Legea nr. 10/2001

Sentinţă civilă 224 din 09.04.2015


Document finalizat

Dosar nr. .../.../2014

R O M Â N I A

TRIBUNALUL CLUJ

SECŢIA CIVILĂ

Cod operator de date cu caracter personal 3184 

SENTINTA CIVILA Nr. 224/2015

Şedinţa publică de la 09 Aprilie 2015

Completul constituit din:

PREŞEDINTE C.-A. C.

Grefier E. C.

Pe rol este  judecarea cauzei civile privind pe reclamant F. Z. A., reclamant F. L. C., in  contradictoriu cu pârât PRIMARUL MUNICIPIULUI ..., având ca obiect, Legea 10/2001.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reprezentantul pârâtului c.j. O. G., lipsind :

- reclamant  - F. L. C.

 - reclamant  - F. Z. A.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care, instanţa constată că prezenta cauză a fost amânată şi prin Încheierea civilă anterioară li s-a pus în vedere reclamanţilor, respectiv reclamantului F. Z. A. să facă dovada calităţii de reprezentant al reclamantului F. L. C. şi să depună la dosar dovada împuternicirii sale. De asemenea, s-a dispus citarea reclamantului F.  L. C., pentru a se comunica la dosar  dacă l-a mandatat pe reclamantul F. Z. A., însă nu s-au conformat dispoziţiilor instanţei.

Reprezentantul pârâtului arată că nu mai are alte cereri de formulat sau excepţii de ridicat şi  solicită acordarea cuvântului pe fond.

Instanţa uneşte cu fondul cauzei excepţiile invocate, de pârâtă prin întâmpinare, respectiv a lipsei calităţii procesuale pasive a Primarului Municipiului ...,  respectiv a excepţiei lipsei calităţii de reprezentant al reclamantului F. Z. A., excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a defunctei E. M. Respinge  excepţia inadmisibilităţii acţiunii, deoarece această excepţie nu vizează lipsa calităţii procesuale pasive a pârâtului. De asemenea, constatând că nu mai sunt cereri de formulat sau excepţii de ridicat, declară închisă dezbaterea cauzei şi acordă cuvântul pe excepţii şi pe  fond.

Reprezentantul pârâtului solicită a se constata că singura excepţie invocată este excepţia lipsei calităţii procesuale pasive şi nu şi a inadmisibilităţii acţiunii , ca urmare solicită admiterea excepţiei şi pe fond respingerea acţiunii ca neîntemeiată , iar pe celelalte excepţii le lasă la  aprecierea instanţei . În susţinerile sale, arată că a fost formulată acţiunea împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă în cauză .

INSTANŢA

Reţine că prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Cluj sub nr.5614/117/27.10.2014 reclamantul F. Z. A., în nume propriu şi în numele coproprietarilor  F. L. C. şi E. M. a solicitat  instanţei în contradictoriu  cu pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI ..., ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate caducitatea Dispoziţiei nr. ... emisă de pârât .

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că prin Sentinţa Civilă nr. ... rămasa definitiva si irevocabila, s-a constatat nulitatea intabularii S. R. asupra imobilului inscris in CF ..., nr. Top. ..., imobil situat in ..., str. ..., nr. ..., s-a dispus radierea acestei intabulari si restabilirea situaţiei anterioare de CF. Prin aceeaşi Sentinţa sa dispus predarea succesiva a succesiunilor stabilind ca suntem moştenitorii imobilului cu datele arătate mai sus. Dreptul nostru cu titlul de moştenire a fost inscris in CF ... top.  ... inca in anul 2001.

Prin cererea formulată a arătat că se referă la Dispoziţia nr. ... a Primarului municipiului ... prin care, respinge ca tardiva notificarea nr.554/13.02.2002 inresgistrata la Primăria ... sub nr. ... aparţinând subsemnatului F. Z. A., fratelui meu F. L. C. si sorei mele E. (născuta F.) M.

După predarea-preluarea efectiva a imobilului, chiriaşul M. G. a intentat acţiune civila  împotriva lor solicitând sa-i recunoască dreptul de proprietate asupra pârtii din imobil inscris in CF ... Top. .... Acţiunea civila a făcut obiectul dosarului Judecătoriei Turda nr. ... A mai arătat că in 2001 a fost adoptata Legea nr. 10 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, pentru a asigura obţinerea unei despăgubiri in eventualitatea validării de către instanţa a dreptului de proprietate a chiriaşului M. G., am introdus notificarea nr.554/13.02.2002 la care se refera Dispoziţia Primarului municipiului ...

Reclamantul arată că au formulat notificare înregistrată la Primăria ... sub nr. ..., care prin Dispoziţia nr.  ... a Primarului municipiului  ... a fost  respinsă, ca tardivă.

 Ulterior, prin Sentinţa civila ... a Judecătoriei Turda, pronunţata in Dosarul civil nr. ... s-a constatat nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare nr. ... încheiat intre M. G. si OJVL C. privind imobilul inscris in CF ... Top. ... , iar prin Sentinţa civila nr. ... a Judecătoriei Turda, pronunţata in dosarul nr. ..., s-a respins acţiunea intentata de M. G. de a i se recunoaşte dreptul de proprietate asupra pârtii din imobil inscris in CF ... Top. ... Ca urmare Notificarea nr. 554/13.02.2002 a rămas fara obiect.

Primăria municipiului ... a fost parte procesuala in unele din procesele derulate in legătura cu restituirea imobilului inscris in CF ... Top ..., de aceea consideră ca nu este cazul unei retrageri exprese a Notificării introduse la 13.02.2002, cu atat mai mult cu cat Legea nr. 10/2001 nu reglementează astfel de situaţii.

In drept, a invocat dispoziţiile art. 26 din Legea nr. 10/2001 republicata cu modificările si completările ulterioare.

Pârâtul Primarul municipiului ..., a depus la dosar întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Primarului Municipiului  ... in nume propriu. In susţinerea excepţiei invocate arată că în conformitate cu art. 21 alin. 2 indice 1 din Legea nr. 215/2001 primarul sta in instanţa ca reprezentant  al unităţii administrativ-teritoriale si nu in nume propriu "Pentru apărarea intereselor unităţilor administrativ-teritoriale, primarul, respectiv preşedintele consiliului judeţean, stă în judecată ca reprezentant legal şi nu în nume personal. Primarul în nume propriu nu are calitate procesuala pasivă, putând sta în instanţă doar în calitate de reprezentant al municipiului ... conform alin. 2 al aceluiaşi articol invocat anterior care prevede: In justiţie, unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, după caz, de primar sau de preşedintele consiliului judeţean". Aşadar, inclusiv in accepţiunea Legii nr. 10/2001, in calitate de emitent al dispoziţiei de soluţionare a notificării, primarul reprezintă interesele municipiului Turda, municipiu care are calitatea de unitate deţinătoare a imobilului, neputand fi chemat in instanţa in nume propriu. Pentru aceste considerente, solicitam instanţei, urmare a admiterii excepţiei, sa respingă ca inadmisibila acţiunea formulata impotriva primarului in nume propriu.

Iar pe fondul cauzei, a solicitat respingerea acţiunii ca inadmisibila şi neîntemeiata, arătând că notificarea nr.554/2002 este inregistrata la Primăria Mun. ..., dupa data limita prevăzut la art. 22 din Legea nr. 10/2001 republicată, calculat de la data  intrării în vigoare a legii,  14 februarie 2001, termen care s-a împlinit la 14 februarie 2002. Acest termen este unul de decădere, care curge ireversibil, neputand fi întrerupt, suspendat sau repus in termen.

Sancţiunea decăderii consta in stingerea dreptului subiectiv neexercitat in termenul stabilit de lege, astfel încât devine inutila analiza actelor din dosarul aferent notificării nr.554/2002 in soluţionarea ca admisibila a notificării.

Având in vedere aspectele prezentate, consideră faptul că nu se poate retine caducitatea. Dispoziţiei primarului in forma prezentata de către reclamant, deoarece s-a constatat tardivitatea introducerii notificării, astfel încât nu s-a impus analizarea actelor depuse la dosar.

In ceea ce priveşte aplicaţiile caducităţii, pârâtul arată faptul că aceasta nu este reglementata expres in actele normative privind procesul de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in România, nefiind astfel aplicabila in acest domeniu. Astfel, prin definiţie, „caducitatea este acea cauza de ineficacitate care loveşte un act juridic valid, ce nu a produs inca efecte si care se datorează unui eveniment survenit dupa formarea valabila actului si independent de voinţă, motiv pentru care apreciem ca nu este incidenţa in speţa.

In drept, a invocat prevederile Legii nr.10/2001 si ale HG nr. 250/2007. In baza art.583 NCPC.

Reclamantul F. Z. A. a depus răspuns la întâmpinare solicitând respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului, ac organ emitent al actului administrativ contestat prin prezentul demers judiciar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Imobilul în litigiu este înscris în CF nr. ... (CF vechi nr. ...) cu nr top  ... nr.cad. ... având destinaţia de casă şi teren în suprafaţă de 544 mp. şi este proprietatea tabulară a reclamanţilor F. Z. A., F. L. C. şi E. M., în cote de câte 2/6 parte încă din anul 2000.(f.13, 53-56 dos.).

Reclamanţii au dobândit dreptul de proprietate prin Sentinţa Civilă nr. ... pronunţată de Judecătoria Turda în dosarul civil nr. ..., irevocabilă prin Decizia Civilă nr. ... a Curţii de Apel Cluj.

La data de 10.08.2010 proprietara tabulară E. M. a decedat, dovadă fiind certificatul de deces depus în copie la fila 43 dosar, moştenitori fiind E. I. L. şi E. M. I., în calitate de descendenţi direcţi, care şi-au înscris dreptul de proprietate asupra imobilului dobândit prin succesiune prin Încheierea de carte funciară nr. ...(44-53 dos.).

Reclamanţii au formulat cerere de restituire la Legea nr.10/2001 prin intermediul notificării nr. ... înregistrată la Primăria mun. ... sub nr. ... care a fost respinsă, ca tardivă, prin Dispoziţia nr. ... emisă de Primarul mun. ...

Cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 27.10.2014 este formulată cu respectarea termenului legal de 30 de zile prevăzut de art.26 al.3 din Legea nr.10/2001 calculat de la data comunicării dispoziţiei, care s-a efectuat la data de14.10.2014.(f.7 dos.).

Instanţa a invocat excepţia lipsei calităţii de reprezentant al reclamantului F. Z. A. în ce îl priveşte pe reclamantul F. L. C. şi excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a reclamantei E. M.

În conformitate cu dispoziţiile art.248 cod procedură civilă, instanţa va analiza cu prioritate excepţiile invocate în prezenta cauză.

În ce o priveşte pe reclamanta E. M. instanţa constată din certificatul de deces depus în copie la fila 43 dosar că aceasta a decedat la data de 10.08.2010, cu mult înainte de data formulării cererii de chemare în judecată-27.10.2014.

În art.34 cod civil este definită capacitatea de folosinţă ca fiind aptitudinea persoanei de a avea drepturi şi obligaţii civile.

Potrivit art.35 cod civil „capacitatea de folosinţă începe la naşterea persoanei şi încetează odată cu moartea acesteia.”

Faţă de împrejurarea că anterior sesizării instanţei de judecată, reclamanta E. M. era deja decedată, în tem.art.248 cod procedură civilă se va admite excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a reclamantei E. M.  şi se va anula acţiunea civilă formulată  în contradictoriu cu pârâtul Primarul mun. ..., ca fiind formulată de o persoană fără capacitate de folosinţă.

Cu toate că instanţa a acordat aşa cum prevede art.82 al.1 cod procedură civilă un termen pentru care reclamantul F. Z. A. să facă dovada calităţii de reprezentant al reclamantului F. L. C., fiind citat şi acesta din urmă cu aceeaşi menţiune, acesta nu s-a conformat, motiv pentru care în temeiul dispoziţiilor legale invocate raportat la dispoziţiile art.248 cod procedură civilă se va admite excepţia lipsei calităţii de reprezentant  şi se va anula acţiunea civilă formulată de reclamantul F. L. C. în contradictoriu cu pârâtul Primarul mun. ...

Calitatea procesuală pasivă constă între identitatea între persoana pârâtului şi cel despre care se pretinde că este obligat în raportul juridic dedus judecăţii.

Obiectul cererii de chemare în judecată  îl formează analizarea legalităţii dispoziţiei nr. ... emisă de Primarul mun. ...

Potrivit art.21 al.4 din Legea nr.10/2001 în situaţia imobilelor deţinute de unităţile  administrativ-teritoriale, restituirea în natură sau prin echivalent către persoana îndreptăţită se face prin  dispoziţie motivată a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti, ori după caz a Preşedintelui Consiliului Judeţean.

În atare situaţie, instanţa constatând că Primarul are stabilite, în mod legal, atribuţii cu privire la cererea reclamantului, în tem.art.248 cod procedură civilă, va respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului.

În ce priveşte cererea reclamantului F. Z.  A.  formulată, în nume propriu, de constatare a caducităţii Dispoziţiei nr. ... emisă de Primarul mun. ... urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.

Caducitatea este acea cauză de ineficacitate ce constă în lipsirea actului juridic civil valabil încheiat de orice efecte datorită intervenirii unei împrejurări ulterioare încheierii sale şi care este independentă de voinţa autorului actului juridic.Din această definiţie a caducităţii se desprind 4 trăsături şi anume: presupune un act juridic valabil încheiat; produce efecte numai pentru viitor; presupune o cauză ulterioară încheierii actului juridic; împrejurarea care determină caducitatea este, întotdeauna, străină de voinţa autorului actului juridic.

În speţă, reclamantul F. Z. A. nu a făcut dovada niciunei împrejurări ulterioare datei de emitere a dispoziţiei, aşa încât aceasta îşi  va produce în mod valabil efectele juridice.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Primarul mun. ...

Admite excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a reclamantei E. M. cu ultimul domiciliu în ..., B-dul ..., nr. ..., bl. ..., ap. ..., jud. ..., şi anulează acţiunea civilă formulată  în contradictoriu cu pârâtul Primarul mun. ...,  cu sediul în mun. ... cu sediul mun. ..., Piaţa ..., nr. ..., jud. ..., ca fiind formulată de o persoană fără capacitate de folosinţă.

Admite excepţia lipsei calităţii de reprezentant  şi anulează acţiunea civilă formulată de reclamantul F. L. C. cu domiciliul în mun. ... Piaţa ..., nr. ..., jud. ... în contradictoriu cu pârâtul Primarul mun. ...  cu sediul în mun. ... cu sediul mun. ...,  Piaţa ..., nr. ..., jud. ...

Respinge acţiunea civilă formulată de reclamantul F.  Z.  A.  având CNP ... cu domiciliul în ..., str. ...,  nr. ..., jud. ... în contradictoriu cu pârâtul Primarul mun. ...  cu sediul în mun. ...,  cu sediul mun. ..., Piaţa  ..., nr. ..., jud. ..., ca neîntemeiată.

Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare.

Cererea de apel se va depune la Tribunalul Cluj.

Pronunţată în şedinţa publică din 09.04.2015.

 

 Preşedinte Grefier

C. A. C.  E. C.

Red.CC/dact.EC

26.05.2015