Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 55 din o.u.g. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Sentinţă comercială 77 din 30.06.2017


Constată că prin cererea înregistrată pe rolul instanţei sub nr. xxx/64/2017 reclamantul A., în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul General pentru Imigrări, Direcţia Migraţiune, Serviciul pentru Imigrări B. a formulat contestaţie împotriva deciziei de refuz prelungire drept de şedere.

În motivare, reclamantul arată că este cetăţean turc şi are dreptul de rezidenţă permanentă în Germania, iar la data de 12.07.2016 a dobândit calitatea de asociat unic şi administrator al societăţii C. S.R.L.

Arată în continuare reclamantul că dreptul de rezidenţă permanentă în Germania nu îi conferă dreptul de a fi pe teritoriul României mai mult de 180 de zile, astfel că la data de 30.09.2016 ora 13,45 i s-a refuzat dreptul de trecere a frontierei la Aeroportul din Sibiu.

Reclamantul s-a adresat pârâtei cu cererea de prelungire a dreptului de şedere, cerere care însă a fost respinsă întrucât nu a depus Avizul Centrului Român pentru Promovarea Investiţiilor Străine .

În drept s-au invocat dispoziţiile O.U.G. nr. 194/2002.

În probaţiune s-au depus înscrisuri.

Cererea  a fost legal timbrată.

În cauză a formulat întâmpinare pârâtul  Inspectoratul General pentru Imigrări, Direcţia Migraţiune, Serviciul pentru Imigrări B. solicitând respingerea acţiunii, întrucât reclamantul nu îndeplinea cumulativ condiţiile generale şi speciale de prelungire a dreptului de şedere în scopul desfăşurării de activităţi comerciale.

În drept s-au invocat dispoziţiile art. 50. 51 şi 55 din O.U.G. nr. 194/2002.

În probaţiune s-au depus înscrisuri.

Analizând probatoriul administrat în cauză, Curtea reţine următoarele:

La data de 14.12.2016, prin cererea înregistrată sub nr. …94 reclamantul A., cetăţean turc s-a adresat pârâtului  Inspectoratul General pentru Imigrări, Direcţia Migraţiune, Serviciul pentru Imigrări B. cu cerere de acordare a unui drept de şedere în scopul desfăşurării de activităţi comerciale.

Prin adresa nr. …94/06.01.2017 pârâtul a comunicat refuzul acordării acestui drept, motivat prin aceea că din verificarea documentaţiei anexate cererii depuse rezultă că reclamantul nu a făcut dovada deţinerii Avizului Centrului Român pentru Promovarea Investiţiilor Străine, condiţie specială de prelungire a dreptului de şedere în scopul desfăşurării de activităţi comerciale, prevăzută de art. 55 al. 1 lit. a din O.U.G. nr. 194/2002.

Faţă de refuzul pârâtului de soluţionare favorabilă a cererii,  în termen legal, în temeiul art. 8 din Legea nr. 554/2004 reclamantul a înţeles să formuleze prezenta acţiune.

Analizând refuzul autorităţii pârâte de soluţionare favorabilă a cererii, Curtea constată că acesta este unul justificat, pentru următoarele considerente:

Reclamantul este posesorul unui drept de şedere pe termen lung într-un stat membru al Uniunii Europene, fiindu-i astfel aplicabile dispoziţiile art. 128 din O.U.G. nr. 194/2002 în sensul că poate intra şi rămâne pe teritoriul statului român pe o perioadă de 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul României, fără obligativitatea obţinerii unei vize de intrare.

Solicitând prelungirea dreptului de şedere în România în scopul desfăşurării de activităţi comerciale reclamantul a depus cererea cu nr. …94/16.12.2016 însoţită de următoarele documente: copia paşaportului  nr. … eliberat de Turcia şi valabil până la data de 23.10.2022, adeverinţă medicală, copie contract de închiriere locuinţă, asigurare medicală privată, certificat ORC din care rezultă că reclamantul este asociat unic şi administrator al S.C. C. S.R.L. şi un angajament prin care se obliga ca în termen de 20 de zile de la depunerea cererii să prezinte Avizul Centrului Român pentru Promovarea Investiţiilor Străine, document pe care însă reclamantul nu l-a mai prezentat.

În soluţionarea acţiunii, Curtea reţine că potrivit dispoziţiilor art. 55 din O.U.G.  nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România:

„Prelungirea dreptului de şedere pentru desfăşurarea de activităţi comerciale

(1) Străinului intrat în România în scopul desfăşurării de activităţi comerciale i se poate prelungi dreptul de şedere temporară, în următoarele condiţii:

a) are avizul Agenţiei Române pentru Investiţii Străine;

b) deţine legal spaţiul pentru sediul social;

c) este acţionar sau asociat al societăţii comerciale, cu atribuţii de conducere sau de administrare;

d) deţine mijloace de întreţinere în cuantum de cel puţin 700 euro lunar, dacă este acţionar, şi 500 euro lunar, dacă este asociat.

(2) Prelungirile ulterioare ale dreptului de şedere temporară se pot acorda dacă străinul îndeplineşte următoarele condiţii:

a) activitatea societăţii comerciale se desfăşoară în conformitate cu planul de afaceri;

b) obiectul activităţii desfăşurate este cel iniţial ori o continuare sau un rezultat al acestuia;

c) deţine legal spaţiul pentru sediul social;

d) este acţionar sau asociat al societăţii comerciale, cu atribuţii de conducere sau de administrare;

e) investiţia este concretizată în aport de capital sau tehnologie în valoare de 70.000 euro, în cazul acţionarului, sau 50.000 euro, în cazul asociatului, şi în crearea a cel puţin 15 locuri de muncă, în cazul acţionarului, respectiv 10 locuri de muncă, în cazul asociatului. În cazul creării de locuri de muncă, acestea trebuie să fie încadrate cu persoane angajate cu normă întreagă de muncă, în condiţiile legii;

f) deţine mijloace de întreţinere în cuantum de cel puţin 700 euro lunar, dacă este acţionar, şi 500 euro lunar, dacă este asociat, obţinute din activitatea desfăşurată pe teritoriul României.

(3) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute în prezentul articol se face cu următoarele documente:

a) planul de afaceri avizat de Agenţia Română pentru Investiţii Străine;

b) document eliberat de Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine, care să ateste că activitatea se desfăşoară în conformitate cu planul de afaceri;

c) certificatul constatator, din care să rezulte calitatea solicitantului, denumirea, sediul social şi obiectul principal de activitate al societăţii comerciale, menţiunile efectuate la comunicarea instanţelor de judecată, durata de funcţionare a societăţii comerciale, principalii indicatori economico-financiari, respectiv total active imobilizate, cifra de afaceri, profit net sau pierderi, număr mediu de salariaţi;

d) înscrierile de menţiuni prevăzute de lege, corespunzătoare modificărilor intervenite cu privire la actul constitutiv al societăţii comerciale;

e) *** Abrogată

f) adeverinţă eliberată de inspectoratul teritorial de muncă, din care să rezulte numărul persoanelor angajate.

(4) În cazul investiţiilor de cel puţin 150.000 euro sau dacă au fost create cel puţin 25 de locuri de muncă, dovada mijloacelor de întreţinere se poate face şi cu alte documente legale. Pentru investiţiile de cel puţin 200.000 euro sau dacă au fost create cel puţin 50 de locuri de muncă, nu este necesară dovada mijloacelor de întreţinere.

(5) Dreptul de şedere temporară în acest scop se prelungeşte succesiv pentru perioade de până la un an, iar în cazul străinilor care fac dovada că au efectuat investiţii de minimum 500.000 euro sau că au creat peste 50 de locuri de muncă cu normă întreagă dreptul de şedere se prelungeşte pe perioade de 3 ani.

(6) Cuantumul investiţiei şi numărul locurilor de muncă se calculează în funcţie de cota de participare a asociatului sau acţionarului la societatea comercială.”

Aşadar, planul de afaceri avizat de Agenţia Română pentru Investiţii Străine apare ca un înscris doveditor necesar în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor legale, iar prezentarea lui este o condiţie imperativă a legii, de la care nu se poate deroga.

În consecinţă refuzul pârâtului de prelungire a dreptului de şedere apare ca justificat prin prisma neîndeplinirii condiţiilor imperative cerute de art. 55 din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, astfel că acţiunea este neîntemeiată şi urmează a fi respinsă.

Domenii speta