Grănițuire/Revendicare

Sentinţă civilă - din 18.02.2013


R O M Â N I A Operator de date cu caracter personal nr.3187

JUDECĂTORIA DEJ

JUDEŢUL CLUJ

DOSAR NR. .../.../2009

SENTINŢA  CIVILĂ  Nr.

Şedinţa publică de la 18 Februarie 2013

Instanţa formată din:

PREŞEDINTE : S. R.

GREFIER : D. L. T.

Pe rol fiind pronunţarea în acţiunea civilă formulată de reclamantul M. A., împotriva pârâţilor B. D., B. N., H. M. lui I., având ca obiect rectificare carte funciară .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  lipsă părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care instanţa constată că mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din 11.02.2009 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

I N S T A N Ţ A

Deliberând  reţine că prin acţiunea civilă formulată de reclamantul M. A., împotriva pârâţilor B. D., B. N., H. M. lui I. se solicită să se constate că în baza contractului de donaţie autentificat sub nr. ... au drept de proprietate asupra imobilului construcţii de la nr. 17 au drept de proprietate asupra parcelei cu nr.top. ...

Să se dispună rectificarea C.F nr.  ... prin radierea din foaia de proprietate a nr. serial B.9, adică dreptul de proprietate a lui R. O. cu soţia R. S.  cu titlu de drept cumpărare de la B.5, proprietatea lui H. M.  a lui I., avându-se în vedere că din B.5 respectiv averea de la A+5 nr. top. ... numai ½ parte a fost cumpărată  de R. O., respectiv parcela cu nr.top.nou ... în suprafaţă totală de 2095 mp.,transcrisă corect în CF ... în A+1 şi B1. Să se dispună reînscrierea dreptului de proprietate în CF ... de la A+9 nr.top. nou  ... casă la nr. 19, curte cu grădină în suprafaţă totală de 2095 mp.pe numele lui H. M. lui I., măritată M. de la B5, radiată din greşeală în  favoarea lui R. O., ţinându-se cont de parcelarea făcută la B.8 în urma încheierii nr. ... CF a Notarului de stat D.

Să se dispună rectificarea planului de situaţie pentru imobilul cu nr.top. ... proprietar tabular H. M., prin radierea distanţei de 1,5 m între casa construită pe parcela nr.top.nou  ... şi linia ce o desparte de parcela cu nr.top.nou  ... a reclamantului, pentru care posedă atât certificat de moştenitor cât şi titlu de proprietate din anul 1994.

Să se dispună radierea lungimilor celor două parcele, avându-se în vedere că în anul 1961 strada nu era amenajată, nu erau trotuare şi distanţa dintre gardul de la stradă şi cele două case a fost de 3 m, aşa cum se poate vedea din planul de situaţie, proprietar fiind tatăl reclamantului M. G. După amenajarea străzii  înainte de anul 1970, gardurile de la stradă au fost trase la o distanţă de aprox. 0,5 m faţă de case, iar lungimile parcelelor nu au fost măsurate în anul 1973 când s-a făcut planul de situaţie pentru întabularea parcelei nr.top.nou ..., acest plan de situaţie este plin de erori, deoarece pe parcela nr. top. ... au existat în anul 1973 două case iar pe plan este trecută doar una.

Având în vedere că reclamantul posedă certificat de moştenitor nr. ..., de asemenea posedă Titlu de proprietate nr.  ... pentru imobilul construcţii de pe str. ... nr. ..., respectiv parcela nr. top. ...

Să se dispună executarea măsurătorilor celor două imobile iar imobilul cu construcţii de la nr. ... nr.topo. ... să fie întabulat pe reclamant şi soţia acestuia, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii se învederează instanţei că, casa de la nr. ...  a fost construită în anul 1961 de R. O. decedat bunicul lui B. D. iar casa de la nr.19 a fost construită de M. G. tatăl reclamantului, de asemenea decedat.

Prin modificarea de acţiune (f.53,54) reclamantul solicită executarea măsurătorilor celor două imobile să fie redusă doar la măsurarea parcelei nr. top. ... cu construcţii, respectiv cea a reclamantului în suprafaţă de 2095 mp. iar plata persoanelor autorizate să fie făcută de reclamant. Să se dispună obligarea pârâţilor a depune  la dosar planul de situaţie şi planul de construcţie a casei care au construit-o aprox. în anul 2003 în lungime de 6 metri, în prelungirea casei vechi, donată de C. M.

Prin întâmpinarea depusă de pârâţii B. N. şi B. D.(f.58), se solicită respingerea acţiunii reclamantului M. A. cu motivarea că este nelegală , netemeinică şi inadmisibilă, greşit îndreptată împotriva lor, formulată cu rea credinţă.

Prin acţiunea reconvenţională formulată de pârâţii B. N. şi B. D. împotriva reclamantului M. A. se solicită debranşarea liniei de canalizare aparţinând imobilului amplasat în ... str. ... nr. ... aflat în folosinţa reclamantului, de la căminul de colectare a apei, amplasat pe terenul înscris în CF nr. ... cu nr.top.... , proprietatea pârâţilor cămin ce aparţine imobilului acestora, situat în ... str. ...  nr. ... , cu precizarea că după debranşare să repare stricăciunile pe care le-a produs.

Să se dispună mutarea imensei cantităţi de material lemnos inutilizabil aflat într-o stare avansată de degradare, depozitat cu rea credinţă de către reclamant pe spaţiul situat între gardul  pârâţilor ce desparte cele două proprietăţi şi gardul acestuia construit ilegal în 1988 şi igienizarea locului după mutare.

Prin întregirea întâmpinării pârâţii B. N. şi B. D. (f.81) se solicită respingerea acţiunii reclamantului şi a modificării parţiale a acesteia cu obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată.

Se invocă excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului în acţiunea sa cu privire la capetele de acuzare nr. 1-5 din acţiune, cu motivarea că acest interes nu este născut, actual, legitim moral şi personal, arătând că nu au încălcat nici un drept al reclamantului.

Prin întâmpinarea formulată de reclamantul M. A. (f.85)se solicită respingerea cererii reconvenţionale a pârâţilor ca neîntemeiată cu obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

Prin încheierea din 27.05.2010 s-au unit excepţiile cu fondul.

Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză rezultă(f.123,-126) rezultă că că atât casa reclamantului cât şi casa pârâţilor sunt branşate la acelaşi sistem de canalizare încă înainte de Revoluţie. Căminele de colectare au fost făcute tot înainte de Revoluţie de către reclamant şi bunicii pârâţilor şi au fost amplasate pe mejdia dintre cele două proprietăţi. De-a lungul gardului dintre cele două proprietăţi pârâţii au o vie care creşte şi se extinde peste gard pe proprietatea reclamantului, la fel au şi pomi fructiferi plantaţi foarte aproape  sau chiar în gard, care-şi extind ramurile pe proprietatea reclamantului.

În spatele casei pârâţilor există 2 geamuri de dimensiuni mici 20/20 cm., care sunt geamuri de aerisire la baie  datorită dimensiunilor şi înălţimea la care sunt amplasate.

Prin încheierea din 24.06.2010 părţile îşi clarifică pretenţiile reciproc. Reclamantul arată că acţiunea sa constă în stabilirea liniei de mejdie dintre cele două proprietăţi limitrofe conform planului de dezmembrare conform planului de dezmembrare din anul 1973 şi funcţie de linia de mejdă  se va stabili şi se va clarifica dacă cele 2 cămine care au fost construite se află în întregime pe terenul său, sau parţial pe una dintre proprietăţi.

Reclamantul mai solicită obligarea pârâţilor să-şi închidă geamurile care au vedere spre proprietatea sa, pe care pârâţii le au în zidul din spatele casei lor, să desfiinţeze plantaţiile de pomi şi vită de vie care sunt amplasate pe mejdie. Arată că-şi rezervă dreptul de a solicita o expertiză  în specialitatea construcţii pentru clarificarea servituţii de vedere, desfiinţarea geamurilor pârâţilor din spatele casei acestora.

Pârâţii arată că prin acţiunea reconvenţională au solicitat debranşarea reclamantului de la căminul de canalizare care nu-i aparţine reclamantului şi renunţă la petitul 2 din acţiunea reconvenţională care se referă la mutarea materialului lemnos de pe linia de mejdie de către reclamant.

Prin adresa de la fila 148, instanţa solicită a se avea în vedere obiectivele impuse de instanţă respectiv stabilirea liniei despărţitoare dintre proprietăţile părţilor raportat la actele de proprietate ale acestora precum şi la planul de dezmembrare anterior a parcelei unice din 1961, înscrisurile şi schiţele de la CF. Să propună linia de mejdă dintre cele 2 proprietăţi şi funcţie de aceasta să stabilească expertul dacă cele 2 cămine de canalizare ce deservesc imobilele părţilor sunt amplasate pe linia de mejdă sau pe una din proprietăţile părţilor. Să se stabilească distanţa dintre linia de mejdă şi zidul din spatele casei pârâţilor.

Prin întregirea  cererii reconvenţionale, pârâţii solicită stabilirea liniei de mejdie dintre proprietăţile părţilor conform situaţiei existente în teren şi a planurilor existente la O.C.P.I cu obligarea reclamanţilor la plata cheltuielilor de judecată.

În concluziile scrise depuse la dosar reclamantul cu toate că în esenţă şi-a clarificat petitele acţiunii la un termen anterior arătând că în esenţă solicită instanţei stabilirea liniei de mejdie dintre proprietăţi, revine asupra solicitării de obligare a pârâţilor la desfiinţarea geamurilor de vedere din zidul din spatele casei.

Din concluziile Raportului de expertiză, studiindu-se schiţa din 1961 şi planul de dezmembrare din anul 1973, rezultă că împărţeala a fost corect executată şi nu este  necesară o rectificare.

Astfel expertul stabileşte că imobilele  din litigiu sunt amplasate în ... str. ... nr. ... şi ... fiind prezentate grafic potrivit planului de încadrare în zonă şi măsurătorilor efectuate în anexele nr. 1,2,3. Expertul propune stabilirea liniei de mejdie în 4 variante, prezentate atât în raportul de expertiză iniţial  cât şi în răspunsul la obiecţiunile formulate la expertiză.

Cu ocazia dezbaterilor pe fond reclamantul a solicitat stabilirea liniei de mejdie potrivit Variantei  I din raportul de expertiză iar pârâţii în modalitatea prev. de varianta IV din raportul de expertiză..

Instanţa din cele 4 variante de stabilire a mejdiei propusă de expert va adopta varianta I-a Anexa 4 la Raportul de expertiză pentru stabilirea liniei de mejdie, plecând ded la raţionamentul că în a ceastă variantă diferenţa de suprafaţa dintre cele două parcela este cea mai mică, raportat la celelalte varinte propuse din care reiese o suprafaţă mai mare, astfel instanţa constată că a ceastă variantă este cea mai corectă şi cea mai echitabilă.

Întrucât, reclamantul a formulat şi petite de obligare a pârâţilor la desfiinţarea geamurilor de vedere dinspre proprietatea reclamantului, iar pârâţii pe parcursul derulării procesului nu au tăgăduit nici un moment existenţa acestor geamuri de vedere înspre proprietatea reclamantului, instanţa va obliga pe pârâţi să desfiinţeze ferestrele de vedere dintre proprietatea reclamantului, care aşa cum rezultă şi din linia de mejdie stabilită de expert în varianta menţionată sunt realizate la o distanţă mai mică decât cea prevăzută în codul civil, în materie de servituţi. De asemenea va obliga pe pârâţi să taie arborii şi viţa de vie în măsura în care acestea sunt amplasate pe linia de mejdie trasată de expert, în varianta I-a anexa 4 la Raportul de expertiză.

Va mai obliga pe reclamant să-şi debranşeze conducta de canalizare de la căminul de  colectare a apelor menajere care este amplasat în cea mai mare parte pe proprietatea pârâţilor.

Întrucât costul expertizei a fost suportat integral de către reclamant va obliga pe pârâţi în solidar să - i plătească reclamantului 780 lei reprezentând ½ parte din onorariul cuvenit expertului, şi va compensa între părţi celelalte cheltuieli de judecată.

Pentru aceste motive,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge excepţiile lipsei calităţii procesuale active şi a lipsei interesului, invocate de către pârâţi;

Admite acţiunea reclamantului M. A. domiciliat în ... str. ... nr. ... judeţ ... , împotriva pârâţilor B. D., B. N. domiciliaţi în ... str. ... nr. ... judeţ ..., pentru grăniţuire, servitute de vedere de distanţă şi obligaţie de a face.

Admite şi acţiunea reconvenţională a pârâţilor împotriva reclamantului pentru grăniţuire şi obligaţie de a face şi în consecinţă:

Constată că în baza Titlului de proprietate nr. ... s-a reconstituit în favoarea reclamantului M. G. A.dreptul de proprietate a supra terenului în suprafaţă de 2097 mp. în intravilanul mun. D. din care 1597 mp.arabil, în tarla  ..., parcela ... cu vecinătăţile: M. A. , B. N., ... , H. R. şi 500 mp.curţi, construcţii în tarla ... parcela ... cu vecinătăţile: str. ..., B. N., M. A., H. R.

Constată că din punct de vedere al C.f, terenul menţionat se identifică cu parcela top. ... din CF ... al cărui proprietar tabular este  H. M. lui I.;

Constată că pe acest teren dobândit prin T.P menţionat reclamantul a edificat „ una casă din piatră şi cărămidă acoperită cu ţiglă, compusă din 2 camere, bucătărie şi cămară de alimente la parter, bucătărie de vară şi cămară la demisol”.

Dispune înscrierea în CF a dreptului de proprietate asupra construcţiilor în favoarea reclamantului în întregime cu titlu de  construire.

- Dispune stabilirea liniei de mejdie dintre proprietăţile părţilor conform Raportului de expertiză topografică întocmit de expert judiciar P.  M.- varianta I-a anexa nr.4.

Obligă pârâţii să-şi desfiinţeze ferestrele de vedere dinspre proprietatea reclamantului care sunt realizate la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de lege în materie de vecinătăţi.

Obligă pe pârâţi să taie arborii şi viţa de vie  în măsura în care sunt amplasate pe linia de grăniţuire trasată de expert în varianta prevăzută mai sus în caz contrar autorizează pe reclamant la desfiinţarea lor pe cheltuiala pârâţilor.

Obligă pe reclamant să-şi debranşeze conducta de canalizare de la căminul de colectare  amplasat  în cea mai mare parte pe proprietatea pârâţilor.

Obligă pe pârâţi în solidar să achite reclamantului 780 lei reprezentând ½ parte din onorariul expertului.

Compensează între părţi restul cheltuielilor de judecată.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 18.02.2013.

PREŞEDINTE,GREFIER,

 R. S. T. D. L.

Red.RS/DV

Ex.5/05.03.2013