Legea nr. 10/2001

Sentinţă civilă 491 din 20.10.2014


R O M Â N I A

TRIBUNALUL CLUJ

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. .../.../2012

Cod operator de date cu caracter personal 3184

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 491/2014

Şedinţa publică de la 20 Octombrie 2014

Instanţa este constituită din:

PREŞEDINTE O. – C. T.

Grefier C. – G. H.

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant M. A. şi pe pârât PRIMARUL MUN. ... , pârât MUNICIPIUL ... , pârât CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ... având ca obiect plângere la Legea 10/2001

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, se constată  lipsa părţilor. Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Dezbaterile au avut loc la data de 10 octombrie 2014 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, pronunţarea hotărârii fiind ulterior amânată prin încheierea de amânare a pronunţării hotărârii din data de 17 octombrie 2014, încheieri care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată în data de 2 februarie 2012, reclamantul M. A. a chemat în judecată Primarul Municipiului ... , solicitând anularea dispoziţiei de respingere a notificării nr. 114/23.01.2012 emisă de pârât, cu consecinţa restituirii în natură şi/ sau/ acordării de despăgubiri în condiţiile legii speciale pentru imobilul nerestituibil în natură, înscris în CF ... , nr. top ... , situat în Mun. ... , str. ..., nr. ...

În motivarea cererii, învederează instanţei că în ceea ce priveşte cota de ½ aparţinând lui P. M., aceasta a fost preluată în temeiul Deciziei nr. ... a M. F. în care s-a indicat ca temei Legea nr. 228/1948 care prevedea că bunurile aparţinând cetăţenilor români absentaţi se lichidează, iar referitor la cealaltă cotă care a fost proprietatea lui P. E., aceasta a trecut în proprietatea S. R. prin aplicarea art. III a Decretului nr. 218/1960, stabilindu-se despăgubiri în temeiul Legii nr. 112/1995 care însă nu au fost încasate.

În drept, se invocă prevederile Legii nr. 10/2001 şi a titlului VII din Legea nr. 247/2005.

Prin întâmpinarea formulată (fila 74), Primarul Municipiului ... solicită respingerea cererii.

În motivarea poziţiei procesuale, arată că imobilul a fost preluat de către S. R. cu titlu. de către C., fiind practic confiscate din raţiuni ce priveau legile războiului în perioada 1942-1945, de la duşmani ai poporului care s-au înrolat în mod voluntar în armatele hitleriste sau horthyste şi au luptat împotriva României, Legea nr. 91/1945 intrând în vigoare cu o lună înainte de instaurarea regimului comunist.

Deşi preluarea s-a realizat de facto în baza Decretului nr. 228/1948, temeiul legal al preluării este Legea nr. 91/1945.

Prin precizarea de acţiune formulată în data de 09.03.2012, reclamantul a solicitat ca în situaţia în care restituirea în natură nu este posibilă, să se constate faptul că nu funcţionează procedura de despăgubiri instituită în conformitate cu art. 7 din Legea nr. 247/2005, să fie obligat pârâtul să acorde în compensare alte bunuri imobile identice ca valoare pentru imobilul revendicat, urmând a se administra o expertiză tehnică de evaluare, atât a imobilului care face obiectul restituirii, cât şi a celor care pot fi acordate în compensare, şi doar în cazul în care nu se vor putea acorda alte bunuri în compensare, solicită acordarea de despăgubiri în temeiul VII din Legea nr. 247/2005 (fila 78).

Prin extinderea şi precizarea de acţiune înregistrată în 28 martie 2012, reclamantul a înţeles să cheme în judecată şi pârâţii Municipiul ... şi C. L. al Mun. ... , cu aceleaşi petite formulate prin prima precizare de acţiune, învederând totodată faptul că a identificat trei terenuri libere, aflate în paragină de peste 25 de ani, fiind în proprietatea Municipiului şi în administrarea C. L., înscrise în CF, respectiv terenurile cu nr. top ... şi ... din  CF ... în suprafaţă totală de 607 mp şi terenul în suprafaţa de 462 m.p. situat în ... , str. ..., nr. ... , cu nr. top ... din  CF  ... , urmând a se dispune efectuarea tuturor operaţiunilor de carte funciară şi intabularea dreptului de proprietate (fila 118).

Analizând cererea prin prisma motivelor de fapt şi de drept invocate, tribunalul o va admite pentru următoarele considerente:

Potrivit CF ..., imobilul cu nr. top ... casă din piatră şi cărămidă, acoperită cu ţiglă, cu trei camere, două bucătării şi dependinţe, apoi curte şi grădină în str. ..., nr. ... a fost înscris în favoarea lui P. E. în cotă de ¼ parte, sub B+2, şi în favoarea lui P. M. în cotă de ¾ parte sub B+5, B+6 şi B+9, prima cotă menţionată fiind preluată în temeiul art. III din Decretul nr. 218/1960 şi Decretul 712/1966, iar acea de-a doua cotă în baza Legilor 826/1946, 998/1946 şi 228/1948, potrivit Deciziunii M. F. nr. ... , în favoarea S. R., potrivit înscrierilor de sub ...

Ulterior, respectiv la momentul 9 februarie 1973, imobilul a fost dezmembrat în două parcele, respectiv 10688/1, casă, curte şi grădină în str. ... , nr. ... , cu suprafaţa de 481 mp şi parcela cu nr. top ... , teren de construcţie în str. ... , nr. ... , cu suprafaţa de 300 mp, aceasta din urmă transcriindu-se în CF nou înfiinţată ... , în favoarea S. R.

Totodată, în 27 septembrie 1996, prima parcelă dezmembrată a fost din nou dezmembrată în parcela cu nr. top nou ... , teren cu construcţie în suprafaţă de 170 mp şi parcela cu nr. top nou. ... , teren în suprafaţă de 311 mp, primul imobil transcriindu-se în CF col. ... şi CF ind. ... în favoarea S. R. (fila 18-21).

În CF ... (fila 127), apartamentul nr. 1 este înscris în proprietatea S. R., în timp ce apartamentul nr. 2 şi nr. 3 au fost înstrăinate în temeiul Legii nr. 112/1995 în favoarea lui A. E. şi respectiv M. L. M. şi soţul M. V. I., dreptul lor de proprietate fiind înscris în CF ind. ... şi CF ind. ... (fila 129-132).

Conform adresei nr. 79982/304/19.03.2012, emisă de S. R. fond funciar şi registru agricol, Compartimentul revendicări (fila 89 dosar fond), apartamentul nr. ... neînstrăinat face obiectul contractului de închiriere nr. ... , iar restul apartamentelor au fost înstrăinate potrivit actelor de vânzare cumpărare depuse (fila 90-116).

Terenul aferent construcţiei cu nr. top ... în suprafaţă de 311 mp, se află în proprietatea S. R., fiind închiriat celor trei apartamente din imobilul situat în str. ..., nr. ... şi apartamentului nr. ... din imobilul situat în str. ..., nr. ..., iar în  parte fiind afectat de servitute de trecere, potrivit documentaţiei de intabulare.

Pe imobilul cu nr. top. ... , situat în str. ..., nr. ..., în suprafaţă de 300 mp, înscris în CF ... (fila 133), este evidenţiată o construcţie, proprietate pe apartamente cu transcriere în CF col.  ... şi CF ind.  ... (fila 133).

În temeiul Legii nr. 112/1995, succesorul lui P. E., respectiv P. G., a primit despăgubiri pentru cota de ¼ parte din imobilul situat în str. ..., nr. ..., (fila 54) încasându-le în data de 11 mai 2000, acestea ridicându-se la suma de 54.938.948 ROL, (fila 87), contrar susţinerilor succesorului acestuia, reclamantul M. A., aspecte ce rezultă din dosarul întocmit în temeiul acestei legi şi adresa nr. ... , eliberată de D. G. F. P. C. (fila 87).

În temeiul Legii nr. 10/2001, numitul P. G. a solicitat restituirea imobilului litigios în calitate de succesor atât a lui P. E., tatăl său, cât şi a lui P. M., verişoară primară (fila 11-12), conform actelor de stare civilă depusă.

Prin dispoziţia nr. ... emisă de pârât, s-au respins cele două notificări formulate deoarece preluarea nu a fost abuzivă şi nu face obiectul Legii nr. 10/2001, fiind un bun C.

Aşa cum s-a arătat anterior, doar cota de ¾ parte din imobilul litigios a fost preluată de către C., cealaltă cotă revenind S. R. în baza Decretului nr. 218/1960.

Aşadar, pentru această din urmă cotă sunt incidente prevederile Legii nr. 10/2001, respectiv art. 2, alin. 1, lit. h, lit.i, din Legea nr. 10/2001, fiind unanim admis în literatura de specialitate şi în practica judiciară că o asemenea preluare este fără titlu, decretul reglementând preluarea bunurilor fără stăpân.

Referitor la cealaltă cotă, în ciuda faptului că preluarea în virtutea legilor care au reglementat C. s-a realizat raportat la poziţia manifestată de unii cetăţeni  faţă de cel de-al doilea război mondial, în practica judiciară s-a statuat că este o preluare care cade sub incidenţa Legii nr. 10/2001, actele de preluare realizându-se în perioada de referinţă a acestei legi.

Drept urmare, şi pentru această cotă sunt incidente aceleaşi dispoziţii invocate anterior.

Prevalând restituirea în natură, tribunalul, în baza art. 21 alin. 1 din Legea nr. 10/2001, va dispune restituirea în natură în favoarea defunctului P. G., a apartamentului nr. 1, liber,  din imobilul situat în  ... , str. ..., nr. ..., înscris iniţial în  CF ... şi transcris în  CF colectivă ... şi  CF individuală ... , cu nr. top. ... , împreună cu părţile indivize comune.

În ceea ce priveşte restul imobilului, care nu poate fi restituit în natură, fiind înstrăinat şi afectat de folosinţa imobilelor apartamente care au compus construcţia preluată sau care au fost ridicate anterior, aşa cum rezultă din raportul de expertiză întocmit de expertul  B. I. (fila 235), tribunalul va dispune restituirea prin compensare, fiind identificate două suprafeţe de teren liber, respectiv 462 mp din imobilul cu nr. top. ... , înscris în CF ... şi 112 mp din imobilul cu nr. top ... şi ... din CF ...

Referitor la primul amplasament s-a arătat că este situat în ..., str. ..., nr. ..., având o suprafaţă totală de 500 mp, din care 38 mp sunt afectaţi trotuarului, aleii care face legătura dintre str. ..., şi str. ..., doar diferenţa putând fi restituită în natură, în timp ce celălalt amplasament se regăseşte în str. ..., fără număr, fiind o zonă cu mai multe taluzuri de pământ peste care au crescut mai multe tufişuri, restul suprafeţei până la 2740 mp fiind ocupată de benzinăria M. şi de accesul la această benzinărie.

Raportat la posibilitatea de restituire prin compensare, tribunalul a apreciat necesară efectuarea unei expertize de evaluare, atât a imobilului care face obiectul restituirii, cât şi a imobilelor identificate pentru atribuirea prin compensare. Astfel, expertul numit în cauză, d-nul C. S. C., a stabilit că valoarea întregului imobil construcţie şi teren în suprafaţă de 792 mp din str. ..., nr. ..., este de 770.000 lei, terenul valorând 676.000 lei, în timp ce valoarea terenului propus a fi atribuit prin compensare este de 430.900 lei (fila 266).

Totodată, a precizat că valoarea estimată a construcţiei este de aproximativ de 94.000 lei, din care valoarea apartamentului nr. 1 restituibil în natură este de 70.300 lei, datorită faptului că imobilul construit este vechi, afectat serios de infiltraţii de apă.

 În privinţa terenului, raportat la destinaţia actuală a acestuia, respectiv de teren aferent construcţiei şi grevat de servitute de trecere, expertul a arătat că nu mai poate fi vorba de valoarea de piaţă a acestuia, neexistând cerere pentru astfel de terenuri, astfel încât se poate vorbi, eventual, de o evaluare specială a acestuia care este diferită de valoarea de piaţă (fila 31 vol. II).

În baza art. 20 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, potrivit căruia „ în cazul în care imobilul a fost vândut cu respectarea prevederilor legii nr. 112/1995, persoana îndreptăţită are dreptul numai la măsuri reparatorii prin echivalent pentru valoarea de piaţă corespunzătoare a întregului imobil stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare, iar dacă persoana îndreptăţită a primit despăgubiri potrivit legii nr. 112/1995, au dreptul la diferenţa dintre valoarea încasată actualizată cu indicele de inflaţie şi valoarea corespunzătoare de piaţă a imobilului.”, tribunalul va dispune restituirea prin compensare, şi doar în parte, a restului imobilului compus din apartamentele nr. 2 şi 3, părţile indivize comune, a terenului aferent de 311 mp, cu nr. top ... , înscris în CF ... şi a terenului cu nr. top ... , teren de construcţie în str. ..., nr. ..., cu suprafaţa de 300 mp, prin atribuirea terenului în suprafaţă totală de 574 mp, identificat ca fiind liber de către expertul topograf.

Totodată, va stabili îndreptăţirea defunctului P.  G. la măsuri compensatorii în condiţiile Legii nr. 165/2013 pentru diferenţa dintre valoarea încasată, actualizată, cu indicele de inflaţie în temeiul Legii nr. 112/1995 în sumă de 54.938.948 ROL achitată în 11.05.2000 şi diferenţa dintre valoarea totală de piaţă a întregului imobil situat în ... , str. ..., nr. ..., în sumă de 770.000 lei şi valoarea totală a imobilelor restituite în natură, respectiv prin compensare, în cuantum de 501.200 lei.

Tribunalul va dispune scăderea valorii actualizate a despăgubirilor  încasate de către defunct cu ocazia preluării abuzive din suma totală reprezentând valoarea măsurilor compensatorii, ce se cuvin acestuia, raportat la cele menţionate anterior.

Calculul a fost realizat de către tribunal raportat la suma de 770.000 lei, ce reprezintă valoarea întregului imobil, pe care trebuie să o primească defunctul P. G. şi raportat la valoarea de 430.900 lei, reprezentând valoarea terenului dat în compensare şi la valoarea de 70.300 lei a apartamentului restituit în natură, adică, 770.000 lei – (430.900+70.300)=501.200 lei.

Tribunalul nu a mai dispus dezmembrarea parcelelor şi întabularea în CF a dreptului de proprietate astfel câştigat, întrucât pe baza planului de situaţie se va realiza o expertiză cadastrală necesară întabulării, conform art.39 alin.3 din Legea 7/1996, iar în privinţa întabulării dreptului de proprietate asupra apartamentului şi terenului, sentinţa judecătorească va ţine loc de dispoziţie, fiind aptă de întabulare.

În baza art. 274 Cod pr. civ. tribunalul va obliga pe pârât să achite reclamantului suma de 3350 lei, cheltuieli de judecată, reprezentând onorarii cuvenite experţilor (filele 257, 225 vol. I şi fila 11 vol. II), alte cheltuieli nefiind justificate.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite plângerea formulată de către reclamantul M. A. împotriva pârâtului împotriva pârâtului PRIMARUL MUNICIPIULUI ...

Anulează Dispoziţia nr. 114/23.01.2012 emisă către pârât şi, în consecinţă:

Dispune restituirea în natură în favoarea defunctului P. G., a apartamentului nr. 1 din imobilul situat în  ... , str. ..., nr. ..., înscris iniţial în  CF  ... şi transcris în  CF colectivă ... şi  CF individuală ..., cu nr. top. ... , împreună cu părţile indivize comune.

Dispune restituirea prin compensare şi doar în parte a restului imobilului compus din apartamentele nr. 2 şi nr. 3 cu nr. top. ... şi  ... cu părţile indivize comune şi a imobilului teren în suprafaţă de 311 m.p. cu nr. top ... , înscris în CF nr.  ... prin atribuirea terenului în suprafaţă totală de 574 m.p., din care suprafaţa de 112 m.p. situată în ... , str. ..., F.N.,  cu nr. top  ... şi  ...  din  CF ... şi suprafaţa de 462 m.p. situată în ..., str.  ..., nr. ..., cu nr. top ... din  CF ... , terenuri evaluate la suma de 430.900 lei.

Stabileşte îndreptăţirea defunctului P. G. la măsuri compensatorii în condiţiile Legii nr. 165/2013 pentru diferenţa dintre valoarea încasată, actualizată, cu indicele de inflaţie în temeiul Legii nr. 112/1995 în sumă de 54.938.948 lei achitată în 11.05.2000 şi diferenţa dintre valoarea totală de piaţă a întregului imobil situat în ... , str. ..., nr.  ... , în sumă de 770.000 lei şi valoarea totală a imobilelor restituite în natură, respectiv prin compensare, în cuantum de 501.200 lei.

Dispune scăderea valorii actualizate a despăgubirilor  încasate de către defunct cu ocazia preluării abuzive din suma totală reprezentând valoarea măsurilor compensatorii, ce se cuvin acestuia, raportat la cele menţionate anterior.

Obligă pe pârât să achite reclamantului suma de 3350 lei, cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 20.10.2014.

Președinte

O. C. T.

Grefier

C. G. H.

C.H. 20 Octombrie 2014

Red.  O.C.T./ Tehnored.  O.A

6 ex./21 noiembrie 2014-512.2014.