Confirmare plan de reorganizare

Hotărâre 839 din 12.10.2017


Speta relevanta jud. TRACHE NICOLAE PETRE

Pe rol fiind soluþionarea cererii de confirmare plan de reorganizare a activitãþii debitoarei - ºi soluþionarea cererii formulatã de contestatorul - , privind solicitarea opiniei unui practician în insolvenþã.

La apelul nominal fãcut în ºedinþa publicã  au rãspuns  administratorul judiciar, av. - pentru administratorul special al debitoarei, creditorul - prin av. -, lipsã fiind celelalte pãrþi.

Procedura legal îndeplinitã.

S-a fãcut referatul cauzei de cãtre grefierul de ºedinþã dupã care.

La interpelarea instanþei, cu privire la notele  de ºedinþe depuse în dosarul nr.-, apãrãtorul creditorului - , având cuvântul  aratã cã notele de ºedinþã au fost depuse pentru dosarul de procedurã, din eroare  s-a indicat numãrul de dosar ca fiind -

Tribunalul ia act cã, apãrãtorul creditorului -  precizeazã cã  notele de ºedinþã depuse în dosarul nr. -, referitor la procedura de confirmare plan, au fost depuse pentru dosarul de procedurã, din eroare  s-a indicat numãrul de dosar ca fiind - motive pentru care dispune desprinderea notelor de ºedinþã din dosarul nr. -, având ca obiect contestaþie plan de reorganizare ºi depunerea în dosarul de procedurã cu renumerotare dosare.

Tribunalul pune în discuþie dacã sunt alte cereri de formulat.

Pãrþile prezente, prin apãrãtori, pe rând fiecare aratã cã nu mai sunt cereri de formulat.

Tribunalul având în vedere cã nu mai sunt cereri de formulat, constatã cererea în stare de judecatã ºi acordã cuvântul asupra cererii de confirmare plan.

Administratorul judiciar având cuvântul solicitã admiterea cererii, confirmarea planului de reorganizare, fiind îndeplinite condiþiile prevãzute de lege pentru confirmarea planului de reorganizare, aratã cã în adunarea creditorilor din data de 03.07.2017  creditorii au votat cu o majoritate de 35% pentru confirmarea planului, categoria creditorilor garantaþi ºi categoria creditorilor bugetari, respectiv 2 categorii  de creditori din 3  au votat pentru confirmarea planului de reorganizare. În continuare aratã cã doar creditorul -  prin notele de ºedinþã au solicitat  un practician în insolvenþã, care sã-ºi exprime punctul de  vedere, cu privire la viabilitatea planului, dar judecãtorul sindic nu este obligat ºi poate doar sã solicite opinia unui practician în insolvenþã, dacã considerã necesar, aratã cã nu existã text de lege care sã impunã acest lucru, sã fie investit  cu o asemenea cerere asupra viabilitãþii planului, considerã cã cererea formulatã este inadmisibilã, solicitã a fi respinsã ºi sã se dispunã confirmarea planului de reorganizare propus.

Apãrãtorul creditorului - având cuvântul  aratã cã cererea formulatã, privind  solicitarea opiniei unui practician în insolvenþã, cu privire la posibilitatea de  realizare a planului de reorganizare propus este admisibilã, potrivit dispoziþiilor legale  judecãtorul sindic  având posibilitatea sã cearã  unui specialist  sã îºi exprime o opinie privind posibilitatea de a realiza planul, înainte de confirmarea lui. Aratã cã, dintr-o simplã lecturarea a planului propus reiese  cã, acesta  cuprinde chestiuni generice, elemente de naturã teoreticã, sunt formulãri extrem de generic, prin care se face referire cu privire la o serie de contracte, care se presupune cã ar fi existat ºi nu faptul cã existã dovezi viabile pe termen lung. Se face vorbire de categoria creditorilor garantaþi, de probabilitatea garanþiilor, de o serie de contracte care existau ºi nu cã ar exista, considerã cã o asemenea mãsurã nu este justificatã,  sunt costuri majore nejustificate, nu s-a procedat la evaluarea garanþiilor aferente creanþelor beneficiare de cauze de preferinþã, pentru a exista o imagine consolidatã  asupra pasivului societãþii ºi a ºanselor de redresare. De asemenea, în ceea ce priveºte contractele menþionate aratã cã nu sunt expuse detalii cu privire la previzionarea încasãrilor, sunt prezentate estimãri, fãrã a fi determinate perioada de valabilitate a contractelor, nu se indicã detalii referitoare la continuitatea comenzilor ºi cerinþele pieþei, contractele în derulare aratã cã sunt încheiate cu societãþi, care deþin logistica necesarã serviciilor prestate de debitoare. Aratã cã analiza situaþiei deschiderii procedurii este realizata în termeni generici, astfel încât nu se poate  determina dacã creanþele defavorizate au fost supuse unui tratament  corect ºi echitabil,  de asemenea aratã cã se vorbeºte de un onorariu care este destul de mare. În continuare aratã cã,  au observat cã  asemenea modele de planuri  se regãsesc ºi la alte societãþi, considerã cã existã riscul lezarii masei credale, legea  permite judecãtorului sindic opinia unui practician în insolvenþã, care sã analizeze  viabilitatea planului, considerã cã în realitate planul de reorganizare propus nu este viabil, ce nu poate fi confirmat, considerã cã societatea debitoare se aflã în stare de faliment  mascat.

Apãrãtorul administratorului special având cuvântul solicitã confirmarea planului de reorganizare propus, înlãturarea criticilor fãcute de apãrãtorul creditorului, aºa cum au arãtat în planul propus societatea are ºanse de reorganizare, creditorii Grampet, AJFP Prahova,  SPFL au  aprobat planul propus, creditorul Bereta ºi Gagea Lucian  votând împotrivã. Aratã cã au de primit  o suma de 400000lei de la CFR, societatea are activitate, detine o activitate de monopol, nu mai existã o altã societate în România care sã desfãºoare o astfel de activitate. Aratã cã sunt implicaþii la nivel naþional, cifrele de afaceri ale societãþii sunt mari de 300, 350000lei, din care profit 50%. Aratã cã existã o acþiune pe rol cu CFR marfã , având ca obiect pretenþii pe chirii datorate. Aratã cã nu se impune opinia unui practician în insolvenþã aºa cum se solicitã, existã o opinie deja în curs a unui expert  contabil, ce a evaluat întreaga activitate, care va lãmuri întreaga situaþie.

Apãrãtorul creditorului - având cuvântul solicitã înlãturarea susþinerilor, fãcute aratã cã sunt societãþi, deþin logistica  necesarã pentru a desfãºura activitatea pe care o desfãºoarã SESEVAC. De asemenea aratã cã se susþine cã ar exista un raport de expertizã contabilã, dar este vorba de un raport de expertizã extrajudiciar comandat de societate, considerã cã nu este o probã pertinentã.

Administratorul judiciar având cuvântul solicitã confirmarea planului propus, respin gerea cererii privind solicitarea opiniei unui practician în insolvenþã, dispoziþiile legii insolvenþei prevãd cã, judecãtorul sindic nu este obligat ºi poate doar sã solicite opinia unui practician în insolvenþã, dacã considerã necesar, nu existã text de lege care sã impunã acest lucru, aratã cã  nu înþelege care este interesul creditorului chirografar prin cererea formulatã.

Tribunalul analizând actele ºi lucrãrile dosarului, faþã de cererile formulate, susþinerile fãcute, constatã cauza în stare de judecatã ºi rãmâne în deliberare asupra confirmãrii planului ºi asupra cererii prin care se solicitã opinia unui practician însolvenþã cu privire la plan.-

-

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei civile de fațã, constatã urmãtoarele:

Prin Încheierea de ºedinþã din camera de consiliu din data de 14.10.2016 pronunțatã de Tribunalul Prahova s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenþã împotriva debitoarei , fiind desemnat administrator judiciar provizoriu -. Ulterior prin încheierea de ºedinþã din data de17.01.2017 acesta a fost înlocuit cu -

În urma deschiderii procedurii de insolvenþã, au fost întocmite tabelele preliminar ºi definitiv de creanþe.

Potrivit tabelului definitiv de creanțe, au fost înscrise trei categorii de creanþe, respectiv creanþe garantate, creanțe bugetare ºi creanþe chirografare.

Tabelul definitiv de creanþe a fost publicat în BPI nr.123680/10.06.2017.

La data de 06.06.2017, debitoarea  - a depus la dosar planul de reorganizare (filele 53-95 Vol. III).

Prin Procesul verbal al adunãrii creditorilor din data de 03.07.2017 a fost aprobat planul de reorganizare propus de debitoare, reþinându-se cã au votat pentru confirmare douã din cele trei categorii de creanțe, iar creditorii care au votat planul de reorganizare deþin 50, 163 % din masa credalã.

Prin raportul de activitate depus la dosar la data de 06.09.2017, administratorul judiciar - a solicitat, în conformitate cu disp. art. 139 din Legea nr. 85/2014 confirmarea planului de reorganizare propus de debitoarea  -

Analizând cererea formulatã, reþine urmãtoarele:

În ceea ce priveºte solicitarea creditorului ca instanþa sã facã aplicarea dispoziþiilor art.139 alin1 din Legea 85/2014 o va respinge ca inadmisibilã, aceastã dispoziþie legalã stabilind o posibilitate a judecãtorului Sindic ºi nu a creditorilor. Acest fapt nu exclude posibilitatea ca oricare din creditori sã depunã un asemenea extrajudiciar raport prin care sã îºi susþinã criticile la Planul de Reorganizare .

Pentru ca un plan de reorganizare sã fie confirmat, este necesar ca judecãtorul sindic sã analizeze anumite condiþii, prevãzute atât de disp. art. 133, cât ºi de disp. art. 139 alin. 1 lit. A-F din Legea nr. 85/2014.

Planul de reorganizare a fost votat de douã din cele trei categorii de creanțe, respectiv categoria creanþelor garantate ºi categoria creanþelor bugetare  cu un procent de 50,163 % din totalul masei credale, toate categoriile fiind defavorizate în sensul dispoziþiilor art. 5 pct. 16 lit. b) din Legea nr. 85/2014, deoarece amânarea plãþii creanþelor pe parcursul a 3 ani determinã caracterul defavorizat.

Astfel, potrivit art. 5 pct. 16 lit. a ºi b din Legea nr. 85/2014, „categoria de creanþe defavorizate este consideratã a fi categoria de creanþe pentru care planul de reorganizare prevede cel puþin una dintre modificãrile urmãtoare pentru oricare dintre creanþele categoriei respective:

a) o reducere a cuantumului creanþei ºi/sau accesoriilor acesteia la care creditorul este îndreptãþit potrivit legii

b) o reducere a garanþiilor ori reeºalonarea plãþilor în defavoarea creditorului, fãrã acordul expres al acestuia”.

În susþinerea acestei opinii a instanþei este ºi interpretarea per a contrario a dispoziþiilor art. 139 alin. 1 litera E din Legea nr. 85/2014, care considerã ca fiind creanþe defavorizate creanþele care se achitã dupã un termen de 30 de zile de la confirmarea planului ori în conformitate cu prevederile contractelor de credit sau leasing din care rezultã.

Pe cale de consecinþã, trebuie considerate ca fiind defavorizate ºi  creanþele care se achitã dupã mai mult de 30 de zile de la confirmarea planului, indiferent dacã plata lor se face printr-o singurã prestaþie sau în mai multe tranºe, întrucât acolo unde legea nu distinge, nici interpretul nu trebuie sã distingã (ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus).

Planul de reorganizare asigurã plata creanþelor garantate în proporþie de 100%, a creanþelor bugetare în proporþie de 100/% , iar creanþele chirografare nu se vor achita ºi întrucât ºi cele 2 categorii de creante care se vor achita,  au fost prevãzute a fi achitate pe parcursul a trei ani, instanþa apreciazã cã acestea trebuie considerate ca fiind defavorizate, fiind, prin urmare, îndeplinitã condiþia impusã de art. 139 alin. 1 lit. B din Legea nr. 85/2014, în sensul ca minimum una dintre categoriile defavorizate sã accepte planul.

Judecãtorul-sindic mai reþine cã planul respectã prevederile art. 133 din Legea insolvenței, în sensul cã indicã perspectivele de redresare în raport cu posibilitãþile ºi specificul activitãþii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile ºi cu cererea pieței faþã de oferta debitorului, cuprinde analiza comparativã a distribuirilor pentru acoperirea creanțelor în caz de faliment, programul de platã a creanþelor și nu depãºeºte 3 ani de la data confirmãrii sale.

De asemenea, planul menþioneazã tratamentul categoriilor de creanþe defavorizate; valoarea estimativã calculatã la data propunerii planului, in caz de faliment s-ar achita doar 4,23/% din creanþele garantate. Astfel aprobarea  planul de reorganizare ar face posibilã satisfacerea la un nivel ridicat în totalitate a creanþelor garantate ºi bugetare, iar creanþele chirografare nu vor primii nimic ,ca ºi în cazul falimentului.

În ceea ce priveºte criticile formulate la planul de reorganizare de cãtre creditorii -- instanþa constate cã acestea sunt neîntemeiate , nefiind susþinute de materialul probator administrat. La dosarul cauzei a fost depus raportul de evaluare  activelor care stabileºte o valoare de piatã a acestora de 1.908.407,87 lei . Chiar daca Planul de reorganizare în opinia creditorilor contestatori  pare generic instanþa,  analizându-l apreciazã cã are menþionate suficiente elemente din care sã reiasã atât fundamentarea bugetului de venituri pe perioada de reorganizare 2017-2020 , raportat la contractele aflate în derulare ºi restrângerea cheltuielilor societãþii cât ºi valorificarea prin vânzare sau închiriere a unei pãrþi din bunurile evaluate cât ºi bugetul de cheltuieli, formând convingerea instanþei cã la sfârºitul perioadei de reorganizare 2020 , planul de reorganizare va asigura plata creanþelor garantate în proporþie de 100%, a creanþelor bugetare în proporþie de 100/%.

Având în vedere considerentele expuse, în baza disp. art. 139 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, va dispune confirmarea planului de reorganizare propus de debitoare, urmând a fi aplicabile în continuare prevederile art. 141 ºi urm. din lege.

Pe parcursul reorganizãrii societatea debitoare va fi condusã de administratorul special, sub supravegherea administratorului judiciar, în conformitate cu prevederile planului confirmat.

Va fixa termen de judecatã la data de16.01.2018, ora 09,00.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTÃRêTE

Respinge cererea formulatã de contestatorul -, privind solicitarea opiniei unui practician în insolvenþã ca inadmisibilã.

Confirmã planul de reorganizare propus de debitoarea -  prin administrator special - ºi administrator judiciar -

Pe parcursul reorganizãrii societatea debitoare va fi condusã de administratorul special, sub supravegherea administratorului judiciar, în conformitate cu prevederile planului confirmat. Dispune ca administratorul judiciar sã depunã raportul lunar de activitate conform art.59 din L85/2014.

Fixeazã termen de judecatã la data de 16.01.2018, ora 09,00.

Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare.

Pronunþatã în ºedinþa publicã de la 12 Octombrie 2017

Preºedinte,Grefier,