Obligatie de a face. Litigiu de munca

Sentinţă civilă **** din 25.05.2018


Acesta este document finalizat

Dosar nr. ***

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

SECŢIA A-VIII-A CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA CIVIL Nr. ***

Şedinţa publică de la ***

Completul compus din:

PREŞEDINTE ***

Asistent judiciar ***

Asistent judiciar ***

Grefier  ***

Pe rol judecarea cauzei Litigii de muncă privind pe reclamant *** şi pe pârât ***, având ca obiect obligaţie de a face

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamanta prin ***, care depune delegaţie în substituire pentru av. ***, lipsă fiind pârâta

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că este termenul al doilea de judecată, acţiune scutită de taxă timbru, după care:

Tribunalul comunică reclamantei prin apărător un exemplar din înscrisurile depuse de pârâtă.

*** pentru reclamantă arată că nu solicită termen spre a lua cunoştinţă de înscrisurile depuse, apreciază pricina în stare de judecată.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi nici alte incidente de soluţionat, în baza art. 244 alineatul 1 din Codul de procedură civilă instanţa declară cercetarea judecătorească încheiată, iar în temeiul dispoziţiilor art. 392 din Codul de procedură civilă, declară deschise dezbaterile asupra fondului cauzei şi acordă cuvântul în vederea susţinerii cererilor şi apărărilor formulate în proces.

*** pentru reclamantă solicită admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată, cu obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Tribunalul reţine cauza spre deliberare şi soluţionare.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă :

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. *** la *** reclamanta **** a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul *** pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună obligarea pârâtului la emiterea unei adeverinţe nominale pentru actualizarea pensiei de serviciu conform art. 15 alin 1 lit. c din Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de legea 7/2006 cu indicarea în adeverinţă a procentului de 50% a salariului de bază de care a beneficiat, începând cu 28.11.2015, funcţionarul public parlamentar aflat în activitate şi care ocupa la data de 28.11.2015 funcţia de referent 1A

Solicită şi obligarea pârâtului la plata de daune moratorii reprezentând dobânda legală aplicată la diferenţa între pensia cuvenită şi cea efectiv încasată, începând cu data punerii în întârziere, potrivit Notificării nr. ***, comunicată pârâtului la 6.02.2018

Solicită şi obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată

Arată că anterior pensionării a ocupat funcţia de consilier parlamentar în cadrul *** iar la data de 28.11.2015 a operat o majorare de 50% a salariului de bază pentru funcţionarii publici parlamentari încadraţi la ***

Arată că pensia de care beneficiază este prevăzută de legea 215/2015 pentru modificarea şi completarea legii 7/2006

Arată că, dacă urmare a majorării cu 10% a salariilor de bază operată prin Ordinul 1541/16.12.2015 al Secretarului General al Camerei Deputaţilor a fost emisă adeverinţă certificând această majorare, nu acelaşi lucru s-a întâmplat ca urmare a majorării cu 50% a salariilor de bază ca urmare a Ordinului 1540/16.12.2015 care a pus în aplicare art. III din Legea 293/2015

Că faţă de acest refuz a notificat pârâta prin notificarea 1151/2.02.2018 însă prin răspunsul comunicat emiterea adeverinţei a fost refuzată cu motivarea că prevederile art. III alin 2 din Legea 293/2015 nu precizează nici un procent de creştere a drepturilor salariale

Arată că acest refuz nu are, în opinia sa, nici un temei legal câtă vreme majorările salariale operate prin punerea în aplicare a dispoziţiilor art. III alin 2 din Legea 29372015 s-au făcut prin aplicarea unui procent de creştere salarială iar nu în alt mod

Că de altfel majorarea salariului de bază cu 50% de care au beneficiat funcţionarii publici parlamentari are ca efect şi actualizarea pensiilor de serviciu ale foştilor funcţionari publici parlamentari

În ce priveşte daunele moratorii arată că refuzul abuziv al pârâtului a dus la situaţia în care începând cu luna decembrie 2015 pensia sa a fost mai mică decât cea cuvenită, fapt ce o îndreptăţeşte la daune.

Solicită şi obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată

În drept invocă dispoziţiile art. 7/2006, Normele metodologice de aplicare, Legea 29372015 privind aprobarea OUG 35/2015

Solicită soluţionarea cauzei şi în lipsă.

Anexează în dovedirea acţiunii înscrisuri

Pârâtul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii

A arătat în esenţă pârâtul că majorarea salarială prevăzută de art. III alin 2 din Legea 29372015 a avut un caracter reparatoriu iar nu caracterul unei creşteri salariale, în cuprinsul acestui text de lege nefiind prevăzut nici un procent

Că în aceste condiţii solicitarea reclamantei de emitere a unei astfel de adeverinţe este lipsită de suport legal.

În ce priveşte solicitarea de obligare la plata unor daune arată că dispoziţiile codului civil astfel cum au fost invocate de reclamantă nu sunt aplicabile litigiului de faţă, care este un litigiu de asigurări sociale.

Deliberând asupra cererii de chemare în judecată formulate, prin prisma materialului probator administrat, tribunalul reţine următoarele:

Reclamanta este pensionată în temeiul Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum rezultă din decizia 177610 (fila 16 dosar), drepturile de pensie fiind stabilite începând cu data de 1.09.2015

Instanța retine ca potrivit art. 73 ind. 1 alin. (5) din Legea nr. 215/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.7 /2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar „(5) Pensiile de serviciu stabilite în condiţiile prezentei legi se actualizează prin aplicarea la cuantumul pensiei de serviciu aflate în plată a procentului de majorare a salariului de bază de care beneficiază funcţionarul public parlamentar aflat în activitate, cu acelaşi nivel de salarizare şi pe aceeaşi funcţie publică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată”.

 Rezulta din dispozițiile  susmenționate  ca pensiile de serviciu ale funcționarilor publici parlamentari se actualizează ori de cate ori se măresc salariile funcționarilor publici  parlamentari aflați in activitate

Pensiile de serviciu se actualizează în funcţie de majorările salariale aplicate funcţionarilor publici parlamentari aflaţi în activitate pe aceeaşi poziţie cu funcţionarul public parlamentar pensionat.

În aplicarea acestor dispoziţii legale, prin prevederile art. 14 şi art. 15 din Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr.7/2006 aprobate prin  Ordinul comun nr 965/XXXV/3598/274/2015, s-a prevăzut procedura privind actualizarea pensiei de serviciu.

Potrivit dispozițiilor art. 15 din acest act normativ:

,, (1) În vederea actualizării pensiei de serviciu se procedează astfel:

a) Camera Deputaţilor, Senatul, Consiliul Legislativ sau Curtea Constituţională, după caz, comunică în scris Casei Naţionale de Pensii Publice şi caselor de pensii sectoriale procentul de majorare a salariilor de bază ale categoriilor de persoane prevăzute la art. 3, aflate în activitate, cu precizarea actului normativ aplicabil;

b) Casa Naţională de Pensii Publice/casele de pensii sectoriale transmit instituţiilor prevăzute la lit. a) listele cu titularii pensiilor de serviciu aflate în plată;

c) instituţiile prevăzute la lit. a) transmit Casei Naţionale de Pensii Publice/caselor de pensii sectoriale adeverinţe nominale, întocmite conform anexei nr. 3, cu datele necesare actualizării pensiilor de serviciu, după primirea listelor prevăzute la lit. b);

d) Casa Naţională de Pensii Publice comunică caselor teritoriale de pensii adeverinţele prevăzute la lit. c) în vederea actualizării pensiilor de serviciu.

(2) La fiecare actualizare a pensiilor de serviciu, casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale emit o nouă decizie de pensie, pe baza adeverinţelor întocmite şi comunicate potrivit alin. (1).

(3) Noua decizie de pensie de serviciu, însoţită de o copie a adeverinţei în baza căreia s-a efectuat actualizarea, se comunică pensionarului de către casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale.”

In ceea ce priveşte modificările salarizării personalului plătit din fonduri publice, inclusiv a personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor celor două Camere ale Parlamentului, conform dispoziţiilor  Legii nr.293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, respectiv conform prevederilor  art. III din Legea nr. 293/2015, s-a prevăzut faptul că salarizarea personalului din cadrul  Administraţiei Prezidenţiale, serviciilor Parlamentului şi aparatului de lucru al Guvernului se stabileşte la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcţiilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului”.

Prin Ordinul Secretarului General al Camerei Deputaţilor nr. 1540/16.12.2015 (fila 24 dosar) au fost stabilite drepturile salariale ale personalului din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor stabilite cf. art. III din legea nr. 293/2015 începând cu data de 28.11.2015.

Prin art. I pct.4 din Legea nr.293/2015, s-a operat introducerea unui nou articol 1 ind. 1 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în temeiul căruia legiuitorul a stipulat, la alin.(l), faptul că „(...) începând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut la salariilor de bază (...) se majorează cu 10% faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015”, iar, în cadrul alin.(2), faptul potrivit căruia: „(...) cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut/solda lunară brută/salariul lunar brut/indemnizaţia brută de care beneficiază personalul prevăzut la alin. (1) se majorează cu acelaşi procent de 10%, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii”.

În ceea ce privește capătul de cerere prin care reclamanta solicită emiterea unei adeverinţe nominale pentru actualizarea pensiei de serviciu începând cu luna noiembrie 2015, cu înscrierea unui procent de actualizare aplicabil la cuantumul pensiei aflate în plată reprezentând o majorare a salariului de bază de care beneficiază funcţionarul public parlamentar aflat în activitate, cu aceeaşi vechime, nivel de salarizare şi funcţie publică, urmare aplicării, din data de 28 noiembrie 2015, a dispoziţiilor art. III din Legea nr.293/2015, instanţa retine ca acest articol prevede ca „salarizarea personalului din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, serviciilor Parlamentului si aparatului de lucru al Guvernului se stabileşte la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcţiilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului”,tribunalul reţine că potrivit art. 73 ind.1 alin. (5) din Legea nr. 215 /2015, reclamanta beneficiază de dreptul la actualizarea pensiei de serviciu prin aplicarea la cuantumul pensiei de serviciu aflate în plata a procentului de majorare a salariului de baza de care beneficiază funcţionarul public parlamentar aflat în activitate, cu acelaşi nivel de salarizare si pe aceeaşi funcţie publica.

Mai reţine tribunalul că Guvernul, pentru a elimina interpretările incorecte ale art. III din Legea nr.293/2015, în O.U.G. nr.43/2016 publicată în M.Of. nr.673/31.08.2016, la art. V precizează că prin sintagma „se stabileşte la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcţiilor aparatului de lucru al Guvernului” se înţelege aplicarea aceluiaşi procent de creştere salarială pentru toate funcţiile corespunzător nivelului maxim aflat în plată în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

Instanța retine că în mod indubitabil, salariile personalului din cadrul serviciilor Parlamentului au fost majorate începând cu data de 28.11.2015 - în baza  prevederilor art. III (care completează art. 17 alin. (2)din OUG 86/2014) din Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe astfel cum rezultă din cuprinsul  adresei XXXVIII/477/16.05.2018 anexată la fila 133 dosar

Cu toate acestea, pârâtul Senatul României nu a respectat dispozițiile 15 din Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr.7/2006 aprobate prin  Ordinul comun nr 965/XXXV/3598/274/2015 prin care  s-a prevăzut procedura privind actualizarea pensiei de serviciu, respectiv nu a comunicat  în scris Casei Naţionale de Pensii Publice şi caselor de pensii sectoriale procentul de majorare a salariilor de bază ale categoriilor de persoane prevăzute la art. 3, aflate în activitate, cu precizarea actului normativ aplicabil, si nu transmis Casei Naţionale de Pensii Publice/caselor de pensii sectoriale adeverinţe nominale, întocmite conform anexei nr. 3, cu datele necesare actualizării pensiilor de serviciu, după primirea listelor .

 Nu poate fi reținuta apărarea pârâtului în sensul ca prevederile art III din Legea 293/2015 de majorare a salariilor  nu au fost avute în vedere la întocmirea adeverinţelor privind actualizarea pensiilor de serviciu întrucât în cuprinsul acestui articol nu este precizat nici un procent de creştere a drepturilor salariale, deoarece, chiar dacă într-adevăr dispozițiile  invocate nu au prevăzut în mod explicit procentul de creștere al salariilor în discuție începând cu data de 28.11.2015, instanța apreciază că nu exista niciun impediment pentru Camera Deputaților sa determine singură  care a fost acest procent de creștere salarială, mai ales că , acesta a existat  pentru toate categoriile de salariați ai Camerei Deputaților , iar pârâta nu a contestat în nici un moment faptul ca aplicarea prevederilor art  III din Legea 293/2015 a condus la majorarea  salariilor  personalului din cadrul Camerei Deputaților .

A accepta argumentul pârâtului  ar însemna negarea dreptului beneficiarilor  pensiilor stabilite in baza Legii 7/2006 la actualizarea  acestor tipuri de pensii ori de cate ori se măresc salariile funcționarilor publici  parlamentari aflați in activitate, si a accepta ca aceasta actualizare  intervine doar in cazul in care legea de majorare salariala prevede în mod expres procentul de majorare salarială şi  ar însemna practic o îngrădire nejustificată a dreptului la actualizare a pensiilor de serviciu, si  o adăugare nepermisa  la lege .

Fata de aceste prevederi legale, instanța urmează a obligă pârâtul Senatul României să emită şi să transmită Casei Naţionale de Pensii Publice o adeverinţă pentru actualizarea pensiei de serviciu a reclamantei conform prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care să se menţioneze procentul de majorare a salariului de bază de care beneficiază funcţionarul public parlamentar aflat în activitate, cu acelaşi nivel de salarizare şi pe aceeaşi funcţie publică începând cu data de 28.11.2015, prin aplicarea Ordinului nr. 1540/16.12.2015 al Secretarului General al Camerei Deputaţilor, acţiunea urmând a fi admisă în parte.

În ce priveşte capătul de cerere privind obligarea pârâtului la plata de daune moratorii reprezentând dobânda legală aplicată diferenţei între pensia cuvenită şi pensia efectiv încasată de reclamantă începând cu data punerii în întârziere potrivit notificării comunicate la 2.02.2018 tribunalul apreciază că astfel de cuantificare a daunelor moratorii solicitate presupune determinarea de către tribunal şi/sau pârâta în cauză a cuantumului pensiei eventual cuvenite reclamantei după recalculare, operaţiune ce revine însă în competenţa exclusivă a Casei de Pensii. De altfel tribunalul apreciază că, faţă de obiectul acţiunii de faţă, obiect ce nu are un caracter patrimonial, dispoziţiile art. 1535 C.civ nu îşi găsesc aplicabilitatea, astfel încât acest capăt de cerere urmează a fi respins ca nefondat.

În temeiul art. 453 C.pr.civ tribunalul urmează a obliga pârâta la plata către reclamantă a sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat potrivit dovezilor de plată depuse la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte acţiunea privind pe reclamant *** cu domiciliul ales la Cab av. *** şi pe pârât ***

Obligă pârâtul *** să emită şi să comunice *** în vederea actualizării pensiei de serviciu a reclamantei, începând cu data de 28.11.2015, adeverinţa nominală conform anexei 3 din Ordinului comun nr 965/XXXV/3598/274/2015 pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, în care să se menţioneze că procentul de majorare a salariului de bază de care beneficiază funcţionarul public parlamentar aflat în activitate, cu aceeaşi vechime, nivel de salarizare şi funcţie publică este de 50 % începând cu data de 28.11.2015 conform art III din Legea 293/2015

Respinge acţiunea ca nefondată pentru rest

În temeiul art. 453 C.pr.civ obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat

Cu apel în 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale

Pronunţată în şedinţa publică de la ***

*****************