Contestaţie la executare, cerere adiţională de modificare a cadrului procesual pasiv, prin introducerea în cauză a altui intimat, termenul de modificare analizat din perspectiva art. 204 C.pr.civ. şi nu a art. 715 alin 1 C.pr.civ. Astfel, modificarea cer

Hotărâre 5746 din 17.07.2017


Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, la data de xx.xx.2017, sub numar unic x/299/2017, avand ca obiect „contestatie la executare”, urmare a declinarii competentei de solutionare a cauzei de catre Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti, prin Sentinta Civila nr. 1099/03.02.2017, contestatorii  A.L.F. şi A.N.A.,  în contradictoriu cu BEJ S.C., a solicitat ca prin hotararea ce se ve pronunta sa se dispuna continuarea executarii silite inceputa in dosarul de executare silita nr. X/B/2014, in vederea recuperarii dobanzii aferente sumei de 10552,05 lei primita in temeiul hotararii judecatoresti definitive nr. 12130/10.07.2013, pronuntata de Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti, in dosarul nr. A/300/2012, avand in vedere ca potrivit accordului trimis in data de 22.09.2014, aceasta suma nu a fost actualizata la zi cu indicele de inflatie, la momentul platii; sa se dispuna obligarea debitorului la plata dobanzii legale calculata de la data achitarii pana la data platii efective, precum si la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de prezentul litigiu.

In  motivarea cererii, contestatorii au invederat ca in data de 10.07.2013 s-a pronuntat Sentinta Civila nr. 12130/2013, prin care a fost admisa actiunea civila formulata impotriva debitorului R.B.R. S.A., actualul  U.C.F. S.A.. La data de 21.11.2014, executorul judecatoresc S.I.  a emis incheierea de eliberare sume, punand la dispozitia creditorului suma de 10552,05 lei, reprezentand drept de creanta obtinut impotriva unitatii bancare, in temeiul hotararii definitive ce constituia titlu executoriu. Au aratat contestatorii faptul ca executorul judecatoresc a procedat la eliberarea sumei, neactualizata cu indicele de inflatie, desi aceasta a fost solicitarea creditorilor exprimata in acordul depus la sediul biroului executorului judecatoresc. Prin urmare, au solicitat obligarea executorului judecatoresc la continuarea procedurii de executare silita, in vederea realizarii creantei reprezentate de dobanda aferenta debitului principal si restituirea acestei sume actualizata si cu indicele de inflatie.

In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile Art. 712-720, Art. 715 alin. 1 pct. 3 NCPC.

In dovedirea cererii, contestatorii au solicitat administrarea probei cu inscrisuri.

Cererea a fost legal timbrata, conform dispozitiilor Art. 10 alin. 3 din OUG 80/2013, dovada fiind atasata in original, la fila 12.

In termenul legal, prevazut de dispozitiile Art. 201 alin. 1 NCPC si redus conform dispozitiilor Art. 201 alin. 5 NCPC, intimatul BEJ S.I. a depus intampinare, solicitand respingerea ca neintemeiata a contestatiei la executare, avand in vedere ca toate actele de executare silita au fost efectuate cu respectarea dispozitiilor legale, fiind necesar a se verifica intinderea efectelor acordului incheiat in dosarul nr. X/B/2014, cu consecinta stabilirii diferentei ce trebuie recuperata pe calea executarii silite. A mai precizat ca este necesara introducerea in cauza a debitorului U.C.F. S.A.A.

Prin cererea precizatoare depusa la dosar de catre contestatori, la data de 05.05.2017, acestia au decis asupra modificarii cadrului procesual pasiv, prin solicitarea de introducere in cauza, in calitate de intimat, a debitorului U.C.F. S.A.A.

La termenul de judecata din data de 08.05.2017 instanta a dispus citarea in calitate de intimat a debitorului U.C.F. S.A.A si a ridicat din oficiu exceptia tardivitatii formularii cererii aditionale, in raport de dispozitiile Art. 204 alin. 1, 3 NCPC.

La termenul de judecata din data de 19.06.2017, instanta a dispus citarea ambilor intimati, cu mentiunea de a-si expune punctul de vedere cu privire la tardivitatea modificarii cadrului procesual pasiv, in acord cu dispozitiile Art. 204 alin. 3 NCPC, precizarile fiind depuse la dosarul cauzei la filele 17-20 si 23-25.

La solicitarea instantei, a fost depus la dosarul cauzei, in copie certificata, dosarul de executare silita nr.  X/B/2014 instrumentat de catre BEJ S.I..

Examinand actele si lucrarile dosarului, prin prisma exceptiilor invocate din oficiu, retine urmatoarele:

Conform dispozitiilor Art. 248 alin.1 NCPC „instanța se va pronunța mai întâi asupra excepțiilor de procedură, precum și asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei”.

Asupra exceptiei tardivitatii depunerii cererii aditionale, prin care contestatorii au dorit modificarea cadrului procesual pasiv, instanta retine urmatoarele:

Contestatia la executare a fost inregistrata initial, pe rolul Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti, la data de 17.10.2016, contestatorii chemand in judecata, in calitate de intimat, exclusiv pe BEJ S.I. Prin rezolutia judecatorului de la data primirii dosarului, contestatorii au fost citati cu mentiunea de a preciza cadrul procesual pasiv, avand in vedere ca obiectul cererii cu care acestia au investit instanta este „contestatie la executare”. Conform precizarilor depuse de catre contestatori, la dosar, la data de 09.01.2017 (fila 126 Vol. I – dosar declinat), acestia au invederat ca obiectul cererii este obligatia de a face si nu au facut niciun fel de mentiuni cu privire la cadrul procesual pasiv.

La termenul de judecata din data de 03.02.2017, verificandu-si din oficiu competenta, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti a invocat din oficiu exceptia necompetentei teritoriale si a declinat cauza, in vederea solutionarii sale, in favoarea Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti. Avand in vedere ca creditorii contestatori si-au motivat criticile, in cuprinsul cererii de chemare in judecata, indreptate impotriva incheierii de distribuire sume, pe dispozitiile legale incidente in materia contestatiei la executare, instanta va aprecia asupra exceptiilor invocate in raport de particularitatile acestui obiect al cererii principale.

Pentru termenul de judecata acordat la data de 08.05.2017, instanta a citat ambii contestatori cu mentiunea de a preciza in mod expres daca inteleg sa se judece exclusiv cu biroul executorului judecatoresc. La data de 04.05. 2017 au fost depuse precizarile conform carora, contestatorii si-au modificat cererea initiala, solicitand introducerea in cauza, in calitate de intimat, a subscrisei U.C.F. S.A.A. Aceasta din urma a fost citata cu un exemplar al cererii introductive si a inscrisurilor anexate.

Conform dispozitiilor Art. 204 alin. 1 si 3 NCPC „reclamantul poate să își modifice cererea și să propună noi dovezi, sub sancțiunea decăderii, numai până la primul termen la care acesta este legal citat. În acest caz, instanța dispune amânarea pricinii și comunicarea cererii modificate pârâtului, în vederea formulării întâmpinării, care, sub sancțiunea decăderii, va fi depusă cu cel puțin 10 zile înaintea termenului fixat, urmând a fi cercetată de reclamant la dosarul cauzei”.

In acord cu dispozitiile Art. 713 alin. 3 NCPC „nu se poate face o nouă contestație de către aceeași parte pentru motive care au existat la data primei contestații. Cu toate acestea, contestatorul își poate modifica cererea inițială adăugând motive noi de contestație dacă, în privința acestora din urmă, este respectat termenul de exercitare a contestației la executare.

Este evident ca modificarea cererii de catre contestatori nu vizeaza invocarea unor noi motive de nelegalitate legate de noi acte de executare efectuate de catre executorul judecatoresc, ce ar impune doar verificarea respectarii termenului de decadere de 15 zile prevazut de dispozitiile Art. 715 alin. 1 NCPC, ci reprezinta o cerere aditionala formulata in acord cu dispozitiile Art. 30 alin. 5 NCPC si care necesita verificari sub aspectul respectarii dispozitiilor Art. 204 alin. 1 NCPC.

Astfel, instanta constata ca potrivit dispozitiilor Art. 204 alin. 1 NCPC contestatorii puteau sa-si modifice cererea initiala, inclusiv sub aspectul precizarii cadrului procesual pasiv, pana cel mai tarziu la primul termen la care acestia au fost legal citati, respectiv in fata Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti, pana la data de 03.02.2017, cand instanta, in conditiile dispozitiilor Art. 131 alin. 1 NCPC si-a declinat competenta in favoarea Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti. Cum creditorii contestatori au efectuat actul de procedura abia la data de 04.05.2017, in cadrul dosarului nr. 12671/299/2017, instrumentat de catre Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, instanta de judecata, la termenul acordat la data de 19.06.2017 a dispus citarea atat a intimatului executor judecatoresc, cat si a partii nou introduse in cauza, in acord cu dispozitiile Art. 204 alin. 3 NCPC, pentru ca acestia din urma sa-si exprime pozitia procesuala referitoare la modificarea peste termen a cadrului procesual pasiv.

Astfel, din cuprinsul notelor scrise depuse la dosar, de catre BEJ S.I., instanta a constatat ca intimatul executor judecatoresc si-a exprimat acordul in ceea ce priveste modificarea peste termen a cadrului procesual pasiv, iar prin intampinarea depusa la data de 10.07.2017, intimatul U.C. si-a manifestat dezacordul fata de aceasta modificare. In aceste conditii, avand in vedere ca potrivit dispozitiilor Art. 204 alin. 3 NCPC „modificarea cererii de chemare în judecată peste termenul prevăzut la alin. (1) poate avea loc numai cu acordul expres al tuturor părților, acest acord nefiind exprimat de catre ambii intimati, instanta, va admite excepţia tardivităţii cererii adiţionale depusă de către contestatorii A.L.F. şi A.N.A., invocată din oficiu.

Va respinge cererea adiţională depusă de către contestatorii A.L.F. şi A.N.A. în contradictoriu cu subscrisa U.C.F. S.A.A, cu sediul în Bucureşti, Str. Gheţarilor nr. 23-25, et. 1-3, Sector 1, ca tardiv formulată.

Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a BEJ S.I. , invocata din oficiu, instanta retine urmatoarele:

In acord cu dispozitiile Art. 36 NCPC „calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părți și subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecății. Existența sau inexistența drepturilor și a obligațiilor afirmate constituie o chestiune de fond” . In acelasi sens, potrivit dispoizitiilor Art. 712 alin. 1 NCPC „ impotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum și împotriva oricărui act de executare se poate face contestație de către cei interesați sau vătămați prin executare. De asemenea, se poate face contestație la executare și în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condițiile legii”. Conform dispozitiilor Art. 717 alin. 2 si 3 NCPC „Instanța sesizată va solicita de îndată executorului judecătoresc să îi transmită, în termenul fixat, copii certificate de acesta de pe actele dosarului de executare contestate . Părțile vor fi citate în termen scurt, iar judecarea contestației se face de urgență și cu precădere” si „la cererea părților sau atunci când apreciază că este necesar, instanța va putea solicita relații și explicații scrise de la executorul judecătoresc.”.

In cuprinsul dispozitiilor Art. 645 alin. 1 NCPC legiuitorul a prevazut ca „sunt părți în procedura de executare silită creditorul și debitorul”.

Instanta de executare apreciaza ca legiuitorul nu a asimilat in niciun moment executorul judecatoresc cu partile raportului juridic de executare silita, acestea fiind doar creditorul si debitorul. Prin urmare, in cazul formularii unei contestatii la executare, calitate procesuala activa si pasiva, in acord cu dispozitiile Art. 36 NCPC cu referire la Art. 645 alin. 1 NCPC, au doar creditorul  si debitorul.

Pentru toate aceste motive, va admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a  BEJ S.C., invocată din oficiu.

Va respinge contestaţia la executare formulată de către contestatorii A.L.F. şi A.N.A., cu domiciliul în ….., în contradictoriu cu BEJ S.C., cu sediul în ….. şi cu sediul procesual ales în ….., ca fiind introdusă împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.

In conditiile dispozitiilor Art. 453 alin. 1 NCPC, avand in vedere culpa procesuala a contestatorilor, instanta va respinge solicitarea acestora de obligare a intimatului BEJ Spiridonescu la plata cheltuielilor de judecata, ca neintemeiata si ii va obliga pe acestia, in schimb, la plata catre BEJ S.I. a sumei de 600 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand onorariu de avocat, achitat conform dovezilor atasate la dosarul cauzei.

În temeiul dispoziţiilor Art. 717 alin. 2 NCPC va obliga contestatorii la plata către BEJ S.C. a sumei de 66,64 lei cu titlul de contravaloare cheltuieli de fotocopiere dosar executare silită.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În temeiul dispoziţiilor Art. 204 alin. 1, 3 NCPC admite excepţia tardivităţii cererii adiţionale depusă de către contestatorii A.L.F. şi A.N.A., invocată din oficiu.

Respinge cererea adiţională depusă de către contestatorii A.L.F. şi A.N.A. în contradictoriu cu subscrisa U.C.F. S.A.A, cu sediul în ….., ca tardiv formulată.

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a  BEJ S.C., invocată din oficiu.

Respinge contestaţia la executare formulată de către contestatorii A.L.F. şi A.N.A., cu domiciliul în ….., în contradictoriu cu BEJ S.C., cu sediul în …. şi cu sediul procesual ales în ….., ca fiind introdusă împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.

Respinge cererea de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată.

Obligă contestatorii la plata către intimata BEJ S.C. a sumei de 600 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

În temeiul dispoziţiilor Art. 717 alin. 2 NCPC obligă contestatorii la plata către BEJ S.C. a sumei de 66,64 lei cu titlul de contravaloare cheltuieli de fotocopiere dosar executare silită.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Apelul se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Prezenta se comunică şi către BEJ S.C. la râmânerea definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică din data de xx.xx.2017.