Legea nr. 10/2001

Sentinţă civilă 19 din 15.01.2016


Cod ECLI ECLI:RO:TBCLJ:2016:001.000019

Dosar nr. .../.../2014

Cod operator de date cu caracter personal 3184

R O M Â N I A

TRIBUNALUL CLUJ

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 19/2016

Şedinţa publică de la 15 Ianuarie 2016

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE C.-V. B.

Grefier D. I. D.

Pe rol acţiunea civilă formulată de reclamantul K. G., în contradictoriu cu pârâţii Primarul municipiului ..., A. A. A. S., SC T. C. SA, M. A. N., în nume propriu şi în calitate de reprezentant al S. R., având ca obiect plângere la Legea nr. 10/2001.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu a răspuns niciuna dintre părţi.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Se constată că dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 14.01.2016, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 11.04.2014 pe rolul Tribunalului Cluj sub nr. dosar 2229/117/2014 reclamantul K. G., în contradictoriu cu pârâţii Primarul municipiului ..., A. A. A. S., SC T. C. SA a solicitat: anularea Dispoziţiei nr. ... , emisă de Primarul municipiului ..., ca fiind netemeinică şi nelegală; să se stabilească unitatea deţinătoare şi entitatea învestită de lege cu soluţionarea notificării sale având ca obiect acordarea de măsuri reparatorii, conf. Legii nr. 10 / 2001, mod. şi republ., pentru imobilul teren situat  în ..., str. ..., nr. ... (anterior: str. ..., nr. ...), înscris în c.f. nr. ..., A+1 şi 2, nr. top. ... , respectiv în c.f. nr. ... ; obligarea intimatul la transmiterea dosarului, respectiv a copiei acestuia, având ca obiect notificare de mai sus către entitatea stabilită; cu cheltuieli de judecată, în caz de opunere la admiterea prezentei.

În motivare a arătat că în fapt imobilul teren sit. în .., str. ..., nr. ..., (anterior: str. ..., nr. ...), înscris în c.f. nr. ..., A+1 şi 2, nr. top. ..., a fost expropriat de S. R.  înainte de anul 1989 în folosul ..., fără vreo despăgubire.

Terenul este ocupat de construcţii în întregime, respectiv de căi de comunicaţie.

Ulterior, a fost dezmembrat în mai multe parcele şi transcris în c.f. nr. ...

Ţinând seama de disp. Legii nr. 10 / 2001, mod. şi republ., a formulat notificarea cuvenită pentru a obţine măsuri reparatorii, actul fiind îndreptat către Consiliul local al mun. ..., respectiv Primarul mun. ....

Acesta a trimis dosarul format la A.P.A.P.S. C., de unde a ajuns la A.V.A.S., respectiv la S.C. T.  C. S.A.

Niciuna n-a considerat că este de competenţa sa să soluţioneze cererea, astfel încât dosarul (de fapt, sunt 2 dosare) s-a reîntors la intimatul din prezenta care a emis dispoziţia atacată prin care a declinat competenţa în favoarea A. A. A. S.

Apreciază că este inadmisibilă modalitatea în care au în înţeles părţile implicate să „soluţioneze” cererea sa, deşi chiar din c.f. noi (care au fost deschise fără sistarea c.f. vechi) rezultă informaţii destul de univoce în sensul celor solicitate prin prezenta.

Ţinând seama de cele arătate mai sus, precum şi dispoziţiile legale în vigoare în această materie, solicită admiterea plângerii.

În drept au fost invocate dispoziţiile Legii nr. 10/2001, modif. şi republ. (L. nr. 165/2013); art. 293 şi urm., art. 451 şi urm. C.pr.civ.

Prin întâmpinarea formulată, pârâta SC T. C. SA a solicitat respingerea acţiunii formulate, cu cheltuieli de judecata, reprezentând onorar de avocat. 

Pe cale de excepţie a invocat lipsa calităţii procesuale pasive a societăţii. Susţine faptul ca legitimarea procesuala pasiva in cadrul plângerii împotriva dispoziţiei Primarului rezulta fără nici un dubiu din Dispoziţiile art. 26 alin (3) din Legea 10/2001. Raportul juridic izvorât din aplicarea dispoziţiilor prezentei legi ia naştere intre persoana deţinătoare a imobilului si persoana îndreptăţită la restituire (sau masuri reparatorii). Prin urmare societatea apreciază că este terţa în acest raport juridic, nu poate sta in instanţa ca parata.

Plângerea se va îndrepta împotriva entităţii emitente a dispoziţiei atacate, in cazul de fata, Primarul municipiului ...

Pe de alta parte, competenta soluţionării notificării revine unităţii deţinătoare sau entităţii investite cu soluţionarea cererii de restituire. Prin unitate deţinătoare se înţelege orice persoana juridică de drept public sau de drept privat, create de stat sau, după caz, de autorităţile publice centrale sau locale, precum si de organizaţiile cooperatiste care deţin - cu orice titlu imobilele preluate in mod abuziv, in condiţiile prevăzute de art. 2 din Legea 10/2001. Numai unitatea deţinătoare sau entitatea abilitata de lege sa soluţioneze notificarea are competenta sa se pronunţe asupra cererii de restituire a unui bun preluat abuziv de stat in perioada 1945-1989. Este aşadar indiscutabil faptul ca lipsa calităţii de unitate deţinătoare sau de entitate cu competenta legala de soluţionare a notificării face ca cererea de restituire/acordare de masuri reparatorii se înscrie in categoria unei dispoziţii legale de soluţionare a cererii, iar aşa cum vom arata, unitatea pârâtă nu face parte din niciuna din categoriile sus arătate.

Deşi legea nu prevede in mod expres, instanţa are posibilitatea sa constate odată cu nulitatea si sa dispună trimiterea notificării, împreuna cu toate actele către deţinătorul imobilului, in vederea soluţionării legale a cererii, iar aceasta hotărâre constituie comunicare in sensul legii reparatorii.

Normele metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 definesc unitatea deţinătoare ca fiind entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica sau privata cu privire la un bun care face obiectul legii, fie entitatea juridica cu personalitate juridica care are înregistrat in patrimoniul sau, indiferent de titlul cu care a fost înregistrat în patrimoniul sau bunul care face obiectul legii.

Atât in cuprinsul art. 1, 7, 9 si 26 din Legea 10/2001, cat si din economia Normelor metodologice rezulta ca principiul restituirii in natura prevalează si numai prin excepţie, in situaţia in care nu mai este posibila restituirea, se poate beneficia de masurile reparatorii. Reglementând modalitatea de exercitare a dreptului la restituirea imobilelor preluate abuziv, Legea nr. 10/2001 a instituit doua etape ale procedurii de restituire, una necontencioasa si alta contencioasa, iar în art. 22 a stabilit părţile între care se desfăşoară aceste proceduri, si anume „persoana îndreptăţită la restituire” si „persoana juridica deţinătoare a imobilului”. Art. 21 din lege stabileşte categoriile de persoane juridice obligate sa se pronunţe asupra notificărilor, prin dispoziţia motivata a organelor de conducere, si prevede în alin. 4 ca au calitatea de unităţi deţinătoare si unităţi administrativ teritoriale, în cazul cărora restituirea se face prin dispoziţia motivata a primarilor ori, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean.

„Persoana îndreptăţită la restituire”, care are calitate procesuala activa, si „unitatea deţinătoare”, care are calitate procesuala pasiva, figurează ca atare în ambele faze ale procedurii speciale reglementata de Legea nr. 10/2001 şi nu pot fi înlocuite de o alta parte, astfel ca, în cazul în care bunul aparţine patrimoniului unei unităţi administrativ teritoriale, obligaţia de soluţionare a notificării prin care se solicita restituirea lui în natura sau prin echivalent nu poate fi opusa decât „deţinătorului”, respectiv comunei, oraşului sau municipiului, ca persoane juridice de drept public.

Procedura soluţionării notificărilor formulate conform Legii nr. 10/2001, atât etapa administrativa cât si cea judiciara - este guvernata de principiul prevalentei restituirii în natura a bunului notificat, fiind exceptate de la restituire în natura numai terenurile pe care s-au edificat, în condiţiile legii, după 1990, construcţii autorizate, precum si cele care intra în aria de cuprindere a sintagmei de „terenuri afectate servituţilor legale si altor amenajări de utilitate publica” ale localităţii urbane si rurale.

În acest sens, art. 10 alin. (2) din lege prevede ca „în cazul în care pe terenurile pe care s-au aflat construcţii preluate în mod abuziv s-au edificat noi construcţii autorizate, persoana îndreptăţită va obţine restituirea în natura a părţii de teren ramase libera, iar pentru suprafaţa ocupata de construcţii noi, cea afectata servituţilor legale si altor amenajări de utilitate publica ale localităţii urbane si rurale, masurile reparatorii se stabilesc în echivalent”.

Pe fondul cauzei, pârâta precizează că este o societate comerciala cu capital privat, societate care a cunoscut privatizarea prin Oferta de vânzare a acţiunilor gestionate de către F. P. S., prin licitaţie cu strigare, la data de 1 martie 1999. În Dosarul de privatizare sunt prezentate toate activele societăţii care au fost vândute, formularistica speciala descriind la Formularul F2 punctul 1.2 toate terenurile deţinute atât în proprietate (punctual 1 pana la 5 din Tabel) cat si cele asupra cărora se exercita doar dreptul de administrare (punctele 6-8 din Formular Terenuri).

Formularul F3 - Clădiri principale, prezintă analitic - (de la punctul 1 la 17) toate clădirile aflate atât in patrimoniul societăţii cat si cele incluse in capitalul social dar neintabulate. Ulterior, la data de 22.11.2000 printr-un protocol semnat si stampilat de către cele patru societăţi utilizatoare ale terenului si construcţiilor din Baza de producţie S., înţeleg sa împartă acest patrimoniu. Este vorba despre unul din terenurile aflate pe formularul F 2 de la P. Arată că acestea sunt toate înscrisurile pe care le deţine unitatea cu referire la patrimoniul societăţii - cuprinzând proprietăţi tabulare si extratabulare si terenuri sau construcţii aflate in administrare.

Solicită a se observa aşadar faptul ca niciodată societatea pârâtă nu a fost proprietara acestora si nici nu a fost posesoarea terenurilor in litigiu.

De altfel, însuşi reclamantul a arătat in acţiunea sa faptul ca terenurile in litigiu sunt ocupate - în întregime, arata acesta - de construcţii si cai de comunicaţii. Fiind - de plano - vorba despre bunuri aparţinând domeniului public, societatea pârâtă nu are cum sa fie nici proprietara si nici utilizatorul acestora, astfel încât sa poată fi obligată la restituire sau la acordare de masuri reparatorii.

In cursul anului 2013 reclamantul a insistat sa facă verificări cu referire la posesia terenului, a cărei posesie sa i-o preda, iar din simpla verificare a evidentelor contabile a rezultat faptul ca nu a avut absolut niciodată proprietatea asupra acestui imobil, ca nu a deţinut absolut niciodată posesia asupra acestui imobil si ca niciodată nu au fost înscrise in contabilitatea societăţii aceste terenuri. Arată că a înaintat punctul său de vedere către reclamant prin adresa nr. ..., comunicata acestuia.

Prin întâmpinarea formulată pârâtul Primarul mun. ... a solicitat respingerea acţiunii.

Sub aspect procedural, în temeiul art. 248 Cod proc.civ, a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Primarul municipiului ..., cu privire la imobilele - terenuri in litigiu, înscrise iniţial in CF nr. ..., cu nr. topo. ... si cu nr. topo. ... , situate in mun. ..., str. ..., nr. ..., la expropriere str. ..., nr. ..., in temeiul art. 21 alin. 1 si 4 / art. 22 alin. 1 din Legea nr. 10/2001, pentru terenurile mai sus menţionate, dispunându-se transmiterea Notificării nr. ..., în favoarea A. A. A. S.

Prin referatul privind propunerea de soluţionare a Notificării nr. ..., respectiv, in baza Dispoziţiei nr. ..., emisa de Primarul mun. ..., din dosarul intern nr. ..., s-a dispus, in temeiul art. 21 alin. 4 si art. 22 din Legea nr. 10/2001, pentru terenurile in litigiu, declinarea competentei de soluţionare a notificării cu numărul mai susamintit, in favoarea A.A.A.S., având in vedere faptul ca terenurile revendicate au fost preluate in proprietatea S. T. C. C.

Invocă excepţia lipsei de obiect a petitului privind obligarea paratului la transmiterea dosarului intern nr. ..., care a stat la baza emiterii Dispoziţiei nr. ..., către entitatea competenta a soluţiona notificarea, motivat de faptul ca, prin adresa nr. ..., Comisia de aplicare a Legii nr. 10/2001, Serviciul revendicări fond funciar si registru agricol, a transmis, către A. A. A. S., in original, Dispoziţia nr. ..., însoţita de documentaţia aferenta. Astfel, învederează faptul ca chiar daca instituţia pârâtă ar fi obligata sa comunice, in copie, dosarul aferent emiterii prezentei dispoziţii contestate, acesta nu ar mai putea fi transmis, întrucât a fost comunicat, in original, A.A.A.S. B.

Pe fondul cauzei arată că în fapt, prin Dispoziţia nr. ..., emisa de Primarul mun. ..., analizând dosarul intern nr. ..., aferent Notificării nr. ..., prin care reclamantul din prezentul dosar solicita acordarea de despăgubiri pentru imobilele - terenuri, înscrise in CF nr. ..., cu nr. topo.  ... - loc de casa, in suprafaţa de 279 sţj.p. si cu nr. topo.  ... - loc de casa, in suprafaţa de 279 sţj.p., situate in mun. ..., str. ..., nr. ..., la expropriere str. ..., nr. ..., reţinând faptul ca terenurile revendicate au fost preluate in proprietatea S. T. C. C., se trimite in original dosarul, pentru imobilele - terenuri in litigiu, A. A. A. S

Conform documentelor care au stat la baza emiterii prezentei dispoziţii contestate, Notificarea nr. ..., depusa prin B.EJ. S. M. a fost transmisa către fosta unitate deţinătoare, respectiv S.C. T. C. S.A., prin adresa nr. ..., societate care a returnat documentele pe considerentul ca acestea nu le-au fost adresate lor de către revendicator.

Ulterior, Comisia de aplicare a Legii nr. 10/2001, prin adresele nr. ..., a transmis - Notificarea, însoţita de documentaţia aferenta către A.P.A.P.S C., întrucât imobilele revendicate au fost expropriate pentru fostul T. C. (str.  ..., nr. ...).

Prin adresa nr. ..., A. V. A. S. a transmis Notificarea si actele anexe la S.C. T. C. S.A., C., in vederea competentei soluţionări.

Arată că prin adresa nr. ..., S.C. T. C. S.A., C. a transmis adresa A. A. A. S, cu numărul mai sus menţionat, împreuna cu Notificarea si actele anexate acesteia.

In consecinţa, arată faptul ca Dispoziţia nr. ..., a fost emisa de Primarul municipiului ..., in conformitate cu disp. art. 21 alin. 4 si art. 22 din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

In completare, dispoziţiile art. 29 alin. 1 si 3 din Legea nr. 10/2001, stabilesc unitatea deţinătoare obligata sa se pronunţe asupra cererii de restituire, si anume instituţia publica care efectuează sau, după caz, a efectuat privatizarea, in speţa, A. A. A. S: „Pentru imobilele evidenţiate in patrimoniul unor societăţi comerciale privatizate, altele decât cele prevăzute la art. 21 alin. (1) si (2), persoanele îndreptăţite au dreptul la despăgubiri in condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, corespunzătoare valorii de piaţa a imobilelor solicitate. Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile si in cazul in care imobilele au fost înstrăinate. In situaţia imobilelor prevăzute la alin. (1) si (2), masurile reparatorii in echivalent se propun de către instituţia publica care efectuează sau, după caz, a efectuat privatizarea, dispoziţiile art. 26 alin. (1) fiind aplicabile in mod corespunzător.”

Art. 29 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 instituie pentru imobilele evidenţiate in patrimoniul unor societăţi comerciale privatizate, altele decât cele prevăzute la art. 21 alin. (1) si (2), o excepţie de la principiul restituirii in natura, prevăzut de art. 1 alin. 1 si art. 7 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, arătând ca persoanele îndreptăţite au dreptul la despăgubiri in condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, corespunzătoare valorii de piaţa a imobilelor solicitate. Legiuitorul a urmărit, prin introducerea art. 29 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 sa protejeze peroanele juridice privatizate si implicit procesul de privatizare in detrimentul principiului restitutio in integrum promovat de dispoziţiile Legii nr. 10/2001, in acest condiţii foştii proprietari urmând a fi despăgubiţi prin acordarea unor despăgubiri in condiţiile legii speciale.

Corespunde realităţii ca Legea nr. 10/2001 a instituit o procedura administrativa prealabila obligatorie, care debutează cu înregistrarea notificării de către persoana interesata la executorul judecătoresc, in termenul iniţial de 6 luni, prevăzut de art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, prelungit cu 3 luni prin O.U.G. nr. 109/2001 si cu incă 3 luni prin O.U.G. nr. 145/2001. Acest termen in final de un an, este un termen de decădere, nemaifiind prelungit ulterior cu ocazia modificărilor si completărilor repetate aduse Legii nr. 10/2001. Daca astăzi reclamantul i-ar adresa o notificare direct A.A.A.S  B., aceasta ar fi respinsa ca tardiva. Tocmai pentru a preîntâmpina aceasta situaţie de incertitudine cu privire la deţinătorul imobilului, neimputabile persoanei îndreptăţite, in art. 22 alin (4) din Legea nr. 10/2001, rep., s-a prevăzut ca notificarea înregistrata face dovada deplina in fata oricăror autorităţi, persoane fizice sau juridice, a respectării termenului prevăzut la alin. (1), chiar daca a fost adresata altei unităţi decât cea care deţine imobilul.

Din economia textelor legale enunţate mai sus rezulta ca acestea sunt dispoziţii legale ce ii conferă A.A.A.S.  B., calitate de unitate deţinătoare, respectiv de entitate investita cu soluţionarea notificării reclamantului si prin urmare calitate procesuala pasiva. In speţa, pana nu i s-a transmis de către Primarul mun. ..., Notificarea nr. 455/13.02.2002, depusa prin B.EJ. S. M., însoţita de documentaţia aferenta, respectiv, prin Dispoziţia nr. ..., emisa de Primarul mun. ... (adresa nr. ...), A.A.A.S.  B., nu a avut obligaţia sa o soluţioneze, insa, in prezent, fiindu-i transmisa, va avea obligaţia sa o soluţioneze in termenul legal de 60 de zile prevăzute de art. 25 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, rep., prin decizie motivata. Având in vedere ca in temeiul acestor dispoziţii legale, A.A.A.S.  B. este entitate investita cu soluţionarea notificării reclamantului, in opinia pârâtului, A.A.A.S.  B. are calitate procesuala pasiva.

Pentru toate motivele expuse anterior, consideră ca Dispoziţia nr. ... a Primarului municipiului ... a fost emisa in mod temeinic si legal, motiv pentru care solicită respingerea acţiunii reclamantului în principal pe cale de excepţie şi in subsidiar ca fiind neîntemeiata.

Prin întâmpinarea formulată de către A. A. A. S  pe cale de excepţie, s-a invocat si s-a solicitat admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a A. A. A. S. fata de Dispoziţia nr. ... emisa de Primăria Municipiului ...

Pârâta a arătat că din analiza obiectului acţiunii si actelor dosarului se poate constata ca nu este dovedita calitatea procesuala pasiva a AAAS in prezenta cauza.

Fata de prevederile legale aplicabile, se poate constata ca nu exista nicio reglementare legala prin care sa se stabilească obligaţii in sarcina AAAS, motiv pentru care solicită sa se admită excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a AAAS in prezenta cauza, cu privire la anularea Dispoziţiei emisa de Primaria Municipiului ...

In concluzie, pentru motivele mai sus invocate, solicită admiterea excepţiei invocate.

In acelaşi sens, pe cale de excepţie, solicită admiterea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii privind masurile compensatorii in echivalent, deoarece nu au fost respectate dispoziţiile art. 29 din Legea nr. 10/2001/R.

Arată că în condiţiile Legii nr. 10/2001 republicata, prin dispoziţiile art. 29 şi urm., se reglementează regimul juridic al reparaţiilor pentru imobilele evidenţiate in patrimoniul unor societăţi comerciale privatizate integral de AAAS.

Astfel, conform art. 29 si urm. din Legea nr. 10/2001, republicata, „pentru imobilele evidenţiate in patrimoniul unor societăţi comerciale privatizate,... corespunzătoare valorii de piaţa a imobilelor solicitate”.

In acest sens, notificarea se comunica instituţiei publice implicata in privatizare, numai conform art. 29 din lege, pentru propunerea de masuri compensatorii legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, aşadar AAAS nu are nicio obligaţie in ce priveşte restituirea in natura a imobilului revendicat.

Aşadar este obligatoriu ca notificarea sa se comunice instituţiei publice implicata in privatizare, numai conform art. 29 (3) din lege, pentru propunerea de acordare masuri compensatorii pentru imobilul - teren revendicat si preluat in mod abuziv de S. R.

Pe aceste aspecte învederează ca AAAS nu a fost notificata/investita legal cu soluţionarea notificării reclamantului privind imobilul-teren revendicat, in condiţiile art. 29 din Legea nr. 10/2001/R, din actele cauzei rezultând ca a fost notificata de către reclamant numai Primăria Municipiului ... conform art. 21 din Legea nr.10/2001/R.

Fata de aceste prevederi legale, AAAS susţine ca instanţa poate analiza cererea privind masurile compensatorii, numai in măsura in care se emitea decizie sau dispoziţie motivata prin finalizarea procedurii administrative in condiţiile Legii nr. 10/2001/R si aceasta decizie sa poată face obiectul analizei instanţei judecătoreşti pentru legalitate, in condiţiile art. 26 (3) din Legea nr. 10/2001, republicata.

Aşadar, se poate constata nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 29 din lege fata de AAAS, deoarece instituţia a înregistrat in evidentele sale sub nr. ... documentele transmise de către Primăria mun. ... - Revendicări, Fond Funciar si Registru Agricol.

Având in vedere perioada scurta de când au fost transmise documentele însoţite de către notificarea formulata de către reclamant in temeiul Legii nr. 10/2001, menţionează ca nu a fost emisa decizie motivata, dosarul aflându-se in lucru.

In concluzie, pentru motivele mai sus invocate, solicită admiterea excepţiei invocate.

Pe fondul cauzei, solicită instanţei sa constate ca acţiunea este neîntemeiata si nelegala si solicită respingerea acesteia.

Menţionează ca in temeiul Legii nr. 10/2001/republicata, AAAS are obligaţii legale numai in condiţiile art. 29 din Legea nr. 10/2001/republicata, respectiv numai pentru imobilele care se afla evidenţiate in patrimoniul unei societăţi comerciale privatizate integral, cu respectarea prevederilor legale de către AAAS.

Învederează ca acţiunea nu este întemeiata fata de AAAS, deoarece nu a fost dovedit faptul ca imobilul revendicat in temeiul Legii nr. 10/2001 de către reclamant, se afla evidenţiat in patrimoniul unei societăţi comerciale privatizate către AAAS.

Prin Decizia motivata nr. ... a Primăriei Municipiului ... a fost declinata competenta de soluţionare a notificării reclamantului formulata de acesta in temeiul Legii nr. 10/2001.

In considerarea celor expuse, având in vedere actele cauzei si textele de lege aplicabile, este evident ca nu AAAS are obligaţia sa emită decizie motivata cu propunere de acordare masuri compensatorii in condiţiile dispoziţiilor art. 29 din lege, aşadar, acţiunea nu este întemeiata si legala si nu se poate retine nici o obligaţie in sarcina sa in prezenta cauza.

In consecinţa, procedura administrativa reglementata de prevederile Legii nr. 10/2001/R, trebuie sa fie suspendata de drept, in conformitate cu dispoziţiile art. 46 alin. 2 din lege, pana la soluţionarea definitiva a prezentei acţiuni având ca obiect masuri compensatorii pentru imobilul-teren revendicat.

In concluzie, pentru motivele mai sus invocate, solicită admiterea excepţiilor invocate, iar pe fondul cauzei respingerea acţiunii ca neîntemeiata si nelegala.

In drept invocă dispoziţiile art. 205 - 208 C. Pr. Civ., Legea nr. 10/2001/R, precum si celelalte prevederi legale menţionate in prezenta întâmpinare.

Prin înscrisul din 17.11.2015 reclamantul K. G. a arătat că care înţelege să extindă cadrul procesual şi în contradictoriu cu S. R. , prin M. A. N.

A arătat că din raportul de expertiză tehnică întocmit în cauză de ing. S. D. rezultă că acesta este deţinătorul terenului înscris în c.f. nr. ..., din care face parte o porţiune provenită din terenurile cu nr. top. ... şi ... În consecinţă, se impune modificarea cadrului procesual în acest sens.

De asemenea, reclamantul a arătat că înţelege să renunţe la judecată faţă de pârâta S.C. T. C. S.A., întrucât din lucrarea de specialitate de mai sus nu rezultă că aceasta ar deţine vreo porţiune din terenurile provenite din terenurile cu nr. top. ... şi  ... (deşi din înscrierea de sub B.3-4 din c.f. nr.  ... rezultă altceva).

Pin întâmpinarea formulată M. A. N., în nume propriu şi în calitate de reprezentant al S. R., a invocat excepţia lipsei calităţii de reprezentant al S. R.; pe fondul cauzei, a precizat că îşi va exprima poziţia procesuală după stabilirea unităţilor sau entităţilor deţinătoare a terenului în litigiu.

Raportat la excepţia lipsei calităţii de reprezentant al S. R., a arătat că potrivit art. 223 alin.(l) din noul Cod civil, în raporturile civile în care se prezintă nemijlocit, în nume propriu, ca titular de drepturi şi obligaţii, statul participă prin M. F. P., afară de cazul în care legea stabileşte un alt organ în acest sens.

Potrivit art. 12 alin. (5) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, incident cauzei, în litigiile privitoare la dreptul de administrare, statul este reprezentat de M. F. P..

Fiind un subiect de drept public şi persoană vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, Statul Român este reprezentat în instanţă de M. F. P., nu de M. A. N.

Doar în situaţia în care, printr-un act normativ special, se atribuie calitatea de reprezentant al S. R. unei alte persoane, statul poate fi reprezentat de o altă persoană juridica decât M. F. P. , dar în cazul de faţă, calitatea de reprezentant pentru stat este expres prevăzută de art. 12 din Legea nr. 213/1998.

În consecinţă, solicită admiterea excepţiei şi constatarea lipsei calităţii de reprezentant al statului, precizat de reclamant în persoana M. A. N.

Precizează că imobilul situat în ..., strada ..., nr. ..., este identificat cu terenul şi construcţiile aferente garnizoanei ..., cu destinaţia de cămin de garnizoană, aflat în proprietatea S. R. şi în administrarea M. A. N.

Imobilul ... a fost transferat de la T. A. G. C. M. C. către M. A. N. prin Decizia nr. ..., emisă de Primăria ... şi a Procesului verbal de predare-primire nr. ..., încheiat între T. A. G. C. M. C şi M. A. N. U.M. ...

Conform acestui proces verbal, avizat de O. C. C. , M. A. N. a primit în administrare imobilul situat în ..., str. ..., nr.  ..., (cămin nr. ...), cu o suprafaţă desfăşurată de 2140 mp., un număr de 49 de camere şi un teren în suprafaţă de 913 mp., înscris în C.F. cu nr. tono ... si ...

În baza documentelor mai sus amintite şi a documentaţiei cadastrale, prin încheierea nr. ..., emisă de O. C. P. I. C., dreptul de proprietate a imobilul ... a fost intabulat în C.F. nr. ..., nr. cad. ... , în favoarea S. R., iar dreptul de administrare în favoarea M. A. N., pentru suprafaţa de 913 mp.

Analizând aceste înscrisuri rezultă că imobilul ...- blocul P+4E (căminul nr. ...), în suprafaţă de 913 mp. este identificat astfel: Construcţia este identificată cu nr. topo ... ; terenul este identificat, conform schiţelor, cu nr. top.  ... şi eventual ... , iar conform Deciziei nr. ..., este identificat cu nr. top.  ...

Reclamantul, prin cererea de chemare în judecată, revendică terenurile identificate cu nr. topo  ... şi nu cel identificat cu nr. topo.  ...

Raportul de expertiză tehnică judiciară concluzionează că din terenul cu nr. topo iniţial ... există o suprafaţă de 378 mp (din care 40 mp. suprafaţă construită) cuprinsă sub nr. cad. ... în C.F. ..., aflată în proprietatea S. R. şi în administrarea M. A. N..

Dar, pe baza documentelor anexate prezentei nu rezultă că terenul revendicat de reclamant şi identificat sub nr. top  ... se află în administrarea M. A. N., ca entitate deţinătoare, în înţelesul dat de Legea nr. 10/2001.

Se formulează următoarele obiecţiuni la raportul de expertiză:

Suprafaţa construită de 40 mp., din căminul nr. 5, este identificată eronat ca făcând parte din nr. top ... , atât timp cât din schiţele anexate prezentei rezultă că nr. topo pe care se identifică construcţia este ... , rezultat din dezmembrarea nr. top.  ... ce este cuprinsă în Decizia nr. ... , act administrativ care a stat la baza transferului imobilului.

Terenul cu nr. topo. ... , revendicat de reclamant, nu se află în administrarea M. A. N.  , iar raportul de expertiză este eronat, deoarece nu au fost luate în calcul toate schiţele şi dezmembrările terenurilor din zonă, din care rezultă că terenul administrat de minister este identificat sub alte nr. topo, respectiv  ... şi eventual  ... iar conform Deciziei nr. ..., este identificat cu nr. top. ...

În drept, art.205 şi urm. Cod procedură civilă şi actele normative invocate în cuprinsul prezentei întâmpinări.

La termenul de judecată din data de 14.01.2016 reprezentantul reclamantului a precizat oral pretenţiile, în ce priveşte pârâtul M. A. N., arătând că înţelege să-l cheme în judecată şi în nume propriu şi în calitate de reprezentant, în calitate de unitate deţinătoare şi entitate chemată să soluţioneze notificarea.

La acelaşi termen de judecată din data de 14.01.2016 tribunalul a unit cu fondul cauzei excepţia lipsei calităţii de reprezentant al S. R. invocată de către M. A. N..

Analizând cererea, tribunalul reţine următoarele:

Procesul civil porneşte la iniţiativa reclamantului care fixează prin actul de sesizare obiectul şi limitele procesului, iar asupra acestuia, în condiţiile legii, are un drept de dispoziţie, drept reglementat prin dispoziţiile art. 9 C.pr.civ., manifestat inclusiv prin posibilitatea reclamantului ca, potrivit art. 406 alin. (1) C.pr.civ., să renunţe la judecarea cauzei oricând, în tot sau în parte, verbal în şedinţa de judecată ori prin cerere scrisă.

Instanţa reţine ca în cauză reclamantul a formulat cererea de renunţare la judecată faţă de pârâta SC T.  C.  SA.

La termenul de judecată din data de 14.01.2016 reprezentantul reclamantului confirmă că s-a renunţat la judecată faţă de T. C. şi arată că cererea de renunţare este semnată de către parte, în josul paginii, pe lângă semnătura avocatului (fila 115).

În baza tuturor considerentelor de fapt şi de drept dezvoltate, instanţa va constata renunţarea reclamantului K. G.  la judecată faţă de pârâta  SC T. C. SA.

Tribunalul, având în vedere cererea pârâtului de acordare a cheltuielilor de judecată la care acesta este îndreptăţit potrivit art. 406 alin. (3) C.pr.civ., instanţa va dispune obligarea reclamantului să plătească pârâtei SC T. C. suma de 1500 de lei cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocaţial diminuat, raportat la prevederile art. 451 alin. 2 C.pr.civ. (factură nr. 044/30.04.2014 şi extras de cont, filele 124-125 dosar).

Instanţa a procedat astfel, apreciind că onorariul avocaţial  pretins de această pârâtă este vădit disproporţionat raportat la munca depusă de avocat, constând din formularea intâmpinării, după care, deşi cauza a suferit numeroase amânări pricinuite de lipsa raportului e de expertiză, reprezentantul pârâtei  nu s-a mai prezentat in cauză.

Din probatoriul administrat in cauză, instanţa a reţinut următoarea stare de fapt:

Imobilul teren situat în ..., str. ..., nr. ..., (anterior: str. ..., nr. ...), înscris în c.f. nr. ..., A+1 şi 2, nr. top. ... , a fost proprietatea reclamantului K. G.

Cele două imobilele au fost expropriate de e S. R. înainte de anul 1979,(f. 10)  în folosul T. C. C., S. R. inscriindu-şi dreptul de proprietate in cartea funciară.

Ulterior, a fost dezmembrat în mai multe parcele şi transcris în c.f. nr. ...

Reclamantul a formulat notificare pentru acordarea măsurilor reparatorii pentru aceste imobile, in temeiul disp. Legii nr. 10 / 2001 notificarea sa fiind adresată Primăriei Municipiului ...

 Prin adresa nr. ... din 17,02.2003 , Primăria municipiului ... a transmis notificarea reclamantului către SC T. C. Această societate a returnat documentele către Primăriei, pe considerentul că acestea nu le-au fost adresate  lor de către reclamant.

Ulterior, prin adresa  Primăriei Municipiului ... nr. ... din 14.04.2003, notificarea şi actele aferente au fost  transmise către A.P.A.P.S  C., deoarece imobilele au fost expropriate  pentru fostul T. C., prin Adresa nr. ... A. V.  A. S. a transmis notificarea  si actele anexe la SC T. SA C., in vederea  competentei soluţionări.

Prin adresa nr. ... din 18 noiembrie 2013, SC T. C. SA a trimis Municipiul ... adresa si documentaţia ce i-a fost transmisă de A.V.A.S

Prin Dispoziţia nr. ... din 10 oct. 2014, Primarul municipiului ... a declinat  competenta soluţionării notificării  reclamantului  in favoarea A. A. A. S.

Având in vedere că entităţile sesizate cu soluţionarea notificării şi-au declinat pe rând competenţa de soluţionare a notificării, reclamantul s-a adresat instanţei de judecată  cu solicitarea de a stabili care  dintre acestea este entitatea investită de lege cu soluţionarea notificării , in raport de dispoziţiile legii 10/2001 de situaţia faptică şi juridică a imobilelor.

In vederea  stabilirii situaţiei faptice a terenurilor si a determinării deţinătorilor acestuia, instanţa a dispus administrarea expertizei in specilitatea topografie.

Din concluziile raportului de expertiză intocmit de expert S. D. au rezultat următoarele:

În urma suprapunerii conturului imobilelor cu nr. top.  ... cu planul realiza in urma măsurătorilor  la faţa locului, s-a constatat că terenul in cauză se suprapune in parte. cu 3 imobile blocuir cu regim de înălţime P+4E, astfel:

-Bloc P+4E, str. ...,  nr. ..., ocupă 57 m.p.

-Bloc P+4E cămin de garnizoană, str. ..., nr. ..., ocupă 40 m.p.

-Bloc p+4E str. ..., nr. ..., ocupă 445 m.p.

-Restul suprafeţei din totalul de 2008 mp.cât reprezintă nr. top.  ... este ocupată de un platou asfaltat ce se găseşte intre cele 3 imobiele amintite mai sus şi trotuarul din faţa blocului situat in strada ... nr. ...= 1466 m.p. teren neconstruit.

Situaţia juridică a imobilelor ce se suprapun cu terenul in cauză este următoarea:

Bloc P+4E str. ..., nr. ..., este inscris in CF ... cu suprafaţa totală de 1082 m.p. in CF ... provenită din conversia pe hârtie a CF nr. ... in favoarea S.C.I.F. C. SA C. cu drept de proprietate atestat prin Certificatul de atestare fiscală  cu seria ... in cotă de 1/1 parte. descrierea imobilului este următoarea: cămin nefamilişti, fundaţii din beton, pereti din panouri din beton armat, acoperiş tip terasă compus din : casa scării, coridor, 2 holuri, cameră poartă, scară interioară, acces, 18 camere, 18 holuri, WC cu duşuri, oficiu, etaj 1, casa scării, coridor, hol, scară interioară acces, 19 camere cu holuri, WC cu duşuri, oficiu, logie, etaj 2, casa scării, coridor, hol, scară interioară acces, 19 camere cu 19 holuri, WC cu duşuri, oficiu, logie, etaj 3, casa scării, coridor, hol, scară interioară, 19 camere cu 19 holuri, WC cu duşuri, oficiu, logie, etaj 4, casa scării, coridor, hol, scară interioară acces, 19 camere cu 19 holuri, WC cu duşuri, oficiu, logie.

Bloc P+4E cămin de garnizoană, str. ..., nr. ..., este inscris  sub număr cadastral 284589 cu suprafaţa de 913 m.p. in CF ... in favoarea S. R. in administrarea M.A.N. prin UM 0244 S.;

-Bloc P+4E str. ...,  nr. ..., este inscris  sub nr. topo  ... cu suprafaţa totală de 1144 m. in CF ... provenită din conversia Cf ... in favoarea SC V. R. SA B. având următoarea descriere: Construcţie cu P+4R pe fundaţii  din panouri mari, acoperiş terasă, la parter 20 birouri, grup social, hol scară acces, hol scară serviciu, coridor, la etaj 2: 21 birouri, gru social, hol scară acces,  hol scară serviciu, coridor; la etaj 3: 21 birouri, grup social, hol scară acces, hol scară serviciu, coridor; la etaj 4: 21 birouri, grup social, hol scară acces, hol scară serviciu, coridor;

- alei şi spaţii verzi nr. top. ... alei şi spaţii verzi in suprafaţă de 3452 m.p. înscris sub A+12 in CF ...,  proprietatea S. R .

Terenul in litigiu care iniţial se identifica sub nr. topo  ... a fost in repetate rânduri dezmembrat, alipit cu alte imobile de sub topografice invecinate, la această dată imobilelel se regăsesc in CF şi imobilele prezentate mai sus sub forma  unor topo dezmembrate  ... Expertul arată că dezmembrările, alipirile şi apoi atriburea  de teren pentru construcţia unor obiective s-a făcut cu respectarea  strictă a vechiului amplasament al nr. topografic iniţial.

Terenul deţinut de către SCIF C. C. este introdus in planul cadastral  sub număr cadastral  ... insă acesta are o poziţionare eronată , intrucât ocupă o parte insemnată din strada ..., dar nu ocupă in intregime  imobilul bloc de locuinţe  din strada ... n. ...

Terenul deţinut de către S. C.V. R. B. nu este introdus in planul cadastral, astfel incât expertul a poziţionat in plan  supprafaţa aparţinătoare  imobilului din str. ..., nr. ... astfel incât suprafaţa de 1144 m.p. să cuprindă în întregime blocul d elocuinţe şi spaţiul din jurul acestuia fără a afecta  accesul la celelalte imobile invecinate. După aceste determinări şi corectări  expertul a stabilit că cel puţin in liniii mari, dar foarte aproape de realitate, terenul in cauză având iniţial  nr. top.  ... este acum partajat astfel:

 - suprafaţa de 338 m.p.( din care 57 m.p. suprafaţă construită) este cuprinsă in nr. cad. ... din CF ... proprietatea SCIF C. C.,

- suprafaţa de 337 m.p. ( din care 40 m.p. suprafaţă construită) este cuprinsă in nr. cad.  ... proprietatea S. R. in administrarea M. A. N. inscrisă in CF ...

- suprafaţa de 772 m.p. ( din care 445 suprafaţă construită) inscrisă in CF  ... sub nr. topo  ... proprietatea SC V. R. B.;

- suprafaţa de  520 m.p. reprezentând alei şi spaţii verzi( in realitate un platou asfaltat) este cuprinsă sub nr. topo ... in suprafaţă totală de 3542 m.p. înscrisă sub  A+12 in CF ..., proprietatea S. R.

Potrivit dispoziţiilor art. 21 alin. (4) din Legea 10/2001, pentru imobilele alei si spaţii verzi, proprietatea unităţii administrativ teritoriale, notificarea se soluţionează prin dispoziţia primarului.

In speţă,  prin raportul de expertiză, in perimetru  celor două parcele ce fac obiectul notificări, a fost identificată o suprafaţă de 520 m.p. de teren cu destinaţia de alei si spaţii verzi. Pentru aceste teren, in considerarea dispoziţiilor legale mai sus invocate, primarul municipiului ... trebuia să procedeze la soluţionarea notificării, neexistând nici un considerent pentru trimiterea acesteia la A.A.A.S.

Soluţia  dispusă prin dispoziţia atacată este nelegală in privinţa acestei porţiuni de teren.

Pentru porţiunea de 378 m.p. teren aflat in proprietatea S. R. şi administrarea M.A.N.,raportat la disp. art. 21 alin 1 din Legea 10/2001, deţinătorul imobilului, căruia ii revine competenţa soluţionării notificării este M. A. N.,  instituţia care exercită  dreptul de proprietate in numele S.

In privinţa acestei porţiuni din teren, in mod greşit s-a dispus declinarea competenţei soluţionării notificării către A.A.A.S.

Pentru porţiunea de  772 m.p., respectiv 338 m.p. aflate in proprietatea S SC V. R. B., Respectiv S.C.I.F. C. C., din relaţiile culese de pe internet rezultă că S. R. nu mai deţine acţiuni in cadrul acestor societăţi, pachetul de acţiuni deţinut de stat fiind instrăinat.

Raportat la  această situaţie şi la disp. art. 29 alin 1 şi 3  din Legea 10/2001, apreciem că pentru porţiunile de teren aflate in patrimoniul acestor două societăţi integral privatizate, entitatea investită de lege cu soluţionarea notificării este A.A.A.S, succesoarea in drepturi a instituţiei care a realizat privatizarea.

In privinţa acestor  două terenuri, notificarea ajuns la entitatea investită de lege cu soluţionarea notificării.

Chiar dacă procedura urmată de Primar nu este conformă disp. art. 27 din Legea 10/2001, câtă vreme  notificarea a ajuns la instituţia căreia ii revine potrivit legii competenţa de a soluţiona notificarea, apreciem că măsura dispusă prin actul atacat  se impune a fi menţinută.

Câtă vreme Primarul municipiului  ... este entitate investită cu soluţionarea notificării pentru  cei 520 mp. teren,  excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocate de acesta este nefondată si urmează să fie respinsă.

De asemenea, nefondată este şi excepţia  lipsei de obiect a petitului având ca obiect  obligarea  Primarului la trimiterea  dosarului aferent notificărilor  entităţilor investite de lege  cu soluţionarea lor, câtă vreme pentru anumite porţiuni din teren, aşa cum am arătat mai sus, nu A.A.A.S , căreia pârâtul i-a transmis întregul dosar, este  entitatea investită de lege cu soluţionarea notificării.

Pârâtul M.A.N. a invocat excepţia lipsei calităţii sale de reprezentant a S. R.

Excepţia invocată este întemeiată, căci in lipsa unor prevederi speciale, S. R. este reprezentat in raporturile juridice la care participă nemijlocit, in condiţiile art. 223 alin 1 Cod civil, de  M. F. P..

In privinţa M.A.N nu este o normă legalî specială in temeiul căreia această instituţie centrală să reprezinte S. R. in procese de genul celui pendinte.

In speţă, M. A. N. are calitate procesuală in nume propriu, in considerarea calităţii sale de deţinător al imobilului.

Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a A.A.P.S. este nefondată şi urmează să fie respinsă.

Chemarea in judecată a acestei instituţii, după ce anterior  aceasta şi-a declinat competenţa in soluţionarea notificării diverselor  entităţi, este justificată in acest proces care are menirea de a stabili  finalmente care dintre entităţile la care s-a perindat notificarea reclamantului are calitatea de entitate investită cu soluţionarea notificării.

Excepţia inadmisibilităţii, invocată de aceeaşi pârâtă, este nefondată şi urmează să fie respinsă, întrucât in acest litigiu reclamanta nu a pretins de la niciuna din părţi soluţionarea notificării, ci doar stabilirea entităţii care are competenţa potrivit legii să soluţioneze notificarea.

Prin prisma considerentelor expuse  mai sus,in temeiul art. 26 alin 3 din Legea 10/2001, va fi admisă în parte acţiunea extinsă  formulată de reclamantul K. G. împotriva pârâtului  Primarul Municipiului ... , M. A. N., A.A.A.S.

Va fi anulată în parte  Dispoziţiei nr.  ... emisă de Primarul municipiului ..., respectiv in ceea ce priveşte  declinarea competenţei soluţionării notificării cu privire la terenul de 520 m.p. şi  378 m.p. aflate in administrarea Municipiului ... , respectiv a M. A. N.

Va fi menţinută dispoziţia cu privire la terenul de 772 m.p. respective 338 m.p.

Se va stabili că pentru suprafaţa de  520 m.p., parte din parcela înscrisă  cu nr. top. ... actualmente înscrisă in CF ... cu nr. top. ... ,  Primarul municipiului ... este  entitatea investită de lege cu  soluţionarea notificării.

Se va stabili  că pentru terenul  in suprafaţă de 378 m.p. parte din parcelele cu nr. top. ...,  aflat in proprietatea  S. R. şi administrarea M. A. N. , actualmente cuprins in cadastral ... inscris in CF ...  entitatea învestită cu soluţionarea  notificării nr. 2484 formulată de reclamant este M. A. N.

Se va stabili  că pentru porţiunea de 445 m.p. şi 338 m.p. din parcelele cu nr. top. ... , aflate in proprietatea S.C.I.F C. C. şi SC V. R. B.  inscrise actualmente in Cf ..., respectiv CF ..., proprietatea S.C.I.F C. C., respectiv SC V. R. B.,  entitatea  investită de lege cu soluţionarea notificării reclamantului este A.A.A.S,.

Cererea reclamantului privind obligarea Primarului municipiului ... să trimită pârâtului M. A. N.  dosarul aferent notificării nr. ... va fi respinsă întrucât potrivit disp. art. 27 din legea 10/2001, in cazul in care instituţia notificată nu deţine imobilul, aduce acest lucru la cunoştinţa, comunicându-i  unitatea deţinătoare, iar notificatorul, primind aceste informaţii, este cel care transmite notificare, in termen de 6 luni de la comunicare.

In temeiul art. 453 Cod pr.civ. pârâtul Primarul municipiului  ... să plătească reclamantului suma de  1200 lei cheltuieli de judecată. reprezentând raportul de expertiză in specialitatea topografie .

In temeiul art. 406 alin 3 Cod pr.civ. reclamantul va fi obligat să plătească pârâtei SC T. C. SA suma de 1500 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariul avocaţial.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Constată renunţarea reclamantului K. G. dom. în ..., Bd. ..., nr. ..., bl. ..., ap. ...  la judecată faţă de pârâta  SC T. C. SA C. cu sediul in ..., str. ..., nr. ..., jud. ...

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Primarul Municipiului ... şi a lipsei de obiect a petitului privind obligarea  pârâtului Primarul municipiului ... la transmiterea dosarului aferent notificării formulată de reclamant către entităţile investite cu soluţionarea notificării.

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a  pârâtei A.A.A.S. şi a inadmisibilităţii invocate de pârâta A.A.A.S.

Admite excepţia  lipsei calităţii de reprezentant a  M. A. N. pentru S. R.

Admite în parte acţiunea extinsă  formulată de reclamantul K. G. împotriva pârâtului  Primarul Municipiului ... cu sediul in ..., str. ..., nr. ..., M. A. N.  cu sediul in ..., sector ..., str. ..., nr. ..., A.A.A.S cu sediul in ..., sector ..., str. ..., nr. ...

Anulează in parte Dispoziţiei nr. ... emisă de Primarul municipiului ..., respectiv in ceea ce priveşte  declinarea competenţei soluţionării notificării cu privire la terenul de 520 m.p. şi  378 m.p. aflaţi in administrarea Municipiului ... , respective a M. A. N.

Menţine dispoziţia cu privire la terenul de 772 m.p. respective 338 m.p.

Stabileşte că pentru suprafaţa de  520 m.p., parte din parcela înscrisă  cu nr. top. ..., actualmente înscrisă in CF ... cu nr. top. ... Primarul municipiului ... este  entitatea investită de lege cu  soluţionarea notificării.

Stabileşte că pentru terenul in suprafaţă de 378 m.p,. parte din parcelele cu nr. top.  ... aflat in proprietatea  S. R. şi administrarea M. A. N., actualmente cuprins in cadastral ... inscris in CF ...  entitatea învestită cu soluţionarea  notificării nr. ... formulată de reclamant este M. A. N.

Stabileşte  că pentru porţiunea de 445 m.p. şi 338 m.p. din parcelele cu nr. top. ... , aflate in proprietatea S.C.I.F C. C. şi SC V. R. B. inscrise actualmente in Cf  ..., respectiv CF ..., proprietatea S.C.I.F C. C., respectiv SC V. R. B.,  entitatea  investită de lege cu soluţionarea notificării reclamantului este A.A.A.S,.

Respinge cererea de obligare a Primarului municipiului ... să trimită pârâtului M. A.  N.  dosarul aferent notificării nr. ...

Obligă pârâtul Primarul municipiului ... să plătească reclamantului suma de  1200 lei cheltuieli de judecată.

Obligă reclamantul să plătească pârâtei SC T. C. SA suma de 1500 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariul avocaţial diminuat.

Cu drept de apel in termen de  30 de zile de la comunicare. Calea de atac se depune la Tribunalul Cluj.

Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Ianuarie 2016

Preşedinte Grefier

C. V. B.  D. I. D.

D.D. 21 Ianuarie 2016

Red. CB/ dact.  ID

15.02.2016