Declararea judecătorească a morţii. Condiţiile ce se impun a fi analizate sub aspectul temeiniciei cererii introductive. Îndeplinirea în mod cumulativ a două condiții pentru declararea morții prin hotărâre judecătorească, respectiv ca persoana să fie dis

Hotărâre 6555 din 18.09.2017


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de xx.xx.2017 sub nr. xx/299/2017, petentul P.P. a formulat cerere de declare a morţii pe cale judecătorească a unchiului său, F.V.Z. (fratele mamei sale, A.P. n. Z), născut la data de xx.xx.1917 în municipiul B., fiul lui D.Z. şi al lui P.Z..

În motivarea cererii, petentul a arătat că, aşa cum rezultă din certificatul său de naştere, intimatul F.V.Z. s-a născut la B. la XX.XX.2017, avându-i ca părinţi pe D.Z. (tată) şi P.Z. (mamă). La data de XX.XX.1919, s-a născut la Ploieşti, din aceeaşi părinţi, A.Z. care, la data de XX.XX.1953, s-a căsătorit cu numitul G.P., schimbându-şi numele de familie din Z. în P..

Petentul a arătat că s-a născut la data de XX.XX.1957 în Bucureşti, avându-i ca părinţi pe G.P. şi A. P., fiind nepotul de soră al intimatului F.V.Z. care, dacă ar mai fi trăit, ar fi avut 100 ani.

Petentul a menţionat că, din relatările mamei sale, cunoaşte faptul că, în toamna anului 1958, intimatul a imigrat în Israel, la acel moment neavând copii. Corespondenţa dintre acesta şi mama petentului a încetat în prima jumătate a anilor ’80, astfel încât intimatului i s-a pierdut urma cel puţin începând cu anul 1985, dacă nu mai devreme. Prin urmare, petentul a arătat că este legitim a se prezuma că este unicul său moştenitor pe linie colaterală, existând interesul său cu privire la declararea morţii intimatului, faţă de prevederile art. 49 alin. 1 C.civ.

De asemenea, petentul a arătat că, potrivit relatărilor mamei sale, ultimul domiciliul al intimatului ar fi fost în Bucureşti, str. …., sector 1. Totodată, a mai menţionat că, la data introducerii acţiunii, nu-i este cunoscut ca F. să aibă în patrimoniul său bunuri imobile.

În drept, au fost invocate prevederile art. 49 C.civ., art. 943 C.pr.civ.

În susţinerea cererii, petentul a depus, în copie certificată pentru conformitate cu originalul: paşaport (fila 4), permis de conducere (fila 5), certificat de naştere (filele 6-7, 9), certificat de căsătorie (fila 8), certificat de deces (fila 10).

Cererea a fost legal timbrată, conform chitanţei depuse la dosar (fila 29).

La data de XX.XX.2017 şi XX.XX.2017, Primăria Municipiului B. – Direcţia de Evidenţă a Persoanelor – Serviciul de Stare Civilă a depus, în original, extras din registrul de naştere (fila 28).

La data de XX.XX.2017, prin serviciul registratură, petentul a depus cererea de chemare în judecată semnată în original.

La data de XX.XX.2017, prin serviciul registratură, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date a depus precizările solicitate de instanţă.

La data de XX.XX.2017 şi XX.XX.2017, prin serviciul registratură, Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a depus rezultatul verificărilor efectuate cu privire la intimatul F.V.Z. (filele 40-59, 78-89).

La data de XX.XX.2017 şi XX.XX.2017, prin serviciul registratură, Direcţia Generală de Paşapoarte a depus precizările solicitate de instanţă.

La data de XX.XX.2017, prin serviciul registratură, petentul a depus dovada publicaţiei într-un ziar de largă circulaţie a anunţului de deschidere a procedurii de declare a morţii intimatului F.V.Z. (fila 74).

La data de XX.XX.2017, prin serviciul registratură, Biroul de Autoritate Tutelară a depus precizările solicitate de instanţă.

La data de XX.XX.2017, prin serviciul registratură, Direcţia de Poliţie a Municipiului Bucureşti a depus rezultatul verificărilor efectuate cu privire la intimatul F.V.Z. (fila 94).

La data de XX.XX.2017 şi XX.XX.2017, prin serviciul registratură, Direcţia Relaţii Consulare a depus precizările solicitate de instanţă.

La data de XX.XX.2017, prin serviciul registratură, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie a depus precizările solicitate de instanţă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 49 alin. 1 C.civ., „în cazul în care o persoană este dispărută şi există indicii că a încetat din viaţă, aceasta poate fi declarată moartă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, dacă au trecut cel puţin 2 ani de la data primirii ultimelor informaţii sau indicii din care rezultă că era în viaţă.”

Astfel, instanţa reţine că textul legal anterior menţionat impune îndeplinirea în mod cumulativ a două condiții pentru declararea  morții prin hotărâre judecătorească, respectiv ca persoana să fie dispărută de cel puțin doi ani și să existe indicii că a încetat din viață.

Aşa cum rezultă din extrasul din registrul de naştere pentru uz oficial emis de Primăria Municipiului B. (fila 28), intimatul Z. F. V., fiul lui Z. D. şi Z. P., s-a născut la data de XX.XX.2017 în municipiul B..

Instanţa mai reţine că, la data de XX.XX.1958, intimatul a părăsit ţara în vederea stabilirii domiciliului în Israel (adresa nr. XX/XX.XX.2017 – fila 75), ulterior acestui moment autorităţile statului nemaiavând nicio informaţie cu privire la această persoană.

De asemenea, aşa cum rezultă din cuprinsul cererii de chemare în judecată, numita a. P. (născută Z. – filele 7-8), sora intimatului, a păstrat legătura cu acesta până în anul 1985. 

Astfel, instanţa reţine că nu s-a făcut dovada că în toată perioada ce a urmat anului 1985 ar fi existat vreun indiciu că intimatul ar fi încă în viaţă. Mai mult, instanţa că inclusiv din punct de vedere biologic, probabilitatea ca intimatul Z. F. V să mai trăiască în prezent este redusă, întrucât acesta ar avea în prezent vârsta de 100 ani.

Prin urmare, instanța constată că sunt îndeplinite condițiile de fond prevăzute de art. 49 C.civ. pentru declararea judecătorească a morții intimatului Z. F. V, respectiv acesta a dispărut în urmă cu 32 de ani, neexistând indicii că ar mai fi în viaţă în prezent.

Instanţa reţine că art. 52 prevede că: „(1) Cel declarat mort este socotit că a încetat din viaţă la data pe care hotărârea rămasă definitivă a stabilit-o ca fiind aceea a morţii. Dacă hotărârea nu arată şi ora morţii, se socoteşte că cel declarat mort a încetat din viaţă în ultima oră a zilei stabilite ca fiind aceea a morţii. (2) În lipsa unor indicii îndestulătoare, se va stabili că cel declarat mort a încetat din viaţă în ultima oră a celei din urmă zile a termenului prevăzut de art. 49 sau 50, după caz.” 

Astfel, potrivit art. 49 alin. 2 C.civ., „dacă data primirii ultimelor informaţii sau indicii despre cel dispărut nu se poate stabili cu exactitate, termenul prevăzut în alin. (1) se socoteşte de la sfârşitul lunii în care s-au primit ultimele informaţii sau indicii, iar în cazul în care nu se poate stabili nici luna, de la sfârşitului anului calendaristic”.

Prin urmare, având în vedere că ultimele informaţii despre intimat datează din anul 1985, instanţa va stabili data decesului acestuia ca fiind 31.12.1985.

Pe cale de consecinţă, pentru toate aceste considerente, instanţa va admite cererea, sens în care va dispune declararea judecătorească a morţii intimatului F.V.Z. la data de 31.12.1985.

Totodată, în temeiul art. 947 C.pr.civ., dispozitivul prezentei hotărâri, după rămânerea definitivă, va fi afişat timp de două luni la sediul instanţei şi va fi comunicat Primăriei Sectorului 1 Bucureşti, respectiv serviciului de stare civilă de la ultimul domiciliu cunoscut al intimatului declarat mort.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de petentul P.P., cu domiciliul în VVVV, în contradictoriu cu intimatul F.V.Z., cu ultimele domicilii cunoscute în VVVV.

Dispune declararea judecătorească a morţii intimatului F.V.Z. la data de 31.12.1985.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cerere care se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, VVV.2017.