Urmărire penală. Contestarea măsurilor asiguratorii. Admitere.

Hotărâre 26/JDL din 05.10.2017


Urmărire penală. Contestarea măsurilor asiguratorii. Admitere

Potrivit art. 249 alin. 5 Cod procedură penală, măsurile asiguratorii în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune şi pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului şi ale părţii responsabile civilmente, până la concurenţa valorii probabile a acestora.

În situaţia în care la momentul luării măsurii asiguratorii a sechestrului de către procuror, respectiv la data punerii în executare a acestei măsuri de către organele de cercetare penală, bunul imobil sechestrat nu aparţinea inculpatului ci fiului minor al acestuia, se impune desfiinţarea măsurii.

Extras hotărâre:

Trecând la soluţionarea cauzei pe baza motivelor invocate, a actelor şi lucrărilor de la dosar şi din dosarul de urmărire penală cu nr. …/P/2015 al Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, precum şi pe baza dispoziţiilor legale incidente în cauză, instanţa a reţinut următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 250 Cod procedură penală, împotriva măsurilor asiguratorii luate de procuror sau a modului de aducere la îndeplinire a acesteia suspectul ori inculpatul sau orice altă persoană interesată poate face contestaţie, în termen de 3 zile de la data comunicării ordonanţei de luare sau de la data aducerii la îndeplinire a acesteia, la judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond.

În cauză, sechestrul asigurator a cărui ridicare/revocare se solicită a fost luat de către procuror (în dosar nr. …/P/2015 al Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare), în cursul urmăririi penale, prin Ordonanţa procurorului din data de ZZ.LL.2017. Conform „procesului verbal de aplicare a sechestrului asigurator” întocmit de către organele de poliţie, punerea în executare a măsurii de indisponibilizare a bunurilor dispusă de procuror a avut loc abia la data de ZZ.LL.2017 (filele 228-230, vol. I, d.u.p.), dată la care s-a procedat la comunicarea cu petenţii a măsurilor asiguratorii luate în cauză. În acest moment dosarul în care au fost luate măsuri asiguratorii se află în faza de urmărire penală.

Sub acest aspect, se va reţine că în raport de dispoziţiile art. 250 Cod procedură penală, mai sus evocate, contestaţiile petenţilor sunt depuse în termen (ZZ.LL.2017 - data înregistrării la instanţă) şi la organul judiciar competent (judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa competentă să judece cauza în fond).

Cu privire la măsura asiguratorie a cărei ridicare se solicită, instanţa reţine că prin Ordonanţa procurorului din data de ZZ. LL.2017 dată în dosar nr. …/P/2015 al Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare (filele 225-227, vol. I, d.u.p.) s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra următoarelor bunuri proprietatea inculpatului A: imobil, situat în …, cu valoare de impozitare de … lei, cu teren aferent curţii în suprafaţă de 500 mp, până la concurenţa sumei de … lei, ce constituie prejudiciu în cauză.

În cuprinsul Ordonanţei procurorului se reţin următoarele:

„Prin Ordonanţa din data de ZZ.LL.2017 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul A, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev.de art.9 alin.1 lit.c din L.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. din 1968 şi art.5 C.pen. şi faţă de inculpatul B, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev.de art.26 C.pen.din 1968 rap. la art.9 alin.1 lit.c din L.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. din 1968 şi art.5 C.pen.

În fapt s-a reţinut că, în perioada iulie-decembrie 2011, inculpatul A, administrator al SC X SRL, a înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii cheltuieli ocazionate de achiziţii fictive de prestări servicii în construcţii de la SC Y SRL, administrată de inculpatul B, prin înregistrarea unui nr.de 13 facturi, în valoare de … lei, ce atestau în mod nereal efectuarea de operaţiuni de prestări servicii în construcţii, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor  fiscale, cu consecinţa creării unui prejudiciu către bugetul de stat în sumă de … lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.

Din verificările efectuate, respectiv din adresa nr. …/ZZ.LL.2016 a Primăriei comunei …, s-a stabilit că inculpatul A, CNP …, are în proprietate următoarele bunuri ce pot face obiectul măsurii asiguratorii în prezenta cauză:

- imobil, situat în …, cu valoare de impozitare de … lei, cu teren aferent curţii în suprafaţă de 500 mp.

- imobil teren intravilan, în suprafaţă de 700 mp.

- autoturism, marca Audi6, serie de identificare …

- autoturism marca Mercedez Benz, serie de identificare …

Având în vedere necesitatea de a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracţiune, raportat la faptul că valoarea imobilului situat în loc. … acoperă cuantumul prejudiciului cauzat, în baza art. 249 alin. 1 Cod procedură penală dispun instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului.

Conform „procesului verbal de aplicare a  sechestrului asigurator” (filele 228-230, vol. I., d.u.p.), cu ocazia punerii în aplicare a Ordonanţei de luare a măsurilor asiguratorii din data de ZZ.LL.2017, persoanele prezente, respectiv inculpatul A a formulat obiecţii, în sensul prezentării unui contract de donaţie autentificat, a unui extras de c.f. vechi nr. … şi a Încheierii nr. … a Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară … din data de ZZ.LL.2015, toate privind imobilul situat în ...

Din cuprinsul contractului de donaţie, autentificat sub nr. …/ZZ.LL.2015 la Biroul Individual Notarial …, rezultă că la aceea dată, imobilul situat în …, identificat prin număr cadastral …, ce în natură reprezintă teren arabil intravilan în suprafaţă de 760 mp, şi teren intravilan cu destinaţia curţi şi construcţii în suprafaţă totală de 540 mp, împreună cu casă de locuit tip P+M în suprafaţă de 217 mp a fost donat cu titlu gratuit şi cu scutire de aport la masa succesorală de la A, în calitate de donator către minorul C, reprezentat de curator special D, în calitate de donatar (fiul minor al donatorului). Donaţia a fost acceptată, prin acelaşi înscris autentic.

Actul translativ de proprietate din data de ZZ.LL.2015 a fost înscris în cartea funciară, conform Încheierii nr. …/ZZ.LL.2015.

Rezultă astfel, că la data punerii în executare a măsurii asiguratorii a sechestrului, bunul imobil sechestrat nu aparţinea inculpatului, situaţie în care, în raport de prevederile art. 249 alin. 5 Cod procedură penală, potrivit cărora măsurile asiguratorii în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune şi pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului şi ale părţii responsabile civilmente, până la concurenţa valorii probabile a acestora, contestaţia formulată de către proprietarul acestui imobil, respectiv minorul C (care nu are nicio calitate în dosarul de urmărire penală) este întemeiată.

În aceste condiţii, analiza celorlalte motive invocate în contestaţiile formulate împotriva măsurii sechestrului asigurator nu se mai impun a fi analizate.

Întemeiat pe considerentele mai sus expuse, în baza art. 250 alin. 4 Cod procedură penală, urmează a fi admise contestaţiile formulate de către petentul - inculpat A şi de către petentul – persoană interesată C, prin reprezentant legal E, împotriva modului de aducere la îndeplinire a măsurii asiguratorii luată de procuror prin Ordonanţa din data de ZZ.LL.2017 dată în dosar nr. …/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare. Totodată se va dispune desfiinţarea „procesului verbal de aplicare a sechestrului asigurator” din data de ZZ.LL.2017 întocmit de către organele de cercetare penală din cadrul I.P.J. Satu Mare şi ridicarea sechestrul asigurator instituit asupra imobilului: …, înscris în C.F. vechi: …, nr. cadastral …. Vor fi radiate notările privind sechestrul acestor bunuri din cărţile funciare, în situaţia în care aceste notări s-au realizat.