Contestaţie la executarea silită. Lipsa calităţii de creditor

Sentinţă civilă 8922/28.06.2017 din 09.01.2018


Prin sentinţa civilă nr. 8922 pronunţată de Judecătoria Iaşi la data de 28.06.2017 în dosarul nr. 8503/245/2017, instanţa a admis contestaţia la executare formulată de către contestatoarea D.G.R.F.P. Iași în contradictoriu cu intimata P.T., a anulat executarea silită, încheierea de executare silită pronunţată de către Judecătoria Iaşi în dosarul nr. x, încheierea privind stabilirea cheltuielilor de executare şi toate actele de executare subsecvente emise de către B.E.J.A. D şi A în dosarul de executare silită nr. x.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut că titlul executoriu în baza căruia a fost constituit dosarul de executare silită nr. x al B.E.J.A. D şi A  este reprezentat de decizia civilă nr. x pronunţată de către Curtea de Apel Iaşi – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. x. Cererea de chemare în judecată ce a făcut obiectul cauzei nr. x a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi – Secţia II Civilă – Contencios Administrativ şi Fiscal  la data de 16.12.2008, astfel cum rezultă din extrasul de pe portalul acestei instanţe.

Prin adresa nr. x, Sindicatul F.P.I, cel care a promovat acţiunea înregistrată sub nr. X, a comunicat contestatoarei D.G.R.F.P. Iași că intimata P.T. nu a acordat mandat sindicatului să formuleze această acţiune. La momentul întocmirii tabelelor (octombrie – decembrie 2008), intimata nu a mai avea calitatea de membru de sindicat ca urmare a ieşirii la pensie.

Aceste aspecte au fost comunicate şi intimatei P.T. prin adresa nr. X, fiind susţinute de tabelul nominal cu membri de sindicat care împuternicesc Sindicatul F.P.I pentru acţionarea în justiţie a Ministerului Economiei şi Finanţelor Publice – D.G.F.P.J. Iaşi pentru recuperarea sumelor restante privind suplimentul postului şi suplimentul treptei de salarizare, fiecare în cuantum de 25% conform Legii nr. 188/1999, art. 31, începând cu 01.01.2004 până la data plăţii, actualizate cu indicele de inflaţie, de unde rezultă că intimata P.T. nu a semnat acest tabel, lipsind aşadar mandatul încredinţat de aceasta sindicatului. 

Mai reţine instanţa că intimata a ieşit la pensie pentru limită de vârstă începând cu data de 01.08.2008.

Aspectele invocate de către intimată (faptul că a avut calitate de funcţionar public în perioada 01.09.2000 – 01.08.2008, că a deţinut calitate de membru de sindicat în perioada august 2003 – august 2008, că numele său este menţionat pe tabelul nominal ce ar fi fost depus în cursul judecăţii în primă instanţă şi că ar fi fost menţionată şi pe citativul dosarului nr. X) nu sunt de natură a complini lipsa mandatului încredinţat de către intimată Sindicatului F.P.I, şi implicit,  lipsa calităţii intimatei de reclamantă în dosarul nr. X.

Mai mult, instanţa arată că, la data promovării acţiunii înregistrate pe rolul Tribunalului Iaşi  sub nr. X (16.12.2008), erau în vigoare prevederile Legii nr. 54 din 2003 privind sindicatele.

Potrivit acestui act normativ, sindicatul este constituit din persoanele încadrate în muncă şi funcţionarii publici (art. 2 alin.1 din Legea nr. 54/2003).

În conformitate cu dispoziţiile art. 28 din Legea nr. 54/2003, organizaţiile sindicale apără drepturile membrilor lor, ce decurg din legislaţia muncii, statutele funcţionarilor publici, contractele colective de muncă şi contractele individuale de muncă, precum şi din acordurile privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, în faţa instanţelor judecătoreşti, organelor de jurisdicţie, a altor instituţii sau autorităţi ale statului, prin apărători proprii sau aleşi. În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) organizaţiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice acţiune prevăzută de lege, inclusiv de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor, fără a avea nevoie de un mandat expres din partea celor în cauza. Acţiunea nu va putea fi introdusă sau continuată de organizaţia sindicală dacă cel în cauză se opune sau renunţă la judecată.

Aşadar, dată fiind încetarea calităţii intimatei de membru de sindicat la data de 01.08.2008, aceasta nu mai putea fi reprezentată, în mod valabil, de către Sindicatul F.P.I, astfel încât nu se poate reţine că a avut calitatea de reclamantă în dosarul finalizat prin decizia civilă nr. X pronunţată de către Curtea de Apel – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal în cauza cu nr. X.

Prin urmare, instanţa a reţinut că intimata P.T. nu a justificat, în baza deciziei nr. x a Curţii de Apel Iaşi, calitatea de creditor al contestatoarei D.G.R.F.P. Iași.