Indemnizaţia reparatorie prevăzută de Legea nr. 341/2004. Drepturile cuvenite beneficiarilor certificatelor de revoluţionari ca urmare a modificărilor intervenite prin oug nr. 95/2014 şi a Legii nr. 252/2016. Preschimbarea certificatelor.

Decizie 671/AS din 22.12.2017


Reclamantul a depus în anul 2004 o cerere de preschimbare a certificatului de revolu?ionar, astfel cum impunea art. 9 din Legea nr. 341/2004 întrucât certificatul său a fost obţinut în anul 1997 şi a fost emis de către Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revolu?iei din 1989 iar legiuitorul impunea ca astfel de certificate să fie emise de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989,

Începând cu anul 2015 indemniza?ia reparatorie, stabilită iniţial şi pentru cei ce au obţinut certificat de „Luptător remarcat prin fapte deosebite” nu s-a mai acordat deoarece, prin OUG nr.95/2014, s-a statuat că vor beneficia de toate drepturile prevăzute de  această lege  numai Răni?ii, Re?inu?ii, Luptătorii cu rol Determinant ?i Urma?ii de erou-martir.

Era necesar ca reclamantul să facă dovada că s-a adresat  Secretariatului de Stat în vederea preschimbării certificatului ?i stabilirii calită?ii de Luptător cu Rol Determinant pentru a beneficia de indemniza?ia de gratitudine, neputându-se lua în considerare cererea de preschimbare a certificatului de revolu?ionar din noiembrie 2004 care se baza pe prevederile art. 9 din Legea nr. 341/2004, aceasta neavând nicio legătură cu dispoziţiile Legii nr. 252/2016 ce vizează numai categoriile de beneficiari ai indemnizaţiei de gratitudine prevăzute expres şi limitativ de art.4, din Legea 341/2004, în forma în vigoare la data completării. 

Legea nr. 341/2004

OUG nr. 95 din 29 decembrie 2014

Legea nr. 252/2016

Prin cererea adresată Tribunalului Constanţa la data de 05.04.2017, înregistrată sub nr. …/118/2017, reclamantul [...], în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună: obligarea pârâtei la emiterea deciziei privind acordarea indemnizaţiei reparatorii conform preschimbării la data de 08.12.2015 a Certificatului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite conform Legii 341/2004, astfel cum a fost modificată prin Legea 252/2016, obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca nefondată.

Pe cale de excepţie, s-a invocat prescripţia dreptului material la acţiune conform art. 2517 C.civ. cu motivarea că se solicită acordarea unor drepturi de pensie pentru o perioadă care depăşeşte termenul  general de prescripţie.

Prin sentinţa civilă nr. 1580/21.07.2017, Tribunalul Constanţa a respins excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune invocată de pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, iar pe fond a respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul [...], ca nefondată.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele:

Reclamantul [...] a solicitat obligarea pârâtei Casa judeţeană de Pensii Constanţa la calcularea ?i plata indemniza?iei reparatorii restante prevăzută de  art. 41  alin.4 din Legea 341/2004 modificată prin Legea nr. 252/2016. Drepturile solicitate sunt calculate de la data de 01.12.2004, data depunerii documentaţiei la Secretariatul de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor  împotriva regimului comunist, până la data de 31.12.2011, dată de la care aceste drepturi au fost suspendate prin ordonan?e succesive.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca nefondată.

Pe cale de excepţie, pârâta a invocat prescripţia dreptului material la acţiune conform art. 2517 cod pr.civilă.

Prin sentinţa civilă nr. 1580 din 21 iulie 2017 pronunţată de Tribunalul Constanţa, s-a respins excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune invocată de pârâtă şi s-a respins ca nefondată cererea formulată de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâta Casa judeţeană de Pensii Constanţa.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele:

Excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, invocată de pârâtă, a fost respinsă ca nefondată, reţinându-se că reclamantul a solicitat plata indemniza?iei reparatorii începând cu 01.12.2004, în cauză fiind incidente dispozi?iile vechiului cod civil, deoarece potrivit art.6  alin.4 din noul cod civil, prescrip?iile, decăderile, uzucapiunile începute ?i neîmplinite la data  intrării în vigoare a legii  sunt în întregime supuse dispozi?iilor legale care le-au instituit. Prescrip?ia dreptului material la ac?iune în cauza de fa?ă cade sub inciden?a  Decretului nr.167/1958 care în art.1 prevede că dreptul la ac?iune având un obiect patrimonial se stinge prin prescrip?ie, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit  în lege, iar conform art. 3 si art. 7 alin. 1 termenul de prescrip?ie este de 3 ani ?i începe să curgă de la data când se na?te dreptul la ac?iune.

În cazul reclamantului, dreptul pretins la plata indemniza?iei reparatorii se naşte la data eliberării certificatului doveditor, ce constituie fundamentul pretenţiilor sale, anume la data de 08.12.2015.

În raport de acest moment, promovarea ac?iunii la data de 05.04.2007 este în termenul legal de 3 ani.

Pe fondul cererii, instan?a a reţinut că reclamantului i s-a conferit prin certificatul seria LRM-S nr. …/08.12.2015 titlul de "Luptător pentru victoria Revolu?iei române din decembrie 1989 - Luptător remarcat prin fapte deosebite", titlu reglementat de art. 3 alin. 1 lit. b pct. 4 din Legea nr. 341/2004.

În referire la cererea care vizează acordarea indemniza?iei lunare reparatorie prevăzută de art. 4 alin. 4 din Legea 341/2004, începând cu data 01.01.2012, prin art.18 din OUG nr. 80 din 8 septembrie 2010 (*actualizată*) pentru completarea art. 11 din Ordonan?a de Urgen?ă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum ?i pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, s-a prevăzut că „ indemniza?iile prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea recuno?tin?ei fa?ă de eroii-martiri ?i luptătorii care au contribuit la victoria Revolu?iei române din decembrie 1989, precum ?i fa?ă de persoanele care ?i-au jertfit via?a sau au avut de suferit în urma revoltei muncitore?ti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr. 341/2004, cu modificările ?i completările ulterioare, nu se acordă”. 

Referitor la anul 2013, potrivit art. 9 din OUG nr.84/2012, prevederile art. 15, art.18, art.19 ?i art.20 ale art. II din Ordonan?a de Urgen?ă a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări ?i completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător ?i în anul 2013.

Din acest motiv, interdic?ia legală a acordării acestui drept  a fost men?inută şi în anul 2013.

De asemenea, prin OG nr. 29/2013, interdic?ia plă?ii indemniza?iilor reparatorii pe anul 2014, a fost men?inută.

Începând cu anul 2015  indemniza?ia reparatorie, de natura celei solicitate în cauză, nu s-a mai acordat deoarece, prin OUG nr.95/2014, s-a statuat că vor beneficia de toate drepturile prevăzute de această lege numai răni?ii, re?inu?ii, luptătorii cu rol determinant ?i urma?ii de erou-martir.

Luptătorii Remarca?i prin Fapte Deosebite care nu ob?in calitatea de Luptători cu Rol Determinant nu beneficiază de indemniza?ia de gratitudine, dar rămân cu toate celelalte drepturi prevăzute de lege, inclusiv cu acordarea unei indemniza?ii lunare, adăugată la pensia pentru limită de vârstă, echivalentă cu un coeficient de 0,6. Prin înscrisurile depuse la dosar, pârâta a dovedit că  reclamantul beneficiază de această din urmă pensie.

Pentru a beneficia de indemniza?ia de gratitudine lunară, categoria de revolu?ionari ce deţin certificat de Luptătorii Remarca?i prin Fapte Deosebite trebuia să solicite Secretariatului de Stat, în termen de 90 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a OUG nr. 95/2014, preschimbarea certificatului si stabilirea calită?ii de Luptător cu Rol Determinant.

În cauză, reclamantul nu a făcut dovada că s-ar fi adresat Secretariatului de Stat în vederea preschimbării certificatului ?i stabilirii calită?ii de Luptător cu Rol Determinant, astfel încât preten?iile sale sunt nefondate.

Legea 341/2004 a fost completată prin Legea 252/2016, în sensul că la art. 41 s-a introdus alin. 4, potrivit căruia ,,Indemnizaţia lunară reparatorie prevăzută pentru beneficiarii ale căror certificate au fost preschimbate se acordă la cerere, începând cu luna următoare celei în care a fost depusă la Secretariatul de Stat documentaţia ce a stat la baza preschimbării certificatului”.

Din analiza coroborată a dispoziţiilor legale citate, instanţa a reţinut că alin.4 al art. 41 introdus prin Legea 252/2016 nu poate fi interpretat singular, în sensul precizat de reclamant, anume că se referă la toate categoriile de revoluţionari ce şi-au preschimbat certificatele de luptător, ci numai prin raportare necesară la art. 4 ce reglementează categoriile de beneficiari ai unei indemnizaţii  lunare de gratitudine. Fiind o normă de completare, aceasta se raportează strict la conţinutul legii la momentul completării, neputându-se extinde altor categorii de revoluţionari, cu atât mai mult neputându-se aplica reclamantului, care la data  adoptării Legii 252/2016, nu mai era  titularul unui drept la indemnizaţia de gratitudine.

În lipsa unei dispoziţii exprese, dispoziţiile Legii 252/2016 vizează numai categoriile de beneficiari ai indemnizaţiei de gratitudine prevăzute expres şi limitativ de art.4, din Legea 341/2004, în forma în vigoare la data completării şi nu pe cei care are au beneficiat de dispoziţiile acestei legi, în forme  anterioare.

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel reclamantul [...].

În motivarea apelului, apelantul reclamant arată că norma de drept invocată în cauză este reprezentată de art. 4, 41 şi 5 alin. 1 lit. m şi n din Legea nr. 341/2004

Prima modificare a Legii nr. 341/2004 are loc prin Legea nr. 346/2006, pentru modificarea şi completarea Legii 341/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 650/2006.

 Aceste modificări ale normei de drept menţionate aveau drept scop evitarea prescripţiei extinctive, pentru indemnizaţiile ce urmau a fi plătite după 3 ani de la intrarea în vigoare a Legii nr. 341/2004, deoarece preschimbarea celor peste 40.000 de certificate se făcea într-un ritm lent, câte 400- 500 pe an şi în acest sens a convocat la sediul Guvernului României toţi consilierii-juridici ai ordonatorilor de credite ce urmau a face plăţi ale celor două tipuri de indemnizaţii reparatorie - 1.10 şi cea pentru limită de vârstă-0.6 din salariul mediu brut, respectiv de la SSPR, SGG, Ministerul Muncii, M.Ap.N, M.I, S.R.I., iar după adoptarea formei şi conţinutului a fost consultat şi Consiliul Legislativ. Noua normă de drept avea următorul conţinut: * 3. După articolul 4 se introduc trei noi articole, articolele 41 – 43.

Utilizând această normă de drept, toţi ordonatorii de credite au făcut plăţi ale celor două tipuri de indemnizaţii, fără a invoca prescripţia. Pentru a nu opera prescripţia, în anul 2010 s-a emis OUG nr.53, privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei.

Dovada datei la care a fost depusă documentaţia care a stat la baza preschimbării certificatului doveditor a fost făcută cu adeverinţa eliberată de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989.

Legea nr. 252/23.12.2016 prevedea la articolul 41 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat (4), cu următorul cuprins: "Indemnizaţia lunară reparatorie prevăzută pentru beneficiarii ale căror certificate au fost preschimbate se acordă la cerere, începând cu luna următoare celei în care a fost depusă la Secretariatul de Stat documentaţia care a stat ta baza preschimbării certificatului”.

Nu se face nicio trimitere la prescripţia sumelor aferente perioadei 01.12.2004 - 31.12.2011, reprezentând indemnizaţia reparatorie la care avea dreptul conform normei de drept menţionate.

Apelantul reclamant solicită respingerea excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune pentru următoarele considerente: fiind vorba de excepţie este obligatorie formă scrisă şi nu orală; pârâta nu a invocat nici pe cale de excepţie şi nici pe fond prescripţia drepturilor de indemnizaţie reparatorie, aferente perioadei 01.12.2004 – 31.12.201; nu a invocat prescripţia nici prin întâmpinarea, depusă la dosarul cauzei şi potrivit prevederilor art. 208, este decăzută din dreptul de a mai invoca excepţii, deoarece neinvocând prin întâmpinare excepţia respectivă, printr-un act juridic semnat de conducătorul autorităţii publice, prin delegare sub niciun motiv nu putea să o invoce; excepţia, ca act juridic, este de acelaşi ordin cu cererea de chemare în judecată, întâmpinarea, cererea reconvenţională, adică acele documente pe care în mod obligatoriu le semnează doar conducătorul autorităţii publice şi nu o persoană delegată.

Faţă de toate aceste considerente, solicită să se constate nulitatea de drept şi de fapt a excepţiei invocată oral.

În situaţia în care nu se va respinge excepţia pe nulitate, apelantul reclamant solicită respingerea, apreciind că prescripţia a fost invocată cu rea credinţă, pe care nu o fundamentează în drept. Pârâta nu face nicio referire la norma de drept invocată în susţinerea contestaţiei, respectiv prevederile art. 41 din Legea nr. 341/2004; norma de drept invocată este o normă specială, dispozitivă şi imperativă; deoarece norma generală reprezintă situaţia de drept comun, iar norma specială constituie excepţia, trebuie respectate două reguli: norma specială derogă de la norma generală - specialia generalibus derogant, norma generală nu derogă de la norma specială - generaţia specialibus non derogant.

Conform acestui principiu, cu încălcarea normei generale, cea a prescripţiei, pârâta a plătit, conform prevederile art. 41 din Legea nr. 341/2004, indemnizaţiile beneficiarilor în perioada 2004-2015, fără a mai invoca prescripţia.

Deoarece SSPR a emis adeverinţa nr. 18/50/19.02.2015, prin care se face dovada datei la care a fost depusă documentaţia care a stat la baza preschimbării certificatului doveditor, respectiv 15.IJ.2004. pârâta avea obligaţia de a face calculul indemnizaţiei reparatorii şi a introduce în plată indemnizaţia începând cu data de 01.12.2004.

În completarea acestei norme de drept, legiuitorul promovează OUG nr. 53/2010, dispunând plata indemnizaţiilor reparatorii restante aferente perioadei 2004-2012, eşalonat în 2 sau 3 rate, deci evident cu încălcare art. 3 din Decretul nr.167/1958 şi art. 2517 din NCC.

În considerentele hotărârii nu se face trimitere la norma de drept care prevede dreptul la indemnizaţie şi nici nu se ţine cont de termenul de constituire, respectiv art.41 din Legea 341/2004, normă specială de drept ce derogă de la cea generală.

Se confundă termenul de constituire a dreptului cu termenul de depunere a cererii şi astfel se susţine că la data depunerii cererii dreptul era deja prescris.

Nu poate subzista, sub niciun motiv, vreo culpă privind pasivitatea în realizarea şi beneficiul dreptului prevăzut de norma de drept menţionată, care este în vigoare şi produce efecte juridice. Dreptul se naşte odată cu depunerea cererii de preschimbare, în 2004, dar dreptul de beneficiu, s-a născut odată cu eliberarea certificatului doveditor preschimbat şi cu adeverinţa ce atestă data naşterii dreptului. De la data eliberării certificatului se calculează termenul de prescripţie si nu de la data depunerii cererii de preschimbare la autoritatea competentă.

Este o confuzie făcută de pârâtă între termenul de constituire drept, termenul de solicitare a dreptului, termenul de contestare a dispoziţiei plătitorului dreptului şi termenul de formulare a acţiunii în instanţă, astfel: termenul de constituire al dreptului la indemnizaţia reparatorie se naşte cu luna următoare celei în care a fost depusă la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 documentaţia care a stat la baza preschimbării certificatului doveditor, în cazul său 01.12.2004.

 Termenul de solicitare a dreptului este cel la care a certificat şi adeverinţa dată de autoritatea publică abilitată de Legea nr. 341/2004, SSPR, prin care se face dovada datei la care a fost depusă documentaţia care a stat la baza preschimbării certificatului doveditor, respectiv 15.11.2004; certificat doveditor preschimbat seria LRM-S nr. …, emis de SSPR, şi eliberat la data de 02.06.2015.

 Termenul de contestare a dispoziţiei plătitorului dreptului, este Decizia la Comisia de Contestaţii, fiind înregistrată sub nr. …/25.12.2015.

 Termenul de formulare a acţiunii în instanţă se naşte la 25.04.2016, dată la care se respinge contestaţia şi este de 90 de zile de la comunicare.

 Se poate observa confuzia, deoarece motivarea priveşte doar prescripţia extinctivă a sumelor ce compun indemnizaţiile restante pentru perioada 01.12.2004 - 31.12.2011.

 Art.41 dezleagă definitiv şi irevocabil ilegalităţile, interpretările eronate şi abuzive efectuate de pârâtă de la apariţia O.U.G. 95/2014.

Prin Legea nr. 341/2004, se instituie 2 titluri de: Erou Martir şi cel de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989. La cel din urmă se instituie calităţile de : Luptător Rănit, Luptător Rănit şi Reţinut, Luptător Reţinut şi Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, Pentru toţi Luptătorii se stabilesc două tipuri de indemnizaţii: indemnizaţia lunară reparatorie şi indemnizaţia pentru limită de vârstă.

Prin O.U.G. nr. 95/2014 este instituită o nouă calitate, cea de Luptător cu Rol Determinant şi se stabileşte indemnizaţia lunară de gratitudine.

 În cauză, instanţa de fond nu face nicio referire la apărările reclamantului privind fondul cauzei, fiind aplicabile astfel dispoziţiile art.480 al.3 Cod procedură civilă.

Faţă de aceste motive, apelantul reclamant solicită admiterea apelului, schimbarea sentinţei civile apelate, în sensul obligării pârâtei la emiterea unei noi decizii de plată a indemnizaţiei reparatorii începând cu data de 01.12.2004 până la 31.12.2011.

În susţinerea apelului, apelantul reclamant invocă cu titlu de practică judiciară hotărârea pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr.45071/3/2016, rămasă irevocabilă prin neapelare.

Intimata pârâtă nu a formulat întâmpinare.

În apel nu s-au administrat alte probe.

Analizând sentinţa apelată în raport de criticile formulate, de probele administrate şi de dispoziţiile legale incidente în speţă, Curtea constată că apelul este nefondat.

Reclamantul [...] a investit instanţa cu cererea privind obligarea Casei Judeţene de Pensii Constanţa la emiterea deciziei privind acordarea indemnizaţiei reparatorii prevăzută de art. 41  alin. 4 din Legea nr. 341/2004 astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 252/2016, conform preschimbării la data de 08.12.2015 a Certificatului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite.

Conform sus?inerilor reclamantului de la ultimul termen de judecată în faţa instanţei de fond, acesta consideră că este îndreptă?it la plata drepturilor pretinse pentru perioada 01.12.2004 - 31.12.2012 deşi se prevalează de dispoziţiile din Legea 252/2016.

În ceea ce priveşte excepţia prescrip?iei dreptului la ac?iune ce a fost invocată de pârâtă, instanţa de fond a apreciat că este nefondată întrucât în cazul reclamantului, dreptul pretins la plata indemniza?iei reparatorii se naşte la data eliberării certificatului doveditor, ce constituie fundamentul pretenţiilor sale, anume la data de 08.12.2015, astfel că, în raport de acest moment, promovarea ac?iunii la data de 05.04.2017 este în termenul legal de 3 ani.

Prin urmare, criticile apelantului în ceea ce priveşte prescrip?ia dreptului la acţiune sunt lipsite de obiect atâta vreme cât hotărârea pe care o apelează nu reţine ca fiind prescrise pretenţiile sale.

Tribunalul a soluţionat pe fond cererea şi a constatat că reclamantul nu este îndreptă?it să primească indemniza?ia lunară reparatorie deoarece începând cu anul 2015 această indemniza?ie nu s-a mai acordat iar reclamantul nu a făcut dovada că s-ar fi adresat  Secretariatului de Stat în vederea preschimbării certificatului ?i stabilirii calită?ii de Luptător cu Rol Determinant pentru a beneficia de indemniza?ia de gratitudine.

În referire la aceste aspecte reţinute de Tribunal, apelantul consideră că apărările sale nu au fost analizate şi nu s-au avut în vedere dispoziţiile art.41 care dezleagă definitiv şi irevocabil ilegalităţile, interpretările eronate şi abuzive efectuate de pârâtă de la apariţia O.U.G. nr. 95/2014.

Fiind o normă specială aceasta trebuia aplicată în cauză, astfel că trebuia să se constate că dreptul apelantului reclamant s-a născut la data depunerii cererii de preschimbare a certificatului, respectiv în 2004 întrucât din certificatul emis de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolu?ionarilor nr. 18/50/19.02.2015 rezultă că cererea de preschimbare a certificatului s-a depus la 15.11.2004.

Deşi motivele de apel formulate de apelantul reclamant constau în mare parte din redarea textelor de lege invocate, ceea ce interesează pentru soluţionarea cauzei, sunt cele care vizează drepturile solicitate de acesta prin prezenta cerere de chemare în judecată, respectiv cele care fac referire la indemnizaţia reparatorie prevăzută de  art. 41 alin.4 din Legea nr. 341/2004.

Astfel, reclamantul a obţinut din partea Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revolu?iei din 1989, un certificat înregistrat sub nr. FD … de „Luptător pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989 - remarcat prin fapte deosebite” în 24.04.1997 titlu ce se regăsea în  art. 3, alin.1 litera b) pct.3 din Legea nr. 341/2004 beneficiind potrivit art. 4 alin.4 din aceeaşi lege, de o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut pe economie din luna anterioară celei în care se face plata.

Potrivit art. 9 din Legea nr. 341/2004 „(1) Certificatele doveditoare care, în perioada 1990 - 1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 şi de Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, după verificare, potrivit art. 5 alin. (3), (4) şi (5), se vor preschimba, la cererea titularului, de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Prin adresa nr. …/07.12.2016 emisă de Guvernul României se confirmă faptul că reclamantul a înregistrat la data de 01.11.2004 o cerere de preschimbare a certificatului de revolu?ionar şi în baza acestei cereri s-a emis un nou certificat seria LRM nr. …/08.12.2015 însă tot pentru „Luptător pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989 - luptător remarcat prin fapte deosebite”.

 Reclamantul a beneficiat de drepturile conferite de art. 4 alin.4 din Legea nr. 341/2004  până la data de 31.12.2011 însă, începând cu 01.01.2012 acest drept a fost suspendat prin art. 18 din Legea nr. 283/2011 care a prevăzut că „ În anul 2012, indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu se acordă” suspendare care a fost menţinută prin acte normative ulterioare astfel cum în mod corect a precizat şi instanţa de fond.

Prin OUG nr. 95 din 29 decembrie 2014 s-a modificat Legea nr. 341/2004 astfel:

Titlurile instituite la art. 3 alin. (1) se vor acorda în condiţiile prezentei legi, avându-se în vedere calităţile şi titlurile atestate, potrivit Legii 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările ulterioare…” Art. 32*

„(2) Eliberarea certificatelor persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 se face doar la cerere, în baza certificatului preschimbat.

(3) Eliberarea certificatelor persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 se efectuează la cererea expresă a titularului de certificat, potrivit modelelor ce vor fi aprobate prin hotărârea de modificare şi completare a normelor de aplicare a prezentei legi.

(4) Odată cu cererea pentru eliberarea certificatului pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, şi pentru obţinerea noului certificat, solicitantul va depune certificatul preschimbat în original, împreună cu legitimaţia aferentă.”

Art. (4) din acelaşi act normativ prevedea de asemenea, că „Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, cărora li s-au eliberat noile certificate potrivit art. 32, beneficiază de o indemnizaţie de gratitudine lunară în coeficient de 1,10, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.”

 Art. 4*(1) „După intrarea în vigoare a prezentei legi, beneficiază de drepturile conferite de aceasta doar persoanele care se încadrează în prevederile acesteia.”

Ceea ce reiese din toate aceste dispoziţii legale este că faptul că reclamantul a depus în anul 2004 o cerere de preschimbare a certificatului de revolu?ionar, astfel cum impunea art. 9 din Legea nr. 341/2004, întrucât certificatul său a fost obţinut în anul 1997 şi a fost emis de către Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revolu?iei din 1989 iar legiuitorul impunea ca astfel de certificate să fie emise de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989,

Reclamantul a beneficiat de indemnizaţia reparatorie prevăzută Legea nr. 341/2004 până la data de 01.01.2012 când, prin art.18 din OUG nr. 80 din 8 septembrie 2010, s-a stabilit că astfel de indemnizaţii nu se mai plătesc. Prin modificări succesive s-a interzis plata şi în 2013 şi în 2014.

Începând cu anul 2015 indemniza?ia reparatorie, stabilită iniţial şi pentru cei ce au obţinut certificat de „Luptător remarcat prin fapte deosebite”, nu s-a mai acordat deoarece, prin OUG nr.95/2014, s-a statuat că vor beneficia de toate drepturile prevăzute de  această lege  numai Răni?ii, Re?inu?ii, Luptătorii cu rol Determinant ?i Urma?ii de erou-martir.

Prin urmare, era necesar ca reclamantul să facă dovada că s-a adresat Secretariatului de Stat în vederea preschimbării certificatului ?i stabilirii calită?ii de Luptător cu Rol Determinant pentru a beneficia de indemniza?ia de gratitudine, neputându-se lua în considerare cererea de preschimbare a certificatului de revolu?ionar din noiembrie 2004 care se baza pe prevederile art. 9 din Legea nr. 341/2004, aceasta neavând nicio legătură cu dispoziţiile Legii nr. 252/2016 ce vizează numai categoriile de beneficiari ai indemnizaţiei de gratitudine prevăzute expres şi limitativ de art.4, din Legea 341/2004, în forma în vigoare la data completării. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 480 C.pr.civ. va fi respins că nefondat apelul declarat împotriva sentinţei civile nr.1580/21.07.2017, pronunţate de Tribunalul Constanţa.