Contestatie la executare

Sentinţă civilă 2063 din 12.09.2013


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA  ONEŞTI - JUDEŢUL  BACĂU

DOSAR NR. 1937/270/2013 -contestaţie la executare-

Din 22.03.2013

SENTINŢA  CIVILĂ NR. 2063

Şedinţa publică de la 12.09.2013

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: LILIANA BĂDĂU

Grefier: Lidia Matei

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile formulată de contestatorul ----  în contradictoriu cu intimata ---- având ca obiect „contestaţie la executare ”.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns apărătorul contestatorului, avocat Covoran Andreea, lipsă fiind ambele părţi; 

Procedura legal  îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează:

 - cauza are ca obiect – „contestaţie la executare”,

 - se află la al treilea  termen de judecată,

 - procedura de citare  legal îndeplinită;

 - prin serviciul registratură al instanţei s-a depus de către intimat înscrisuri,

- stadiul procesual fond,

Instanţa solicită apărătorului contestatorului precizări referitoare la temeiul juridic al acţiunii respectiv vechiul cod procedură civilă  sau noul cod procedură civilă.

Avocat Covoran Andreea  apreciază că aplicabile sunt prevederile noul Cod de procedură civilă, actele de executare sunt emise sub incidenţa noului Cod procedură civilă.

Instanţa apreciază că în cauză sunt aplicabile prevederile vechiului cod de procedură civilă aşa cum rezultă din actele de executare de la filele 6-51.

Instanţa  pune în discuţie excepţia prescripţiei  dreptului de a cere  executarea silită  şi  relaţiile depuse la acest termen de judecată de către intimat .

Avocat Covoran Andreea, precizează că actele de executare  sunt aceleaşi iar relaţiile depuse fac doar dovada circuitului intern în instituţie. Nu rezultă din actele depuse că acest acte au fost predate contestatorului. Pe excepţie solicită admiterea excepţiei.

Dezbaterile fiind încheiate instanţa lasă cauza în pronunţare pe excepţie.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă constată următoarele;

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 1937/270/2013 la data de 22.03.2013 contestatorul ---- a solicitat în contradictoriu cu intimatul ---- ca prin hotărâre judecătorească să se constate anularea executării silite însăşi ca fiind nelegală.

Acţiunea a fost legal timbrata cu suma de 194 lei.

În motivarea cererii s-a arătat că la data de 12.03.2013 i-a fost comunicată somaţia nr. 28/11.03.2013 pentru recuperarea sumei de 6000 lei reprezentând amenzi în temeiul unui titlu executoriu emis de Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul ----. Deşi s-a menţionat că titlul executoriu a fost anexat somaţiei în realitate acest lucru nu s-a întâmplat deşi era obligatorie comunicarea titlului executoriu nerespectarea acestei obligaţii fiind sancţionată cu nulitatea executării. Deasemnei arată că dreptul creditoarei de a obţine executarea silită s—a prescris întrucât de la data naşterii acestui drept au trecut mai mult de trei ani, singurele sancţiuni contravenţionale  aplicate de care contestatorul are cunoştinţă, datând din perioada 2003-2006.

În drept a indicat dispoziţiile art. 711 coroborat cu art. 714 alin. 1 pct. 3 Noul cod procedură civilă.

În susţinerea acţiunii a depus copiile următoarelor înscrisuri: somaţia nr. 28/11.03.2013.

Intimatul, legal citat nu s-a prezentat în instanţă dar a formulat întâmpinare  prin care a solicitat respingerea acţiunii întrucât excepţia invocată este neîntemeiată termenul de prescripţie fiind întrerupt prin efectuarea a diferite acte de executare silită înăuntrul termenului de 5 ani potrivit codului de procedură fiscală.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 131 şi art. 133 din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. În dovedire s-a depus copia dosarului de executare silită şi titlul executoriu întocmit contestatorului.

În temeiul art. 242 alin. 2 din Codul de procedură civilă s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

În cauză, instanţa a administrat, la solicitarea părţilor, proba cu înscrisuri apreciind-o concludentă şi utilă soluţionării cauzei.

A fost ataşat dosarul de executare silita privind pe contestatorul din prezenta cauza.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:.

Potrivit înscrisurilor existente în dosarul de executare silită, contestatorul a fost sancţionat contravenţional în perioada 2004-2006, motiv pentru care au fost emise următoarele acte de executare silita : somaţiile nr. ----, titlurile executorii nr. -----.

In conformitate cu prevederile art. 39 din OG nr. 2/2001”

 (1) Punerea în executare a sancţiunii amenzii contravenţionale se face astfel:

a) de către organul din care face parte agentul constatator, ori de câte ori nu se exercită calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei în termenul prevăzut de lege;

b) de către instanţa judecătorească, în celelalte cazuri.

(2) În vederea executării amenzii, organele prevăzute la alin. (1) vor comunica din oficiu procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, neatacat cu plângere în termenul legal, în termen de 30 de zile de la data expirării acestui termen, ori, după caz, dispozitivul hotărârii judecătoreşti irevocabile prin care s-a soluţionat plângerea, în termen de 30 de zile de la data la care hotărârea a devenit irevocabilă, astfel:

a) pentru sumele care se fac venit integral la bugetele locale, organelor de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoană fizică sau, după caz, îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică;

b) pentru sumele care se fac venit integral la bugetul de stat, organelor de specialitate ale unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică.

(3) Executarea se face în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind executarea silită a creanţelor fiscale.

(4) Împotriva actelor de executare se poate face contestaţie la executare, în condiţiile legii.”

Sub aspectul prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, este adevărat că termenul de prescripţie în materie fiscală este de 5 ani, precum şi faptul că acest termen este susceptibil de întrerupere prin efectuarea unui act de executare silită, în condiţiile art. 131, art. 133 Cod procedură fiscală.

Instanţa constată că actele de executare efectuate în anul 2009, respectiv somaţia nr.; 61/2009 nu a fost comunicată în condiţiile legii şi nu sunt de natură să întrerupă termenul de prescripţie de 5 ani care a început să curgă la data îndeplinirii primului act de executare, respectiv în anul 2006.

Potrivit art. 44 alin 2 din Codul de procedură fiscală ( in vigoare la data emiterii actului administrativ fiscal) „(2) Actul administrativ fiscal se comunică prin remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.”

In continuare art. 45 alin 2 din acelaşi act normativ statuează: „ Actul administrativ fiscal ce nu a fost comunicat potrivit art. 44 nu este opozabil contribuabilului şi nu produce nici un efect juridic.”

Faţă de considerentele anterior menţionate, instanţa va admite excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită a creanţelor fiscale provenite din amenzi contravenţionale.

Va admite contestaţia la executare.

Va anula actele de executare silita întocmite de organul de executare, respectiv somaţiile nr. -----, titlurile executorii nr. ----

Va obliga intimata la plata cheltuielilor de judecata, reprezentând contravaloare  taxă judiciara de timbru în valoare de 194 lei, către contestator.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită a creanţelor fiscale provenite din amenzi contravenţionale formulată de către contestator.

Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul ---- în contradictoriu cu intimata ----

Anulează actele de executare silita întocmite de organul de executare, respectiv somaţiile nr ---- titlurile executorii nr. ----

Obliga intimata la plata cheltuielilor de judecată, reprezentând contravaloare  taxă judiciară de timbru în valoare de 194 lei, către contestator.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 12.09.2013.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Liliana Bădău Lidia Matei

Red. JUD.L.B./Teh..L.M. – 19.09.2013, ex.4, com. 2 ex contest.şi intimat. 20.09.2013