Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 656 din 12.07.2017


Contestaţie la executare

Prin contestaţia la executare înregistrată la această instanţă la data de 18.05.2017, sub nr. …….., contestatoarea S.C….. SRL, în contradictoriu cu  intimata Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.,  a contestat executarea silită efectuată în dosarul de executare nr…../2017 al B.E.J. ….., actele de executare reprezentate de încheierea nr.226/259/2017 a Judecătoriei Mizil, somația nr.43 din data de 27.04.2017, încheierea nr.43 din data de 27.04.2017 prin care au fost stabilite cheltuieli de executare, precum și actele de executare subsecvente.

Contestatoarea a solicitat anularea executării silite ca o consecință a constatării prescripției dreptului de a cere executarea silită, anularea încheierilor pronunțate de executorul judecătoresc, anularea încheierii de încuviințare a executării silite, întoarcerea executării silite, prin restabilirea situației anterioare, cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

A susținut contestatoarea că executarea silită efectuată în dosarul de executare nr……/2017, pentru suma de 720 euro, tarif de despăgubire și 436,50 lei, cheltuieli de executare, este vădit nelegală.

Contestatoarea a invocat excepția prescripției dreptului de a cere executarea silită, susținând că din data de 18.03.2011, data încheierii procesului-verbal de contravenție nr.0012903/18.03.2011 a început să curgă termenul de prescripție, termen care s-a împlinit în data de 18.03.2014, anterior formulării cererii de executare silită.

De asemenea, contestatoarea a arătat că, chiar în măsura în care s-ar reține că procesul-verbal de contravenție a fost contestat, hotărârea de soluționare a plângerii contravenționale a rămas definitivă la data de 27.02.2012, astfel că dreptul de a cere executarea silită este prescris.

Totodată, contestatoarea a susținut că executarea silită este abuzivă în condițiile în care textul de lege care reglementează tariful de despăgubire a fost abrogat.

S-a arătat că prin art.I pct.2 din Legea nr.144/2012 au fost abrogate prevederile din OG nr.15/2002 referitoare la plata acestui tarif de despăgubire, iar prin art.II din aceeași lege, s-a prevăzut anularea acestor tarife de despăgubire aplicate și contestate în instanță până la data intrării în vigoare a legii. Prin Decizia nr.112/2014 Curtea Constituțională a respins ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.II din Legea nr.144/2012, reținând că legea contravențională mai favorabilă este, alături de legea penală mai favorabilă, o excepție de la regula neretroactivității legii și că în urma abrogării dispozițiilor legale care instituiau obligația achitării tarifului de despăgubire, suplimentar față de obligația de plată a amenzii, textul conține o normă contravențională mai favorabilă, în concordanță cu art.15 alin.2 din Constituție. De asemenea, contestatoarea a invocat Decizia nr.228/13.03.2007 a Curții Constituționale.

Contestatoarea a apreciat că, față de jurisprudența Curții Constituționale nu mai poate fi pusă în executare creanța creditoarei.

De asemenea, contestatoarea a invocat faptul că nu s-a făcut dovada încuviințării executării silite de către instanța de judecată, deși în cuprinsul înștiințării din data de 27.04.2017, s-a făcut referire la faptul că executarea silită a fost încuviințată.

În drept, contestatoarea a invocat prevederile art.712 și urm. C.proc.civ., art.715 C.proc.civ, art.720 C.proc.civ..

În cauză,  s-au depus copiile actelor ce compun dosarul de executare nr. …./2017 al BEJ …..

În cadrul cercetării judecătorești, instanța a procedat la administrarea probei cu înscrisurile depuse.

Analizând contestația la executare, prin prisma motivelor invocate, a mijloacelor de probă administrate și dispozițiilor legale incidente în materie, instanţa  a reţinut următoarele:

Prin cererea de executare silită înregistrată cu nr……./01.02.2017 la sediul Biroului Executorului Judecătoresc ……, intimata Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A a solicitat executarea silită, în temeiul titlului executoriu, proces verbal de contravenţie seria R 11 nr. ……/18.03.2011 a solicitat executarea silită a obligației debitorului  …… SRL de plată a sumei de 720 Euro, reprezentând contravaloarea tarif de despăgubire.

În Încheierea nr……/01.02.2017, executorul judecătoresc a admis cererea creditoarei Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A și a dispus înregistrarea cererii de executare silită și deschiderea dosarului de executare silită nr……/2017.

Prin încheierea pronunțată la data de 08.02.2017 de Judecătoria Mizil s-a încuviințat executarea silită  împotriva debitoarei  ……..SRL pentru recuperarea sumei de 720 Euro, reprezentând contravaloare tarif de despăgubire.

Prin încheierea nr…../27.04.2017, executorul judecătoresc a stabilit suma de  436,50 lei, cu titlu de cheltuieli de executare.

Prin somația nr…../27.04.2017, i s-a pus în vedere debitoarei SC ….. SRL să execute obligația de plată a sumei de 720 Euro, reprezentând contravaloarea tarif de despăgubire și 436,50 lei cheltuieli de executare silită.

Prin adresele nr…../11.05.2017, s-a dispus înființarea popririi la terții popriți ING Bank NV, Banca Comercială Română, Unicredit Țiriac Bank, BRD Groupe Societe Generale SA, până la încasarea sumei de 720 euro și 436,50 lei, iar potrivit extrasului de cont, s-a reținut de la debitoarea SC ….. SRL suma de 3700, 26 lei.

În ceea ce privește motivele invocate de contestatoare, instanța a  reținut că prin procesul verbal de constatare a contravenției seria R11 nr. 0012903 din data de 18.03.2011, contestatoarea SC….. SRL a fost sancţionată  cu amendă în cuantum de 2750 lei, întrucât la data de  14.10.2010, pe DN 2 KM 115+80 m, pe raza localităţii Mărăcineni, judeţul Buzău, a circulat fără să deţină rovinietă valabilă în momentul controlului, faptă ce este prevăzută de art. 8 alin. 1 din OG nr. 15/2002 şi sancţionată potrivit art. 8 alin.  2 din OG nr. 15/2002. De asemenea, contestatoarea a fost obligată să achite și tariful de despăgubire, potrivit art.8 alin.3 din OG nr.15/2002 în valoare de 720 euro ( fila 4).

Contestatoarea a formulat plângere împotriva procesului-verbal de contravenție, iar prin sentința civilă nr.10142/02.12.2011, Judecătoria Buzău a respins plângerea formulată. Prin decizia civilă nr.121/27.02.2012, Tribunalul Buzău a admis recursul declarat de contestatoarea SC……SRL, împotriva sentinței civile nr.10142/02.12.2011, a modificat sentința, în sensul că a anulat în parte procesul verbal de contravenție și a dispus înlocuirea sancțiunii amenzii cu avertisment.

Potrivit art.706 alin.1 C.proc.civ., dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel, iar alin.2 stabilește că termenul de prescripție începe să curgă de la data când se naște dreptul de a obține executarea silită. În cazul hotărârilor judecătorești, termenul de prescripție începe să curgă de la data rămânerii lor definitive. Raportat la data nașterii creanței, respectiv 18.03.2011 și coroborat cu dispozițiile art.201 din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, instanța  a apreciat că prescripția este supusă dispozițiilor Decretului nr.167/1958 privitor la prescripția extinctivă.

Astfel, dreptul material de a solicita executarea creanței în sensul obținerii unui titlu executoriu, se prescria potrivit dispozițiilor art.3 din Decretul nr.167/1958, în termen de 3 ani de la data la care datoria era scadentă, iar intimata nu a făcut dovada suspendării sau întreruperii termenului de prescripție.

Prin urmare, instanța a constatat că termenul de prescripție a executării silite de 3 ani a început să curgă la data de 27.02.2012 (când a rămas definitivă plângerea împotriva procesului-verbal) și s-a epuizat la data de 27.02.2015, iar executarea a început la data de 01.02.2017, fără ca intimata să facă dovada unei cauze de întrerupere sau suspendare a acestuia.

Potrivit Legii nr.144/2012, se prevede la art.I pct.2 că la articolul 8 alineatele 3, 3 1  și 6 se abrogă, astfel că au fost abrogate prevederile din OG nr.15/2002 referitoare la plata tarifului de despăgubire, iar la art.II s-a prevăzut că tarifele de despăgubire prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aplicate și contestate în instanță până la data intrării în vigoare a prezentei legi se anulează.

Astfel, potrivit acestei prevederi legale, se anulează doar tarifele de despăgubire care au fost contestate în instanță până la data intrării în vigoare a legii, rezultând că celelalte tarife de despăgubire aplicate își mențin valabilitatea.

Cum, în cauză, contestatoarea SC……SRL a formulat plângere împotriva procesului-verbal de contravenție, anterior intrării în vigoare a Legii nr.144/2012, instanța a apreciat că în sarcina contestatoarei nu mai subzistă, la data depunerii de către creditorul Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A a cererii de executare silită, obligația de plată a sumei de 720 euro, reprezentând tarif de despăgubire, executarea silită fiind, ca atare, nelegală.

Pe cale de consecință, instanța a admis contestația la executare și a anulat toate  actele de executare silită întocmite de Biroul Executorului Judecătoresc …… în dosarul de executare silită nr…../2017, inclusiv încheierea de încuviinţare a executării silite pronunţată la data de 08.02.2017 în dosarul nr.226/259/2017 de Judecătoria Mizil.

În ceea ce privește cererea de întoarcere a executării silite formulată de către contestatoare, potrivit art. 723 C.proc.civ., în toate cazurile în care se desființează titlul executoriu sau însăși executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situației anterioare. Cheltuielile de executare pentru actele efectuate rămân în sarcina creditorului. Bunurile asupra cărora s-a făcut executarea se vor restitui celui îndreptățit, fără însă a se aduce atingere drepturilor definitiv dobândite de terții de bună credință.

Instituția întoarcerii executării silite va deveni, astfel, incidentă numai dacă a fost efectuată o executare silită, iar modificarea produsă în realitatea juridică reprezintă efectul actelor de executare silită întreprinse.

Astfel, instanța  conform art. 723 și art.724 C.proc.civ., potrivit cu care în toate cazurile în care se desființează titlul executoriu sau însăși executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, instanța judecătorească dispunând prin aceeași hotărâre și asupra restabilirii situației anterior executării, a dispus admiterea cererii de întoarcere a executării, restabilirea situației anterioare, în sensul obligării intimatei să plătească contestatoarei suma de 3700,26 lei, sumă care a fost reținută debitoarei SC ….. SRL.

În ceea ce privește cererea contestatoarei de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată, instanța  a reținut că s-a achitat de către contestatoare taxa judiciară de timbru aferentă contestației la executare.

Potrivit dispozițiilor art.45 alin.1 lit.f din OUG nr.80/2013, sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, după caz, integral, parțial sau proporțional, la cererea petiționarului, când contestația la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă.

Reiese din aceste dispoziții că taxele judiciare de timbru nu pot fi incluse în cuantumul cheltuielilor de judecată la care poate fi obligat intimatul, ci acestea se restituie,  numai dacă hotărârea de admitere a contestației a rămas definitivă, iar, pe de altă parte, art. 45 din același act normativ reglementează sumar o procedură specială de rezolvare a cererii de restituire ce poate fi declanșată de partea interesată în termen de 1 an de la data nașterii dreptului la restituire și care va fi data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a admis contestația (art.45 alin.3 din OUG nr.80/2013).

În raport de aceste prevederi, instanța a respins cererea de obligare a intimatei la plata taxei judiciare de timbru, ca neîntemeiată.

Potrivit dispozițiilor art.717 alin.2 C.proc.civ., instanța sesizată va solicita de îndată executorului judecătoresc să îi transmită, în termenul fixat, copii certificate de acesta de pe actele dosarului de executare contestate, dispozițiile art.286 fiind aplicabile în mod corespunzător, și îi va pune în vedere părții interesate să achite cheltuielile ocazionate de acestea.

În temeiul art.453 C.proc.civ., instanța a obligat intimata, aflată în culpă procesuală, să plătească Biroului Executorului Judecătoresc ……. suma de  98,77 lei, reprezentând contravaloarea copiilor de pe actele dosarului de executare.

În temeiul art.720 alin.4 C.proc.civ., prezenta hotărâre s-a comunicat din oficiu Biroului Executorului Judecătoresc ……, după rămânerea definitivă.

Întocmit,

Judecător Florea Nicoleta Lăcrimioara