XXXXXXXXXXXXX, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 4 din Legea nr. 241/2005, art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal anterior;

- C. Z., fiica lui G.şi M., născută la data de xx.xx.xxxx în Oraş Darabani, judeţul Botoşani, cu domiciliul în sat Mileanca comuna Mileanca, judeţul Botoşani, posesoare CI seria XX nr. XXXXXX, C.N.P. XXXXXXXXXXXXX, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 4 din Legea nr. 241/2005, art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 alin.l Cod penal, ambele cu aplicarea art. 33, lit. a Cod penal anterior, precum şi a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

Dispune începerea judecăţii cauzei ce face obiectul acestui rechizitoriu.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii.

Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de xx.xx.xxxx.

JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ,  GREFIER