Plângere contravenţională og 15/2002

Sentinţă civilă 203 din 10.03.2015


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA COSTEŞTI

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 203

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petentul M V L şi pe intimata COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA, având ca obiect - plângere contravenţională OG 15/2002.

INSTANŢA

Deliberând asupra prezentei cereri, reţine următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 3475/214/2014, la data de 31.10.2014, petentul M V L, în contradictoriu cu intimata CNADNR S.A., a solicitat instanţei anularea procesului-verbal de constatare a contravenţiei seria R14 nr. 0177412/13.10.2014.

În motivare, a arătat că la data de 20.107.2014, i-a fost comunicat prin serviciile poştale procesul-verbal anterior menţionat, în care se menţionează că la data de 25.07.2014, petentul a condus autoturismul cu număr de înmatriculare AG 87 WDM, pe DN 2 km 60+000, pe raza comunei Slobozia, fără a deţine rovinietă valabilă, autoturismul figurând în evidenţele auto ca fiind proprietatea lui. Cu privire la aceste menţiuni, petentul a precizat că amenda a fost greşit aplicată, el nefiind contravenient, autoturismul respectiv aparţinând numitului Marchidanu Lucian în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat între cei doi. 

În drept, au fost invocate disp. Codului de proc. civ., art. 16, 31-34 şi 47 din OG nr. 2/2001,

La dosar au fost anexate copii certificate conform cu originalul de pe următoarele înscrisuri: procesul-verbal contestat (f. 16), contract de vânzare-cumpărare (f. 17), certificat de atestare fiscală (f. 18), dovada comunicării procesului-verbal (f. 19-20) şi act de identitate petent (f. 21) procesul-verbal de predare-primire a autoturismului şi anexa acestuia (f. 3-4)

Petentul a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în valoare de 20 lei, conform art. 19 din OUG nr. 80/2013 (f. 45).

La data de 22.12.2014, intimata a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea plângerii ca nefondată, arătând că procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute de OG nr. 15/2002 coroborat cu OG nr. 2/2001. În opinia intimatei, procesul-verbal a fost semnat în conformitate cu dispoziţiile legale, menţionându-se că a fost generat şi semnat electronic de agentul constatator.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe dispoziţiile OG nr. 2/2001, OG nr. 15/2002, Ordinul MTI nr. 769/2010 şi Legea 455/2001.

În probaţiune, a solicitat proba cu înscrisuri, la doar fiind ataşate următoarele înscrisuri: certificat calificat pentru semnătura electronică (fila 29), proba foto obţinută de sistemul SIEGMCR (filele 31-32), confirmare primire proces-verbal (fila 30).

La data de 24.11.2014, petentul a depus răspuns la întâmpinare prin care a reluat, în esenţă, susţinerile din cererea introductivă. De asemenea, a precizat că obligaţia de a înregistra transferul de proprietate asupra autoturismului îi revenea cumpărătorului.

Totodată a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Prin încheierea de şedinţă din data de 26.02.2015, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisurile depuse la dosar pentru ambele părţi.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria R14 nr. 0177412 încheiat de intimată la data de 13.10.2014, s-a constatat că autoturismul cu număr de înmatriculare AG87WDM, aparţinând petentului, a circulat la aceeaşi dată pe DN 2, km 60, pe raza localităţii  Slobozia, fără a deţine rovinietă valabilă. În consecinţă, s-a reţinut că petentul a săvârşit contravenţia prevăzută de art. 8 alin. 1 din OG nr. 15/2002 şi i s-a aplicat sancţiunea amenzii contravenţionale în valoare de 250 lei.

În conformitate cu dispoziţiile art. 34 alin. 1 din O.G. nr.2/2001, instanţa va proceda la verificarea legalităţii procesului-verbal contestat.

La o analiză sumară a procesului-verbal, instanţa constată că procesul-verbal contestat nu poartă semnătura olografă a agentului constatator, menţionându-se în partea finală că acesta a fost generat şi semnat electronic conform prevederilor legii nr. 455/2001 şi a H.G. nr. 1259/2001. Lipsa semnăturii olografe este sancţionată potrivit art. 17 din OG nr. 2/2001, act normativ ce constituie dreptul comun în materie contravenţională şi la care trimite art. 10 din OG nr. 15/2002, cu nulitatea absolută.

În acest sens, s-a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia în interesul legii nr. 6/2015, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 199 din data de 25.03.2015. Astfel, instanţa supremă a statuat că „în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările, raportate la dispoziţiile art. 4 pct. 1-4 şi art. 7 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, încheiate potrivit art. 9 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi alin. (3) din acest act normativ, transmise persoanelor sancţionate contravenţional pe suport de hârtie, sunt lovite de nulitate absolută în lipsa semnăturii olografe a agentului constatator”

În consecinţă. reţinând nelegalitatea procesului-verbal, în temeiul art. 34 din OG nr. 2/2001, instanţa urmează să admită plângerea şi să anuleze procesul-verbal nr. 0177412/13.10.2014 şi să exonereze petentul de la plata sancţiunii contravenţionale constând în amenda în valoare de 250 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite plângerea contravenţională formulată de petentul M.V.L., în contradictoriu cu intimata COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI ŞI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA SA – CESTRIN.

Anulează procesul-verbal seria R14 nr. 0177412/13.10.2014 şi exonerează petentul de la plata amenzii contravenţionale în valoare de 250 lei.

Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Costeşti.

Jud. C.Nedea