Anulare proces- verbal de contravenție

Decizie 64 din 25.10.2017


Cuprins pe materii: Contencios Administrativ.

Index alfabetic: Contencios Administrativ.

 

DECIZIA  CIVILĂ NR. 64/25.10.2017

La data de …….. pe rolul Tribunalului Galaţi secţia CAF a fost înregistrat sub nr .,……… recursul declarat de ………… în contradictoriu cu intimatul ……… împotriva sentinţei civile nr 1916/16.02.2015 pronunţată de Judecătoria Galaţi în dosarul cu acelaşi număr.

Cererea nu a fost motivată, la termenul din data de …….. apărătorul recurentului solicitând înlocuirea sancţiunii aplicate cu avertisment.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul constată că prin sentinţa civilă nr 1916/16.02.2015 Judecătoria Galaţi a respins plângerea formulată de petentul ……… în contradictoriu cu intimatul …………, împotriva procesului-verbal seria …. nr. ………, întocmit la data de ……... Judecătoria Galaţi a reţinut că prin procesul-verbal de contravenţie seria ….. nr. …….., întocmit la data de …….., petentul a fost sancţionat contravenţional, în temeiul dispoziţiilor art 100 alin 3 din OUG nr. 195/2002, cu amenda în cuantum de ……. lei, fiind deopotrivă aplicată sancţiunea complementară a reţinerii permisului de conducere, în vederea suspendării dreptului de a conduce pe o perioadă de 30 zile, pentru săvârşirea faptei prevăzute de art. 100 alin. 3 lit. e din OUG nr. 195/2002. Potrivit celor consemnate în procesul-verbal contestat, la data de ……., petentul, în timp ce conducea autoturismul marca ………., cu numărul de înmatriculare GL-24-CVI, din direcţia …….. către ……., a depăşit pe linia continuă autoturismul marca ……, cu numărul de înmatriculare ….., condus de numitul ……..

Instanţa de fond a reţinut că sub aspectul legalităţii, că procesul-verbal respectă dispoziţiile imperative ale legii, nefiind incidentă niciuna dintre cauzele de nulitate absolută prevăzute de art. 17 din OG nr. 2/2001, conţinând menţiunile privitoare la numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, descrierea faptei săvârşite, data comiterii acesteia şi semnătura agentului constatator şi a persoanei sancţionate. Prima instanţă a menţionat că, potrivit dispoziţiilor art. 100 alin. 3 lit. e din OUG nr. 195/2002, constituie contravenţie nerespectarea regulilor privind depăşirea, astfel cum acestea sunt stabilite de dispoziţiile art. 45 şi art. 46 raportate la cele ale art. 120 alin. 1 din Regulamentul pentru punerea în aplicare a OUG nr. 195/2002.Cu privire la temeinicia procesului-verbal, Judecătoria Galaţi a motivat că procesul-verbal de contravenţie este întocmit de agentul constatator urmare a constatării directe a contravenţiei prin propriile simţuri, bucurându-se de prezumţia de veridicitate a celor consemnate, prezumţie care are caracter relativ şi care poate fi răsturnată prin administrarea probei contrarii. Referitor la sancţiunea aplicată prin procesul-verbal de contravenţie contestat, instanţa a socotit-o legală şi proporţională cu gradul de pericol social al faptei, fiind stabilită o amendă în cuantumul minim prevăzut de lege. În concret, prima instanţă a susţinut că gravitatea unei fapte contravenţionale este dată de elemente cum ar fi împrejurările comiterii contravenţiei, urmările acesteia, persoana contravenientului, asigurându-se, în acelaşi timp, proporţionalitatea între sancţiunea stabilită şi gradul de pericol social al faptei săvârşite.

Analizând  recursul declarat în cauză sub aspectul prevederilor art 304 indice 1 Cpc, instanţa apreciază că aceasta este una temeinică şi legală. În ceea ce priveşte înlocuirea sancţiunii amenzii de 280 lei cu avertismentul, tribunalul apreciază că nu se impune ca urmare a faptului că săvârşirea faptei nu este contestată, amenda a fost aplicată în cuantumul său minim prevăzut de lege, iar recurentul nu a invocat nicio împrejurare concretă care să justifice aplicarea unui avertisment.

Faţă de aceste precizări, recursul urmează a fi respins na ca neîntemeiat.